Nederlands Juristenblad

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Juristenblad
Datum 24-01-2014
Aflevering 3
RubriekVooraf
TitelHerijking van waarborgen bij bestuurlijke sancties
CiteertitelNJB 2014, 136
SamenvattingDe opmars van zonder tussenkomst van de rechter opgelegde bestuurlijke sancties lijkt niet te stuiten. Daarbij gaat het enerzijds om bestraffende – leedtoevoegende – sancties waarbij vooral moet worden gedacht aan de bestuurlijke boete. Anderzijds gaat het om reparatoire – niet bestraffende – sancties die zijn gericht op het herstel van een rechtmatige toestand.
Auteur(s)T. Barkhuysen
Pagina169
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekWetenschap
TitelMisbruik van de Wet openbaarheid van bestuur - Hoe de rechter dit kan aanpakken
CiteertitelNJB 2014, 137
SamenvattingBestuursorganen worstelen met de inmiddels beruchte ‘veelopvragers’: indieners van WOB-verzoeken die erop
mikken het bestuursorgaan te overvoeren met verzoeken, die daardoor te laat behandeld worden waarna de
indiener de dwangsom uit de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op kan strijken. Er zijn twee
wetsvoorstellen in omloop om (onder meer) een eind aan deze praktijken te maken. Maar de bestuursrechter
kan de geplaagde bestuursorganen nu al uit de brand helpen. Het instrumentarium daartoe is voorhanden in
het civiele recht. Waarom zou ‘misbruik van recht’ niet ook in het bestuursrecht toegepast kunnen worden?
Auteur(s)F. Bakker
Pagina170-177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelHoren, zwijgen en spreken op de combizitting
CiteertitelNJB 2014, 138
SamenvattingMet de gecombineerde behandeling van jeugdzaken op zitting, ook wel bekend als de ‘combizitting’, is al
enkele jaren bij verschillende rechtbanken in Nederland ervaring opgedaan. Eerder onderzoek naar de
combizitting beperkte zich tot de klantvriendelijkheid van deze zitting, de kwaliteit van de genomen
beslissingen op deze zitting en de efficiëntie van deze zitting, waarbij het belang van de jeugdige voorop
stond.2 Aandacht voor de juridische waarborgen van de jeugdige en zijn of haar ouders behorende bij de
verschillende te behandelen zaken op de combizitting ontbrak hierbij, terwijl de vraag kan worden gesteld of
de waarborgen die voor hen gelden in de afzonderlijke zaken in acht worden genomen wanneer deze zaken
geïntegreerd worden behandeld – aangenomen dat deze waarborgen met elkaar verenigbaar zijn. Uit recent
onderzoek naar de praktijk van de combizitting komen enkele knelpunten naar voren.
Auteur(s)K. Hepping
Pagina178-184
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFocus
TitelGodslastering - Van de (nimmer vallende) regen in de (doorwekende) drup?
CiteertitelNJB 2014, 139
SamenvattingHet wetsvoorstel dat het verbod op godslastering laat vervallen is door de Eerste Kamer aangenomen. Het
verbod was echter al jaren een dode letter en geen gevaar voor de vrijheid van meningsuiting. Een door de
Eerste Kamer tijdens de behandeling van het wetsvoorstel aangenomen motie die de regering de opdracht
geeft te onderzoeken of andere onderdelen van het strafrecht zodanig kunnen worden aangepast dat
gelovigen beter worden beschermd tegen belediging van hun geloof heeft de potentie om zich tot een veel
gevaarlijker instrument te ontwikkelen met onvoorspelbare, maar reële, vrijheidsbeperkende consequenties.
Auteur(s)J. Vrielink
Pagina185-188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelUitleg?
