Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 21-01-2014
Aflevering 1
RubriekHvJ EU
TitelHvJ EU 10-10-2013, C-94/12
CiteertitelJAAN 2014/1
SamenvattingVerzoek prejudiciële beslissing, Opdracht werken, (On)toelaatbaar geschiktheidsvereiste in nationale wetgeving, Economische en financiële draagkracht, Technische- en beroepsbekwaamheid, Nationaal certificeringssysteem, Mag een nationale wettelijke bepaling een ondernemer verbieden om voor eenzelfde kwalificatiecategorie de draagkracht in te roepen van meerdere ondernemingen
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 10 oktober 2013. # Swm Costruzioni 2 SpA en Mannocchi Luigino DI tegen Provincia di Fermo. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale per le Marche - Italie. # Overheidsopdrachten - Richtlijn 2004/18/EG - Economische en financiele draagkracht - Artikelen 47, lid 2, en 48, lid 3 - Mogelijkheid voor ondernemer, draagkracht van andere entiteiten in te roepen - Artikel 52 - Certificeringssysteem - Overheidsopdrachten voor uitvoering van werken - Nationale wetgeving die bezit voorschrijft van verklaring van bekwaamheid die strookt met categorie en waarde van uit te voeren werken - Verbod om voor uitvoering van werken van een zelfde categorie verklaringen van meerdere entiteiten in te roepen. # Zaak C-94/12.
AnnotatorJ.W.A. Meesters
UitspraakECLI:EU:C:2013:646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 14-11-2013, C-388/12
CiteertitelJAAN 2014/2
SamenvattingVerzoek om een prejudiciële beslissing, Toewijzing van concessieovereenkomst zonder voorafgaande bekendmaking en aanbesteding
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 14 november 2013. # Comune di Ancona tegen Regione Marche. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale amministrativo regionale per le Marche - Italie. # Structuurfondsen - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) - Financiele bijdrage van een Structuurfonds - Criteria voor subsidiabiliteit van kosten - Verordening (EG) nr. 1260/1999 -Artikel 30, lid 4 - Beginsel van duurzaamheid van verrichting - Begrip ,belangrijke verandering' in een verrichting - Toewijzing van concessieovereenkomst zonder voorafgaande bekendmaking en aanbesteding. # Zaak C-388/12.
UitspraakECLI:EU:C:2013:734
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 14-11-2013, C-221/12
CiteertitelJAAN 2014/3
SamenvattingVerzoek om een prejudiciële beslissing, Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie, Transparantieverplichting, Werkingssfeer, Overeenkomst tussen openbare lichamen van lidstaat en onderneming uit zelfde lidstaat, Overdracht door deze lichamen van hun televisieactiviteiten alsook, voor bepaalde duur, van exclusief gebruiksrecht op hun kabelnetwerken aan onderneming uit deze lidstaat, Mogelijkheid voor marktdeelnemer uit zelfde lidstaat om zich voor rechterlijke instanties van deze lidstaat op art. 49 en 56 VWEU te beroepen, Rechtvaardiging, Bestaan van vroegere overeenkomst, Dading die ertoe strekt einde te maken aan geding betreffende uitlegging van deze overeenkomst, Risico van waardevermindering van overgedragen activiteit
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 14 november 2013.#Belgacom NV tegen Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) e.a.#Verzoek van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Artikel 49 VWEU - Vrijheid van vestiging - Artikel 56 VWEU - Vrij verrichten van diensten - Beginselen van gelijke behandeling en non-discriminatie - Transparantieverplichting - Werkingssfeer - Overeenkomst tussen openbare lichamen van lidstaat en onderneming uit zelfde lidstaat - Overdracht door deze lichamen van hun televisieactiviteiten alsook, voor bepaalde duur, van exclusief gebruiksrecht op hun kabelnetwerken aan onderneming uit deze lidstaat - Mogelijkheid voor marktdeelnemer uit zelfde lidstaat om zich voor rechterlijke instanties van deze lidstaat op artikelen 49 VWEU en 56 VWEU te beroepen - Geen marktbevraging - Rechtvaardiging - Bestaan van vroegere overeenkomst - Dading die ertoe strekt einde te maken aan geding betreffende uitlegging van deze overeenkomst - Risico van waardevermindering van overgedragen activiteit.#Zaak C-221/12.
