Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 21-03-2014
Aflevering 3
RubriekArbeidsrecht
TitelHvJ EU 13-02-2014, C-596/12
CiteertitelJIN 2014/53
SamenvattingWet melding collectief ontslag, Personele bereik, Uitsluiting managers, Dirigenti
AnnotatorJ.A. Faber
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 27-02-2014
CiteertitelJIN 2014/54
SamenvattingBelangenafweging
Samenvatting (Bron)WOR-procedure; ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het bestreden besluit om in 't Lange Land Ziekenhuis te participeren; verplichting besluit in te trekken en alle gevolgen daarvan ongedaan te maken; verbod handelingen te (doen) verrichten ter (verdere) uitvoering van het bestreden besluit of onderdelen daarvan.
AnnotatorK.M.J.R. Maessen , J.F.H. Jellinghaus
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 18-12-2013
CiteertitelJIN 2014/55
SamenvattingRichtlijnconforme uitleg art. 7:668a lid 5 BW
Samenvatting (Bron)Geschil over de vraag of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van een assistent-scheidsrechter, bijna 17 jaar in dienst van de KNVB, van rechtswege eindigt. In de toepasselijke CAO wordt afgeweken van de (driekwart dwingendrechtelijke) ketenregeling van artikel 7:668a lid 1 BW. Richtlijnconforme uitleg van het vijfde lid van dat artikel. Goed werkgeverschap. Loonvordering (deels) toegewezen.
AnnotatorC. Heerink-Van Hattem
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:7251
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 09-01-2014
CiteertitelJIN 2014/56
SamenvattingOntbindingsverzoek, Niet-ontvankelijk, Ketenregeling
Samenvatting (Bron)Beschikking. Verweerder stelt terecht dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Verzoeker is daarom niet-ontvankelijk in zijn verzoek tot ontslagvergoeding.
AnnotatorC. Heerink-Van Hattem
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:74
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelHoge Raad 31-01-2014
CiteertitelJIN 2014/57
SamenvattingWijziging van omstandigheden
Samenvatting (Bron)Verzoek tot wijziging partneralimentatie. Wijziging van omstandigheden die aan beschikking ten grondslag zijn gelegd, indien die beschikking erop is gebaseerd dat onvoldoende inzicht in inkomen is verschaft. Art. 1:401 lid 1 BW.
AnnotatorM.A. Baeten
LinkVolledige tekst (scherpinnotariaat.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30-01-2014
CiteertitelJIN 2014/58
SamenvattingVaststelling kinderalimentatie, Ingangsdatum, Vrijheid rechter
Samenvatting (Bron)Vaststelling kinderalimentatie. Ingangsdatum; behoefte en draagkracht conform nieuwe richtlijnen kinderalimentatie; beroep op aanvaardbaarheidstoets wat betreft woonlasten faalt.
AnnotatorM.M. Schouten
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:626
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelRechtbank Rotterdam 26-07-2013
CiteertitelJIN 2014/59
SamenvattingBetwisting duurzame ontwrichting, Verdeling huwelijksgemeenschap, Waardering eenmanszaak, Schenkingen onder uitsluitingsclausule, Recht op reprise, Vaststellen huwelijksgerelateerde behoefte, Draagkracht partneralimentatie
Samenvatting (Bron)Verdeling huwelijksgemeenschap; waardering éénmanszaak; schenking onder uitsluitingsclausule, aanvaarding schuldigerkenning; draagkracht tot betaling alimentatie.
AnnotatorV.T.M. Smeets
UitspraakECLI:NL:RBROT:2013:9073
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 15-01-2014
CiteertitelJIN 2014/60
SamenvattingEnquête, Onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen
Samenvatting (Bron)OK: Enquete; onderzoek bevolen en onmiddellijke voorzieningen getroffen; 2:345, 349a lid 2, 350 lid 1 BW
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-01-2014
CiteertitelJIN 2014/61
SamenvattingOntslag statutair bestuurder
Samenvatting (Bron)Ontslag statutair bestuurder
AnnotatorE.A. van de Kuilen
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 04-02-2014
CiteertitelJIN 2014/62
SamenvattingAansprakelijkheid vereffenaars, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid vereffenaars. Gelet op het feit dat op de vereffenaar dezelfde aansprakelijkheid rust als een bestuurder mag naar het oordeel van het hof naar analogie van HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006, 659 alleen dan worden aangenomen dat de vereffenaar jegens de schuldeiser van de ontbonden rechtspersoon onrechtmatig heeft gehandeld waar hem, mede gelet op zijn verplichting tot een behoorlijke taakuitoefening als bedoeld in artikel 2:9 BW, een voldoende ernstig verwijt treft.
