Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-01-2014
Aflevering 7398
RubriekRedactioneel
TitelDe intocht van sinterklaas
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/1
SamenvattingBurgemeester Van der Laan van Amsterdam besloot op 30 oktober jl. dat de intocht van Sinterklaas op 17 november jl. in zijn stad, ondanks de daartegen ingediende bezwaren, toch mocht plaatsvinden.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe Wmo 2015: minder compenseren meer participeren - Over pijnlijke bezuinigingsopgaven en nieuwe kansen
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/2
SamenvattingIn deze bijdrage beschrijven wij op hoofdlijnen hoe de belangrijkste onderdelen van de transitie per 1 januari 2015 van zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning wordt overgeheveld. Daartoe gaan we allereerst in op de achtergronden en belangrijkste kenmerken van het huidige juridische kader. Vervolgens zetten wij aan de hand van het laatste Concept-wetsvoorstel Wmo 2015 uiteen wat er ten opzichte van het huidige stelsel zal gaan veranderen en geven wij een analyse van de ons inziens te verwachten juridische knelpunten en nieuwe mogelijkheden.
Auteur(s)W.I. Koelewijn , E.E. Schaake
Pagina2-9
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGegarandeerde staatssteun - Het instrument van garanties en het spel van staatsteun.
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/3
SamenvattingEen gemeente of provincie kan haar beleidsdoelstellingen mede realiseren door het inzetten van een garantie. De decentrale overheid neemt dan een risico op zich dat een marktpartij niet wil dragen. Op deze manier kan een maatschappelijk relevant project toch doorgaan.
Auteur(s)P. van Asperen
Pagina10-18
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State, 10-07-2013, 201209365/1/T1/A1
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/4
SamenvattingDoor te oordelen dat met het verlenen van de ontheffing bij het besluit van 20 december 2011 volledig aan de bezwaren van (appellante) is tegemoetgekomen, heeft de rechtbank niet onderkend dat het college bij het besluit van 6 maart 2012 ten onrechte heeft volstaan met een gegrondverklaring van het bezwaar van (appellante) tegen het besluit van 6 oktober 2009 en herroeping van dat besluit onder verwijzing naar het besluit van 20 december 2011. Voorts heeft de rechtbank niet onderkend dat het college met het besluit van 20 december 2011 geen nieuw besluit heeft genomen op de aanvraag van 12 september 2009, zodat het niet heeft voldaan aan de opdracht van de rechtbank in haar uitspraak van 31 maart 2011.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 oktober 2009 heeft het college het verzoek van [appellante] om uitbreiding van haar minicamping op het perceel [locatie] te Oostkapelle (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina19-21
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:227
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 20-11-2013, 201210267/1/A1
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/5
SamenvattingZoals de Afdeling eerder heeft overwogen (...) vloeit uit het karakter van de bezwaarschriftprocedure voort dat, indien het bestuursorgaan na heroverweging tot de conclusie komt dan het aangevochten besluit niet in stand kan blijven, dit orgaan niet kan volstaan met (gedeeltelijke) gegrondverklaring van het bezwaarschrift, maar voor het onjuist bevonden besluit een nieuw besluit in de plaats moeten stellen.
Pagina22-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28-04-2013, 201211695/1/R4
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/6
SamenvattingNu m et een wijzigingsplan een bestemmingsplan wordt gewijzigd en ingevolgde artikel 3.6, derde lid, van de Wro een wijziging deel uitmaakt van het bestemmingsplan, brengt een redelijke uitleg van art. 4.1, eerste lid Wro met zich dat regels uit een verordening als bedoeld in art. 4.1, eerste lid Wro, die betrekking hebben op de inhoud van een bestemmingsplan.
Pagina24-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27-09-2013, 201308716/1/A2
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/7
SamenvattingDe vereniging is voor het door haar ingesteld beroep griffierecht verschuldigd. Een beroep wordt ingevolge artikel 8:41, vierde, vijfde en zesde lid, Awb gelezen in verbinding met artikel D 9, tweede lid Kieswet niet-ontvankelijk verklaard indien storting of bijschrijving van het griffierecht niet heeft plaatsgevonden binnen de door de voorzitter van de Afdeling gestelde termijn, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Het bedrag is niet binnen de aldus gestelde termijn op de rekening van de Raad van State bijgeschreven of contact op het advies van de Raad van State betaald. Niet is gebleken van feiten of omstandigheden, op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de vereniging in verzuim is geweest.
Pagina29-36
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 27-09-2013, 201308716/1/A1
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/8
SamenvattingDe vereniging is voor het door haar ingestelde beroep griffierecht verschuldigd. Een beroep wordt ingevolgde artikel 8:41, vierde, vijfde en zesde lid, Awb gelezen in verbinding met artikel D9, tweede lid Kieswet niet-ontvankelijk verklaard indien storting of bijschrijving van het griffierecht niet heeft plaatsgevonden binnen de door de voorzitter van de Afdeling gestelde termijn, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest. Het bedrag is niet binnen de aldus gestelde termijn op de rekening van de Raad van State bijgeschreven of contact op het adres van de Raad van State betaald. Niet is gebleken van feiten of omstandigheden, op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de vereniging in verzuim is geweest.
Pagina36-38
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelEen reactie op U.T. Hoekstra, 'Het risico van de voorlopige voorziening en van de uitspraak in eerste aanleg'
CiteertitelGst. 2014, Gst.2014/9
SamenvattingHoekstra heeft in Gst.2013/111 interessante gedachten over mogelijke juridische complicaties bij een procedure over een last onder dwangsom ontvouwd....
Auteur(s)L.M. Koenraad
Pagina39-40
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelReactie op mr. L.M. Koenraad (Gst.2014/9)
CiteertitelGst. 2014, 2014/10
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReacties
TitelReactie op mr. L.M. Koenraad
CiteertitelGst. 2014, 2014/10
Auteur(s)U.T. Hoekstra
Pagina41-42
Artikel aanvragenVia Praktizijn