AnnotatorA. Drahmann , M. Meulenbelt
UitspraakECLI:EU:C:2013:736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 05-12-2013, C 561/12
CiteertitelJAAN 2014/4
SamenvattingVerzoek om een prejudiciële beslissing, Overheidsopdrachten, Procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van aankondiging van opdracht, Mogelijkheid voor aanbestedende dienst om te onderhandelen over inschrijvingen die niet voldoen aan in bestek van opdracht genoemde dwingende eisen van technische specificaties
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 5 december 2013. # Nordecon AS en Ramboll Eesti AS tegen Rahandusministeerium. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Riigikohus - Estland. # Overheidsopdrachten - Procedure van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van aankondiging van opdracht - Mogelijkheid voor aanbestedende dienst om te onderhandelen over inschrijvingen die niet voldoen aan in bestek van opdracht genoemde dwingende eisen van technische specificaties. # Zaak C-561/12.
UitspraakECLI:EU:C:2013:793
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGerechtshoven
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/5
SamenvattingRekestprocedure, Verzoek tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor ter vaststelling schadeplichtigheid aanbestedende dienst, Gedeeltelijke toewijzing verhoor
Samenvatting (Bron)Aanbesteding; verzoek voorlopig getuigenverhoor over afgesloten aanbestedingsprocedure in verband met mogelijke vordering tot schadevergoeding.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:8867
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 03-12-2013
CiteertitelJAAN 2014/6
SamenvattingTransparantie geschiktheidseis, Cao-norm
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Uitleg referentie-eis in bestek volgens CAO-norm.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:5889
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtbanken
TitelRechtbank Noord-Holland 06-06-2013
CiteertitelJAAN 2014/7
SamenvattingOngeldigheid inschrijving, Niet besteksconform, Uitleg bestekseis, Geen ongeoorloofde aanvulling gunningsbeslissing, Geen strijd met goede procesorde, Het na de voorlopige gunningsbeslissing opwerpen van een nieuwe grond voor ongeldigheid kan aanleiding zijn voor compensatie
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Inschrijving ongeldig verklaard, want voldoet niet aan in bestek gestelde eis. Geen sprake van ongeoorloofde aanvulling. Door de inschrijving te accepteren zou sprake zijn van strijd met beginselen van het aanbestedingsrecht, met name het gelijkheidsbeginsel. Geen strijd met goede procesorde. Wel termen voor compensatie proceskosten.
AnnotatorE.E. Zeelenberg
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:8930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 24-09-2013
CiteertitelJAAN 2014/8
SamenvattingMarktconformiteit inschrijving, Cao-norm, Transparantie gunningscriterium, Ongeldig gunningscriterium, Marktconformiteit als gunningscriterium heeft een te onbepaald karakter, Gebod tot heraanbesteding
Samenvatting (Bron)Marktconformiteit als gunningscriterium. Ter bepaling of opgegeven prijzen marktconform zijn gaat aanbesteder uit van bandbreedte. Die bandbreedte wordt bepaald door meest recente aanbesteding van vergelijkbare omvang enerzijds en marktontwikkelingen anderzijds. Aanbesteder kan niet aangeven wat bij de beoordeling van marktconformiteit wordt gehanteerd als ijkpunt (uitgangspunt) waartegen door inschrijvers opgegeven prijzen worden afgezet. Daarom kan niet worden vastgesteld aan de hand van welk referentiepunt is beoordeeld of inschrijvingen voldoen aan criterium marktconformiteit. Voor normaal oplettende en geïnformeerde inschrijver niet duidelijk welk criterium zou worden toegepast. Voor objectieve en transparante beoordeling van inschrijvingen is vereist dat door aanbesteder kan worden nagegaan of inschrijvingen beantwoorden aan criteria die op betreffende opdracht van toepassing zijn, maar ook is vereist dat inschrijver op voorhand weet welke criteria worden toegepast. Van inschrijver behoefde niet te worden verwacht dat zij begreep dat de EASI2010-aanbesteding maatgevend zou zijn. Begrip “marktontwikkelingen” heeft zeker onbepaald karakter. Aanbesteder moet kunnen nagaan of aan eis wordt voldaan. Ontbreken van referentiepunt bij beoordeling van marktconformiteit onverenigbaar met transparantiebeginsel. Met eis van marktconformiteit sprake van ongeldig gunningscriterium. Gebod tot heraanbesteding.