AnnotatorR.A. Wolf
LinkVolledige tekst (rogierwolf.nl)
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:750
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 11-02-2014
CiteertitelJIN 2014/63
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Groepsvrijstelling, 403-verklaring, Tweedegraads bestuurders, Grondslag voor aansprakelijkheid
Samenvatting (Bron)Doorwerking van de Aansprakelijkheidsverklaring op de bestuurder van de Holding en een dochter-B.V. van die Holding. holding is geliquideerd, dochter is failliet.
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:274
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 24-02-2014
CiteertitelJIN 2014/64
SamenvattingEnquête, Afwijzing verzoek tot beëindiging van het onderzoek, Omvang en periode van onderzoek
Samenvatting (Bron)OK; Enquete; afwijzing verzoek tot beeindiging van het onderzoek; omvang en periode van onderzoek; art. 2:345 lid 1, 2:350 BW
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:497
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 17-01-2014
CiteertitelJIN 2014/65
SamenvattingEnkel auteursrechtelijke bescherming voor oorspronkelijke databank, Negatieve reflexwerking van de Databankrichtlijn, Prejudiciële vraag gesteld aan Hof van Justitie van de Europese Unie
Samenvatting (Bron)Geschriftenbescherming; art. 10 lid 1 onder 1º Auteurswet. Gebruik vluchtgegevens website luchtvaartmaatschappij op prijsvergelijkingswebsite. Auteursrechtelijke bescherming databank waarin niet substantieel is geïnvesteerd? HvJEU 1 maart 2012, C-604/10, ECLI:NL:XX:2012:BV8463, NJ 2012/433 (Football Dataco); oorspronkelijkheidscriterium. Gebruik van de vluchtgegevens in strijd met beding in algemene voorwaarden; wanprestatie? Geldt beperking contractsvrijheid (art. 6 lid 1, art. 8 en art. 15 Databankenrichtlijn) ook voor onbeschermde databanken? Prejudiciële vraag aan HvJEU.
AnnotatorM.R. Rijks
UitspraakECLI:NL:HR:2014:88
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 07-02-2014
CiteertitelJIN 2014/66
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. Koopovereenkomst bedrijfspand ten onrechte ontbonden wegens non-conformiteit. Kan de verkoper aanspraak maken op vergoeding van de schade die de contractuele boete te boven gaat? Uitleg grondslag vordering vergoeding van schade die contractuele boete overstijgt. Afwijking van art. 6:92 lid 2 BW of in de context van art. 6:94 lid 2 BW?
AnnotatorP.H. Bossema-de Greef
UitspraakECLI:NL:HR:2014:259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 07-02-2014
CiteertitelJIN 2014/67
SamenvattingUitleg, Haviltex, Grenzen rechtsstrijd, Verbod van terugverwijzing
Samenvatting (Bron)Contractenrecht. (Appel)procesrecht. Appeldagvaarding uitgebracht aan verkeerde vennootschap. Processuele positie geïntimeerde/incidenteel appellant. Uitleg gedingstukken. Uitleg overeenkomst tot overdracht aandelen holding afvalverwerkende bedrijven. Haviltex-maatstaf. Leidt schending verplichting zo spoedig mogelijk melden van inbreuk op garanties tot verval van recht? Slagende motiveringsklachten. Beoordeling tijdigheid melding. Grenzen rechtsstrijd. Verbod van terugwijzing, (gedeeltelijk) eindvonnis.