CiteertitelNJB 2014, 140
SamenvattingDe vraag die zich steeds weer opdringt, als partijen geen bedoeling hebben gehad met een bepaling in een
stuk waaronder hun handtekening staat dan wel de bedoeling van partijen niet kan worden achterhaald of
vastgesteld, is óf uitleg van een bedoeling in geval van een geschil een goede basis is voor een (rechterlijke)
beslissing, uitgaande van de feitelijke onmogelijkheid in dergelijke situaties een (niet bestaande) ‘bedoeling’
uit te leggen. Is het in een dergelijk geval niet beter dat de rechter in zo’n geval beslist op basis van in de
procedure boven tafel gekomen feiten, de aangevoerde omstandigheden van het geval, de redelijkheid en de
billijkheid en de belangen van partijen?
Auteur(s)W. van Tongeren
Pagina189-190
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-10-2013, 26291/06
CiteertitelNJB 2014, 141
SamenvattingArt. 5 lid 1 EVRM. Staande houden door douane op vliegveld voor doorzoeken bagage en controleren identiteit. Vasthouding van enkele uren niet langer dan strikt noodzakelijk. Kwestie valt niet onder art. 5 EVRM. Niet-ontvankelijk. GAHRAMANOV v. AZERBAIJAN
Pagina191
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1015JUD002629106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 19-11-2013, 19267/05
CiteertitelNJB 2014, 142
SamenvattingArtikel 6 en 8 EVRM. Veroordeling wegens omkoping. Uitlokking. Bewijs verkregen door telefoontap en verborgen camera, zonder rechterlijke machtiging. Schending art. 8. CASE OF ULARIU v. ROMANIA
Samenvatting (Bron)Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for correspondence;Respect for private life)
Pagina191-192
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1119JUD001926705
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/04752
CiteertitelNJB 2014, 143
SamenvattingVervolg op HR 8 juli 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ2809, NJ 2011/513.
Mededinging. Exclusief afnamebeding voor brandstoffen. Tussen brandstofleverancier BP en een tankstationexploitant zijn overeenkomsten gesloten met een exclusief afnamebeding, inhoudende dat de exploitant de te verkopen motorbrandstoffen uitsluitend rechtstreeks van BP zal betrekken.
Het beding is aangegaan voor de duur van NEDERLANDS JURISTENBLAD – 24-01-2014 – AFL. 3 193 Rechtspraak
twintig jaar, zonder mogelijkheid van tussentijdse beëindiging. Het hof acht de overeenkomsten partieel nietig vanwege de
mededingingsverstorende werking van het beding.
Pagina192-194
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05013
CiteertitelNJB 2014, 144
SamenvattingMerkenrecht. In de jaren zeventig zijn
Benelux-merkrechten betreffende wodka gedeponeerd door een staatsonderneming van de toenmalige Sovjet-Unie. In 1999 zijn de merkrechten door een private onderneming verkocht aan Spirits. Heeft Spirits de merkrechten rechtsgeldig verkregen? HR: 1. Kwade trouw. Het merkenrechtelijke begrip ‘kwade trouw’ vormt een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd.
Pagina194-196
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05049
CiteertitelNJB 2014, 145
SamenvattingMediation. Belastingrecht. Tussen de Inspecteur
en een belastingplichtige wordt een mediationovereenkomst gesloten, waarin is bepaald onder welke voorwaarden sprake is
van bindende tussentijdse afspraken’. In de loop van de besprekingen ondertekenen partijen een vaststellingsovereenkomst’. De mediation leidt niet tot een oplossing van het geschil. Is de Inspecteur gebonden aan de
‘vaststellingsovereenkomst’?
Pagina196-197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05246
CiteertitelNJB 2014, 146
SamenvattingOntslagbescherming. Ragetlie-regel. Opzegging door de werknemer. Een werknemer die in dienst is op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zegt de
arbeidsovereenkomst op (‘neemt ontslag’) en treedt kort daarop weer in dienst, ditmaal op basis van een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde tijd. HR: Onder ‘rechtsgeldige opzegging’ in de zin van art. 7:667 lid 4 BW is niet te verstaan een opzegging
door de werknemer.
