AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 01-02-2014
Aflevering 6
TitelHof van Justitie van de Europese Unie, 21-03-2013, C-244/12
CiteertitelAB 2014/45
SamenvattingOmgekeerde verticale werking richtlijn. Bestuurlijke toepassing van niet correct omgezette richtlijn ten nadele van Salzburger Flughafen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 21 maart 2013. # Salzburger Flughafen GmbH tegen Umweltsenat. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk. # Milieueffectbeoordeling van bepaalde projecten - Richtlijn 85/337/EEG - Artikelen 2, lid 1, en 4, lid 2 - Onder bijlage II vallende projecten - Uitbreiding van luchthaveninfrastructuur - Onderzoek aan de hand van drempelwaarden of criteria - Artikel 4, lid 3 - Selectiecriteria - Bijlage III, punt 2, sub g - Gebieden met hoge bevolkingsdichtheid. # Zaak C-244/12.
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
Pagina291-300
UitspraakECLI:EU:C:2013:203
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad, 08-10-2013, 12/04178 E
CiteertitelAB 2014/46
SamenvattingBesluit dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam-Noord vernietigd door college van B&W Amsterdam.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Casus: veroordeling door de Rb van verdachte Stadsdeel Amsterdam-Noord. Het Stadsdeel stelde h.b. in. Bij besluit van 8 december 2009 besloot het Stadsdeel tot intrekking van het h.b.. Het h.b. werd vervolgens daadwerkelijk ingetrokken. Bij besluit van 10 mei 2010 heeft de Gemeente Amsterdam het besluit van het Stadsdeel tot intrekking van het h.b. vernietigd. De verdachte werd in h.b. n-o verklaard. Rechtsgeldige intrekking h.b.? Ingevolge art. 453.1 Sv brengt intrekking van het h.b. mee afstand van de bevoegdheid dit rechtsmiddel opnieuw aan te wenden. Dit heeft tot gevolg dat het desbetreffende vonnis onherroepelijk wordt en niet meer kan worden aangetast. Dit is slechts anders indien bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het oordeel dat de intrekking van het h.b. - en de daarmee gedane afstand - niet kan gelden als intrekking van het h.b. i.d.z.v. de art. 453-455 Sv . s Hofs oordeel dat de vernietiging door de Gemeente Amsterdam op 10 mei 2010 van het besluit van het Stadsdeel van 8 december 2009 tot intrekking van het h.b. niet zon bijzondere omstandigheid oplevert, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
AnnotatorJ.C. de Wit
Pagina300-306
UitspraakECLI:NL:HR:2013:888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-11-2013, 201207841/1/A3
CiteertitelAB 2014/47
SamenvattingWet Bibob. Weigering vergunning ten behoeve van de exploitatie een coffeeshop.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2011 heeft de burgemeester een aanvraag van [appellanten] om een vergunning ten behoeve van de exploitatie van de [coffeeshop] aan de [locatie 1] te Eindhoven, afgewezen.
AnnotatorB. van der Vorm
Pagina307-318
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1908
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-10-2013, 201301901/1/A3
CiteertitelAB 2014/48
SamenvattingBeslistermijn. Het bestuursorgaan kan de redelijke beslistermijn van acht weken verlengen.
Samenvatting (Bron)Bij ongedateerd besluit, door [appellanten] op 15 januari 2012 ontvangen, heeft de staatssecretaris een verzoek om verbeurdverklaring van dwangsommen wegens niet tijdig beslissen op een verzoek om handhavend optreden tegen ArkeFly, onderdeel van de besloten vennootschap TUI Airlines Nederland B.V., afgewezen.
AnnotatorR. Stijnen
Pagina318-322
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 16-10-2013, 201303656/1/A1
CiteertitelAB 2014/49
SamenvattingGrondeigenaar verantwoordelijk voor bouwwerken op perceel, ook al heeft een ander deze aangebracht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2012 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de geconstateerde overtredingen op zijn perceel, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie G, nummer 446, binnen een week te beŽindigen en beŽindigd te houden.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
Pagina322-326
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 27-11-2013, 201209246/1/A3
CiteertitelAB 2014/50
SamenvattingWegenwet. Fysieke afsluiting of toegangsverbod doorbreekt het tijdvak na verstrijken waarvan openbaarheid ontstaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 april 2011 heeft het college [appellant sub 1] een last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat hij binnen twee weken de fysieke belemmeringen, zijnde een toegangshek, spoorbielzen en een greppel, dient te verwijderen en verwijderd dient te houden van het pad dat langs zijn woning aan [locatie] naar de recreatieplas Schoonhoven loopt, zodat dit weer vrij toegankelijk is voor verkeer.
Annotator van der Grinten
Pagina326-333
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2109
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-03-2013, 201200844/1/A2
CiteertitelAB 2014/51
SamenvattingVerbindendheid van avv's. Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden.
Samenvatting (Bron)AMBTSHALVE TOETSING. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 26 januari 2011 (LJN: BP2536)) volgt uit het arrest van het HvJ van 7 juni 2007 (LJN: BA9090), dat het Unierecht de nationale rechter niet verplicht om in een procedure in rechte betreffende de rechtmatigheid van een bestuurshandeling ambtshalve te toetsen aan gronden ontleend aan bepalingen van Unierecht, aangezien noch het gelijkwaardigheidsbeginsel noch het doeltreffendheidsbeginsel dit vereist.
AnnotatorA.T. Marseille
Pagina333-340
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:BZ3338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 25-11-2013, 13-556 WMO
CiteertitelAB 2014/52
SamenvattingEen voorziening op grond van de Wmo mag niet worden geweigerd op grond van het inkomen of vermogen van de aanvrager.
Samenvatting (Bron)Gemeenten mogen een voorziening op grond van de Wmo niet weigeren op grond van het inkomen of het vermogen van de aanvrager.
AnnotatorA. Tollenaar
Pagina340-345
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 01-05-2013, 11-7248 AWBZ-T
CiteertitelAB 2014/53
SamenvattingOp grond van het Zorgindicatiebesluit kunnen ministeriŽle beleidsregels alleen ten aanzien van de werkwijze van het CIZ worden gesteld en kunnen deze regels nu nog niet de aanspraak op AWBZ-zorg naar aard en omvang beperken.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Aftrekregel bovengebruikelijke zorg bij kinderen; ontbreken wettelijke grondslag; beleidsregels deels niet toepasbaar.
AnnotatorI. Sewandono
Pagina345-353
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:BZ9358
Artikel aanvragenVia Praktizijn