Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 14-02-2014
Aflevering 2
RubriekRedactioneel
TitelDe toekomst van de bestuursrechtspraak
CiteertitelNTB 2014/5
SamenvattingHet regeerakkoord van het huidige kabinet Rutte 2 bevat een passage die relevant is voor de toekomst van de bestuursrechtelijke rechtsbescherming in Nederland. Die passage luidt:
"De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het rechtsprekende gedeelte wordt samengevoegd met de CRvB en het CBb."
Auteur(s)N.S.J. Koeman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelVan besluit naar rechtsbetrekking: op zoek naar een scherp criterium Feitelijk bestuurshandelen bij de bestuursrechter
CiteertitelNTB 2014/6
SamenvattingOpmerkelijk genoeg komen nog steeds relatief veel bestuursrechtelijke geschillen onder de burgerlijke rechter. Dit komt doordat de toegang tot de bestuursrechter loopt via het besluitbegrip van de Awb (art. 1:3 jo. 8:1 jo. 7:1). Handelingen die niet als een besluit in de zin van de Awb zijn aan te merken, vallen daardoor niet onder zijn competentie. Dit geldt ook voor eenzijdig feitelijk bestuurshandelen dat een sterke samenhang heeft met een besluit. Een van de grootste bezwaren hiertegen is dat daardoor één rechtsverhouding, met de daaruit voortvloeiende geschillen, wordt verdeeld over twee rechters; voor een deel kan een belanghebbende naar de bestuursrechter, voor een deel niet en moet hij zich wenden tot de burgerlijke rechter.
Auteur(s)P.J. Huisman , F.J. van Ommeren
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelSchaarse publiekrechtelijke rechten. Een algemeen leerstuk gerelativeerd
CiteertitelNTB 2014/7
SamenvattingPubliekrechtelijke rechten, zoals vergunningen of subsidies, zijn schaars als het aantal aanvragers groter is dan het aantal voor verlening beschikbare rechten. Dergelijke schaarse rechten komen op uiteenlopende beleidsterreinen voor, maar enkele elementen keren steeds terug: het zogeheten ‘plafond’ en de bijbehorende ‘verdelingsprocedure’. Daarmee bevindt de verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten zich ergens tussen de bijzondere delen van het bestuursrecht en het algemene bestuursrecht.
Auteur(s)C.J. Wolswinkel
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelBestuurlijke organisatie
CiteertitelNTB 2014/8
SamenvattingIn Rb. Noord-Holland 19 april 2013, AB 2013/184 , m.nt. J.A.F. Peters, draait het om de vraag of de Stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schipholregio bij het nemen van een besluit tot weigering om een uitkering in natura te verstrekken een bestuursorgaan is. De stichting is opgericht door de provincie Noord-Holland en de NV Luchthaven Schiphol met als doel het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en werk- en leefomgeving in de Schipholregio.
Auteur(s)M.C. de Voogd , R.J.M.H. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelOpenbaarheid en behoorlijkheid
CiteertitelNTB 2014/9
SamenvattingIn de vorige kroniek is uitgebreid aandacht besteed aan het initiatiefvoorstel van oud-Kamerlid Mariko Peters voor een nieuwe WOB, evenals aan de stevige kritiek daarop van de Afdeling advisering van de Raad van State. Ruim een jaar later hebben de Kamerleden Voortman (Groen Links) en Schouw (D’66) een wetsvoorstel met de naam Wet open overheid (Woo ) ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2011/12, 33 328, nr. 8).
Auteur(s)E. Daalder , N. Bontje
Artikel aanvragenVia Praktizijn