Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 31-12-2013
Aflevering 10
RubriekUit de redactie
TitelEen kompas voor het Omgevingsbesluit
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 133
SamenvattingHet 'Sturend kader uitvoeringsregelgeving Omgevingsrecht' is een belangrijk kompas voor het bundelen van 117 vaak sectorale AMvB's en ca 120 ministeriele regelingen.
Auteur(s)J. van den Broek
Pagina637-638
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOver bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 134
SamenvattingMet ingang van 31 december 2011 is de definitie van bestaand gebruik in de Natuurbescherrningswet 1998 gewijzigd, waardoor meer situaties kwalificeren als bestaand gebruik. Dat betekent dat vaker een beroep kan worden gedaan op de regeling voor bestaand gebruik en daarmee op de uitzondering van de vergunnningplicht. Bij uitspraak van 3 juli 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak zich over de nieuwe definitie uitgesproken. Deze uitspraak vormt aanleiding de regeling voor bestaand gebruik en de toepassing daarvan in de praktijk nader te bespreken.
Auteur(s)W. Zwier
Pagina639-645
LinkVolledige tekst (akd.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet gelijkwaardigheidsbeginsel in de Omgevingswet
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 135
SamenvattingEen van de doelstellingen van de Omgevingswet is dat
de flexibiliteit in het omgevingsrecht wordt vergroot.
Daartoe worden in de toetsversie van de Omgevings
wet verschillende Voorstellen gedaan. Het toekennen
van een prominentere plaats aan beginselen zoals
het zorgvuldigheidsbeginsel is zon voorstel. Deze
bijdrage gaat over een specifiek beginsel dat in
sommige deelgebiedea van het omgevingsrecht al bestaat:
het gelijkwaardigheidsbeginsel.
Auteur(s)A.G.A. Nijmeijer
Pagina646-651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRechtbank Oost-Brabant, 29-08-2013, SHE 13/3070
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 136
SamenvattingUitleg van het begrip 'bedrijf', zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder i, Meststoffenwet.
Samenvatting (Bron)Kop: Meststoffenwet, boete, landbouwbedrijf, functioneel daderschap: Samenvatting: Om verontreiniging van het grondwater door fosfaat en stikstof te beperken en te voorkomen is in de Msw een stelsel van gebruiksnormen opgenomen. Dat stelsel kent strenge regels voor het gebruik van mest, fosfaat en stikstof. Zo bepaalt artikel 7 van de Msw dat het verboden is op een bedrijf meststoffen op of in de bodem te brengen. Om die doelstelling te bereiken, zo volgt uit de hiervoor weergegeven Memorie van Toelichting, heeft de wetgever gekozen voor een ruime omschrijving van het begrip landbouw en bepaald dat al snel sprake zal zijn van een landbouwbedrijf. Meer in het bijzonder heeft de wetgever de vraag of grond zonder gebouwen ook als bedrijf kan worden aangemerkt onder ogen gezien, maar daarover opgemerkt dat dit niet goed denkbaar is en dat alleen bij buitenlandse bedrijven denkbaar is dat in Nederland uitsluitend percelen grond zonder gebouwen zijn gelegen. Eiser heeft niet aannemelijk gemaakt dat in zijn geval sprake is van laatstbedoelde situatie, namelijk een perceel grond zonder gebouwen. Het bedrijf van eiser is gevestigd in Nederland, van waaruit ook de administratie wordt gevoerd. Eiser en zijn broer zijn in het bezit van vijftien hectare landbouwgrond die zij op basis van kortlopende pachtovereenkomsten aan diverse bedrijven verpachten. Eiser heeft in 2011 zelf landbouwgrond in gebruik gehad en daarop mas geteeld. Ook overigens heeft eiser ook in voorgaande jaren landbouwactiviteiten verricht. Verweerder heeft het bedrijf van eiser wat betreft het jaar 2011 dus terecht aangemerkt als landbouwbedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank is de overtreding aan eiser toe te rekenen.
Pagina652-652
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2013:4820
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 11-04-2013, C-260/11
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 137
SamenvattingBuitensporig kostbaar ?
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 11 april 2013.#The Queen, op verzoek van David Edwards en Lilian Pallikaropoulos tegen Environment Agency e.a.#Verzoek van de Supreme Court of the United Kingdom om een prejudiciele beslissing.#Milieu - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 85/337/EEG - Richtlijn 2003/35/EG - Artikel 10 bis - Richtlijn 96/61/EG - Artikel 15 bis - Toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden - Begrip ,niet buitensporig kostbare' gerechtelijke procedures.#Zaak C-260/11.
Annotator Jans
Pagina652-658
UitspraakECLI:EU:C:2013:221
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16-04-2013, 21-003501-11
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 138
SamenvattingInrichting Wm of werk in de zin van het Bouwstoffenbesluit/Besluit bodemkwaliteit? Valsheid in geschrifte. Rechtsdwaling door (onvoldoende) handelen bestuur?
