TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 06-04-2014
Aflevering 4
RubriekColumn
TitelVan participatie en quota, en van het spekken van de kas
CiteertitelTRA 2014/30
SamenvattingIn het Sociaal Akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over de te vergroten inzet van personen met een arbeidsbeperking (hier verder gemakshalve ‘arbeidsgehandicapten’ genoemd). Het kabinet en sociale partners hebben zich samen garant gesteld voor 125.000 extra banen in 2026. Daarbij is afgesproken dat een verplicht quotum zal worden ingevoerd als de te realiseren aantallen extra banen niet worden behaald. Deze quotumregeling heeft inmiddels zijn beslag gevonden in een concept voor een Voorstel tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen (de zgn. Wet participatiebijdrage quotumdoelstelling, of kortweg Quotumwet). Daarin is een quotumheffing (een boete die werkgevers moeten betalen als zij het voor hen gestelde quotum niet halen) opgenomen van € 5.000 per niet vervulde werkplek per jaar. Die boete dient volgens Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als stok achter de deur om ‘werkgevers aan te spreken op hun verantwoordelijkheden op dit vlak’.
Auteur(s)P.Th. Sick
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelDe ontsnappingsclausule van art. 6 lid 2 EVO. Hoe bijzonder is de zaak Schlecker?
CiteertitelTRA 2014/31
SamenvattingDe uitspraak Schlecker is de derde in een reeks van prejudiciële beslissingen betreffende de uitleg van art. 6 lid 2 EVO. Met deze zaak is voor het eerst een vraag aan het Hof gesteld over de strekking van de zogenoemde ontsnappingsclausule in het laatste gedeelte van art. 6, die specifiek betrekking heeft op individuele arbeidsovereenkomsten. In deze bijdrage staat centraal in hoeverre de uitspraak van het Hof ruimte laat voor hantering van art. 6 EVO in andere zin in confrontatie met ‘andere types’ situaties. Aan de orde komt welke beginselen in de context van art. 6 EVO een rol spelen en hoe zij bij eventueel conflict tegen elkaar moeten worden afgewogen.
Auteur(s)V. van den Eeckhout
UitspraakECLI:EU:C:2013:551
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe ‘pensionado's’ en de Zorgverzekeringswet
CiteertitelTRA 2014/32
SamenvattingVele veelal in zonniger EU-lidstaten wonende gepensioneerden voerden politiek en juridisch strijd tegen de verplichte publieke ziektekostenverzekering die de Zvw in 2006 introduceerde en waardoor zij werden gedwongen om minder (goede) zorg te accepteren of zich aanvullend te verzekeren. Deze bijdrage verschaft een kort (niet uitputtend) verslag van de juridische strijd die zij tegen de Zvw hebben gevoerd en uiteindelijk hebben verloren.
Auteur(s)A.P. van der Mei
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelHerziening van de Wet arbeid vreemdelingen
CiteertitelTRA 2014/33
SamenvattingDe herziening van de Wet arbeid vreemdelingen heeft als doel de inzet van prioriteitsgenietend aanbod uit de EU te vergroten en concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Belangrijke aanpassingen in de wet daarvoor zijn de verscherpte toets op prioriteitsgenietend aanbod door het UWV en de mogelijkheid om een quotum in te stellen voor een sector. In de onderstaande bijdrage wordt het wetsvoorstel in verband gebracht met Europese ontwikkelingen en gaan de auteurs in op de gevolgen voor de praktijk.
Auteur(s)A.D.M. van Rijs , J. van Drongelen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHoge Raad 20-12-2013
CiteertitelTRA 2014/34
SamenvattingRagetlieregel voor spijtoptanten.
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Beëindiging door werkgever van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die voortzetting vormt van arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Art. 7:667 lid 1 en lid 4 BW. Ragetlieregel (HR 4 april 1986, ECLI:NL:HR:1986:ZC0649, NJ 1992/654, nu in te zien in ECLI:NL:HR:1992:ZC0649). Opzegging door werkgever vereist op grond van art. 7:667 lid 4 BW, indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd door werknemer was opgezegd?
AnnotatorD.J. Buijs
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2127
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGerechtshof Amsterdam 12-11-2013
CiteertitelTRA 2014/35
SamenvattingHet besluit tot ontslag van de statutair directeur/rechtspersoon heeft niet tevens de beëindiging van de managementovereenkomst tot gevolg.
Samenvatting (Bron)Tussenarrest. Ontslag bestuurder niet in strijd met de statuten. Onvoldoende gesteld voor een wilsgebrek of enige andere grond voor vernietiging van het besluit tot ontslag. Bestuurder heeft gelegenheid gehad om zijn raadgevende stem uit te brengen en heeft ook met het besluit ingestemd. Geen strijd met de redelijkheid en de billijkheid. Het besluit tot ontslag van de bestuurder heeft niet tevens beëindiging van de managementovereenkomst tot gevolg, gezien de inhoud van de managementovereenkomst.
AnnotatorM.D. Ruizeveld
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:3960
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGerechtshof Amsterdam 05-12-2013
CiteertitelTRA 2014/36
SamenvattingNa besluit doorvoeren koerswijziging door geen pensioenregeling aan te bieden moet ter advies worden voorgelegd.
Samenvatting (Bron)Beschikking Ondernemingskamer d.d. 5 december 2013; DE ONDERNEMINGSRAAD VAN GLOBAL BUSINESS SERVICES / IBM NEDERLAND B.V.
AnnotatorL.C.J. Sprengers
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2013:4948
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelCentrale Raad van Beroep 15-01-2014
CiteertitelTRA 2014/38
SamenvattingWijziging van het arbeidsongeschiktheidspercentage en proceskostenvergoeding
Samenvatting (Bron)Herroepen primair besluit. Procesbelang. Inkomenseis.
AnnotatorP.S. Fluit
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHvJ EU 15-01-2014, C-176/12
CiteertitelTRA 2014/38
SamenvattingVereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor oprichting van personeel vertegenwoordigende organen – rechtstreekse werking – niet inroepbaar tegen vereniging op privaatrechtelijke grondslag.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Grote kamer) van 15 januari 2014.#Association de mediation sociale tegen Union locale des syndicats CGT e.a.#Verzoek van de Cour de cassation (Frankrijk) om een prejudiciele beslissing.#Sociaal beleid - Richtlijn 2002/14/EG - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Artikel 27 - Vereiste van bepaalde minimumaantallen werknemers voor de oprichting van personeel vertegenwoordigende organen - Berekening minimumaantallen - Nationale regeling die in strijd is met het Unierecht - Rol van de nationale rechter.#Zaak C-176/12.
AnnotatorH.H. Voogsgeerd
UitspraakECLI:EU:C:2014:2
Artikel aanvragenVia Praktizijn