TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 05-03-2014
Aflevering 3
TitelDrucker, Levenbach en het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
CiteertitelTRA 2014/21
SamenvattingDat het Nederlandse ontslagrecht ondanks de inspanningen van Drucker en Levenbach thans allesbehalve ideaal functioneert en dus geen recht doet aan die beginselen, wordt algemeen aanvaard. Het is niet eenvoudig iemand te vinden die het geldende recht en de daarop gebaseerde praktijk door dik en dun verdedigt. Over het antwoord op de vraag wat er dan gewijzigd moet worden, bestaat echter al sinds jaren geen eenstemmigheid.
Auteur(s)R.A.A. Duk , F.B.J. Grapperhaus
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe toren van Babel en het in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid beoogde nieuwe ontslagstelsel
CiteertitelTRA 2014/22
SamenvattingHet kabinet stelt dat het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid het ontslagstelsel eenvoudiger, sneller, eerlijker en minder kostbaar voor werkgevers maakt en meer gericht is op het vinden van een nieuwe baan door werknemers. In dit artikel wordt aan de hand van een aantal observaties bij het wetsvoorstel nagegaan of die claim terecht wordt gemaakt.
Auteur(s)F.B.J. Grapperhaus
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen blik over de grens: enkele trends in de hervorming van het ontslagrecht
CiteertitelTRA 2014/23
SamenvattingVerschillende Europese landen hebben in het (nabije) verleden een hervorming ondergaan van de rechtsregelingen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Duitsland hervormde in 2004. Spanje, Italië en Frankrijk hebben meer recentelijk hervormd. Deze bijdrage geeft een beknopt overzicht van die verschillende hervormingen, met name op het punt van het ontslagrecht en het werkloosheidsrecht. Hoe verhouden deze hervormingen zich tot de Nederlandse ontwikkelingen en hervormingsplannen zoals aangekondigd in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid? De auteurs constateren drie trends in de verschillende landen met betrekking tot de hervorming van het ontslagrecht.
Auteur(s)D.M.A. Bij de Vaate , A.T.J.M. Jacobs
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd als onbereikbaar statussymbool na inwerkingtreding Wetsvoorstel Werk en Zekerheid?
CiteertitelTRA 2014/24
SamenvattingIn dit artikel beantwoordt de auteur de vraag of de voorstellen met betrekking tot tijdelijke contracten in het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid, indien ze wet worden, kunnen bijdragen aan een betere balans in de verhouding tussen de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en de flexibele arbeidsrelaties. Daarvoor wordt eerst in kaart gebracht hoe het uitgangspunt van de wetgeving is vormgegeven, hoe de arbeidsmarkt en de arbeidsrelaties zich ontwikkelen en welke problemen door die ontwikkeling zich voordoen met betrekking tot de flexibele arbeidsrelaties.
Auteur(s)E. Verhulp
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd volgens het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
CiteertitelTRA 2014/25
SamenvattingHet Wetsvoorstel Werk en zekerheid bevat een ambitieus programma van wetswijzigingen op het gebied van ontslagrecht, WW en flexibele arbeidsovereenkomsten. Het hier te bespreken onderdeel over (opeenvolgende) arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd moet volgens de strakke planning grotendeels al per 1 juli 2014 in werking treden. De bewuste voorstellen zijn ingegeven door bezorgdheid over gebrekkige doorstroom van flexibele naar vaste contracten, waarvan volgens de toelichting op het wetsvoorstel met name mensen in een zwakkere arbeidsmarktpositie nadeel ondervinden.
Auteur(s)D.J.B de Wolff
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelArt. 7:669 Wetsvoorstel Werk en Zekerheid: de rechter als bureaucraat
CiteertitelTRA 2014/26
SamenvattingMet art. 669 kiest Wetsvoorstel Werk en Zekerheid voor een limitatief stelsel van ontslagronden. Daarmee wordt afgeweken van de huidige open norm van art. 7:685 BW. De auteur constateert dat die keuze in de toelichting op het wetsvoorstel niet deugdelijk wordt gemotiveerd en beschrijft waarom een meer open stelsel gewenst is. Verder betoogt hij waarom met de voorgestelde limitatieve opsomming geen zekerheid wordt gegeven: daarvoor bevatten de gronden van art. 669 lid 2 WWZ te veel vage normen. Ook wijst hij op de vele processuele complicaties die door het voorgestelde systeem kunnen rijzen. Zijn conclusie is dan ook dat met het voorstel niet de voordelen worden behaald die de regering aanvoert.
Auteur(s)R.A.A. Duk
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelDe bedenkelijke bedenktermijnen in Wetsvoorstel Werk en Zekerheid
CiteertitelTRA 2014/27
SamenvattingHet Wetsvoorstel Werk en Zekerheid introduceert de bedenktermijn in het arbeidsrecht. De werknemer krijgt het recht een door hem gesloten beëindigingsovereenkomst binnen een periode van twee weken buitengerechtelijk te ontbinden. Een vergelijkbaar recht wordt gegeven aan de werknemer die schriftelijk heeft ingestemd met een opzegging door de werkgever zonder toestemming van het UWV of in strijd met een opzegverbod. In deze bijdrage geeft de auteur een eerste kritische analyse van deze voorstellen en doet hij een aantal suggesties ter verbetering van de voorgestelde regelingen.
Auteur(s)S.F. Sagel
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelEen ‘kleurloze’ (transitie)vergoeding bij ontslag?
CiteertitelTRA 2014/28
SamenvattingIn deze bijdrage wordt nagegaan wat momenteel de belangrijkste doelen zijn van de ontslagvergoeding en wordt onderzocht of het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid de mogelijkheid biedt deze doelen te bereiken.
Auteur(s)A. van Zanten-Baris
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelWetsvoorstel Werk en Zekerheid en de Werkloosheidswet
CiteertitelTRA 2014/29
SamenvattingHet Wetsvoorstel Werk en Zekerheid verdedigt aanpassingen in de WW met het argument dat de wet activerender moet worden. De aanpassingen zien vooral op verkorting van de uitkeringsduur, de aanpassing van het begrip passende arbeid en de invoering van de inkomstenverrekening. Daarnaast wijzigt ook het ontslagrecht. In dit artikel bespreekt de auteur welke consequenties de voorstellen hebben voor de WW.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
LinkVolledige tekst tijdschriftnummer (vaan-arbeidsrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn