TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht

Uitgever Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Tijdschrift TREMA, tijdschrift voor de Rechterlijke Macht
Datum 01-02-2014
Aflevering 2
TitelCoffeeshopbeleid en het ingezetenen criterium
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 36
SamenvattingCoffeeshops waarin so drugs worden verhandeld, worden in Nederland al decennialang gedoogd. In de afgelopen jaren hee de Minister van Veiligheid en Justitie het gedoogbeleid ten aanzien van coffeeshops echter verscherpt. Aan de voorwaarden om coffeeshops te gedogen werden criteria toegevoegd die betrekking hebben op hun klanten. Softdrugs mogen alleen worden verkocht aan ingezetenen van Nederland. Hoe daar de hand aan wordt gehouden, wordt bepaald in het lokale driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het openbaar ministerie en de politie. Het coffeeshopbeleid behoeft dus niet overal hetzelfde te zijn. Dat roept de vraag op in hoeverre de toepassing van het ingezetenencriterium van lokale omstandigheden afhankelijk kan zijn. Op die vraag wordt in deze bijdrage ingegaan.
Auteur(s)L.J.J. Rogier
Pagina36-41
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe iPad-magistraat
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 35
SamenvattingDe dossiersjouwer wordt verleden tijd. In de plaats daarvan komt de iPad-magistraat. Het afgelopen jaar duiken steeds vaker iPad bezittende magistraten op. Zij paraderen trots door de gangen van het gerechtsgebouw. Ze dragen geen dossiers, trekken geen koffer of duwen geen archiefkar. Nee, ze hebben een tablet in een hip hoesje. Zij wel.
Auteur(s)M.J.H.M. Verhoeven
Pagina35-35
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen voorstel voor een nieuwe regeling van de betekening
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 42
SamenvattingOp 4 november 2013 is het concept van een wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen in consultatie gegaan. Dit wetsvoorstel wil een aantal onderwerpen (opnieuw) regelen. Een van die onderwerpen betreft de kennisgeving van gerechtelijke mededelingen. Dat wordt in het voorstel ook mogelijk via elektronische weg of via het adres van de raadsman of werkgever. Deze bijdrage gaat in op de mogelijke gevolgen van de nieuwe regeling van de betekening.
Auteur(s)B.F. Keulen
Pagina42-51
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelReacties en naschrift
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 70
SamenvattingIn het november-nummer van Trema riep de redactie lezers op te reageren op het artikel ĎFinanciering van de strafrechtspraakí van Casper van der Waerden. Volgens Van der Waerden is de verhoogde werkdruk voor de rechter maar voor een deel te wijten aan het huidige financieringssysteem. Hij poneert de stellingen dat de keuze in 2005 om over te gaan naar een productiegericht financieringssysteem de juiste was en dat door nu over te stappen naar een ander, niet-productiegericht, financieringssysteem de ervaren werkdruk niet zal worden weggenomen. Hierna volgen enkele reacties en een naschrift van Van der Waerden.
Pagina70-73
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 52
SamenvattingGerechtelijke deskundigen worden door de rechter in procedures ingeschakeld om bij te dragen aan de kwaliteit van rechterlijke uitspraken. Een deskundige kan immers een antwoord geven op relevante vragen die specialistische kennis en ervaring vereisen op een bepaald gebied dat de rechter niet eigen is. Een deel van het feitenonderzoek wordt aldus uitbesteed aan een derde. Die uitbesteding kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het rechterlijk oordeel. Dit artikel gaat in op de vraag op welke wijze de kwaliteit bij het inschakelen van een gerechtelijke deskundige kan worden geborgd.
Pagina52-57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelAanbevelingen meerder jarigen bewind ten aanzien van vermogensbeheer nauwelijks toepasbaar in de praktijk
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 58
SamenvattingHet Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK)1 heeft in 2003 de Commissie Bewind en Overleg ingesteld. Deze commissie is belast met advisering van het LOVCK. Op 1 juni 2013 zijn nieuwe versies van de documenten Aanbevelingen meerderjarigenbewind en Aanbevelingen curatele gepubliceerd. De rechterlijke macht wil met deze aanbevelingen een handvat bieden aan bewindvoerders en curatoren hoe er met specifieke situaties ten aanzien van onderbewindstelling en curatele zou moeten worden omgegaan. Tevens dienen de aanbevelingen als leidraad voor de rechterlijke macht om tot een uniform beleid te komen. In dit artikel wordt op ťťn specifiek onderdeel van deze aanbevelingen ingegaan: de beheerhandelingen bij beleggingen in effecten. Auteurs staan stil bij de aanbevelingen zelf, om hier vervolgens kanttekeningen bij te plaatsen. Zij eindigen dit artikel met inhoudelijk commentaar voor de commissie en maken een slotopmerking.
Auteur(s)A.J.C.C.M. Loonen
Pagina58-64
LinkVolledige tekst (scherpinfamilierecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep, 12-09-2013, 13/793 AW, 13/794 AW, 13/1256 AW
CiteertitelTrema, nr. 2, 2014, p. 65
SamenvattingIntegriteitsbreuk. Ontzegging van toegang tot werkplek. Voortijdig beŽindigen opleiding. Ontheffen uit functie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit 1 heeft verweerder appellant de toegang tot zijn werkplek ontzegd voor de duur van het onderzoek naar vermoedelijke integriteitsbreuk. Bij besluit 2 heeft verweerder het voornemen uitgesproken om appellant uit zijn functie te ontheffen door zijn detachering en opleiding voortijdig te beŽindigen en de benoeming tot plaatsvervangend OvJ in te trekken. Bij besluit 3 heeft verweerder de ontzegging van de toegang verder verlengd. Bij besluit 4 heeft verweerder appellant per direct ontheven uit zijn functie door de detachering en de opleiding tot OvJ voortijdig te beŽindigen. De Raad onderschrijft het uitgangspunt van verweerder dat van een OvJ een hoge mate van waarheidslievendheid en betrouwbaarheid mag worden verwacht. Desondanks was er onvoldoende aanleiding om de opleiding voortijdig af te breken en te verhinderen dat appellant nog als OvJ zou optreden. Dat ontzegging van de toegang een te zwaar middel was, staat tussen partijen vast. De daartoe strekkende besluiten zijn om die reden door verweerder zelf herroepen. Omzetting in buitengewoon verlof is echter geen adequate manier om deze onterechte ontzegging te repareren. Er is niets naar voren gekomen op grond waarvan het onverantwoord zou zijn om appellant als OvJ te laten optreden. Het primaire besluit zal worden herroepen. De Raad zal appellant voor bepaalde tijd benoemen tot plaatsvervangend OvJ, ter voortzetting van zijn opleiding tot OvJ.
Pagina65-69
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1748
Artikel aanvragenVia Praktizijn