Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 01-01-2014
Aflevering 1
RubriekArbeidsrecht
TitelHoge Raad, 20-12-2013, 12/05246
CiteertitelJIN 2014/1
SamenvattingOpzegging, Bepaalde tijd, Ragetlie, Rechtsgeldige opzegging
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Beëindiging door werkgever van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voortzetting vormt van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Art. 7:667 lid 1 en lid 4 BW. Ragetlieregel (HR 4 april 1986, ECLI:NL:HR:1986:ZC0649, NJ 1992/654, nu in te zien in ECLI:NL:HR:1992:ZC0649). Opzegging door werkgever vereist op grond van art. 7:667 lid 4 BW, indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door werknemer was opgezegd?
AnnotatorS. Palm
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 15-10-2013, 200.106.073
CiteertitelJIN 2014/2
SamenvattingVakantieverlof, Zieke werknemer, Staatsaansprakelijkheid, Onrechtmatige overheidsdaad, Wet in formele zin, EU-recht, Causaal verband, Schadebeperking
Samenvatting (Bron)overheidsaansprakelijkheid; vakantiedagen tijdens ziekte; wet in formele zin in strijd met EG-richtlijn; schade?
AnnotatorJ.R. Vos
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2013:3792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Limburg, 14-11-2013, 2429279 \ CV EXPL 13-10430
CiteertitelJIN 2014/3
SamenvattingBepaalde tijd, Ketenregeling, Stilzwijgende voortzetting, Uitzendkracht, Goed werkgeverschap
Samenvatting (Bron)Voortzetting van de arbeidsovereenkomst zonder tegenspraak ex artikel 7:668 lid 1 BW met Poolse werkneemster? Formele en materiële werkgeefster. Strekking van artikel 7:668a BW.
AnnotatorC. Heerink-Van Hattem
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2013:8853
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 08-10-2013, 200.129.108/01
CiteertitelJIN 2014/4
SamenvattingInternationale verhuizing, Vervangende toestemming
Samenvatting (Bron)Vervangende toestemming voor verhuizing naar Curaçao voor maximaal drie jaar.
AnnotatorT.C.P. Christoph
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:3219
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof 's-Gravenhage, 09-10-2013, 200.123.733.01
CiteertitelJIN 2014/5
SamenvattingAlimentatie, Schulden, Verdeling kosten alimentatieplichtige en partner
Samenvatting (Bron)Kinderalimentatie. Herbeoordeling van wederzijdse draagkracht in hoger beroep.
AnnotatorE.A. Slappendel
LinkVolledige tekst annotatie (slappendelfamilierecht.nl)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2013:4462
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 31-10-2013, CR 200.120.393-01
CiteertitelJIN 2014/6
SamenvattingVerbleken huwelijksgerelateerde behoefte, Behoefte ondanks bijstandsuitkering, Interen vermogen
Samenvatting (Bron)Kinderalimentatie. Interen op erfenis.
AnnotatorP.M. de Vries
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:8238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad, 29-11-2013, 12/01124
CiteertitelJIN 2014/7
SamenvattingFaillissementspauliana, Vernietigbaarheid geldleningovereenkomst met zekerheidstelling o.g.v. faillissementspauliana, Vermoeden van wetenschap van benadeling
Samenvatting (Bron)Faillissementspauliana. Vermoeden van wetenschap van benadeling; art. 43 lid 1, aanhef en onder 2, Fw. HR 22 december 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI8493, NJ 2010/273; HR 4 februari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4726, NJ 2000/192. Zekerheid voor krediet(ruimte) bij nieuwe kredietrelatie.
AnnotatorM. Poelsema
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA3762
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15-10-2013, 200.102.268
CiteertitelJIN 2014/8
SamenvattingExterne aansprakelijkheid, Tweedegraads bestuurders, Grondslag, Persoonlijk voldoende ernstig verwijt
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid van een tweedegraadsbestuurder
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:7697
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 18-10-2013, 200.128.640/01 OK
CiteertitelJIN 2014/9
SamenvattingEnquêteprocedure, Twijfel aan juist beleid, Onderzoek, Onmiddellijke voorzieningen, Belangentegenstellingen, Informatieverschaffing aan minderheidsaandeelhouders
Samenvatting (Bron)Beslissingen van de Ondernemingskamer inzake Jeemer B.V. en Meromi Holding B.V.
