Delikt en Delinkwent

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Delikt en Delinkwent
Datum 01-01-2014
Aflevering 1
RubriekEditorial
TitelProcesstukken
CiteertitelDD 2014/1
SamenvattingSinds 1 januari 2013 kent het Wetboek van Strafvordering een nieuwe regeling ter zake van – kort gezegd – de samenstelling en de kennisneming van de processtukken. Aan deze nieuwe regeling zijn reeds verschillende beschouwingen gewijd, ook in dit tijdschrift. Een kwestie die daarbij relatief weinig aandacht heeft gekregen, betreft de vraag wat nu precies moet worden verstaan onder de – toch tamelijk cruciale – term ‘processtukken’. Dat hier niet uitvoerig bij wordt stilgestaan, heeft er wellicht mee van doen dat de wetgever heeft voorzien in een wettelijke omschrijving van ‘processtukken’, iets dat tot voor kort – merkwaardig genoeg – ontbrak.
Auteur(s)M.J. Borgers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDNA-rapportage: aanleiding voor debat?[
CiteertitelDD 2014/2
SamenvattingDNA-bewijs wordt op steeds grotere schaal gebruikt. Omdat deskundigen meestal niet op zitting komen om daar uitleg te geven van hun bevindingen, moeten schriftelijke DNA-rapporten zelfstandig, zonder mondelinge toelichting, te begrijpen zijn. Procesdeelnemers interpreteren DNA-rapporten echter regelmatig verkeerd en zij vinden de rapporten soms te kort en te bondig. Uit recent onderzoek, dat in dit artikel wordt beschreven, blijkt dat als meer uitleg wordt gegeven in DNA-rapporten deze beter worden begrepen. Er worden dan minder interpretatiefouten gemaakt en de lezers overschatten hun eigen begrip minder. (Zelf)studie van DNA heeft eveneens een positief effect. Uit het onderzoek blijkt dat het wenselijk is dat bij het tot stand komen van DNA-rapportage op een helderder manier over scenario’s en de vragen aan de deskundige wordt gecommuniceerd dan nu gebeurt. Het artikel geeft de bevindingen van het onderzoek weer en beschrijft oplossingsrichtingen. Het debat over DNA-onderzoek staat daarbij centraal.
Auteur(s)M. Malsch , M.D. Taverne , J.W. de Keijser , H. Elffers , P.R. Kranendonk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCriminologie
TitelCriminaliteit in cyberspace
CiteertitelDD 2014/5
SamenvattingHet internet bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar. Dit heeft er, in combinatie met andere ontwikkelingen op het terrein van de communicatie- en informatietechnologie, toe geleid dat sociale en economische interacties in onze samenleving nu voor een belangrijk deel online plaatsvinden. Ook veel criminele handelingen manifesteren zich tegenwoordig online in de vorm van ‘cybercrime’.
Auteur(s)W. Huisman , F.M. Weerman , J.W. de Keijser
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPolitie
TitelParlement en wetgeving
CiteertitelDD 2014/6
SamenvattingDe vorming van de nationale politie is in volle gang. Naar de voortgang doet de Inspectie halfjaarlijks onderzoek (Kamerstukken II 2013/14, 29 628, nr. 421). Uit het eerste Inspectierapport: ‘Nationale Politie op Koers?’, blijkt dat de personele reorganisatie achter loopt op de planning uit het realisatieplan. Bij het uitblijven van nadere maatregelen zou het verloop van de personele reorganisatie tot een onaanvaardbare vertraging in de realisatie leiden. De belangrijkste reden voor deze vertraging is het traject geweest rondom het vaststellen van de definitieve besluiten voor de overgang naar het Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie (LFNP). Uiteindelijk heeft ongeveer een kwart van de medewerkers een bedenking ingediend. De behandeling van deze bedenkingen heeft echter wel tot vertraging van de personele reorganisatie geleid. Een andere vertragende factor betreft de complexiteit van (de totstandkoming van) de regelgeving omtrent de borging van de rechtspositie van de politiemedewerkers. Dat betekent dat de feitelijke inrichting van de nationale politie, zoals het inrichten van de basisteams nog niet heeft kunnen plaatsvinden.
Auteur(s)T. Blom
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelDaderschap in recente bestuursrechtspraak
CiteertitelDD 2014/7
SamenvattingAuteurs bespreken een aantal uitspraken inzake daderschap in bestuursrechtspraak:
ECLI:NL:RVS:2013:BZ7463
ECLI:NL:CBB:2013:CA3716
ECLI:NL:RBOBR:2013:4820
ECLI:NL:RBROT:2010:BM9911
ECLI:NL:CBB:2011:BP9342
ECLI:NL:RBROT:2011:BQ1524
ECLI:NL:RBROT:2011:BT2712
ECLI:NL:RBROT:2012:BW9126
ECLI:NL:RBROT:2013:BY9426
ECLI:NL:RBROT:2013:6222
ECLI:NL:RBROT:2013:6226
ECLI:NL:RBROT:2013:CA2590
ECLI:NL:RBROT:2012:BW6221
ECLI:NL:RBARN:2012:BX0911

ECLI:RBROT:2012:BX8528 (Wegener)
ECLI:NL:RBROT:2013:BZ5156
ECLI:NL:RBROT:2013:BZ9930
ECLI:NL:RBROT:2013:7979
Auteur(s)S.M.C. Nuyten , B.J.V. Keupink
Artikel aanvragenVia Praktizijn