Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 21-04-2014
Aflevering 4 Kroniek Pensioenrecht
RubriekKroniek
TitelKroniek pensioenrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-4 Kroniek, p. 3
SamenvattingVoor de pensioenwetgeving waren in de periode 2012-2013 de highlights het aannemen van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen, de verhoging van de AOW-leeftijd in combinatie met de beperking van het fiscale Witteveenkader voor pensioenverwerving, de internetconsultatie voor het voorontwerp van de Wet invoering reële ambitieovereenkomst en Vraag & Antwoord 12-008 van de Belastingdienst inzake pensioen/stamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend. Pensioenovereenkomst, Wijziging pensioenovereenkomst, Uitvoeringsovereenkomst, Toeslagverlening, Bedrijfstakpensioenfondsen, Gelijke behandeling, Evenredige verwerving en financiering van pensioen, Pensioen en faillissement, Pensioen en scheiding: De pensioenuitkeringstoets en het kader van alimentatierekenen, Externe uitvoering van de rechten van de ex, Internationaal privaatrecht, Advisering, Herstel van fouten door pensioenuitvoerders, Waardeoverdracht, Procesrecht, Tot besluit.
Auteur(s)B. Bodewes , A. Cramer , J.A. van de Hoef , W. Thijssen
Pagina3-13
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelKroniek Vennootschapsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-4 Kroniek, p. 14
SamenvattingDeze kroniek staat vooral stil bij de belangrijkste vennootschapsrechtelijke jurisprudentie van het afgelopen jaar. In het bijzonder komt de rechtspraak van de Hoge Raad over bestuurdersaansprakelijkheid aan de orde. Verder wordt het Spaanse vakantievilla-arrest besproken − waaraan in de vorige kroniek geen aandacht kon worden besteed − omdat het de gemoederen ook in 2013 nog volop bezighield. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de bevoegdheid tot het instellen van een enquêteprocedure, de responstijd bij beursvennootschappen waarover de Hoge Raad en de Ondernemingskamer zich het afgelopen jaar hebben uitgesproken en een kort overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van de wetgeving. De bijdrage van de auteurs omvat de volgende onderdelen: Wetgeving, Bestuurdersaansprakelijkheid, Overschrijding termijn publicatie jaarrekening, Arrest Spaanse vakantievilla, Enquêtebevoegdheid, Responstijd en Slot.
Auteur(s)B. Visée , R. Analbers
Pagina14-22
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek Arbeidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-4 Kroniek, p. 23
SamenvattingVoor de arbeidsrechtjurist stond het afgelopen jaar vooral in het teken van diverse ontwikkelingen op het gebied van wetgeving. Veel aandacht was er natuurlijk voor het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid, dat momenteel bij de Eerste Kamer ligt. Daarnaast hebben de Wet normering topinkomens, het afschaffen van de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen en de wijzigingen van de Ziektewet tot de nodige discussies geleid. Het afgelopen jaar is ook een aantal ontwikkelingen zichtbaar geweest in de rechtspraak, bijvoorbeeld op het gebied van payrolling. Voorts zijn belangwekkende arresten gewezen op het gebied van onder meer het garantieloon, de Ragetlieregel, werkgeversaansprakelijkheid en overgang van onderneming. Het artikel van de auteurs omvat: Garantieloon ex art. 7:628a BW, Omzeiling ketenregeling, Schadevergoeding bij kennelijk onredelijk ontslag, Rechtsgeldige opzegging, Overgang van onderneming, Arbeidsrechtelijke omkeringsregel, Deskundigenoordeel, Payrollconstructies, WNT, Wet werk en zekerheid, Ziektewet, Overige ontwikkelingen: Afschaffing stamrechtvrijstelling, Declaratiegedrag.
Auteur(s)C. Oberman , K. Hillebrandt
Pagina23-31
Artikel aanvragenVia Praktizijn