AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 22-03-2014
Aflevering 13
TitelEHRM 05-12-2013, 52806/09
CiteertitelAB 2014/105
SamenvattingUitbreiding positieve verplichtingen onder art. 8 EVRM. Nationale autoriteiten hadden moeten verzekeren dat essentiŽle informatie aan klagers was verstrekt, zodat zij de risicoís voor hun gezondheid hadden kunnen onderzoeken. Schending art. 8 EVRM.
Samenvatting (Bron)Remainder inadmissible;No violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations;Article 2-1 - Life) (Substantive aspect);No violation of Article 3 - Prohibition of torture (Article 3 - Degrading treatment;Inhuman punishment;Positive obligations) (Substantive aspect);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for private life);No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8 - Positive obligations;Article 8-1 - Respect for private life);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
AnnotatorT. de Jong
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1205JUD005280609
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 13-12-2012, C-670/11
CiteertitelAB 2014/106
SamenvattingNationale autoriteiten zijn verplicht een administratieve maatregel in de zin van artikel 4, lid 1 , van Verordening nr. 2988/95 op te leggen, waarbij alle ten onrechte ontvangen steun wordt teruggevorderd.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 13 december 2012. # Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) tegen Vinifrance SA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Conseil d'Etat - Frankrijk. # Bescherming van financiele belangen van Unie - Verordening (EG, Euratom) nr. 2988/95 - Artikelen 4 en 5 - Administratieve sanctie - Administratieve maatregel - Verordening (EEG) nr. 822/87 - Steun voor particuliere opslag van geconcentreerde druivenmost - Communautaire oorsprong - Verordening (EEG) nr. 1059/83 - Langlopende opslagovereenkomst - Artikel 2, lid 2 - Artikel 17, lid 1, sub b - Vermindering van steun naargelang van ernst van inbreuk. # Zaak C-670/11.
AnnotatorJ.E. van den Brink
UitspraakECLI:EU:C:2012:807
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 12-07-2013
CiteertitelAB 2014/107
SamenvattingDwangsom. Ambtshalve toetsing. Na de dagvaarding van de Staat kon redelijkerwijs niet worden gevergd dat de belastinginspecteur in gebreke werd gesteld.
Samenvatting (Bron)Bestuursprocesrecht. Art. 6:12, lid 2, letter b, en lid 3, Awb. Dagvaarding van de Staat, onder toevoeging van de Inspecteur, heeft te gelden als mededeling aan de Inspecteur. Hof wijkt ten onrechte ambtshalve af van de oordelen van de Rechtbank over de ontvankelijkheid van de beroepen, nu die oordelen geen blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting, de feitelijke grondslag daarvan in hoger beroep niet werd bestreden en het Hof zelf geen feiten heeft vastgesteld waarmee die beslissing onverenigbaar zou zijn.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2013:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelAB 2014/108
SamenvattingInvorderingsbeschikking. Bijzondere omstandigheden staan volledige invordering van dwangsom in de weg.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 mei 2012 heeft het college beslist tot invordering van de als gevolg van het besluit van 4 mei 2011, waarbij aan [wederpartij] een last onder dwangsom is opgelegd, verbeurde dwangsom van 25.000,00.
AnnotatorT.N. Sanders
LinkVolledige tekst (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:32
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 27-11-2013
CiteertitelAB 2014/109
SamenvattingBelanghebbende. Appellanten hebben geen actueel en direct geraakt belang bij een besluit tot toelating van een stichting als zorginstelling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juli 2012 heeft de minister de Stichting Plus Zorg toegelaten als instelling voor de functies persoonlijke verzorging, begeleiding en verblijf als bedoeld in de artikelen 4, 6 en 9 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, en de capaciteit als instelling voor verblijf vastgesteld op vijftien plaatsen voor verzekerden met een psychiatrische aandoening.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2129
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-10-2013
CiteertitelAB 2014/110
SamenvattingOnvindbaar besluit. Risico komt voor rekening van partij met bewijslast.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juli 2011 heeft het college 't Oekeltje op straffe van een dwangsom van 20.000,00 per overtreding per dag met een maximum van 500.000,00 gelast om binnen zes weken het gebruik van de inrichting camping 't Oekeltje aan de Breedschotsestraat 10a te Rijsbergen, gemeente Zundert (hierna: het perceel), zonder te beschikken over de daarvoor vereiste vergunning krachtens de Brandbeveiligingsverordening van de gemeente Zundert te beŽindigen, dan wel ervoor zorg te dragen dat zich minder dan 50 personen tegelijkertijd in de inrichting bevinden.
AnnotatorL.M. Koenraad , J.L. Verbeek
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1450
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 14-10-2013
CiteertitelAB 2014/111
SamenvattingEx nunc toetsing niet van toepassing: geen rechtvaardiging voor in beroep aandragen asielmotief
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 29 maart 2011 heeft de minister een aanvraag van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen. Deze besluiten zijn aangehecht.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1602
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-02-2014
CiteertitelAB 2014/112
SamenvattingGelijke behandeling van subsidieaanvragers. Informatie moet voor einde aanvraagperiode zijn verstrekt.
Samenvatting (Bron)subsidie integraal duurzame stal
AnnotatorA. Drahmann
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:59
Artikel aanvragenVia Praktizijn