Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 05-01-2014
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelOnderscheid naar vermogen
CiteertitelNTBR 2014, 1, p. 1
Samenvatting
Naar Belgisch recht is discriminatie op grond van vermogen
verboden. Hoewel deze bepaling intrigeert, is uiteindelijk
een concrete, wettelijke afweging van de financiële positie
van de één en de gerechtvaardigde belangen, zoals het ver
haalsrisico, van de ander te prefereren boven het uitbreiden
van het algemene discriminatieverbod..
Auteur(s)A.G. Castermans-Holleman
Pagina1-2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHoe verder met de klachtplicht?
CiteertitelNTBR 2014, 2, p. 3
SamenvattingMet de arresten van 8 februari 2013 heeft de Hoge Raad
de klachtplicht van art 6:89 BW verder gerelativeerd. Is
hiermee de zoektocht naar de juiste toepassing van de regel
ten einde? 13e auteur gaat de wetsgeschiedenis na, plaatst
de klachtplicht in zijn internationale context en bepleit de
klachtplicht ook van zijn laatste schijnbare vanzelfsprekend
heid te beroven.
Auteur(s)W.L. Valk
Pagina3-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNadere beschouwingen over het ontstaan van regresvorderingen
CiteertitelNTBR 2014, 3, p. 8
SamenvattingMet zijn arrest ASRfAchmea heeft de Hoge Raad duidelijk
gemaakt dat een regresvordering van een hoofdelijk ver
bonden schuldenaar toekomstig is totdat die schuldenaar de
schuldeiser voldoet In deze bijdrage wordt betoogd dat de
Hoge Raad met dit arrest niet is omgegaan, dat zijn oordeel
in overeenstemming is met de wetende wetsgeschiedenis
en dat het partijen vrijstaat om het ontstaansmoment van
regresvorderingen te bepalen.
Auteur(s)A.J. Verdaas
Pagina8-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekReactie
TitelReactie op G.E. van Maanen, 'Hoe moet het EVRM doorwerken in het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht?', NTBR 2013, nr. 38
CiteertitelNTBR 2014, 4, p. 14
SamenvattingAnders dan Van Maanen meen ik dat er gegronde reden
bestaat om aan het bestaande juridische instrumentarium
een nieuwe verbintenis toe te voegen voor de handhaving
van fundamentele rechten, namelijk vanwege schade als
sleutelbegiip in het huidige buitencontractuele aansprake—
Iijkheidsrecht In mijn proefschrift heb ik de fundamentele
rechtsschending geïntroduceerd als nieuwe rechtsfiguur
in het aansprakeljkheidsrecht en nââst de onrechtmatige
daad. Het is niet de vraag ‘wie draagt de schade? die deze
rechtsfiguur oproept, maar de vraag of rechtzetting op zijn
plaats is. De fundamentele rechtsschending introduceert
bovendien een op het privaatrecht toegesneden toetsings
kader voor de toetsing van rechtsschendend handelen door
een private partij.
Auteur(s)J.M. Emaus
Pagina14-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Algemeen
CiteertitelNTBR 2014, 5, p. 17
Samenvatting
Deze kroniek telt een viertal aankondigingen van afscheids
en intreeredes aan Nederlandse en — één — Belgische
universiteit(en): over algemene rechtsleer uit Tilburg, con
sumentenrecht uit Leuven, internationaal privaatrecht uit
Amsterdam en procesrecht uit Utrecht Op de publicatie van
vier Leidse redes is het nog even wachten. Van en over Jan
Vranken verschenen twee bundels. Een Argentijn en een
Italiaanse schreven over contractenrecht. Uit Italië komen
ook het verslag van een congres over algemene rechtsbegin
selen en een bundel die volgens de titel over concurrentie
van rechtsstelsels gaat 13e kroniek wordt afgesloten met de
aankondiging van een Nijmeegse bundel over aansprakelijk
heid in de financiële sector, het tweede deel van een Belgi
sche publicatie over contractbedingen, onderwijsuitgaven
en Nederlands (verrijkings)recht in den vreemde.
Auteur(s)E.H. Hondius
Pagina17-28
Artikel aanvragenVia Praktizijn