Gezondheidszorg Jurisprudentie

Uitgever Sdu
Tijdschrift Gezondheidszorg Jurisprudentie
Datum 24-04-2014
Aflevering 3
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 19-12-2013, c2013.082
CiteertitelGJ 2014/43
SamenvattingVerzekeringsarts Bureau Medische Advisering, Medisch advies vreemdelingrechtelijke procedure, Verschil van inzicht, Waarschuwing, Hoger beroep ongegrond.
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2013:164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 30-01-2014, c2012.176
CiteertitelGJ 2014/44
SamenvattingPsychiater, Niet-ontvankelijkheid, Ne bis in idem, Niet nogmaals indienen dezelfde klacht, Incidenteel beroep slaagt, Klacht niet-ontvankelijk, Onherroepelijke inhoudelijke beslissing, Mogelijkheid herziening, Naderhand gebleken omstandigheden, Grondslag herziening, Verandering van inzicht, Afwijzing principaal beroep.
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2014:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelCentraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 23-01-2014, c2012.449
CiteertitelGJ 2014/45
SamenvattingArts, Voorzitter Raad van Bestuur, Eindverantwoordelijkheid, Informatie patiŽnt, Professionele verantwoordelijkheid, Scholing artsen, Niet-ontvankelijk.
AnnotatorT.A.M. van den Ende , A. Jagt
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZCTG:2014:25
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam 12-11-2013, 2013/271GZP
CiteertitelGJ 2014/46
SamenvattingGezondheidszorgpsycholoog, Seksuele relatie patiŽnt, Ontvankelijkheid, Terugkomen op toezegging, Grensoverschrijdend en tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen, Klacht gegrond, Geen maatregel, Voldaan aan opgelegde voorwaarden, Taakverdeling klaagster en Regionaal Tuchtcollege.
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZRAMS:2014:1
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Groningen 22-10-2013, T2012/03, T2013/03, T2013/01
CiteertitelGJ 2014/47
SamenvattingTandarts, Structureel, laakbaar handelen, In strijd met goede patiŽntenzorg, Schending professionele normen, Inzet Inspectie toezicht en maatregelen geen resultaat, Tuchtrechtelijk verleden, Geen lerend vermogen, Onprofessionele beroepsbeoefenaar, Doorhaling inschrijving BIG-register, Per onmiddellijke ingang schorsing inschrijving.
AnnotatorA.F.H. ten Brummelhuis
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZRGRO:2013:19
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 20-12-2013, 010/2013
CiteertitelGJ 2014/48
SamenvattingNeuroloog, Verslaglegging medisch dossier, Follow-up, Medische behandeling klager, Stellen verkeerde diagnose, Voorschrijven verkeerde medicatie, Doorhaling.
AnnotatorJ.H. Hubben
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGRZWO:2013:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekTuchtrecht
TitelRegionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle 10-01-2014, 020-024/2013
CiteertitelGJ 2014/49
SamenvattingVerpleegkundige, Bestuurder, Raad van Bestuur ziekenhuis, Ontvankelijkheid, Individuele gezondheidszorg, Incidenten patiŽntenzorg werknemer, Informeren IGZ, Onverantwoorde zorg, Ernstig verwijtbaar, Berisping.
AnnotatorJ.H. Hubben
LinkVolledige tekst uitspraak (overheid.nl)
UitspraakECLI:NL:TGZRZWO:2014:2
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondrechten
TitelEHRM 05-12-2013, 45076/05
CiteertitelGJ 2014/50
SamenvattingWeigering geneeskundige behandeling, Begrijpen van behandelinformatie, Vermogen patiŽnt om te kunnen beslissen over geneeskundige behandelingen, Informed consent, Zelfbeschikking, Gebrekkig onderzoek naar het overlijden, Gebrekkige gezondheidswetgeving.
