European Human Rights Cases

Uitgever Sdu
Tijdschrift European Human Rights Cases
Datum 25-01-2014
Aflevering 1
TitelGerecht EU, 12-09-2013, T-331/11
CiteertitelEHRC 2014/
SamenvattingRecht op toegang tot documenten. Weigering openbaarmaking document. Bescherming algemeen belang op het gebied van internationale betrekkingen van de EU. Kennelijke beoordelingsfout. Gedeeltelijke toegang onvoldoende.
Annotator O'Higgins
Pagina6-7
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 26-09-2013, C-418/11
CiteertitelEHRC 2014/2
SamenvattingElfde richtlijn Ne bis in idem. Vervolg Ĺkerberg Fransson. Toepassingsbereik Handvest.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 september 2013. # Texdata Software GmbH. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Oberlandesgericht Innsbruck - Oostenrijk. # Vennootschapsrecht - Vrijheid van vestiging - Elfde richtlijn (89/666/EEG) - Openbaarmaking van boekhoudbescheiden - Bijkantoor van in andere lidstaat gevestigde kapitaalvennootschap - Geldboete bij verzuim van openbaarmaking binnen gestelde termijn - Recht op doeltreffende voorziening in rechte - Beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging - Geschiktheid, doeltreffendheid, evenredigheid en afschrikkende werking van sanctie. # Zaak C-418/11.
AnnotatorJ. Morijn
Pagina7-7
UitspraakECLI:EU:C:2013:588
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 26-09-2013, C-476/11
CiteertitelEHRC 2014/3
SamenvattingLeeftijdsdiscriminarie. Bedrijfspensioenverzekering. Beoordelingsmarge lidstaten.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 26 september 2013.#HK Danmark tegen Experian A/S.#Verzoek van het Vestre Landsret om een prejudiciele beslissing.#Beginsel van non-discriminatie op grond van leeftijd - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 21, lid 1 - Richtlijn 2000/78/EG - Artikel 6, leden 1 en 2 - Bedrijfspensioenverzekering - Leeftijdsafhankelijke progressiviteit van bijdragen.#Zaak C-476/11.
AnnotatorJ. Morijn
Pagina8-8
UitspraakECLI:EU:C:2013:590
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 03-10-2013, C-583/11 P
CiteertitelEHRC 2014/4
SamenvattingBeroepsrecht van natuurlijke of rechtspersonen Begrip ‘regelgevingshandelmgen’.
Begrip wetgevingshandelrngen Recht op effectieve rechterlijke bescherming.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 3 oktober 2013.#Inuit Tapiriit Kanatami e.a. tegen Europees Parlement en Raad van de Europese Unie.#Hogere voorziening - Verordening (EG) nr. 1007/2009 - Handel in zeehondenproducten - Beperkingen op invoer en in handel brengen van die producten - Beroep tot nietigverklaring - Ontvankelijkheid - Beroepsrecht van natuurlijke personen of rechtspersonen - Artikel 263, vierde alinea, VWEU - Begrip ,regelgevingshandelingen' - Wetgevingshandelingen - Fundamenteel recht op effectieve rechterlijke bescherming.#Zaak C-583/11 P.
Pagina9-14
UitspraakECLI:EU:C:2013:625
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 10-10-2013, C-488/12 t/m 481/12 C-526/12
CiteertitelEHRC 2014/5
SamenvattingReikwijdte EU-Handvest. Toepassing Ĺkerberg Fransson. Niet-ontvankelijk.
AnnotatorJ. Morijn
Pagina14-14
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 17-10-2013, C-291/12
CiteertitelEHRC 2014/6
SamenvattingRecht op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens Prejudiciële vraag over de geldigheid van art 1, lid 2, van verordening 2252/2004 Opslag en gebruik van vingerafdrukken. Evenredigheidsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 oktober 2013. # Michael Schwarz tegen Stadt Bochum. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Duitsland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Biometrisch paspoort - Vingerafdrukken - Verordening (EG) nr. 2252/2004 - Geldigheid - Rechtsgrondslag - Vaststellingsprocedure - Artikelen 7 en 8 van Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Recht op eerbiediging van priveleven - Recht op bescherming van persoonsgegevens - Evenredigheid. # Zaak C-291/12.
