Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht
Datum 01-04-2014
Aflevering 4
RubriekRedactioneel
TitelDe druk van de ketel
CiteertitelNTBR 2014/15
SamenvattingBij het uitvaardigen van nationale wetgeving ter implementatie van Europese richtlijnen is het vizier gericht op hetgeen Europa voorschrijft. We implementeren wat moet, en gaan bewust niet verder. Gelet op de implementatietermijnen is dat begrijpelijk, maar het resultaat kan opmerkelijk zijn. Een afzonderlijke commissie zou zich kunnen buigen over implementatiewetgeving. Die beraadslagingen kunnen de reikwijdte van de regeling betreffen of andere onduidelijkheden, bijvoorbeeld naar aanleiding van rechtspraak. En als die beraadslagingen plaatsvinden na afloop van de implementatietermijn is de druk van de ketel.
Auteur(s)H.B. Krans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe wedloop tussen leverancierskrediet en geldkrediet
CiteertitelNTBR 2014/16
SamenvattingEen leverancier die zaken levert kan als zekerheid voor het leverancierskrediet zijn eigendomsrecht voorbehouden. Het eigendomsvoorbehoud is echter geen effectieve zekerheid in het geval van natrekking, zaaksvorming en indien de voorbehoudskoper de zaak vervreemdt. Niettemin is een vervreemding in de normale bedrijfsuitoefening in het belang van de voorbehoudsverkoper. De huidige stand van het zekerhedenrecht lijkt de voorbehoudsverkoper weinig mogelijkheden te bieden om surrogaatzekerheid te verkrijgen voor zijn leverancierskrediet. In deze bijdrage wordt onderzocht in hoeverre het huidige recht de leverancier mogelijkheden biedt om zijn zekerheidspositie te versterken.
Auteur(s)E.F. Verheul
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRechtspraak
TitelBestanddeelvorming op grond van art. 3:3 BW of onroerend in de zin van art. 3:4 BW?
CiteertitelNTBR 2014/17
SamenvattingIs het mogelijk om de strikte toets van bestanddeelvorming op grond van art. 3:4 lid 1 BW (naar verkeersopvatting) te omzeilen door een beroep te doen op art. 3:3 jo. 5:20 lid 1 sub e BW, waarvoor een ruimer criterium geldt, namelijk het bestemmingscriterium? Deze vraag rees nadat het Portacabin-arrest werd gewezen in 1997. In een recent arrest van de Hoge Raad betreffende een warmtekrachtkoppelingsinstallatie wordt deze vraag bevestigend beantwoord. Hierdoor ontstaat onzes inziens een ‘tweewegenleer’: wanneer de weg van art. 3:4 jo. 5:3 BW gevolgd wordt, leidt dit tot een geheel andere uitkomst, dan wanneer men (in hetzelfde geval) zou kiezen voor de weg van art. 3:3 jo. 5:20 BW. Om deze tweewegenleer te elimineren, doen wij een voorstel om duidelijkheid te creëren over de vraag wanneer gekozen dient te worden voor de weg van art. 3:3 BW of wanneer de weg van art. 3:4 BW openstaat.
Auteur(s)P.J. van der Plank , M.E. Witting
UitspraakECLI:NL:HR:2013:CA0813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerslag
TitelGedragscodes in internationaal, Europees en privaatrechtelijk perspectief. Codes en Juridische betekenis, effectiviteit en handhaving
CiteertitelNTBR 2014/18
SamenvattingVerslag van de jaarvergadering van de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 11 december 2013, behandeling van de preadviezen van M.W. Scheltema en J.B.M. Vranken & M.C. Menting
Auteur(s)P. Kuipers , L.F. Wiggers-Rust
LinkVolledige tekst artikel (verenigingburgerlijkrecht.nl)
LinkVolledige tekst preadviezen (verenigingburgerlijkrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKronieken
TitelKroniek Algemeen
CiteertitelNTBR 2014/19
SamenvattingDe kroniek algemeen van deze maand begint met de aankondiging van drie facultaire bundels: het Leidse BW-krant jaarboek, de Groninger opmerkingen en mededelingen/Magazijn voor leerstellige rechtsvergelijking op historische grondslag en de Rotterdamse bundel Politiek privaatrecht. In aansluiting op laatstgenoemd werk blijven we in Rotterdam met de dissertatie van Laura van Bochove over betrokkenheid van derden bij contractbreuk en de inaugurele rede van Xandra Kramer getiteld Procedure matters. Ook in Utrecht kwam het Europees procesrecht in een inaugurele rede aan de orde – daar wijdde Ton Jongbloed zijn oratie aan het Europees beslag- en executierecht. Het is in de aanloop naar de Europese verkiezingen een veelbesproken thema: heeft het Europese Hof van Justitie wel de bevoegdheid om Europees recht dynamisch te interpreteren? De Belgen congresseerden erover. Een prangende vraag van geheel andere orde is of de common law structuur heeft. Velen betwijfelen het, maar niet zo de Amerikaan Gerald Postema. Alleen is die structuur anders dan die van het continentale recht. Waar weinigen aan twijfelen zijn de successen van de Amerikaanse advocatuur. De verschillen tussen Amerikaanse en Europese rechtswetenschap lijken daarentegen kleiner te worden. De kroniek wordt afgesloten met twee Duits/Franse bundels, Parijse reisimpressies, een Spaanse publicatie over ouderen en aandacht voor Nederlands recht in den vreemde.
Auteur(s)E.H. Hondius
Artikel aanvragenVia Praktizijn