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:3386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelRechtbank Noord-Holland, 20-12-2013, C/15/209492 / KG ZA 13-635
CiteertitelJIN 2014/10
SamenvattingOpheffing conservatoir beslag op aandelen Slotervaartziekenhuis
Samenvatting (Bron)Opheffing conservatoir beslag op aandelen Slotervaartziekenhuis. De familie Erbudak had beslag laten leggen op de ziekenhuisaandelen om zekerheid te krijgen voor vergoeding van schade die zij lijdt bij het doorgaan van de verkoop van het ziekenhuis aan MCZ (van zorgondernemer Loek Winter). MCZ had met Delta, van de Beverwijkse familie Schram, overeenstemming bereikt voor de overname van het ziekenhuis. Het beslag blokkeerde de levering van de aandelen, waardoor de verkoop niet door kon gaan. Voormalig bestuursvoorzitter van het ziekenhuis Aysel Erbudak en haar kinderen vochten de deal als minderheidsaandeelhouders aan. Zij voelen zich door het handelen van de familie Schram qua zeggenschap op een zijspoor gezet. Dat handelen houdt onder meer in dat de familie niet heeft voldaan aan een aanbiedingsplicht van de aandelen, waardoor de familie Erbudak ervan is afgehouden een meerderheidsbelang te verwerven. Verder heeft Delta door een aandelenemissie een lening van 5 miljoen euro die zij aan het Slotervaart had verstrekt, omgezet in aandelen. Het belang van de familie Erbudak verwaterde daardoor tot minder dan 1 procent. Ook vindt de familie Erbudak de prijs die Winter betaalt veel te laag en menen zij dat zij onvoldoende gelegenheid hebben gekregen om een alternatief uit te werken. Zij zeggen contact te hebben met een partij die met een veel hoger bod had willen komen en bovendien had willen investeren in het ziekenhuis. De voorzieningenrechter onderkent dat de familie Erbudak door optreden van de familie Schram is afgehouden van een meerderheidsbelang, en daardoor kan zijn benadeeld, maar acht de daaruit voortvloeiende schade te ongewis om de beslagen te rechtvaardigen. De voorzieningenrechter heeft verder geoordeeld dat niet uitgesloten is dat de emissie onrechtmatig is, maar dat onvoldoende duidelijk is dat de familie Erbudak door die emissie schade heeft geleden. Verder acht de voorzieningenrechter het besluit tot verkoop van de aandelen in het belang van de continuïteit van het Slotervaartziekenhuis en acht hij ook wat die verkoop betreft niet duidelijk dat de familie Erbudak daardoor schade lijdt.
AnnotatorG.C. Vergouwen
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:12721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 19-11-2013, HD 200.115.386/01
CiteertitelJIN 2014/11
SamenvattingRechtspersonenrecht, Personenvennootschappen, Procedure ex-vennoot opgeheven vennoot tegen ex-bestuurder ontbonden BV, Vordering ex-vennoot op ex-bestuurder, Bestuurdersaansprakelijkheid, Onrechtmatige daad
Samenvatting (Bron)overeenkomst tussen rechtspersoon (B.V.) en een vennootschap onder firma. De B.V. is ontbonden, de v.o.f. is opgeheven. Een vennoot procedeert op eigen naam tegen de natuurlijke persoon die bestuurder was van de ontbonden B.V.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:5470
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam, 17-12-2013, 200.138.144/01
CiteertitelJIN 2014/12
SamenvattingExecutiegeschil in huurzaak bedrijfsruimte
Samenvatting (Bron)Executiegeschil in huurzaak. Tenuitvoerlegging vonnis waarin schikking is opgenomen die strekt tot ontbinding en ontruiming indien in een bepaalde periode niet tijdig de huurprijs wordt voldaan. De huurbetaling voor een maand in die bepaalde periode is niet tijdig gedaan. Niettemin wordt de tenuitvoerlegging verboden, voor zover en voor zolang de huurder in de drie maanden die volgen op de overeengekomen periode de huurprijs tijdig zal betalen. Reden daarvoor is de betrokkenheid van de verhuurder bij vertraging bij de indeplaatsstelling met betrekking tot een naastgelegen huurobject, door welke vertraging huurder in verdere betalingsmoeilijkheden is gekomen.
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:4649
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 04-10-2013, 12/04822
CiteertitelJIN 2014/13
SamenvattingHuurprijsvaststelling, Verzoek benoeming deskundige, Ontvankelijkheid
Samenvatting (Bron)Bedrijfsruimtehuur; vordering tot nadere huurprijsvaststelling, art. 7:304 lid 1 BW. Inspanningsverplichting partijen zonder tussenkomst van de rechter tot aanpassing huurprijs te komen. Ontvankelijkheid van verzoek tot benoeming deskundige, art. 7:304 lid 2 BW; aan inhoud van overleg tussen partijen te stellen eisen. Ingangsdatum nieuwe huurprijs, art. 7:303 lid 4 BW. Bevoegdheid rechter andere ingangsdatum vast te stellen, in aanmerking te nemen omstandigheden.