Pagina197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05354
CiteertitelNJB 2014, 147
SamenvattingOntslagbescherming. Verklaring van een UWV-deskundige (‘second opinion’). Een chauffeur wordt ontslagen op de grond dat hij weigert mee te werken aan zijn re-integratie. Hij meent dat hij wegens ziekte niet in staat is het aangeboden vervangende schoonmaakwerk te verrichten en stelt een loonvordering in zonder daarbij een ‘second opinion’ van de UWV-deskundige te voegen; wel legt hij een rapport over van de
bezwaarverzekeringsarts die in het kader van zijn aanvraag van een ziektewetuitkering heeft gerapporteerd. Het hof wijst de
loonvordering af op de grond dat de werknemer een ‘second opinion’ had moeten overleggen.
Pagina197-198
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05400
CiteertitelNJB 2014, 148
SamenvattingHuwelijksgoederengemeenschap. Ontbinding. Peildatum. HR: Het tijdstip van ontbinding van de gemeenschap is in geval
van echtscheiding het tijdstip waarop de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Voor het bepalen van de peildatum
voor het vaststellen van de samenstelling en de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap kan niet van dit tijdstip worden
afgeweken, ook niet op grond van de eisen van redelijkheid en billijkheid.
Pagina199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05661
CiteertitelNJB 2014, 149
SamenvattingFaillissement. De curatoren stellen een separatist (derdenpandhouder) een termijn om zijn rechten uit te oefenen (door verpand aluminium uit een smeltoven te verwijderen).
De separatist verzoekt de rechter-commissaris om verlenging van de termijn. Na enige aanhoudingen weigert de rechter-commissaris dat. HR: 1. Hoor en wederhoor. Van schending van het beginsel van hoor en wederhoor is geen sprake. 2. Termijnverlenging. Belangenafweging. De curator dient het belang van de pand- of hypotheekhouder bij verlenging van de termijn
af te wegen tegen het belang van een
voortvarende afwikkeling van de boedel.
Pagina199-200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05928
CiteertitelNJB 2014, 150
SamenvattingVerband met HR 20 december 2013, nr. 12/05661, ECLI:NL:HR:2013:2051, hiervóór afgedrukt. Faillissement. Vaststellingsovereenkomst. Bevel op de voet van art. 69 Fw.
De curatoren sluiten met goedkeuring van de rechter-commissaris een vaststellingsovereenkomst, waarbij zij een derdenpandrecht
van een schuldeiser van de failliet erkennen. Een andere schuldeiser verzoekt de rechter-commissaris de curatoren te
bevelen alsnog de vernietiging van het derdenpandrecht in te roepen. HR: De vaststellingsovereenkomst bindt de curatoren.
Die binding kan niet ongedaan gemaakt worden langs de weg van een op art. 69 Fw gebaseerd bevel van de rechter-commissaris
aan de curatoren.
Pagina200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 12/05972
CiteertitelNJB 2014, 151
SamenvattingPartneralimentatie. Wijziging van omstandigheden. HR: Het hof heeft geen aandacht besteed aan de stelling van de man dat zijn
arbeidsongeschiktheidsuitkering is vervallen en dat dit een wijziging van omstandigheden is.
Pagina200-201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 13/00183
CiteertitelNJB 2014, 152
SamenvattingKosten ter vaststelling van schade. De AAW/WAO-uitkering van een uitkeringsgerechtigde is ten onrechte stopgezet. Het hof
wijst immateriële schadevergoeding toe, maar wijst de gevorderde kosten van psychologisch onderzoek af. HR: Doordat het
hof immateriële schadevergoeding toewijsbaar heeft geacht, zijn de gevorderde kosten van het psychologisch onderzoek, die kunnen worden aangemerkt als kosten ter vaststelling
van de schade, als overigens onweersproken toewijsbaar. De Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Pagina201
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 20-12-2013, 13/01043
CiteertitelNJB 2014, 153
SamenvattingPartneralimentatie. HR: 1. Gezag van gewijsde. Hoewel in beginsel ook gezag van gewijsde toekomt aan beslissingen met
betrekking tot geschilpunten ter zake van aanspraken op levensonderhoud die zijn vervat in een tussen dezelfde partijen gegeven, in kracht van gewijsde gegane beschikking,
wordt dit gezag beperkt door art. 1:401 lid 1, 4 BW. 2. Wijziging. Art. 1:401 lid 4 BW is van toepassing op elke rechterlijke
alimentatiebeslissing die is gebaseerd op onjuiste of onvolledige gegevens.
