Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 01-02-2014
Aflevering 1
RubriekColumn
TitelWe beginnen nu pas echt
CiteertitelTPV 2014/1
SamenvattingIn 2013 is een aantal stappen gezet die leiden tot enige helderheid bij heikele onderwerpen in de pensioensector. Het betreft in de eerste plaats de afronding van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Als het goed is, is door alle pensioenfondsbesturen een keuze gemaakt uit de vijf modellen. De focus ligt nu op aanpassing van statuten, profielschetsen en het bepalen van de geschiktheid.
Auteur(s)P.G. van der Graaff
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWet versterking bestuur pensioenfondsen – Een blik op de invoeringspraktijk
CiteertitelTPV 2014/2
SamenvattingNa een jarenlang slepend traject van ontwerpwetgeving, afstemming met het veld, parlementaire behandeling en wisseling van verantwoordelijke bewindslieden heeft de Eerste Kamer op 9 juli 2013 de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen (hierna WVBP) aangenomen.[2] In de jaren voorafgaand aan het van kracht worden van deze wet is er in de literatuur veelvuldig geschreven over het nut en de noodzaak van deze wetgeving en over de vraag in welke mate hiermee het gestelde doel, namelijk versterking van besturen, bereikt zou kunnen worden.[3] Ik ga in deze bijdrage voorbij aan dergelijke vragen die we in evaluerende zin over een tijd weer zullen moeten gaan stellen. Nu sta ik stil bij opvallende elementen uit de praktijk van invoering. Eerst zal ik ingaan op de feitelijke modelkeuze die alle pensioenfondsen onder vigeur van deze wetgeving hebben moeten maken of nog aan het maken zijn. Daarna behandel ik opvallende invoeringsaspecten waar pensioenfondsen mee te maken hebben. Tenslotte schets ik, iets meer vooruitkijkend, wat naar mijn verwachting in 2014 belangrijke governance-issues zijn die, als het eerste WVBP-stof is gedaald, om aandacht gaan vragen.
Auteur(s)M. Adema
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIs gepensioneerd gelijk aan uitgewerkt?
CiteertitelTPV 2014/3
SamenvattingEr wordt al jaren gediscussieerd over de vraag of een pensioenovereenkomst jegens pensioengerechtigden al of niet gewijzigd kan worden. Of, om het anders te zeggen, een pensioenovereenkomst na pensionering van de deelnemer al of niet een uitgewerkte rechtsverhoudingis. De Hoge Raad heeft hierover op 6 september 2013 en 8 november 2013 twee arresten gewezen. Daarmee is, mede gezien de stroom aan publicaties naar aanleiding van deze arresten, vermoedelijk nog niet het laatste woord over dit onderwerp gesproken. De Hoge Raad lijkt in zijn arrest van 6 september 2013 zonder meer aan te nemen dat de pensioenovereenkomst ook na pensionering te wijzigen is. Deze wijzigingsmogelijkheid is jegens gepensioneerden onder de voor 1 januari 2007 geldende Pensioen en Spaarfondsenwet, volgens de Hoge Raad zelfs ruimer dan jegens de deelnemers/werknemers.
Auteur(s)A.W. van Leeuwen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInhouden pensioenpremie op loon niet altijd toegestaan
CiteertitelTPV 2014/4
SamenvattingDe werknemersbijdrage in de pensioenpremie mag de werkgever inhouden op het loon van de werknemer, indien is voldaan aan de voorschriften van het looninhoudingsbeding van art. 7:631 BW. De inhouding van pensioenpremie op het loon is toegestaan voor de afdracht aan de met name in dit wetsartikel genoemde pensioenuitvoerders. De kring van toegelaten pensioenuitvoerders is in pensioenwetgeving ruimer getrokken dan de pensioenuitvoerders die in art. 7:631 BW zijn genoemd. In dit artikel onderzoekt de auteur de grondslagen voor premie-inhouding, hoe zich dat verhoudt tot art. 7:631 BW en wat dit betekent voor de betaling van werknemerspremie aan de niet in art. 7:631 BW genoemde pensioenuitvoerders. Is de inhouding van werknemerspremie op het loon dan wel toegestaan en zo neen wat zijn daarvoor de mogelijke oplossingen?
Auteur(s)M.C.W. Tomeij
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelConvenant in- en uitlooprisico bij arbeidsongeschiktheid per 1 januari 2014
CiteertitelTPV 2014/5
SamenvattingBij het wisselen van werkgever kunnen werknemers hun dekking bij arbeidsongeschiktheid verliezen. Werknemers die ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, kunnen gehinderd worden in hun mogelijkheden om een andere baan te accepteren doordat zij daardoor mogelijk nadeel ondervinden in de bescherming die de pensioenregeling biedt. De arbeidsmobiliteit van mensen met een gezondheidsbeperking staat vanuit politiek-maatschappelijke invalshoek al geruime tijd in de belangstelling. Dat bleek al bij de behandeling van de Pensioenwet toen bij amendement art. 14 lid 2 PW in die zin werd aangepast dat voor arbeidsongeschiktheidspensioen wacht- of drempeltijden werden verboden en bij de behandeling van de Veegwet pensioenen.
Auteur(s)R.M.J.M. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEIOPA onder vuur?
CiteertitelTPV 2014/6
SamenvattingIn het artikel ‘EIOPA onder vuur’ (TPV 2013/51) neemt mr. I. Witte opmerkelijke en mogelijk zelfs onjuiste stellingen in. Witte bespreekt in zijn artikel een conclusie van de Advocaat-Generaal bij het Europese Hof van de EU die het Hof adviseert om art. 28 Verordening (EU) 236/2012 (short selling) nietig te verklaren. Vervolgens verbindt Witte allerlei (mogelijke) conclusies aan de visie van de A-G. Conclusies die niet gedeeld worden door de auteur van deze reactie.
Auteur(s)H. van Meerten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEIOPA onder vuur? Nee, niet echt / echt niet!
CiteertitelTPV 2014/7
SamenvattingDe bijdrage van mr. I. Witte, ‘EIOPA onder vuur?’, opgenomen in TPV 2013/51 , vraagt om een reactie. De auteur besprak de conclusie die Advocaat-Generaal (hierna A-G) N. Jääskinen bij het Hof van Justitie EU op 12 september 2013 heeft genomen in zaak C-270/12, Verenigd Koninkrijk/Raad en EP. Inzet van deze zaak is art. 28 Verordening (EU) 236/2012 inzake short selling en bepaalde vormen van kredietverzuimswaps. Deze procedure staat niet op zichzelf, sinds haar aantreden in mei 2010 loopt de regering Cameron vaker te hoop tegen Brusselse besluiten die de positie van The City in haar ogen zouden ondergraven.
Auteur(s)J.C. van Haersolte
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelNawoord Ivor Witte
CiteertitelTPV 2014/8
SamenvattingReactie van I. Witte op de voorgaande reacties op zijn artikel.
Auteur(s)I. Witte
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-12-2013
CiteertitelTPV 2014/11
SamenvattingPersoonlijke aansprakelijkheid bestuurder voor niet-afdragen pensioenpremie aan verzekeraar
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Niet afdragen pensioenpremies werknemers.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:7229
Artikel aanvragenVia Praktizijn