AnnotatorE.E. van der Kamp
UitspraakECLI:NL:HR:2013:856
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 15-11-2013, 12/01669
CiteertitelJIN 2014/14
SamenvattingFaillissementsrecht, Beëindiging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, Inroepbaarheid contractueel schadevergoedingsbeding
Samenvatting (Bron)Faillissementsrecht. Beëindiging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Geen inroepbaarheid jegens de boedel van contractueel schadevergoedingsbeding, vgl. HR 14 januari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO3534, NJ 2011/114 (Aukema q.q./Uni-Invest). Wel rechtsgeldig en inroepbaar jegens huurder en derde die zich garant heeft gesteld. Geen regresvordering jegens de boedel.
AnnotatorL Krieckaert
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1244
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 15-11-2013, 12/04150
CiteertitelJIN 2014/15
SamenvattingOnttrekking of herroeping advocaat, Akte niet-dienen, Landelijk Procesreglement, Hoofdregels voor aanhouding of uitstel, Motiveringseisen
Samenvatting (Bron)(Appel)procesrecht. Verzoek om uitstel in verband met wisseling advocaat op de dag waartegen akte niet-dienen was aangezegd. Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (Lpr); algemene regels voor uitstel (art. 2.11-2.13 Lpr). Afwijzing verzoek slechts indien uitstel onverenigbaar is met art. 20 Rv of de eisen van een goede procesorde. Motiveringseisen afwijzing.
AnnotatorG.J. de Bock
LinkVolledige tekst annotatie (tk.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1245
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 15-11-2013, 12/04685
CiteertitelJIN 2014/16
SamenvattingOnttrekking of herroeping advocaat, Akte niet-dienen, Landelijk Procesreglement, Hoofdregels voor aanhouding of uitstel, Motiveringseisen
Samenvatting (Bron)(Appel)procesrecht. Onttrekking procesvertegenwoordiger op de dag waartegen akte niet-dienen was aangezegd. Akte niet-dienen in strijd met art. 6.2 en 6.3 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (Lpr)?
AnnotatorG.J. de Bock
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 22-11-2013, 11/05165
CiteertitelJIN 2014/17
SamenvattingBewijsaanbod, Eis van voldoende specificatie
Samenvatting (Bron)Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Schuld van de man die in de gemeenschap valt?. Ten onrechte passeren van ter zake dienend bewijsaanbod, art. 166 lid 1 Rv.
AnnotatorP.C.M. Kemp
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1380
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad, 22-11-2013, 12/04030
CiteertitelJIN 2014/18
Samenvatting(Pseudo-)gevolmachtigde, Bewijslastverdeling
Samenvatting (Bron)Volmacht bij koopovereenkomst met betrekking tot onroerend goed. Is (pseudo-)gevolmachtigde aansprakelijk voor contractuele boete wegens niet-nakoming volmachtgever? Art. 3:70 BW; bewijslast met betrekking tot bestaan volmachtgever en toereikende volmacht; Hoge Raad komt gedeeltelijk terug van HR 20 februari 2004, ECLI:NL:HR:2004:AN8074, NJ 2004/254. Art. 85 lid 2 en lid 4 Rv; mag rechter rekening houden met overgelegd afschrift van schriftelijk stuk, ook als niet voldaan is aan verplichting om inzage in het stuk zelf te verschaffen?
AnnotatorL.F. Dröge
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-09-2013, HD 200.095.108/01
CiteertitelJIN 2014/19
SamenvattingVerdeling contractuele medehuur, Verdeling gemeenschappelijk huurrecht, Open belangenafweging, Vakantiewoning
Samenvatting (Bron)Huurrecht vakantiehuisje. Verdeling contractuele medehuur, ex art. 3:185 BW. Belangenafweging.