Samenvatting (Bron)Preliminary objection dismissed (Article 35-1 - Exhaustion of domestic remedies);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2-1 - Effective investigation) (Procedural aspect);Violation of Article 2 - Right to life (Article 2 - Positive obligations) (Procedural aspect);Non-pecuniary damage - award
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:CE:ECHR:2013:1205JUD004507605
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekGrondrechten
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 03-06-2013
CiteertitelGJ 2014/51
SamenvattingWeigering afsluiten zorgverzekering, Levensovertuiging, Zorgverzekeringstelsel, Boete CVZ, EVRM en Eerste Protocol EVRM, Beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Eisers vechten het stelsel van de Zvw aan waarbij sprake is van een verplichte zorgverzekering en sancties. Er is sprake van een bestuurlijke boete en de bestuursrechter acht zich bevoegd om over de opgelegde boetes te oordelen. Geen strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM of met de artikelen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 of 17 van het EVRM. Boete is niet onevenredig te achten. CVZ is bevoegd de verzekeringsplichtige te gelasten om binnen drie maanden na de verzending van de last alsnog krachtens een zorgverzekering verzekerd te zijn. Geen strijd met de contractsvrijheid.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2013:4351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelRechtbank Overijssel 11-02-2014
CiteertitelGJ 2014/52
SamenvattingStrafzaak, (Voormalig) neuroloog, Grove schending zorgplicht, Opzettelijke benadeling gezondheid patiŽnten, Zwaar lichamelijk letsel/overlijden als gevolg, Schuldig aan diefstal, valsheid in geschrift en verduistering, Veroordeling tot gevangenisstraf van 3 jaren.
Samenvatting (Bron)De rechtbank Overijssel heeft een voormalig neuroloog van het MST veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van drie jaar. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte bij acht patiŽnten foutieve diagnoses heeft gesteld en deze patiŽnten op medisch onverantwoorde wijze heeft behandeld. Hij heeft daarmee zijn zorgplicht als arts en specialist op zodanig grove wijze geschonden, dat hem het verwijt treft opzettelijk de gezondheid van die patiŽnten te hebben benadeeld. Het handelen van verdachte heeft zwaar lichamelijk letsel tot gevolg gehad en heeft in ťťn geval geleid tot het overlijden van een patiŽnt. Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan diefstal, valsheid in geschrift en verduistering.
AnnotatorT.M. Schalken
LinkVolledige tekst (tomschalken.nl)
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:646
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 21-01-2014
CiteertitelGJ 2014/53
SamenvattingThuiszorginstelling, Zorgverzekeraar, Zorginkoopdocument, Inkoopprocedure, Contractuele termijn, Verval van recht, Fatale termijn, Recht om kort geding blijft, Vonnis bekrachtigd met verbetering gronden.
Samenvatting (Bron)karakter termijn van bezwaar in zorginkoopdocument
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:93
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOvereenkomsten
TitelRechtbank Midden-Nederland 31-12-2013, C/16/358378/KG ZA 13-955
CiteertitelGJ 2014/54
SamenvattingOnrechtmatige declaraties apotheek, Geschil zorgverzekeraar en apotheek, Weigering nieuw contract, Apotheek vordert overeenkomst, Bestaansrecht apotheek, Kort geding, Vorderingen afgewezen. (Tekst uitspraak niet op rechtspraak.nl.)
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:7427
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelRechtbank Amsterdam 07-01-2014
CiteertitelGJ 2014/55
SamenvattingHulpmiddelen, Standpunt CVZ, Stand van de wetenschap en praktijk, Bewijskracht, Evidence, Praktijk, Richtlijnen.
Samenvatting (Bron)Vordering tot tijdelijke buitenwerkingstelling van het standpunt van het CVZ inzake blaasspoelvloeistoffen voor patiŽnten met interstitiŽle cystitis toegewezen aangezien vooralsnog voldoende aannemelijk is dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat dit standpunt op onvoldoende zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorginstellingen 12-11-2013, 2013.79199
CiteertitelGJ 2014/56
SamenvattingZiekenhuis, Botbreuk behandeling, Geen verwijtbaar medisch (postoperatief) handelen, Onvoldoende communicatie, Nacontroles door verschillende arts-assistenten, Toerekenbare tekortkoming in communicatie, Vergoeding toegekend.