Pagina15-19
UitspraakECLI:EU:C:2013:670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 22-10-2013, C-276/12
CiteertitelEHRC 2014/7
SamenvattingTemporele werking LU-Grondrechtenhandvest. Recht om te worden gehoord Algemeen beginsel van Unierecht.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 22 oktober 2013. # Jiri Sabou tegen Financni reditelstvi pro hlavni mesto Prahu. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Nejvyssi spravni soud - Tsjechische Republiek. # Richtlijn 77/799/EEG - Wederzijdse bijstand van autoriteiten van lidstaten op gebied van directe belastingen - Uitwisseling van inlichtingen op verzoek - Fiscale procedure - Grondrechten - Begrenzing van omvang van verplichtingen van verzoekende lidstaat en aangezochte lidstaat ten aanzien van belastingplichtige - Geen verplichting om belastingplichtige van verzoek om bijstand in kennis te stellen - Geen verplichting om belastingplichtige uit te nodigen deel te nemen aan getuigenverhoor - Recht van belastingplichtige om uitgewisselde inlichtingen ter discussie te stellen - Minimuminhoud van uitgewisselde inlichtingen. # Zaak C-276/12.
AnnotatorJ. Morijn
Pagina19-22
UitspraakECLI:EU:C:2013:678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHof van Justitie EU, 07-11-2013, C-199/12 t/m C-201/12
CiteertitelEHRC 2014/8
SamenvattingVluchtelingenstatus. Definitierichtlijn Daden van vervolging.
Strafbaarstelling homoseksuele handelingen.
Gronden van vervolging. Specifieke sociale
groep. Seksuele gerichtheid. Prejudiciële beslissing.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 november 2013.#Minister voor Immigratie en Asiel tegen X en Y en Z tegen Minister voor Immigratie en Asiel.#Verzoeken van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor toekenning van vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus - Artikel 10, lid 1, sub d - Behoren tot specifieke sociale groep - Seksuele gerichtheid - Grond van vervolging - Artikel 9, lid 1 - Begrip ,daden van vervolging' - Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep - Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen - Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt - Artikel 4 - Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden.#Gevoegde zaken C-199/12-C-201/12.
AnnotatorM. den Heijer
Pagina23-26
UitspraakECLI:EU:C:2013:720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Comité Sociale rechten, 25-10-2013, 90/2013
CiteertitelEHRC 2014/9
SamenvattingOnthouden recht op voedsel, kleding en onderdak aan illegale
vreemdelingen. Decision on immediate measures.
Pagina26-26
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 16-07-2013, 33846/07
CiteertitelEHRC 2014/10
SamenvattingRecht op privéleven. Smadelijke krantenpublicatie. Archief op internet niet gerectificeerd. Niet onredelijk.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Preliminary objection allowed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Remainder inadmissible;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life)
Pagina27-27
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0716JUD003384607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-09-2013, 40690/10
CiteertitelEHRC 2014/11
SamenvattingEerlijk proces. Toepasselijkheid art. 6 lid 1 EVRM.
Civielrechtelijke aansprakelijkheid na vrijspraak.
Vaststelling burgerlijke rechten en verplichtingen.
Gelijkheid van wapenen. Herkwalificatie van
aansprakelijkheidsvorm in appel. Motivering.
AnnotatorF.P. Olcer
Pagina27-29
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0924JUD004069010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 03-10-2013, 21613/07
CiteertitelEHRC 2014/12
SamenvattingEerlijk proces. Toepasselijkheid art. 6 lid 1 EVRM.
Administratief delict. Strafvervolging. Bewijs.
Horen getuigen. Vrijheid van vereniging en vergadering.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Administrative proceedings;Article 6-1 - Fair hearing;Equality of arms);Violation of Article 11 - Freedom of assembly and association (Article 11-1 - Freedom of peaceful assembly);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorF.P. Olcer
Pagina29-40
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1003JUD002161307
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 08-10-2013, 28255/07
CiteertitelEHRC 2014/13
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Voorlopige voorzieining. Procedurele positieve verplichtingen. Motiveringsplicht.
Samenvatting (Bron)Violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression;Freedom to impart information);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorJ.H. Gerards
Pagina41-44
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1008JUD002825507
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-10-2013, 64569/09
CiteertitelEHRC 2014/14
SamenvattingVrijheid van meningsuiting. Recht op reputatie. Aansprakelijkheid internetplatform voor onrechtmatige uitlatingen gebuiker.