AnnotatorT. Dankert
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:15878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 10-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/9
SamenvattingMotiveren gunningsbeslissing, Latere aanvulling motivering gunningsbeslissing, Intrekking aanbesteding, Schadevergoeding, De beslissing om de aanbestedingsprocedure in te trekken is niet aan te merken als een gunningsbeslissing, waardoor zich niet de situatie voordoet van een eventuele ongeoorloofde aanvulling van de gunningsbeslissing, Discretionaire bevoegdheid aanbestedende dienst om aanbesteding in te trekken, Intrekking aanbesteding niet onrechtmatig, Voldoende objectieve rechtvaardiging
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De vorderingen worden afgewezen. De beslissing om de aanbestedingsprocedure in te trekken is niet aan te merken als een gunningsbeslissing. De Politie heeft de procedure op goede gronden beëindigd. De Politie heeft zich het recht om de aanbesteding te stoppen voorbehouden en inschrijver heeft zich daarmee door het indienen van de inschrijving akkoord verklaard. Voor het treffen van maatregelen voor een eventuele heraanbesteding bestaat geen aanleiding.
AnnotatorR. Damsma , C.A.M. Lombert
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:15717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 15-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/10
SamenvattingTextielinzameling, Dienstenconcessie, Meervoudig onderhandse procedure, Aanvankelijk aanwijzingsbesluit niet meer dan een voornemen, Hoewel een dienstenconcessie niet behoeft te worden aanbesteed staat het een aanbestedende dienst vrij om toch een aanbestedingsprocedure te houden, Wezenlijke wijziging niet noodzakelijk
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Geen sprake van definitief aanwijzingsbesluit. Het staat gemeente vrij aanbestedingsprocedure te houden. Dienstenconcessie.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:10751
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Midden-Nederland 18-10-2013, C/16/350981 / KG ZA 13-625
CiteertitelJAAN 2014/11
SamenvattingTussenvonnis, Toelaatbaarheid en transparantie minimumeis, Rechtsverwerking, Motivering gunningsbeslissing, Last tot voortgezette mondelinge behandeling, Geen beroep op rechtsverwerking, omdat toelating daarvan betekent dat minimumeis in strijd met fundamenteel beginsel aanbestedingsrecht zou voortbestaan
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 25-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/12
SamenvattingII-B dienst, Onrechtmatige aanbesteding, Herbeoordeling door nieuwe jury onrechtmatig jegens inschrijver met de meest voordelige inschrijving, Mag een stichting met overheidssteun inschrijven op een aanbesteding die volgens de aanbesteder bedoeld is voor het MKB
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Gedaagde/aanbesteder handelt onrechtmatig jegens eiser door de opdracht na integrale herbeoordeling door een nieuwe jury aan een derde te gunnen, terwijl eiser op grond van de criteria in de Aanbestedingsleidraad van aanbesteder de Economisch Meest Voordelige Inschrijving heeft gedaan. Mag een stichting met overheidssteun inschrijven op een aanbesteding die volgens de aanbesteder bedoeld is voor MKB?