AnnotatorA.F.H. ten Brummelhuis
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekZiektekostenverzekeringen
TitelGeschillencommissie Zorgverzekeringen 29-01-2014, 2013.01224
CiteertitelGJ 2014/57
SamenvattingZiektekostenverzekeraar, Hartcatheterisatie en dotterbehandeling, Buitenland, (Aanvullende) zorgverzekering, Onjuiste voorlichting, Recht op volledige vergoeding, Verzoek toegewezen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRegulering
TitelRechtbank Amsterdam 21-02-2014
CiteertitelGJ 2014/58
SamenvattingBevel IGZ, Staken werkzaamheden cardioloog, Geen verantwoorde zorg, Bevoegdheid IGZ, Beroep ongegrond.
Samenvatting (Bron)Bevel van de Inspecteur voor de Gezondheidszorg dat eiser zijn werkzaamheden als cardioloog per direct neerlegt, waaronder het staken en blijven staken van zijn praktijkvoering, totdat de inspectie zijn handelen heeft laten toetsen door een rechterlijke instantie. De rechtbank is van oordeel dat de bevindingen van verweerder in hun onderlinge samenhang bezien ruim voldoende grondslag vormen voor verweerders conclusie dat geen sprake was van beroepsuitoefening door eiser op zodanige wijze, dat deze leidt of redelijkerwijze moet leiden tot verantwoorde zorg. Verweerders beslissing de bevelsduur te koppelen aan het moment waarop de tuchtrechter zich een oordeel heeft gevormd, acht de rechtbank niet onredelijk. Dat sprake was van het concreet en aantoonbaar werken aan de verbetering van eisers praktijkvoering is niet aannemelijk geworden. Dat verweerder vooringenomen en subjectief heeft gehandeld, is evenmin aannemelijk geworden.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:722
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelGJ 2014/59
SamenvattingAanwijzing, Klachtencommissie, Persoonsgebonden budget, Zorg als omschreven bij of krachtens de AWBZ, Zorgbegrip Wkcz, Reikwijdte Wkcz, Zorg in dienstverband, Uitspraak bevestigd.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2011 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [appellant] de aanwijzing gegeven dat de door hem geŽxploiteerde onderneming binnen vier weken over een klachtencommissie dient te beschikken of aangesloten dient te zijn bij een klachtencommissie en wordt voldaan aan de eisen die bij zon commissie behoren.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:500
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelGerechtshof Amsterdam 27-02-2014
CiteertitelGJ 2014/60
SamenvattingWOR-procedure, Participatie door AWBZ-zorgaanbieder in ziekenhuis, Verzoek ondernemingsraad tot verbod overname, FinanciŽle risicoís, Verzoek ondernemingsraad toegewezen.
Samenvatting (Bron)WOR-procedure; ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het bestreden besluit om in 't Lange Land Ziekenhuis te participeren; verplichting besluit in te trekken en alle gevolgen daarvan ongedaan te maken; verbod handelingen te (doen) verrichten ter (verdere) uitvoering van het bestreden besluit of onderdelen daarvan.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelRechtbank Den Haag 03-02-2014
CiteertitelGJ 2014/61
SamenvattingSubsidierecht, Jeugdzorg, BeŽindiging subsidie, Langdurige subsidierelatie, Voorgenomen intrekking wetgeving, Redelijke termijn, Gevolgen beŽindiging subsidie, Overgangsmaatregelen, Overgangsregeling.
Samenvatting (Bron)BeŽindiging subsidierelatie met ingang van 1 januari 2015. Overgangstermijn van twee jaar is een redelijke termijn als bedoeld in artikel 4:51 van de Awb. Verweerder (het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland) beŽindigt de subsidie aan de Stichting Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Stelselherziening. Miv 1 januari 2015 wordt de Wet op de Jeugdzorg vervangen door de Jeugdwet. Overdracht subsidieverlening aan gemeenten.
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:1294
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOverig
TitelGovernancecommissie Gezondheidszorg 05-12-2013, Gc 13/03
CiteertitelGJ 2014/62
SamenvattingRaad van Toezicht, Zorgbrede Governancecode 2010, Opvulling vacature, Benoeming lid Raad van Toezicht tot waarnemend bestuurder, Overschrijding bevoegdheden, Opdrachtverstrekking, Hoogte vergoeding maatschappelijk passend, Tijdige informatieverstrekking, Raadpleging belanghebbenden, Goed werkgeverschap, Grens Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.
Artikel aanvragenVia Praktizijn