Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 01-01-2014
Aflevering 1
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 29-11-2013
CiteertitelJBO 2014/1
SamenvattingWijzigingsplan, Archeologische waarden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het college het wijzigingsplan "Kom Cadzand Badhuisweg-Koolsweg" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelJBO 2014/2
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming, Omgevingsvergunning (aanleggen)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2011 heeft raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2312
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelJBO 2014/3
SamenvattingParkeerterrein, Roeren bodem, Archeologische waarden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 november 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Uitbreiding parkeerplaats Bellevue" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelJBO 2014/4
SamenvattingStrijd met bouwvergunning
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 april 2011 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend optreden tegen vermeende overtredingen op het perceel [locatie] te Hoogblokland (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2404
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelJBO 2014/5
SamenvattingArcheologische waarden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelJBO 2014/6
SamenvattingArcheologische waarden, Hogere gronden
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Raalte" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2435
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelJBO 2014/7
SamenvattingArcheologische waarden, Strijdig gebruik
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2011 heeft het college, voor zover hier van belang, [appellant] gelast om het opgehoogde deel van het perceel, kadastraal bekend gemeente Zoeterwoude, sectie F, nummer 91 (hierna: het perceel), voor 1 november 2012 te verlagen tot gemiddeld -1,15 m NAP (na inklinking) onder het opleggen van een dwangsom van 1.000,00 per week tot een maximum van 50.000,00.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2437
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRaad van State 24-12-2013
CiteertitelJBO 2014/8
SamenvattingAsbesthoudende dakplaten, Hechtgebonden asbest, Handhavingsverzoek
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2012 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van beschadigde asbesthoudende dakplaten op een garage op het perceel [locatie] te Bakel (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2619
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRechtbank Oost-Brabant 28-11-2013
CiteertitelJBO 2014/9
SamenvattingVerharding, Intrekken dwangsom
Samenvatting (Bron)Verweerder meent dat op grond van het archeologische beleid voor het deel van de verharding op het perceel waar een dubbelbestemming geldt geen omgevingsvergunning vereist is. Eisers menen dat wel een omgevingsvergunning is vereist. De bepalingen uit de planregels die voor verharding een omgevingsvergunning vereisen hebben tot doel de eventueel in de grond aanwezige archeologische resten te beschermen. Eisers hebben bij herhaling aangegeven bang te zijn dat de bedrijvigheid op het perceel van derde-partij toeneemt indien de verharding op de dubbelbestemming mag blijven bestaan. Eisers hebben geen andere gronden voor hun beroep geformuleerd. Voor eisers gaat het immers slechts om het belang dat het toekomstig bedrijfsmatig gebruik van het perceel van derde-partij niet wordt vergroot. De bepalingen waarop eisers zich beroepen hebben niet de strekking die belangen te beschermen. Ze kunnen zich daarom niet op die bepalingen beroepen. Het beroep wordt ongegrond verklaard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2013:6634
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArcheologie
TitelRechtbank Gelderland 05-12-2013
CiteertitelJBO 2014/10
SamenvattingAfwijken bestemmingsplan
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning voor de realisatie van een co-vergistingsinstallatie, inclusief biogas opwerkinstallatie (bio-WKK). Verweerder heeft niet in redelijkheid toepassing kunnen geven aan het bepaalde in artikel 4, zevende lid, van Bijlage II bij het Bor omdat ten onrechte bij de besluitvorming niet is meegewogen dat het bouwplan naast de bestemming agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden ook is gelegen in de zone EHS verweving (en archeologische waarde). Verweerder heeft het welstandsadvies niet aan het bestreden besluit ten grondslag kunnen leggen omdat bij het advies een beplantingsplan is betrokken hetgeen geen onderdeel vormt van het bouwplan zodat dit buiten beschouwing had moeten worden gelaten. De in de voorschriften voorgeschreven inrit is door vergunninghoudster niet aangevraagd. Verweerder is daarmee buiten de aanvraag getreden. De inrit maakt geen onlosmakelijk onderdeel uit van de co-vergistingsinstallatie. Daarnaast ligt de inrit buiten het bouwvlak en is voor de aanleg van de inrit gelet op de van toepassing zijnde planvoorschriften een omgevingsvergunning nodig. Gelet op het grote aantal geconstateerde gebreken, die mogelijkerwijs deels hersteld worden middels door verweerder te overleggen rapporten van externe deskundigen heeft de rechtbank geen bestuurlijke lus toegepast.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2013:5275