AnnotatorP.H.L.M. Kuypers
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:9969
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 25-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/13
SamenvattingKort geding vóór inschrijfdatum, Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012), Maatschappelijke waarde, Duurzaamheid, Gunningscriterium EMVI, Art. 1.4 lid 2 Aw 2012 houdt een zorgplicht in voor aanbestedende dienst om een zo goed mogelijke c.q. de beste prijs-kwaliteit verhouding te realiseren en correspondeert daarmee met art. 2.114 Aw 2012 (regel is gunnen op basis van EMVI)
Samenvatting (Bron)Aanbesteding(swet). Uit de parlementaire geschiedenis van artikel 1.4 lid 2 AW 2012 komt naar voren dat deze bepaling ertoe strekt dat aanbestedende diensten streven naar een zo goed mogelijke c.q. de beste prijs-kwaliteitverhouding binnen het beschikbare (en veelal beperkte overheids-) budget. Alsdan wordt zo veel mogelijk maatschappelijke waarde gecreëerd. In zoverre correspondeert deze bepaling met artikel 2.114 Aw 2012, waarin is vastgelegd dat de aanbestedende dienst een overheidsopdracht gunt op grond van de naar het oordeel van de aanbestedende dienst economisch meest voordelige inschrijving
AnnotatorE. Verweij
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2013:7100
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Gelderland (zittingsplaats Arnhem) 25-10-2013, C/05/249995 / KG ZA 13-499
CiteertitelJAAN 2014/14
SamenvattingAanbestedingsreglement werken 2012, Geschiktheidseis, Herstel fout mogelijk, Gewaarborgd recht op herstel binnen twee dagen bij gebrek in de Eigen Verklaring of bewijsmiddelen, Aard van gebrek door aanbestedende dienst niet voldoende duidelijk gemaakt, Dwangsom
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 29-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/15
SamenvattingErnstige beroepsfout, Uitsluitingsgronden, Ondubbelzinnige en niet voor misverstand vatbare vermelding van uitsluitingsgronden in aanbestedingsdocumentatie, Gebondenheid aanbestedende dienst aan eigen beleid, Een niet te marginale toetsing door rechter wegens uitsluitende karakter gunningsbeslissing, Beperkte uitleg begrip ernstige beroepsfout, Criteria voor vaststelling ernstige beroepsfout bij verschillende soorten gedragingen
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Uitsluitingsgronden. Ernstige beroepsfout.
AnnotatorC.H. van Hulsteijn , P.F.C. Heemskerk
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:9802
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/16
SamenvattingIrreële en manipulatieve inschrijving
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. De vorderingen worden afgewezen. De Staat heeft op goede gronden tot het oordeel kunnen komen dat de door eiseres aangeboden prijs irreëel is. Eiseres is bij het bepalen van haar prijs uitgegaan van onjuiste veronderstellingen en zij heeft daarmee miskend wat in de aanbestedingsstukken is opgenomen. Dat de prijsbeoordelingssystematiek ondeugdelijk is, is niet gebleken.
AnnotatorT. Chen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:16423
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 29-10-2013
CiteertitelJAAN 2014/17
SamenvattingToelaatbaarheid geschiktheidseis, Certificering, Certificering is niet de enige manier om aan te tonen dat een managementsysteem wordt gehanteerd conform de normen van ISO, Voor een ISO-certificering of ‘daaraan gelijkwaardig’ is niet vereist dat beoordeling van gelijkwaardigheid plaatsvindt door een externe partij
Samenvatting (Bron)Kort geding betreffende de aanbesteding Veiligheidsartikelen van de Belastingdienst. Het geschil spitst zich toe op de eis dat de inschrijver ISO 9001 gecertificeerd, of daaraan gelijkwaardig, dient te zijn. Eiseres meent dat de systemen van de winnende (en tussengekomen) partij niet aan die eis voldoen. Zij stelt dat de gelijkwaardigheid alleen kan worden bewezen met een verklaring van een externe partij en niet door het overleggen van handboeken en een managementverklaring, zoals die partij heeft gedaan. Die stelling wordt verworpen. Certificering is niet de enige manier om aan te tonen dat een managementsysteem wordt gehanteerd conform de normen van ISO. Verder stelt eiseres zich op het standpunt dat de aanbestedende dienst de gelijkwaardigheid niet op de juiste manier heeft getoetst. Dit had volgens haar moeten geschieden door een erkend certificeringsbureau en niet door een kwaliteitsmanager van de Belastingdienst zelf. Ook die stelling wordt verworpen. Van een gehoudenheid daartoe is niet gebleken en de gehele beoordeling van de inschrijving geschiedt door de aanbestedende dienst zelf, zoals ook nader omschreven in het beschrijvend document. De Belastingdienst heeft overigens de deskundigheid van de kwaliteitsmedewerker die de toets heeft verricht nader toegelicht, zodat voorbij wordt gegaan aan de stelling dat die persoon niet in staat moet worden geacht om de gelijkwaardigheid te beoordelen.