AnnotatorN. de Boer , G.C. Vergouwen
UitspraakECLI:NL:HR:2014:260
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 14-02-2014
CiteertitelJIN 2014/68
SamenvattingUitleg splitsingsstukken, Splitsingsakte, Splitsingstekening
Samenvatting (Bron)Splitsing in appartementsrechten. Uitleg akte van splitsing. HR 1 november 2013, ECLI:NL:HR:2013:1078, NJ 2013/522. Uitleg mede aan de hand van waarneming van feitelijke kenmerken indien daarnaar is verwezen voor in verschillende uitleg vatbare splitsingsstukken? Kennisneming van situatie ter plaatse bij vaststelling meest aannemelijke rechtsgevolgen verenigbaar met objectieve uitleg?
AnnotatorP.C.M. Kemp
LinkVolledige tekst (banning.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:337
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 21-02-2014
CiteertitelJIN 2014/69
SamenvattingRechtsgeldigheid polisvoorwaarde natura rechtsbijstandverzekering, Vrije keuze advocaat
Samenvatting (Bron)Uitleg overeenkomst rechtsbijstandverzekering; vrije keuze rechtshulpverlener; beding dat bijstand door medewerkers van verzekeraar wordt verleend. Vervolg op HR 28 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW7507 en HvJEU 7 november 2013, C-442/12. Richtlijn 87/344/EEG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de rechtsbijstandverzekering. Vergoeding rechtsbijstand afhankelijk van besluit verzekeraar dat de zaak door externe rechtshulpverlener zal worden behandeld? Recht op advocaat verzekerde indien procesvertegenwoordiging niet verplicht is?
AnnotatorM. Teekens
LinkVolledige tekst annotatie (tk.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 21-02-2014
CiteertitelJIN 2014/70
Samenvatting(Stil) pandrecht op vordering, Mededeling, Overgang van schuldeisersbevoegdheden, Afstand van recht
Samenvatting (Bron)(Stil) pandrecht op vordering. Overgang van schuldeisersbevoegdheden na vestiging beperkt recht; wettelijke regeling. Bevoegdheid pandhouder tot inning en opzegging van vordering na mededeling , art. 3:246 lid 1 en 2 BW. Bevoegdheid pandgever tot kwijtschelding, art. 6:160 BW, verschil met recht van vruchtgebruik op vordering, art. 3:210 BW en blokkerende werking beslag, art. 475h Rv, keuze van de wetgever.
AnnotatorL Krieckaert
UitspraakECLI:NL:HR:2014:415
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 21-02-2014
CiteertitelJIN 2014/71
SamenvattingOverschrijding appeltermijn, Openbare orde, Geringe termijnoverschrijding en prorogatie
Samenvatting (Bron)Overschrijding appèltermijn. HR 28 november 2003, ECLI:NL:HR:2003:AN8489, NJ 2005/465. Rechtsmiddeltermijnen van openbare orde; ambtshalve toepassing. Ontvankelijkheid in appel indien partijen bij geringe termijnoverschrijding het hof eenstemmig verzoeken de zaak ten gronde af te doen?
AnnotatorM.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:HR:2014:413
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelParket bij de Hoge Raad 26-11-2013
CiteertitelJIN 2014/72
SamenvattingMondelinge belediging
Samenvatting (Bron)Mondelinge belediging. Art. 266 Sr. Het op stotterende wijze praten tegen een persoon die stottert beledigend? Indien het gaat om een belediging die iemand mondeling in zijn tegenwoordigheid is aangedaan, moet een uitlating als beledigend worden beschouwd wanneer zij de strekking heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. s Hofs oordeel dat de verdachte, die zelf niet stottert, door op stotterende wijze een ander die stottert en als zodanig bekend staat stotterend aan te spreken met het doel die ander te kwetsen, geeft in het licht van de omstandigheid dat het aanspreken luid en duidelijk en in aanwezigheid van derden is geschied niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.