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelJBO 2014/11
SamenvattingHandhavingsverzoek, Asbest, Deskundige
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2012 heeft het college het verzoek van [verzoeker] om handhavend op te treden tegen de aanwezigheid van asbesthoudende platen op de schuur op het perceel [locatie] te Rijsbergen (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2467
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRaad van State 24-12-2013
CiteertitelJBO 2014/12
SamenvattingSluiting, Asbest
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2012 heeft de burgemeester de onmiddellijke sluiting bevolen van de voor het publiek openstaande ruimtes tussen Nice Passage 1a tot en met 6 in winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem (hierna: de passage) vanaf 17 februari 2012 om 20:00 uur tot 20 februari 2012 om 08:00 uur.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2612
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Overijssel 16-12-2013
CiteertitelJBO 2014/13
SamenvattingInvorderingstermijn, Asbesthoudend afval
Samenvatting (Bron)Verbeurde dwangsommen reeds verjaard; beroep gegrond en herroeping invorderingsbesluit.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2013:3255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekAsbest
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-12-2013
SamenvattingOnderzoek
Samenvatting (Bron)Trefwoorden: Artikel 5.18 Bor, maximale termijn vijf jaar Wetsartikelen: 5.18 Bor, 2.23 Wabo, 2.1 lid 1 onder c Wabo Samenvatting: Omgevingsvergunning voor bepaalde tijd. Verweerder heeft een omgevingsvergunning verleend voor het herbouwen van 234 prefab spaceboxen met een tijdelijkheid van maximaal negen jaar, het afwijken van het bestemmingsplan en het kappen van 22 bomen op het perceel Archimedeslaan 16 te Utrecht. De rechtbank stelt vast dat in artikel 5.18 van het Bor uitdrukkelijk wordt verwezen naar strijdig gebruik in algemene zin als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo en niet naar artikel 2.12, tweede lid, Wabo. Dit betekent dat als er sprake is van strijdig gebruik ťn de omgevingsvergunning voorziet in een tijdelijke behoefte, er op basis van de wet geen andere conclusie mogelijk is dan dat de vergunning voor een termijn van maximaal vijf jaar kan worden verleend.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:7299
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 13-12-2013
CiteertitelJBO 2014/15
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bp BŻtengebiet Dongeradeel" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2512
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 20-12-2013
CiteertitelJBO 2014/16
SamenvattingMesthandel, Spoedeisendheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Sint Anthonis" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2658
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelJBO 2014/17
SamenvattingMestbeleid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 oktober 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2012" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-12-2013
CiteertitelJBO 2014/18
SamenvattingInvordering, Mestgegevens
Samenvatting (Bron)Last onder dwangsom wegens niet tijdig aanleveren gegevens. Invordering. Hoogte dwangsom. Geen bijzondere omstandigheden.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:292
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Limburg 13-11-2013
CiteertitelJBO 2014/19
SamenvattingHandhavingsverzoek, Ammoniak, Geurhinder
Samenvatting (Bron)Bij het bestreden besluit heeft verweerder een verzoek om handhavend op te treden tegen een varkenshouderij deels toegewezen. Het verzoek om handhaving richt zich op een aantal in de oprichtingsvergunning opgenomen voorschriften die betrekking hebben op het bereiken van ammoniakreductie. Daarna is een veranderingsvergunning verleend. De rechtbank overweegt dat bij het verlenen van een veranderingsvergunning de voorschriften van de onderliggende vergunning blijven gelden, tenzij de strekking van de voorschriften of de aard van de verandering zich daartegen verzetten. Naar het oordeel doet zich die uitzondering hier voor nu het stalsysteem is gewijzigd en de in de veranderingsvergunning opgenomen voorschriften de voorschriften van de oprichtingsvergunning hebben vervangen. Verweerder heeft verder niet kennelijk onredelijk besloten door af te zien van handhavend optreden tegen overtreding van het in de oprichtingsvergunning opgenomen voorschrift dat ziet op het aanbrengen van beplanting rond de inrichting. Ten aanzien van geur veroorzaakt door het mestbassin overweegt de rechtbank dat geen sprake is van een overtreding nu de inrichting conform de vergunning in werking is en de overgepompte mest voldoet aan de definitie van dunne mest en, behalve roeren, geen bewerking ondergaat.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2013:8693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Limburg 13-11-2013
CiteertitelJBO 2014/20
SamenvattingMaatwerkvoorschriften, Mestbassin