AnnotatorA.A. Geelhoed
LinkVolledige tekst annotatie (Straatman Koster Advocaten)
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:15491
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank ’s-Gravenhage 24-11-2013, C/09/451326 / KG ZA 13-1089
CiteertitelJAAN 2014/18
SamenvattingOngewijzigde toepassing selectiecriterium, Ongeldige aanmelding, Gegadigde voldoet niet aan vereiste dat energielabel ten tijde van aanmelding moet zijn verstrekt
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 13-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/19
SamenvattingInkoop zorg, Geen aanbestedingsprocedure, Werking redelijkheid en billijkheid in precontractuele verhoudingen, Meerzijdige karakter zorginkoop, Inkoopbeleid moet daarom verifieerbaar, transparant en non-discriminatoir zijn, Beginselen gelijkheid en transparantie, Nadere afspraken met één van de aanbieders is niet toegestaan, Rechtsverwerking
Samenvatting (Bron)Zorginkoopprocedure. Gelijke behandeling zorgaanbieders. Transparantiebeginsel. Nadere afspraken met één van de aanbieders is niet toegestaan. Rechtsverwerking.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:15331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 18-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/20
SamenvattingVariant, Gelijkheidsbeginsel, Besteksconforme inschrijving, Geen onaanvaardbare voorsprong winnende inschrijver
Samenvatting (Bron)aanbesteding. Geen sprake van variant. Inschrijving niet ongeldig. Wel besteksconform en geen strijd met gelijkheidsbeginsel
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2013:6514
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 20-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/21
SamenvattingNa herbeoordeling genomen gunningsbeslissing, Transparantie beoordelingssystematiek, Discretionaire bevoegdheid aanbestedende dienst, Berekening scores door aanbestedende dienst juist
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding. Na een uitgevoerde herbeoordeling kan eiseres zich nog altijd niet verenigen met de uitkomst. Haar vorderingen worden echter afgewezen. Anders dan eiseres heeft betoogd is niet gebleken dat de EPC-score op een onjuiste wijze is berekend en evenmin dat aan eiseres een onjuiste correctiefactor is toegekend.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:16417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 22-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/22
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, (Niet) besteksconform, Onvolledige inschrijving, Slechts onvolledige inschrijvingen die zien op een fundamenteel voorschrift van het bestek mogen niet in aanmerking worden genomen, Geen schending fundamenteel voorschrift
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Geen ongeldige inschrijving.
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
UitspraakECLI:NL:RBROT:2013:9642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/23
SamenvattingVoortgezette mondelinge behandeling na tussenvonnis (zie «JAAN» 2014/11), Toelaatbaarheid en transparantie minimumeis, Cao-norm, Ontoelaatbare minimumeis wegens subjectief element en het feit dat aanbestedende dienst geen maatregelen heeft getroffen om risico van favoritisme en willekeur uit te bannen, Gebod tot heraanbesteden, Naar maatstaven redelijkheid en billijkheid geen beroep op rechtsverwerking, Belangenafweging leidt niet tot ander oordeel
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsprocedure. De voorzieningenrechter gebiedt NSR deze procedure te staken en gestaakt te houden en bepaalt dat indien NSR de opdracht ter zake perceel 2 nog wenst te vergeven ter zake een nieuwe aanbestedingsprocedure dient te organiseren conform het toepasselijk wettelijk kader. Strijd is met het transparantiebeginsel, de vereiste ‘gebruiksvriendelijkheid’ (van portofoons) is subjectief.
