AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 12-04-2014
Aflevering 15
TitelHvJ EU 26-09-2013, C-509/11
CiteertitelAB 2014/120
SamenvattingBevoegdheidsgrondslag in een Unierechtelijke verordening.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 26 september 2013.#OBB-Personenverkehr AG.#Verzoek van het Verwaltungsgerichtshof om een prejudiciele beslissing.#Verordening (EG) nr. 1371/2007 - Rechten en verplichtingen van treinreizigers - Artikel 17 - Vergoeding van kostprijs van vervoerbewijs bij vertraging - Uitsluiting in geval van overmacht - Toelaatbaarheid - Artikel 30, lid 1, eerste alinea - Bevoegdheden van voor handhaving van deze verordening aangewezen nationale instantie - Mogelijkheid om spoorwegonderneming wijziging van haar vergoedingsregeling voor reizigers voor te schrijven.#Zaak C-509/11.
AnnotatorR. Ortlep , M.J.M. Verhoeven
UitspraakECLI:EU:C:2013:613
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-01-2014
CiteertitelAB 2014/121
SamenvattingOpenbaarheid interne documenten met persoonlijke beleidsopvattingen. Tijdsverloop niet van invloed. Kracht van de tussenuitspraak.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 februari 2011 heeft het college geweigerd een aantal documenten volledig openbaar te maken.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:105
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelAB 2014/122
SamenvattingConcreet zicht op legalisatie volgens beleid in oprichtingssituaties geen zelfstandige gedooggrond. Beleid niet onredelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2010 heeft het college [wederpartij] twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo).
AnnotatorF.R. Vermeer
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-10-2013
CiteertitelAB 2014/123
SamenvattingBeroep. Moment uitvaardigen inreisverbod bepaalt bevoegde instantie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 september 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten (hierna: het terugkeerbesluit) en tegen hem een inreisverbod uitgevaardigd. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorF.M.J. den Houdijker
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1561
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelAB 2014/124
SamenvattingBestemmingsplan wijst een beperkt aantal locaties aan voor de vestiging van een speelautomatenhal. Speelautomatenhalverordening maakt de verlening van één vergunning mogelijk. In de bestemmingsplanprocedure wordt de ruimtelijke aanvaardbaarheid voorop gesteld. Raad beschikt over beleidsvrijheid.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Stadshart" vastgesteld.
AnnotatorA. Drahmann
LinkVolledige tekst (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:200
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 25-09-2013
CiteertitelAB 2014/125
SamenvattingWijziging begrenzing van een Natura 2000-gebied. Te volgen procedure, motivering en de bevoegdheid daartoe
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 augustus 2012, kenmerk PDN/2012-122, heeft de staatssecretaris het besluit van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 23 december 2009 betreffende de aanwijzing van het Habitatrichtlijngebied Westerschelde en Saeftinghe en de wijziging van de besluiten tot aanwijzing van de Vogelrichtlijngebieden Verdronken Land van Saeftinghe, Westerschelde en Nederlandse Zwingebied op grond van de artikelen 10a, eerste lid, en 15 van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998), gewijzigd.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1238
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 20-11-2013
CiteertitelAB 2014/126
SamenvattingGeen zwijgrecht bij rechtmatigheidsonderzoek. Wel zwijgrecht bij boeteonderzoek. Ontbreken cautie maakt verklaring onbruikbaar voor boeteoplegging.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2014:827. De gerectificeerde tekst is opgenomen in ECLI:NL:CRVB:2013:2999. Onderstaande tekst is niet meer geldig.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2499
Artikel aanvragenVia Praktizijn