AnnotatorC.J.A. de Bruijn
UitspraakECLI:NL:PHR:2013:2322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 04-03-2014
CiteertitelJIN 2014/73
SamenvattingHoren minderjarige getuige met gesloten deuren
Samenvatting (Bron)Horen minderjarige getuige met gesloten deuren, art. 269 (oud) Sv. Het p-v tz. houdt in dat het Hof heeft bevolen dat de behandeling tijdens het verhoor van de minderjarige getuige zal plaatsvinden met gesloten deuren. Met zijn overweging dat het Hof het van belang acht aan - de eerder door politie en RC gehoorde - getuige aanvullende vragen te stellen en dat tijdens haar verhoor beide ouders de zittingszaal moesten verlaten, heeft het Hof als reden voor voornoemd bevel kennelijk tot uitdrukking gebracht dat dit bevel wordt gegeven omdat zowel het belang van de minderjarige getuige als het belang van de waarheidsvinding sluiting der deuren eiste. V.zv. het middel klaagt over het ontbreken van een met gewichtige redenen omkleed bevel, mist het feitelijke grondslag. V.zv. het middel erover klaagt dat het horen van de procespartijen door het Hof achterwege is gebleven kan het niet tot cassatie leiden bij gebrek aan belang aangezien blijkens het p-v de procesdeelnemers tegen het bevel niet zijn opgekomen.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:473
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 04-03-2014
CiteertitelJIN 2014/74
SamenvattingTegelijkertijd horen verdachte in eigen strafzaak en zaak medeverdachte
Samenvatting (Bron)1. Tegelijkertijd horen verdachte in eigen strafzaak en zaak medeverdachte, art. 29.1 en 2, 219, 290.4 Sv. 2. Art. 227.1 Sr, art. 157 Rv, van welks waarheid de akte moet doen blijken. Ad 1. Uit het samenstel van genoemde bepalingen moet worden afgeleid dat de uitzonderlijke werkwijze die i.c. is gevolgd, te weten het tegelijkertijd horen van iemand als verdachte in zijn eigen strafzaak én als getuige in de strafzaak tegen een medeverdachte, niet past in het Nederlandse stelsel van strafvordering, i.h.b. niet omdat daardoor de aan art. 29 Sv ten grondslag liggende verklaringsvrijheid van de verdachte op ontoelaatbare wijze onder druk kan komen te staan. Door het voorafgaand aan zijn verhoor als verdachte beëdigen van de verdachte als getuige in de gelijktijdig behandelde zaak van zijn medeverdachte met de mededeling dat hij geacht wordt hetgeen hij als verdachte verklaart in zijn strafzaak ook als getuige in de strafzaak van de medeverdachte te hebben verklaard, heeft het Hof zozeer gehandeld i.s.m. een behoorlijke procesorde dat het nietigheid van het onderzoek en de naar aanleiding daarvan gegeven uitspraak oplevert. Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:1980:AC7086. s Hofs oordeel dat de in de notariële akte opgenomen, door verdachte gegeven garantie met de in de bewezenverklaring weergegeven inhoud, een feit oplevert van welks waarheid die akte moet doen blijken, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Niet valt in te zien op grond waarvan het Hof heeft geoordeeld dat niet slechts de verklaring dat verdachte de duidelijkheid en getrouwheid van de balans garandeert - in die zin dat verdachte instaat voor die juistheid en getrouwheid en aansprakelijk is als komt vast te staan dat die balans niet duidelijk en getrouw is - maar ook de duidelijkheid en getrouwheid van die balans zelf moet worden aangemerkt als een verklaring van welks waarheid die akte moet doen blijken.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:466
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 06-12-2013, 201301692/2/A2
CiteertitelJIN 2014/75
SamenvattingBeroepschrift, Indiening beroepschrift, Verzending per aangetekende post, Tijdigheid beroepschrift, Ontvangst beroepschrift
AnnotatorJ.H. Keinemans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelJIN 2014/76
SamenvattingBestuursdwang, Stallen van fietsen, Bevoegdheid tot handhaving, Spoedeisende bestuursdwang, Label, Begunstigingstermijn, Handhavingsbeleid, Uitreiking besluit bij ophalen fiets, Gemeentelijke website, ‘Vraag en antwoord’-sectie van het Digitaal loket, Geen beleidsregel maar richtlijnen, Vaste gedragslijn
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 augustus 2012 heeft het college medegedeeld dat op die datum door middel van toepassing van bestuursdwang de in het stationsgebied te Utrecht gestalde fietsen van [appellant] zijn verwijderd en opgeslagen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2382
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelJIN 2014/77
SamenvattingRelativiteit, Beroepsgrond, Rechterlijke toetsing
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatiegebied Ganzendiep 2012" vastgesteld.
AnnotatorR.J.N. Schlössels
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2460
Artikel aanvragenVia Praktizijn