Samenvatting (Bron)Preliminary objections dismissed (Article 35-3 - Ratione materiae);No violation of Article 10 - Freedom of expression -{General} (Article 10-1 - Freedom of expression)
AnnotatorB. van der Sloot
Pagina44-49
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1010JUD006456909
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-10-2013, 55508/07 29520/09
CiteertitelEHRC 2014/15
SamenvattingOntvankelijkheid ratione temporis. Onderzoeksplicht.
Indirect slachtoffer overlijden. Medewerking
verdragsstaten tijdens procedure. Grote Kamer.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection allowed (Article 35-3 - Ratione temporis);Remainder inadmissible;No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Violation of Article 38 - Examination of the case and friendly settlement proceedings;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - claim dismissed
Pagina49-54
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1021JUD005550807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 24-10-2013, 52943/10
CiteertitelEHRC 2014/16
SamenvattingRecht op eigendom. Stopzetten pensioen na
verhuizing kiager naar Servië. Eigendomsbegrip.
Niet voorzienbaar bij wet.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 35-3 - Ratione materiae);Remainder inadmissible;Violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions);Just satisfaction dismissed (out of time)
AnnotatorA.E.M. Leijten
Pagina55-59
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1024JUD005294310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-10-2013, 24935/04
CiteertitelEHRC 2014/17
SamenvattingRecht op een eerlijk proces (motiveringsverplichiting). Ne bis in idem.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing);Pecuniary damage - claim dismissed
AnnotatorF.H. Fernhout
Pagina59-61
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1029JUD002493504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 29-10-2013, 11160/07
CiteertitelEHRC 2014/18
SamenvattingVerbod onmenselijke of vernederende behandeling.
Voorarrest politie-informant wegens zedendelict.
Bijzonder risico mishandeling door medegevangenen.
Verzoek overplaatsing afgewezen.
Verplichting tot effectief optreden.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman treatment) (Substantive aspect);Non-pecuniary damage - award
Pagina62-62
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1029JUD001116007
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 31-10-2013, 12316/07
CiteertitelEHRC 2014/19
SamenvattingRespect voor privéleven. Reputatie. Smaad. Redelijke termijn.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;Violation of Article 6 - Right to a fair trial (Article 6 - Civil proceedings;Article 6-1 - Reasonable time);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for private life);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
Pagina62-63
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1031JUD001231607
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 07-11-2013, 10441/06
CiteertitelEHRC 2014/20
SamenvattingPensioenrechten. Verlies rechten door emigratie.
Ongelijke behandeling naar woonplaats.
Onvoldoende rechtvaardiging.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Six month period);Remainder inadmissible;Violation of Article 14+P1-1 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property;Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Possessions);Pecuniary and non-pecuniary damage - award
Pagina63-63
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1107JUD001044106
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 21-11-2013, 16882/03
CiteertitelEHRC 2014/21
SamenvattingRecht op bescherming reputatie. Smaadzaak.
Onvoldoende belang. Onderwerp van algemeen belang.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for private life)
Pagina63-64
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1121JUD001688203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 11-06-2013, 65542/12
CiteertitelEHRC 2014/22
SamenvattingToegang tot de rechter. Effectief rechtsmiddel.
Immuniteit van internationale organisatie.
Slachtoffervereiste.
Pagina64-67
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0611JUD006554212
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 10-09-2013, 104/10/10
CiteertitelEHRC 2014/23
SamenvattingRecht op respect voor correspondentie.
Weigering doorzending e-mailbericht aan
gedetineerde. Vertrouwelijkheid correspondentie
advocaat-gedetineerde. Alternatieven beschikbaar.
Pagina67-67
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:0910JUD000010410
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 01-10-2013, 40547/10
CiteertitelEHRC 2014/24
SamenvattingRecht op een eerlijk proces. Redelijke termijn.
Pilotprocedure. Tenuitvoerlegging.
Nieuwe procedures tot rechtsherstel.
Pagina68-69
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1001JUD004054710
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 08-10-2013, 62235/12 57725/12
CiteertitelEHRC 2014/25
SamenvattingRecht op eigendom. Pensioen. Noodmaatregelen.
Bezuinigingen publieke sector. EMU-citeria.
AnnotatorB. Barentsen
Pagina69-72
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1008JUD006223512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEuropees Hof voor de Rechten van de Mens, 15-10-2013, 66365/09
CiteertitelEHRC 2014/26
SamenvattingRecht op een eerlijk proces. Recht op eigendom.
Effectief rechtsmiddel. Salarisverlaging
rechters. Lengte procedure.
Pagina72-72
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1015JUD006636509
Artikel aanvragenVia Praktizijn