Pagina201-202
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (civiele kamer), 10-01-2014, 13/00645
CiteertitelNJB 2014, 154
SamenvattingFaillissement. HR: 1. Bevoegdheden rechtercommissaris.
Aan de rechter-commissariskomt niet het recht toe een rechtsmiddel aan te wenden tegen de op zijn voordracht
gegeven beschikking van de rechtbank. 2. Inbewaringstelling gefailleerde. Maatstaf. De door het hof gehanteerde maatstaf
– kort gezegd: of er gronden aanwezig zijn die de inbewaringstelling, en daarmee de inbreuk op de persoonlijke vrijheid van de gefailleerde, rechtvaardigen – volgt uit de
wet en is niet in strijd met de art. 5 en 6 EVRM.
Pagina202-203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 17-12-2013, 12/02723
CiteertitelNJB 2014, 155
SamenvattingNoodweer(exces) art. 41 Sr tegen verbalisant tijdens onrechtmatige aanhouding: zonder motivering niet begrijpelijk oordeel dat ‘niet aannemelijk is geworden dat de
verdachte heeft gehandeld ter noodzakelijke verdediging van zichzelf tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding’.
Pagina203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 17-12-2013, 12/02825
CiteertitelNJB 2014, 156
SamenvattingMedeplegen verkeersdoodslag bij vlucht op scooter. Niet zonder meer begrijpelijk oordeel in casu dat de wijze waarop de beide
verdachten met de scooter zijn gevlucht, niet als een zó waarschijnlijke mogelijkheid besloten lag in de eerdere nauwe en
bewuste samenwerking met het oog op de voorgenomen overval, dat ook wat betreft die vlucht zo bewust en nauw is samengewerkt dat van medeplegen kan worden gesproken. In haar algemeenheid onjuist is de opvatting dat om tot een bewezenverklaring van medeplegen van verkeersdoodslag
te kunnen komen in een situatie waarin niet vaststaat wie de bestuurder is geweest, vereist is dat de rollen van de bestuurder en de bijrijder volstrekt inwisselbaar zijn.
Pagina203-204
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 17-12-2013, 13/01377
CiteertitelNJB 2014, 157
SamenvattingVerjaring recht tot strafvervolging art. 70 Sr:
ook voor verlenging van lopende verjaringstermijnen
geldt het uitgangspunt uit HR 29
januari 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK1998, NJ
2010/231, inhoudende dat bij verandering
van wetgeving met betrekking tot de verjaring
in strafzaken deze verandering direct
van toepassing is, met dien verstande dat
een reeds voltooide verjaring wordt geëerbiedigd.
Pagina204-205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 17-12-2013, 13/00894
CiteertitelNJB 2014, 158
SamenvattingSchennis van de eerbaarheid art. 239 Sr: het houden van een camera onder de scheidingswand van een afgesloten kleedhokje
waarin een ontklede vrouw staat levert als
zodanig niet het misdrijf op van art. 239 Sr. Dit veroorzaakt overigens geen leemte in de mogelijkheden voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling, gelet op art. 139f lid 1 Sr (HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5254, NJ 2012/504). A-G: anders.
Pagina205
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 17-12-2013, 12/02521
CiteertitelNJB 2014, 159
SamenvattingDiefstal art. 310 Sr: tanken van benzine meteen aan de voormalige werkgever toebehorende tankpas zonder diens toestemming en voor diens rekening levert wegnemen van ‘geld’ op.
