Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 17-02-2014
Aflevering 2
RubriekArtikelen
TitelDe mismatch tussen het beschikbare budget en de inschrijfprijs
CiteertitelTBR 2014/2014/17, p. 82-83
SamenvattingIn deze gastcolumn signaleert auteur dat met enige regelmaat de prijs van de meest gerede inschrijving (substantieel) hoger is dan het bij de aanbestedende dienst beschikbare budget. Een budget dat aan inschrijvers niet bekend is gemaakt en dat ontoereikend is om de inschrijfprijs te aanvaarden. De opdracht wordt niet gegund. Het ongenoegen waaraan de titel van het artikel refereert is dat inschrijvers in die situatie slechts achter blijven met forse (calculatie)kosten. Kosten die zij met het verwerven van andere opdrachten weer moeten zien te dekken. De vraag rijst of er in de geschetste situatie nog mogelijkheden zijn om de aanbestedingsprocedure succesvol, in de zin van de totstandkoming van een overeenkomst, af te sluiten Ún of de aanbestedende dienst niet kan, of misschien zelfs wel moet, voorkomen dat inschrijvers tevergeefs forse inschrijfkosten maken.
Auteur(s)C.R.V. Lagendijk
Pagina82-83
LinkVolledige tekst artikel (Straatman Koster Advocaten)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelToepassing van artikel 19kd Natuurbeschermingswet bij plannen
CiteertitelTBR 2014/2014/18, p. 84-89
SamenvattingIn de praktijk bestaan er veel onduidelijkheden omtrent de uitleg en toepassing van artikel 19kd Nb ten aanzien van plannen als bedoeld in artikel 19j Nb, waarbij in het bijzonder wordt gedoeld op bestemmingsplannen. In onderhavig artikel wordt uiteengezet op welke wijze naar mijn mening artikel 19kd Nb ten aanzien van plannen moet worden uitgelegd en toegepast.
Auteur(s)F.H. Damen
Pagina84-89
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDynamische discussies over een statisch instrument. Hoe in een beheersverordening om te gaan met illegaal gebruik: vallen 'handhaven' en 'legaliseren' onder 'beheren'?
CiteertitelTBR 2014/2014/19, p. 90-96
SamenvattingDe beheersverordening mag alleen worden ingezet in laagdynamische gebieden. Als er ontwikkelingen gewenst zijn, moet voor de planologische regeling gebruik gemaakt worden van een bestemmingsplan. Een vraag die de laatste tijd in dit verband in de praktijk veel aandacht heeft gekregen, is hoe moet worden omgegaan met bestaand illegaal gebruik. In dit artikel wordt hierop nader ingegaan.
Auteur(s)A. Snijders
Pagina90-96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelKroniek onteigeningsjurisprudentie 2013
CiteertitelTBR 2014/2014/20, p. 97-110
SamenvattingHet onteigeningsprocesrecht van zowel Hoge Raad als lagere rechters komt in deze kroniek aan de orde. Ook het schadeloosstellingsrecht wordt besproken.
Auteur(s)J.S. Procee , M. Rus-van der Velde , M.W. Scheltema Beduin , M.C. van der Werf , T. Wiegerink
Pagina97-110
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek van het planschaderecht onder de Wet ruimtelijke ordening (deel 1)
CiteertitelTBR 2014/2014/21, p. 111-115
SamenvattingIn deze kroniek wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in het planschaderecht sinds 1 juli 2008.
Auteur(s)C.M.L. van der Lee
Pagina111-115
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelEen mand vol verbeteringen van de Omgevingswet. De praktijk laat zich horen
CiteertitelTBR 2014/2014/22, p. 116-118
SamenvattingIn dit artikel geeft de auteur een beknopt overzicht van voorstellen tot verbetering van de nieuwe Omgevingswet. Deze zijn afkomstig van praktijkmensen uit de wereld van overheid, markt, kennisinstituten en advocatuur. De suggesties zijn vaak eerdere geopperd, maar nu voor het eerst kort en krachtig en in samenhang op een rij gezet.
Auteur(s)W.C.T.F. de Zeeuw
Pagina116-118
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActualiteiten, mededelingen, reacties van lezers
TitelNieuwe onteigeningsnotitie Rijkswaterstaat
CiteertitelTBR 2014/2014/22, p. 118-119
SamenvattingBeknopte bespreking van de nieuwe onteigeningsnotitie van Rijkswaterstaat.
