Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Tijdschrift voor Gezondheidsschade, Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht
Datum 01-11-2011
Aflevering 4
TitelHvJ EU 12-05-2011, C-115/09
CiteertitelTGMA 2011/12
SamenvattingRichtlijn 85/337/EEG. Milieu-effectbeoordeling, Verdrag van Aarhus, Richtlijn 2003/35/EG, Toegang tot de rechter, Niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 12 mei 2011.#Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen eV tegen Bezirksregierung Arnsberg.#Verzoek om een prejudiciele beslissing: l'Oberverwaltungsgericht fur das Land Nordrhein-Westfalen - Duitsland.#Richtlijn 85/337/EEG - Milieu-effectbeoordeling - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 2003/35/EG - Toegang tot de rechter - Niet-gouvernementele organisaties voor milieubescherming.#Zaak C-115/09.
AnnotatorL.F. Wiggers-Rust
UitspraakECLI:EU:C:2011:289
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 08-03-2011, C-240/09
CiteertitelTGMA 2011/13
SamenvattingMilieu, Verdrag van Aarhus, Inspraak in besluitvorming en toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden, Rechtstreekse werking
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 8 maart 2011. # Lesoochranarske zoskupenie VLK tegen Ministerstvo zivotneho prostredia Slovenskej republiky. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Najvyssi sud Slovenskej republiky - Slowakije. # Milieu - Verdrag van Aarhus - Inspraak in besluitvorming en toegang tot rechter inzake milieuaangelegenheden - Rechtstreekse werking. # Zaak C-240/09.
AnnotatorL.F. Wiggers-Rust
UitspraakECLI:EU:C:2011:125
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 26-05-2011, C-165/09 t/m C-167/09
CiteertitelTGMA 2011/14
SamenvattingBij de verlening van een milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een industriële installatie zijn de lidstaten van de Europese Unie niet verplicht de in de NEC Richtlijn vastgestelde nationale emissieplafonds tot de voorwaarden voor de verlening daarvan te rekenen. Lidstaten beschikken over een grote speelruimte bij de uitwerking van programma’s voor een geleidelijke reductie van de emissies van verontreinigende stoffen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 mei 2011. # Stichting Natuur en Milieu en anderen tegen College van Gedeputeerde Staten van Groningen (C-165/09) en College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (C-166/09 en C-167/09). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Raad van State - Nederland. # Milieu - Richtlijn 2008/1/EG - Vergunning voor oprichten en in werking hebben van elektriciteitscentrale - Richtlijn 2001/81/EG - Nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen - Bevoegdheid van lidstaten gedurende overgangsperiode - Rechtstreekse werking. # Gevoegde zaken C-165/09 tot C-167/09.
AnnotatorM.M. Bogaart
UitspraakECLI:EU:C:2011:348
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 24-08-2011
CiteertitelTGMA 2011/15
SamenvattingBij besluit van 23 november 2009 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet, het tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee (hierna: tracébesluit) vastgesteld. Dit besluit is op 17 december 2009 ter inzage gelegd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 november 2009 heeft de minister krachtens artikel 15, eerste lid, van de Tracéwet, het tracébesluit Verruiming Vaargeul Eemshaven-Noordzee (hierna: tracébesluit) vastgesteld. Dit besluit is op 17 december 2009 ter inzage gelegd.
AnnotatorE.H. Hulst
UitspraakECLI:NL:RVS:2011:BR5714
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Utrecht 15-06-2011
CiteertitelTGMA 2011/16
SamenvattingLetselschade, Aansprakelijkheid arts, Niet meegedeelde diagnose
Samenvatting (Bron)Letselschade. Aansprakelijkheid arts. Niet meegedeelde diagnose.
AnnotatorE.H. Hulst
UitspraakECLI:NL:RBUTR:2011:BQ8717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Gravenhage 01-11-2011
CiteertitelTGMA 2011/17
SamenvattingNa koop woning gebleken ernstige bodemverontreiniging, Mededelingsplicht/onderzoeksplicht, Verontreiniging aan verkoper (redelijkerwijs) bekend, Nonconformiteit, Dwaling, Ongerechtvaardigde verrijking
Samenvatting (Bron)Na koop woning gebleken ernstige bodemverontreiniging; mededelingsplicht/onderzoeksplicht; verontreiniging aan verkoper (redelijkerwijs) bekend?; nonconformiteit, dwaling; ongerechtvaardigde verrijking.
AnnotatorE.H. Hulst
UitspraakECLI:NL:GHSGR:2011:BU3439
Artikel aanvragenVia Praktizijn