Pagina205-206
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 17-12-2013, 13/00160
CiteertitelNJB 2014, 160
SamenvattingToepassing van art. 80a RO brengt mee dat de Hoge Raad niet kan toekomen aan een beoordeling van rechtspunten betreffende
de vordering van de benadeelde partij; de Hoge Raad bevestigt dienaangaande HR 11 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BX0146,
NJ 2013/241, r.o. 2.5.
Pagina206-207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelHoge Raad (Strafkamer), 20-12-2013, 12/00175
CiteertitelNJB 2014, 161
SamenvattingRegiezitting in hoger beroep, getuigenverzoeken en herstel van een gedurende een eerdere terechtzitting gebrekkige afwijzing
van een verzoek van een procespartij: Hoge Raad zet kader en maatstaven uiteen. Niet-naleving tijdens het voorbereidend
onderzoek van de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik (Stcrt. 2008, 253): dit levert in casu niet een zodanig ernstig vormverzuim op dat dit moet leiden tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging.
Vordering beledigde partij en schadevergoedingsmaatregel: geen toepassing van art. 51a, 51b, 36f Sr op strafbare feiten die zijn
begaan vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze bepalingen (zie ook HR 7 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0537).
Pagina207-209
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 18-12-2013, 201109928/1/V2
CiteertitelNJB 2014, 162
SamenvattingUitspraak Afdeling na arrest Hof van Justitie op door de Afdeling gestelde prejudiciële vragen over hoe ver de bescherming van homoseksuelen strekt op grond van Richtlijn 2004/83/EG waarin voor de lidstaten van de Europese Unie minimumnormen zijn opgenomen voor bescherming van vluchtelingen. De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie kan niet langer volstaan met een beoordeling van de verklaringen van de vreemdeling over gebeurtenissen in het land van herkomst. Hij
zal ook onderzoek moeten doen naar de wijze waarop de vreemdeling in de toekomst invulling zal geven aan zijn homoseksualiteit bij terugkeer naar het land van herkomst. Hij
mag daarbij van vreemdelingen niet langer terughoudendheid verlangen bij hun leven als homoseksueel.
Pagina209-210
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelRaad van State, 24-12-2013, 201304844/1/A1
CiteertitelNJB 2014, 163
SamenvattingVerjaring bevoegdheid tot invordering
verbeurde dwangsom. Mogelijkheden voor
derde-belanghebbenden om een dergelijke
situatie te voorkomen.
Pagina210-211
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-12-2013, 12/3767
CiteertitelNJB 2014, 164
SamenvattingGeen grond voor veroordeling UWV tot betaling van schadevergoeding beweerdelijk geleden inkomensschade.
Pagina211-212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 18-12-2013, 12/4095
CiteertitelNJB 2014, 165
SamenvattingIngangsdatum wettelijke rente over niet tijdig betaalde WW-uitkering.
Pagina212-213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 03-01-2014, 12/6034 AW-W
CiteertitelNJB 2014, 166
SamenvattingAfwijzing wrakingsverzoek. Proces-verbaal zou onvolledig zijn, weigering getuigen op te roepen.
Pagina213
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCentrale Raad van Beroep, 08-01-2014, 12/897
CiteertitelNJB 2014, 167
SamenvattingAOW-pensioen. Polygamie. Tweede echtgenote niet verzekerd.
Pagina213-214
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 05-12-2013, AWB 11/122
CiteertitelNJB 2014, 168
SamenvattingEen door het tuchtgerecht vastgesteld feit levert geen overtreding op van de Verordening. Voorts is ten aanzien van enkele partijen mosselen ten onrechte vastgesteld dat niet aan de verplichting is voldaan om weegbrieven in te dienen, aangezien de bepaling waarop die verplichting is gebaseerd onduidelijk is.
Pagina214-216
Artikel aanvragenVia Praktizijn