Auteur(s)B.S. ten Kate
Pagina118-119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelAfdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 18-12-2013, 201305956/1/R3
CiteertitelTBR 2014/2014/24, p. 120-123
SamenvattingBestemmingsplan Valkenswaard
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Moza´ek" vastgesteld.
Pagina120-123
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State, 15-01-2014, 201306392/1/R2
CiteertitelTBR 2014/2014/25, p. 123-130
SamenvattingBestemmingsplan Geldermalsen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "De Lingewaarden" (hierna: het plan) vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
Pagina123-130
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 11-12-2013, 201300191/1A1
CiteertitelTBR 2014/2014/26, p. 130-133
Samenvatting'Uitbreiding hoofdgebouw' Delft
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 augustus 2011 heeft het college aan [belanghebbende] omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een balkon aan de achterzijde op de eerste verdieping en het wijzigen van raamkozijnen naar deurkozijnen van de woning op het perceel [locatie 1] te Delft.
Pagina130-133
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2364
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 31-12-2013, 201300707/1/A1
CiteertitelTBR 2014/2014/27, p. 134-136
SamenvattingFiets-loopbrug Zuidhorn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2011 heeft het college omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een fiets-loopbrug over het Niezijlsterdiep nabij de percelen [locaties] te Niezijl.
Pagina134-136
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2692
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State, 22-01-2014, 201301920/A1
CiteertitelTBR 2014/2014/28, p. 137-139
SamenvattingAfwijken negatief welstandsadvies.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 november 2011 heeft het college het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend op te treden tegen het gedeeltelijk vervangen van het dak en de dakgoten van de woning op het perceel [locatie] te Leeuwarden (hierna: het perceel) afgewezen.
Pagina137-139
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:123
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 13-11-2013, 201211640/1/R2
CiteertitelTBR 2014/2014/29, p. 139-145
SamenvattingNatura 2000-gebied Limburg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2012, kenmerk 2012/52177, heeft het college een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan de [Maatschap] voor een pluimveehouderij aan de [locatie] te Leveroy, gemeente Nederweert.
Pagina139-145
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 13-11-2013, 201303514/1/R2, 201303324/1/R2
CiteertitelTBR 2014/2014/30, p. 145-152
SamenvattingStikstofverordening Noord-Brabant
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013, kenmerk C2056271/3293494, heeft het college aan [vergunninghoudster A] een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor uitbreiding van een melkrundveehouderij aan de [locatie A] te Liessel.
Pagina145-152
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State, 04-12-2013, 201303074/1/R1
CiteertitelTBR 2014/2014/31, p. 152-159
SamenvattingBestemmingsplan Exploratieboring Lambertschaag.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Exploratieboring Lambertschaag" vastgesteld.
Pagina152-159
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Bestuurlijke schadevergoeding
TitelRaad van State, 04-12-2013, 201300787/1/A2
CiteertitelTBR 2014/2014/32, p. 160-163
SamenvattingBestemmingsplan 'Rengerswetering' Bunschoten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2011 heeft het college aanvragen van [appellant] en anderen om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
Pagina160-163
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2232
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanbestedingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem, 17-09-2013, 200.128.145
CiteertitelTBR 2014/2014/33, p. 164-172
SamenvattingGevolgen schending aanbestedingsregels voor overeenkomst gesloten na weigering voorlopige voorziening door voorzieningenrechter.
Samenvatting (Bron)De voorwaarden en modaliteiten van de gunningsprocedure zijn niet op een duidelijke, precieze en ondubbelzinnige wijze geformuleerd, zodat niet alle behoorlijk ge´nformeerde en normaal oplettende inschrijvers de juiste draagwijdte van de stukken hebben kunnen begrijpen en deze op dezelfde wijze hebben kunnen interpreteren. Daardoor is er sprake van een ongeldig gunningscriterium. Heraanbesteding. Vraag of appelrechter nog een ordemaatregel kan treffen nu reeds uitvoering aan de overeenkomst is gegeven.
Pagina164-172
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:6838
Artikel aanvragenVia Praktizijn