AnnotatorE. Keulen
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:5919
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Midden-Nederland 22-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/24
SamenvattingKort geding vóór voorlopige gunningsbeslissing, Aanbestedingswet 2012, Gids Proportionaliteit, Klachtenmeldpunt, Clusterverbod, MKB, Geen sprake van onnodig samengevoegde opdrachten, Enkele omstandigheid dat splitsing van de opdracht in percelen mogelijk is, leidt voor aanbestedende dienst niet tot verplichting om te splitsen als zij dat uitdrukkelijk niet wenst
Samenvatting (Bron)Aanbesteding van multifunctionals met betaalfunctionaliteit. Er is sprake van één opdracht en niet van het (onnodig) samenvoegen van twee afzonderlijke opdrachten. Het clusterverbod ex artikel 1.5 Aanbestedingswet 2012 is daarom op deze aanbesteding niet van toepassing.
AnnotatorT.H. Chen
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:5763
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 25-11-2013, C/l3/552121 / KG ZA 13-1277
CiteertitelJAAN 2014/25
SamenvattingOngeldigheid inschrijving, Niet besteksconform, Geen herstel mogelijk, Geen sprake van eenvoudige precisering of kennelijke materiële fout
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 29-11-2013
CiteertitelJAAN 2014/26
SamenvattingAanbestedingswet 2012, Toelaatbaarheid en transparantie gunningscriterium, Gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving, Wezenlijke wijziging gunningscriterium, Gunningscriterium niet in strijd met transparantiebeginsel, Aanvulling van gunningscriterium in NvI in casu geen wezenlijke wijziging, Geen verstoring level playing field
Samenvatting (Bron)Aanbesteding onder de Aanbestedingswet 2012. Economisch meest voordelige inschrijving. Ruime discretionaire bevoegdheid aanbestedende dienst.
AnnotatorE. Verweij
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2013:7367
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 29-11-2013, C/18/144044 / KG ZA 13-311
CiteertitelJAAN 2014/27
SamenvattingHerstel fout niet mogelijk, Geen sprake van een kennelijke verschrijving of niet bedoelde omissie
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 06-12-2013
CiteertitelJAAN 2014/28
SamenvattingInzage in stukken, Art. 843a Rv, Transparantie gunningscriteria, Abnormaal lage inschrijving, Schending rechtmatige commerciële belangen andere inschrijvers, Gewichtige redenen uit art. 843a lid 4 Rv, Drie cumulatieve voorwaarden uit art. 843a lid 1 Rv, Enige mate van subjectiviteit bij beoordeling inherent aan innovatief bedoelde aanbesteding, Geen beroep voor afgewezen inschrijver op leerstuk abnormaal lage inschrijving
Samenvatting (Bron)Aanbestedingszaak, waarbij aangevoerd wordt dat de aanbestedende dienst de inschrijvingen onjuist heeft beoordeeld én sprake is van een abnormaal lage inschrijving. Ook is een vordering ex art. 843a Rv. ingesteld.
AnnotatorR.S. Damsma
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2013:6831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCommissie van Aanbestedingsexperts
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 05-12-2013
CiteertitelJAAN 2014/29
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, Transparantie bestekseis, Gebruik van begrip A-merk bij ICT aanbestedingen, Uitsluiting klager ongeldig, Klacht gegrond, Advies tot terughoudendheid om merk als niet A-merk te classificeren
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 05-12-2013, onbekend
CiteertitelJAAN 2014/30
SamenvattingEenvoudig te herstellen gebrek, Voorschrift uit Aanbestedingsreglement werken 2012 over herstellen van gebrek van toepassing, Afwijking voorschrift mogelijk indien gemotiveerd in de aanbestedingsstukken, Uitsluiting klager onterecht, Klacht gegrond
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 05-12-2013, onbekend
CiteertitelJAAN 2014/31
SamenvattingVerlenging van na aanbesteding gesloten overeenkomst in strijd met Aanbestedingswet 2012, Keuze voor procedure en (toegelaten) ondernemer op basis van objectieve criteria, Motivering objectieve criteria, In casu geen sprake van objectieve criteria voor keuze, Klacht gegrond
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 05-12-2013, onbekend
CiteertitelJAAN 2014/32
SamenvattingNiet-openbare procedure, Hernieuwde bezwaartermijn indien definitief selectiebesluit inhoudelijk afwijkt van voorlopig selectiebesluit
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
Artikel aanvragenVia Praktizijn