AnnotatorF.M. Guljé
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:4343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 17-12-2013, 12/02521
CiteertitelJIN 2014/20
SamenvattingOnrechtmatig gebruik tankpas, Art. 310 Sr
Samenvatting (Bron)Geld weggenomen door onrechtmatig gebruik tankpas, art. 310 Sr? Blijkens de vaststellingen van het Hof heeft verdachte met een aan zijn voormalige werkgever toebehorende tankpas zonder diens toestemming en voor diens rekening benzine getankt. Met zijn oordeel dat verdachte aldus geld heeft weggenomen, heeft het Hof kennelijk voor ogen gehad dat het afrekenen van de aankoop van brandstof m.b.v. een tankpas kan worden aangemerkt als de betaling ten laste van de rekening van de voormalige werkgever, door welke betaling de voormalige werkgever in zijn vermogen is aangetast. Aldus beschouwd geeft het oordeel van het Hof niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is het ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk. Conclusie AG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2029
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 17-12-2013, 13/00894
CiteertitelJIN 2014/21
SamenvattingHeimelijk filmen of fotograferen schennis van de eerbaarheid
Samenvatting (Bron)OM-cassatie. Vervolg op HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5254, NJ 2012/504. Heimelijk filmen of fotograferen schennis van de eerbaarheid, art. 239 Sr? Art. 239 Sr richt zich in de eerste plaats tegen ongevraagde en ongewenste seksueel getinte confrontatie met het menselijk lichaam of delen ervan. s Hofs oordeel dat het houden van een camera onder de scheidingswand van een afgesloten kleedhokje waarin een ontklede vrouw staat als zodanig niet het misdrijf van art. 239 Sr oplevert is juist, gelet op HR 9 december 2003, ECLI:NL:HR2003:AL8452, HR NJ 1952/240 en HR NJ 1983/310. Zoals uit HR 14 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5254, NJ 2012/504 blijkt levert e.e.a. overigens geen leemte in de mogelijkheid voor strafrechtelijke aansprakelijkstelling op, gelet op art. 139f.1 Sr. Conclusie AG: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad, 20-12-2013, 12/00175
CiteertitelJIN 2014/22
SamenvattingAfwijzing getuigenverzoek, Herstelmogelijkheid maatstaf
Samenvatting (Bron)1. Afwijzing getuigenverzoek. Herstelmogelijkheid maatstaf. Regiezitting. 2. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik. 3. Vordering beledigde partij. Schadevergoedingsmaatregel. Ad 1. Een tz. in h.b. kan worden aangemerkt als een 'regiezitting' indien die zitting wordt benut om, vooruitlopend op de inhoudelijke behandeling van het h.b., beslissingen te nemen die van belang zijn voor de omvang en inrichting van die inhoudelijke behandeling. Het voorbereidende karakter van een dergelijke zitting brengt mee dat zich gevallen kunnen voordoen waarin de rechter het weliswaar niet nodig acht de beslissing op een verzoek van een procespartij tot het horen van een getuige aan te houden (vgl. HR 19 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ9346), doch hij in de motivering van zijn afwijzende beslissing van dat verzoek niettemin tot uitdrukking brengt dat pas bij de inhoudelijke behandeling van de zaak de voor de beoordeling van dat verzoek relevante belangen in hun volle omvang en met toepassing van de ten tijde van de regiezitting geldende beoordelingsmaatstaf gewogen kunnen worden. Indien die procespartij het in zo een geval wenselijk acht dat de desbetreffende getuige alsnog wordt gehoord, zal hij die wens voorafgaand aan of tijdens die inhoudelijke behandeling kenbaar moeten maken door een daartoe strekkend, gemotiveerd verzoek te doen. De afwijzing door het Hof op de regiezitting van de verzoeken tot het horen van een tweetal getuigen, moet aldus worden verstaan dat het Hof deze verzoeken heeft afgewezen omdat het zich o.b.v. wat bij gelegenheid van de regiezitting ter tafel was, onvoldoende ingelicht achtte om met toepassing van de daarvoor geldende maatstaf de verzoeken te kunnen toewijzen. Nu de verdediging haar verzoek tot het horen van de twee getuigen bij gelegenheid van de inhoudelijke behandeling van de zaak niet meer naar voren heeft gebracht, bestond voor het Hof bij die behandeling geen aanleiding zich ambtshalve te buigen over de vraag of dit eerder als onvoldoende onderbouwd afgewezen verzoek alsnog voor toewijzing in aanmerking kwam. Wanneer gedurende een eerdere tz. een verzoek van een procespartij is afgewezen en de rechter nadien constateert dat aan die afwijzing een gebrek kleeft ten aanzien van bijvoorbeeld de daarin gehanteerde