Samenvatting (Bron)De rechtspersoon heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van het storten van materialen op de bodem en in het water, terwijl hij niet beschikte over de vergunningen die zijn vereist op grond van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Overwegingen over de begrippen 'inrichting' en 'werk' in de zin van de Wet milieubeheer en 'werk' in de zin van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Ook heeft de verdachte valsheid in geschrift gepleegd. Beroep op rechtsdwaling verworpen. Oplegging van een conform de eis van de advocaat-generaal geheel voorwaardelijke geldboete. Invloed tijdsverloop.
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
Pagina658-674
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ7832
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 19-06-2013, 201200593/1/R2, 201205887/1R2 en 201300402/1/RZ
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 139
SamenvattingStikstofverordening Noord-Brabant. Besluitkarakter reactie op melding. Salderingsbeslissing is zelfstandig appellabel. Verordening kan worden beschouwd als passende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 januari 2011 heeft het college [belanghebbende A] meegedeeld dat zijn melding krachtens de Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant (hierna: de stikstofverordening) van de wijziging van de melkvee- en vleesvarkenshouderij aan de [locatie 1] te Valkenswaard is geaccepteerd en dat saldo uit de depositiebank is gereserveerd.
AnnotatorM.M. Kaajan
Pagina674-687
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA3654
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 20-06-2013, C-219/12
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 140
SamenvattingZonnepanelen op het dak en de Zesde BTW-Richtlijn.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 juni 2013.#Finanzamt Freistadt Rohrbach Urfahr tegen Unabhangiger Finanzsenat Aussenstelle Linz.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Zesde btw-richtlijn - Artikel 4, leden 1 en 2 - Begrip ,economische activiteiten' - Aftrek van voorbelasting - Exploitatie van fotovoltaische installatie op dak van woning - Levering aan elektriciteitsnet - Vergoeding - Elektriciteitsproductie lager dan verbruik.#Zaak C-219/12.
AnnotatorH.H.B. Vedder , B.G. van Zadelhoff
Pagina687-694
UitspraakECLI:EU:C:2013:413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 26-06-2013, 201010326/1/A4
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 141
SamenvattingBeoordeling effecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden: Geen instemmingsvereiste van buitenlandse autoriteiten. Intrekking van vergunning als mitigerende maatregel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2010 heeft het college krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) aan [vergunninghouder] vergunning verleend voor de uitbreiding van een nertsenfokkerij aan de [locatie] te Ottersum.
AnnotatorM.M. Kaajan
Pagina694-697
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:3
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 26-06-2013, 201206406/1/T1/A4
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 142
SamenvattingOvergangsrecht agrarische activiteiten bij overgang van milieuvergunning naar OBM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 mei 2012 heeft het college aan [vergunninghouder] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een inrichting door het oprichten van een pluimveehouderij bij een bestaande melkrundveehouderij aan de [locatie] te Garmerwolde, gemeente Ten Boer.
AnnotatorA. Collignon
Pagina697-703
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:28
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland, 09-07-2013, AWB 12/760, AWB 13/93 en AWB 13/154
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 143
SamenvattingSpoedeisende bestuursdwang, brand, bluswater, directe of indirecte lozing? Positie curator, retentierecht.
Samenvatting (Bron)Spoedeisende bestuursdwang, brand, bluswater, directe lozing, positie curator, retentierecht.
AnnotatorL.J.M.M. Vosters
Pagina703-712
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2013:4177
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Gelderland, 23-07-2013, 05/701495-11
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 144
SamenvattingGrondwateronttrekking t.b.v. WKO; meer onttrokken dan vergund, geen vrijstelling grondwaterbelasting.
Samenvatting (Bron)De rechtbank veroordeelt een 24 jarige verdachte voor kindermoord tot een gevangenisstraf van 2 jaar en TBS met voorwaarden
AnnotatorP.E. Lindhout
Pagina712-716
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2013:1807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State, 31-07-2013, 201203545/1/A4
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 145
Samenvatting Oprichtingsvergunning voor motorcrossterrein. Geluidemissie van motorcross-activiteiten ten opzichte van industrielawaai niet zodanig specifiek dat geen aansluiting gezocht kan worden bij de Handreiking industrielawaai. Geen wettelijke grondslag voor straffactor voor niet-tonaal geluid. Manches, transponder, dynamische meetmethode.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 februari 2012 heeft het college aan de vereniging Cuijkse Cross Club een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een motorcrossterrein op het perceel Hertraksestraat (ongenummerd) te Cuijk.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
Pagina716-720
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:526
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 28-08-2013, 201203668/1/A4 201203668/1/A4
CiteertitelM en R 2014/10, nr. 146
SamenvattingLast tot bodemsanering opgelegd aan erfgenamen die beneficiair hebben aanvaard.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 mei 2011 heeft het college de erven [overledene] onder oplegging van een dwangsom gelast een ernstig geval van bodemverontreiniging op het perceel [locatie] te Rotterdam te saneren.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Pagina720-725
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:880
Artikel aanvragenVia Praktizijn