AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 15-03-2014
Aflevering 12
TitelHvJ EU 07-11-2013, C-199/12, C-200/12, C-201/12
CiteertitelAB 2014/95
SamenvattingVreemdelingenwet 2000, art. 29 lid 1 onder a, Richtlijn 2004/83/EG, art. 9 lid 1 en art. 10 lid 1 Vluchtelingendefinitie. Van homoseksuelen mag geen terughoudendheid worden verwacht om vervolging te vermijden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 7 november 2013.#Minister voor Immigratie en Asiel tegen X en Y en Z tegen Minister voor Immigratie en Asiel.#Verzoeken van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Richtlijn 2004/83/EG - Minimumnormen voor toekenning van vluchtelingenstatus of subsidiaire-beschermingsstatus - Artikel 10, lid 1, sub d - Behoren tot specifieke sociale groep - Seksuele gerichtheid - Grond van vervolging - Artikel 9, lid 1 - Begrip ,daden van vervolging' - Gegronde vrees voor vervolging wegens behoren tot specifieke sociale groep - Daden voldoende ernstig om deze vrees te rechtvaardigen - Regelgeving die homoseksuele handelingen strafbaar stelt - Artikel 4 - Beoordeling op individuele basis van feiten en omstandigheden.#Gevoegde zaken C-199/12-C-201/12.
AnnotatorS. Kok
UitspraakECLI:EU:C:2013:720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelAB 2014/96
SamenvattingDwangsom. Specificeringsplicht van de ingebrekestelling ter activatie van de dwangsom ex artikel 4:17 Awb. Herhaling aanduiding gebrek aan rechtseenheid K.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 augustus 2011 heeft het college het verzoek van [appellant sub 1] om handhavend tegen de bouw van een loods op het perceel [locatie] te Dronrijp (hierna: het perceel) op te treden, afgewezen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:48
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelAB 2014/97
SamenvattingVoorwaardelijke verplichting in bestemmingsplan vereist vanwege evidente handhavingsrisico’s
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 september 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Gieterveen-Kampeerterrein Boerendijk" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelAB 2014/98
SamenvattingStandaard kostprijs is rekenbedrag en geen subsidieverplichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2011 heeft het college de aan Flexus voor het jaar 2010 verleende subsidie ten behoeve van het project "Kernpunt" lager vastgesteld op 676.041,00 en het aan haar verstrekte voorschot teruggevorderd tot een bedrag van 12.509,00.
AnnotatorW. den Ouden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelAB 2014/99
Samenvatting(Super)spoedbestuursdwang in afwijking van gepubliceerd ‘beleid’.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2012 heeft het college medegedeeld dat op die datum door middel van toepassing van bestuursdwang de in het stationsgebied te Utrecht gestalde fietsen van [appellant] zijn verwijderd en opgeslagen.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-11-2013
CiteertitelAB 2014/100
SamenvattingLast impliceert de vereiste toestemming om aan de last te voldoen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 januari 2011 heeft het dagelijks bestuur Lometi B.V. onder oplegging van een dwangsom gelast om binnen 26 weken na verzending van dit besluit de gebreken aan de panden op de percelen Kootsekade 16, 18, 20 en Willem van Hillegaersbergstraat 56 te Rotterdam te herstellen dan wel deze panden te slopen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2140
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 18-04-2013
CiteertitelAB 2014/101
SamenvattingStrafontslag ambtenaar. Bewijsregels in het ambtenarentuchtrecht niet zo strikt als in het strafrecht.
Samenvatting (Bron)Strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het onzedelijk betasten van een aan zijn toezicht toevertrouwde jongen, het feit dat appellant privé in het bezit is geweest van kinderporno en dat hij faciliteiten van de dienst heeft misbruikt om pornosites te bezoeken. Nu niet is gebleken dat de gedragingen niet aan appellant kunnen worden toegerekend, was het college bevoegd appellant een disciplinaire straf op te leggen. Er is geen grond voor het oordeel dat de straf van ontslag onevenredig is aan de aard en ernst van het gepleegde plichtsverzuim. Het college heeft aan het belang om integere en betrouwbare medewerkers in dienst te hebben meer gewicht mogen hechten dan aan het belang van appellant om zijn werk en inkomen te behouden. Dat appellant dertig jaar lang goed heeft gefunctioneerd maakt evenmin dat de opgelegde straf onevenredig is.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:BZ7885
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 21-11-2013
CiteertitelAB 2014/102
SamenvattingStrafontslag ambtenaar. In het ambtenarentuchtrecht is niet van belang of al dan niet sprake is van een strafbaar feit. Strafontslag niet onevenredig.
Samenvatting (Bron)Onvoorwaardelijk strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim bestaande uit het in werking hebben van een hennepplantage en het vervalsen van een werkgeversverklaring en twee salarisstroken. Appellant kan worden gehouden aan zijn aanvankelijk afgelegde verklaring. Het college heeft het plichtsverzuim van appellant terecht als een ernstige integriteitsschending aangemerkt die, mede gelet op de externe contacten van appellant met de vastgoedbranche, ernstig afbreuk doet aan het beeld van het [naam bedrijf] als integere en betrouwbare organisatie. Aan het gegeven dat appellant niet strafrechtelijk is vervolgd voor de vervalsingen komt in dit verband geen betekenis toe.
AnnotatorB. van der Vorm
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2530
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 15-10-2013
CiteertitelAB 2014/103
SamenvattingSchadevergoeding wegens met Unierecht strijdige wet in formele zin. Betekenis toetsingsverbod. Aansprakelijkheid op basis van minder zware nationale eisen en niet op basis van Unierechtelijk eis van de voldoende gekwalificeerde schending.
Samenvatting (Bron)overheidsaansprakelijkheid; vakantiedagen tijdens ziekte; wet in formele strijd met richtlijn; schade?
AnnotatorR.J.G.M. Widdershoven
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2013:3791
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelNationale ombudsman 22-11-2013, 2013/175
CiteertitelAB 2014/104
SamenvattingToetsing klachtencommissie aan behoorlijkheidsvereisten No. Strijd met vereiste van onpartijdigheid, vereiste van een goede voorbereiding, vereiste van een goede organisatie respectievelijk vereiste van de-escalatie.
AnnotatorP.J. Stolk
Artikel aanvragenVia Praktizijn