beoordelingsmaatstaf, zal de rechter dit gebrek kunnen herstellen door op de latere tz. het verzoek ambtshalve opnieuw aan de orde te stellen en indien de desbetreffende procespartij het verzoek handhaaft daarover opnieuw te beslissen a.d.h.v. de t.t.v. die eerdere tz. geldende beoordelingsmaatstaf doch met inachtneming van alle gegevens die hem t.t.v. het nemen van zijn beslissing bekend zijn. Met deze herstelmogelijkheid wordt de kwaliteit van de gedingvoering bevorderd en wordt ook voorkomen dat een strafzaak wordt behandeld en afgerond terwijl ten tijde van die behandeling en afronding reeds vaststaat dat een eerder in die zaak gegeven beslissing lijdt aan een gebrek dat grond zou kunnen bieden aan bijvoorbeeld een cassatieklacht. Ad 2. Het in s Hofs overwegingen besloten liggende oordeel dat de niet-naleving van de Aanwijzing opsporing en vervolging inzake seksueel misbruik niet een zodanig ernstig vormverzuim oplevert dat dit moet leiden tot OM n-o geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is in het licht van hetgeen is aangevoerd ook niet onbegrijpelijk. Ad 3. HR herhaalt HR 7 mei 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE0537 m.b.t. het niet van toepassing zijn van de artt. 51a, 51b en 36f Sr op strafbare feiten die zijn begaan vóór het tijdstip van iwtr daarvan i.c. op 1 april 1995. De HR herhaalt voorts HR 14 juni 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP8798, m.b.t het niet in stand kunnen blijven van de betreffende uitspraak v.zv. daarbij de vordering van de beledigde partij is toegewezen tot een bedrag van meer dan 680,67 (f 1.500,-) zijnde het toentertijd ex art. 56 (oud) RO ten hoogste toegestane bedrag van de door de beledigde partij te vorderen schadevergoeding, en v.zv. daarbij ex art. 36f Sr aan verdachte een betalingsverplichting is opgelegd.HR doet de zaak wat betreft de vordering van de beledigde partij en de opgelegde svma zelf af en verwerpt het beroep voor het overige.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHof van Justitie EU, 17-10-2013, C-291/12
CiteertitelJIN 2014/23
SamenvattingNormen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten, Weigering afgifte paspoort wegens weigering afneming vingerafdrukken aanvrager, Rechtsgrondslag
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 oktober 2013. # Michael Schwarz tegen Stadt Bochum. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Duitsland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Biometrisch paspoort - Vingerafdrukken - Verordening (EG) nr. 2252/2004 - Geldigheid - Rechtsgrondslag - Vaststellingsprocedure - Artikelen 7 en 8 van Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Recht op eerbiediging van priveleven - Recht op bescherming van persoonsgegevens - Evenredigheid. # Zaak C-291/12.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:EU:C:2013:670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad, 11-10-2013, 11/05660
CiteertitelJIN 2014/24
SamenvattingBevoegdhedenovereenkomst, Nakoming, Bevoegdheidsverdeling tussen bestuursrechter en burgerlijke rechter, Vertrouwensbeginsel, Ambtshalve toetsing aan Unierecht
Samenvatting (Bron)Precariobelasting. Heffingsambtenaar gebonden aan overeenkomst tussen de gemeente en belanghebbende.
AnnotatorD.G.J. Sanderink , L.J.M. Timmermans
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BZ7849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHoge Raad, 22-10-2013, 13/00734
CiteertitelJIN 2014/25
SamenvattingNiet-tijdig nemen besluit, Strekking beslistermijn, Dwangsom, Besluit tijdig aan belanghebbende verzonden maar niet aan zijn gemachtigde, Geen bekendmaking op voorgeschreven wijze, Aan strekking beslistermijn voldaan, Geen sprake van niet-tijdig nemen van een besluit
Samenvatting (Bron)Art. 6:2 en 4:17 Awb. Is sprake van het niet tijdig nemen van een besluit als het tijdig aan de belanghebbende is verzonden, maar niet aan zijn gemachtigde?
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:HR:2013:969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelCentrale Raad van Beroep, 24-10-2013, 12/5287 AW
CiteertitelJIN 2014/26
SamenvattingBesluit, Besluit privaatrechtelijk, Geen bezwaar mogelijk
Samenvatting (Bron)Gelet op artikel 7:1, eerste lid, van de Awb in samenhang met artikel 17 van de Beroepswet, stond tegen de brief van 28 februari 2012 geen bezwaar open. Dit brengt mee dat ter zake van de kwestie die partijen verdeeld houdt, uitsluitend een vordering bij de burgerlijke rechter kan worden ingesteld.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2180
Artikel aanvragenVia Praktizijn