Samenvatting (Bron)Bij het bestreden besluit heeft verweerder een omgevingsvergunning eerste fase verleend voor de aanpassing en uitbreiding van een milieu-inrichting (varkenshouderij). De rechtbank overweegt dat het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) niet van toepassing zijn op de opslag van propaan binnen de inrichting. Er bestaat dan ook geen verplichting tot het maken van een kwantitatieve risicoanalyse. Eisers hebben verder niet aannemelijk gemaakt dat verweerder nadere voorschriften aan de vergunning hadden moeten verbinden in het verband met het nemen van maatregelen bij een ongewoon voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer. De rechtbank volgt eisers niet in hun betoog dat het houden van gespeende biggen bij een vleesvarkensbedrijf niet mogelijk is. Verder heeft verweerder de toets luchtkwaliteit fijnstof (PM10) met het model ISL3a heeft mogen uitvoeren. Het akoestisch onderzoek voldoet aan de daaraan te stellen eisen en daaruit blijkt dat de geluidgrenswaarden ook voor de nachtperiode (mesttransporten) niet worden overschreden. Tevens is geoordeeld dat het besluit uit 2009 dat een milieu-effectrapportage niet noodzakelijk is, nog steeds valide is nu de milieubelasting van de inrichting sterk is afgenomen. Verder is geoordeeld dat de Wet geurhinder en veehouderij niet in strijd is met artikel 8 en 14 van het EVRM. Ten slotte is geoordeeld dat de geurhinder door het mestbassin niet door de vergunning, maar via het Besluit mestbassins en vanaf 1 januari 2013 door het Activiteitenbesluit is geregeld. Ten overvloede is gewezen op de in het Activiteitenbesluit opgenomen mogelijkheid maatwerkvoorschriften vast te (laten) stellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2013:8695
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Overijssel 05-12-2013
CiteertitelJBO 2014/21
SamenvattingBoete, Redelijke termijn
Samenvatting (Bron)Boetes opgelegd in verband met overschrijden van de gebruiksnom voor dierlijke meststoffen; redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM met 33 maanden overschreden;rechtbank matigt boetes met 25%.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2013:3072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelRechtbank Gelderland 12-12-2013
CiteertitelJBO 2014/22
SamenvattingVerhouding fosfaat en stikstof
Samenvatting (Bron)Boete wegens overtreding van artikel 7 Meststoffenwet. Overschrijding gebruiksnorm dierlijke meststoffen. Verweerder heeft niet zonder nadere motivering op het standpunt kunnen stellen dat een bepaalde hoeveelheid kg stikstof is aangewend, omdat de berekening van verweerder resulteert in een opmerkelijke verhouding stikstof fosfaat. Rechtbank voorziet zelf in de zaak door de boete op nihil te stellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2013:5954
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15-01-2013
CiteertitelJBO 2014/23
SamenvattingUitgifte fabrieksterrein, Asbestverontreiniging, Onrechtmatige daad, Mededelingsplicht, Gelijke mate van kennis
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid gemeente -die in de jaren '80 enige tijd eigenaar is geweest- van met asbest vervuilde industriegrond: Neen, vergelijking met HR 24/3/2006, NJ 2007, 377 gaat niet op.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BY8421
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29-01-2013
CiteertitelJBO 2014/24
SamenvattingAannemingsovereenkomst, Zorgvuldig handelend onderzoeker, Meerkosten, Richtprijs, Waarschuwingsplicht aannemer
Samenvatting (Bron)Op grond van artikel 7:752 lid 2 BW mag een richtprijs zonder voorafgaande waarschuwing met maximaal 10% worden overschreden, tenzij de aannemer (in dit geval Econsult c.s.) de opdrachtgever (in dit geval SMD) zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd om haar zo de gelegenheid te geven het werk alsnog te beperken of te vereenvoudigen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ2018
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 05-03-2013
CiteertitelJBO 2014/25
SamenvattingVerkoop braakliggend bedrijfsterrein, Garantie, Mededelingsplicht, Ernstige niet spoedeisende bodemverontreiniging, Voorgenomen gebruik
Samenvatting (Bron)Eindarrest na bewijsopdracht inzake een door verkoper beweerdelijk afgegeven garantie dat de verkochte grond gebruikt was om op te bouwen en deze te bestraten
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ3251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Amsterdam 21-05-2013
CiteertitelJBO 2014/26
SamenvattingContractuele garantie, Depotrekening, Verstrijken overeengekomen duur van de garantie, Verbintenis onder tijdsbepaling, Opschortende en ontbindende voorwaarde
Samenvatting (Bron)Koop van woonhuis met bedrijfsgebouwen. Verkoper stelt zicht garant voor de kosten van wegnemen van bepaalde soort bodemverontreiniging onder een eindtermijn. Geen grond voor uitleg dat deze garantie ook na afloop van de termijn zou doorlopen.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:1561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Gelderland 02-10-2013
CiteertitelJBO 2014/27
SamenvattingAannemingsovereenkomst, Ontbinding, Ingebrekestelling, Verzuim, Opzegging, BeŽindiging in onvoltooide staat
Samenvatting (Bron)Aannemingsovereenkomst. De gemeente heeft Jaartsveld niet in gebreke gesteld. Uit de door de gemeente gestelde feiten en omstandigheden kan niet worden afgeleid dat Jaartsveld de overeenkomst niet zou nakomen. De gemeente was daarom niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zoals zij heeft gedaan. De onterechte ontbinding moet worden aangemerkt als een beeindiging in onvoltooide staat.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2013:3765
Artikel aanvragenVia Praktizijn