Tijdschrift voor Bouwrecht

Uitgever Instituut voor Bouwrecht
Tijdschrift Tijdschrift voor Bouwrecht
Datum 15-04-2014
Aflevering 4
RubriekArtikelen
TitelStikstof, recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak
CiteertitelTBR 2014/53
SamenvattingDe bodem van veel natuurgebieden verzuurt en wordt rijker aan voedingsstoffen doordat via de lucht stikstof wordt aangevoerd. Dit bedreigt beschermde flora en fauna. Stikstof is daarmee een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van internationaal beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) in Nederland. De meeste stikstof is afkomstig van landbouw, verkeer en industrie. De gezamenlijke belasting van bedrijven en wegen, gepaard met een hoge ‘achtergrondbelasting’ (deels afkomstig uit het buitenland) leidt tot overbelasting van natuurgebieden. Nederland heeft op grond van Europese richtlijnen de plicht om maatregelen te nemen om de doelen van Natura 2000 te behalen, zowel ter verbetering van bestaande milieuomstandigheden als ter voorkoming van aantasting van beschermde flora en fauna in Natura 2000-gebieden door bestaande en nieuwe menselijke activiteit.
Auteur(s)G.C.W. van der Feltz
LinkVolledige tekst artikel (feltz.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelHet onderscheid tussen mitigatie en compensatie: een strohalm?
CiteertitelTBR 2014/54
SamenvattingOp 27 februari jl. verscheen de conclusie van Advocaat-Generaal Sharpston met betrekking tot een tweetal prejudiciële vragen die de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) heeft voorgelegd. Deze vragen rezen in het kader van het beroep tegen het tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Dit tracébesluit voorziet enerzijds in een verbreding van de A2 tussen aansluiting Veghel en knooppunt Ekkerswijer en anderzijds in een verbreding van de A58 tussen knooppunt Ekkerswijer en aansluiting Ekkersrijt. Door deze verbredingen neemt het verkeer dat over de A2 rijdt toe, waardoor de stikstofdepositie op het in de nabijheid van het tracé gelegen Natura 2000-gebied ‘Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek’ (hierna: het Natura 2000-gebied) toeneemt. Ingevolge de voor het tracébesluit opgestelde passende beoordeling kan niet worden uitgesloten dat deze depositietoename significant negatieve effecten heeft voor het habitattype blauwgraslanden (H6410).
Auteur(s)R.H.W. Frins
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelFlexibiliteit zit hem niet in de kwantiteit van instrumenten, de kwaliteit volstaat…
CiteertitelTBR 2014/55
SamenvattingMet veel genoegen heeft auteur de analyse van Bakker in TBR 2013/139 gelezen. Hij constateert, dat het bestemmingsplan niet ‘het centraal normstellende document voor ruimtelijke ordening’ is geworden en dat de omgevingsvergunning ex artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo daaraan afbreuk doet. De veronderstelde voordelen van het naast elkaar bestaan van beide instrumenten wegen volgens hem niet op tegen de voordelen van het hebben van alleen het bestemmingsplan. Auteur heeft dat zelf ook al eens geschreven. Met Bakker is auteur van mening dat onze wetgeving eenvoudiger zou worden en beter aansluit bij de huidige praktijk als het projectafwijkingsbesluit uit de wet wordt gehaald en geen equivalent zou krijgen in de Omgevingswet. De Omgevingswet heeft immers een andere doelstelling dan de Wro. Doelstelling van de Wro was (o.a.) de positie van het bestemmingsplan te versterken. De doelstelling van de Omgevingswet is ‘samenhangende, doelmatige en vereenvoudigde regels te stellen over het beschermen en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving met oog voor duurzame ontwikkeling.’ Alle aanleiding dus om uit te zoeken of we niet met een instrument minder toekunnen. In deze bijdrage wil auteur de argumentatie van Bakker aanvullen.
Auteur(s)T.H.H.A. van der Schoot
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVertraging in de bouw
CiteertitelTBR 2014/56
SamenvattingOver de uitvoeringsduur van bouwprojecten - en dan met name de uitloop daarvan - is veel te doen. De ruime aandacht die dit onderwerp krijgt in de media, op de bouwplaats en in de rechtszaal staat echter in schril contrast met de beperkte belangstelling die daarvoor in de Nederlandse bouwrechtelijke literatuur wordt getoond. Dat is des te opvallender, nu door Angelsaksische bouwjuristen wel uitvoerig over ‘Delay andDisruption’ wordt gedebatteerd. Aan dit onderwerp zijn lijvige handboeken gewijd, terwijl de Britse zusterorganisatie van de Vereniging van Bouwrecht al in 2002 het zogenaamde ‘Delay and Disruption Protocol’ heeft gepubliceerd, dat aanbevelingen bevat om geschillen over vertraging te voorkomen en beslechten. Het gebrek aan aandacht in de Nederlandse literatuur is recentelijk deels goedgemaakt met het Praktijkboek Vertragingsschade in de bouw, van de hand van mr. A.F.J. Jacobs. In dit nuttige boek gaat het primair om de financiële kant van de zaak. In deze bijdrage ligt de nadruk op de factor ‘tijd’.
Auteur(s)B.C.M. den Teuling
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelTBR 2014/58
SamenvattingGeen zienswijze tegen ontwerpplan naar voren gebracht. Gewijzigde vaststelling bestemming. Appellanten zijn door gewijzigde vaststelling niet in een ongunstigere positie komen te verkeren. Geen grond voor oordeel dat appellanten redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingebracht. Geactualiseerde milieukundige onderbouwing (MO) bestemmingsplan niet gereed bij terinzagelegging ontwerpplan. Geactualiseerde MO heeft met vastgesteld bestemmingsplan ter inzage gelegen. Appellanten hebben in beroepsprocedure kunnen reageren op geactualiseerde MO. Geen aanleiding voor oordeel dat appellanten in hun procesbelangen zijn geschaad. Wijzigingsbevoegdheid voorziet in bouw van woning op locatie waar vroeger benzineservicestation gevestigd was. In planregels is bepaald dat uit milieukundig onderzoek dient te blijken dat er geen belemmeringen zijn voor woningbouw. Raad heeft in redelijkheid milieukundig bodemonderzoek kunnen koppelen aan wijzigingsbevoegdheid. Planregels bevatten niet de eis dat onderzoek moet voldoen aan Nederlandse Norm (NEN). Normen voor bodemonderzoek zijn geregeld in bodemwetgeving met eigen procedures die in planprocedure niet ter beoordeling staan. Geen aanleiding voor oordeel dat raad had moeten afzien van onderzoekverplichting ten behoeve van wijzigingsbevoegdheid. Geen aanleiding voor proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Reeuwijk Dorp" gewijzigd vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1003
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Ruimtelijke ordeningsrecht
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelTBR 2014/59
SamenvattingBeroep met betrekking tot samenwerkingsovereenkomst ontvankelijk. Aantasting vrij uitzicht en mogelijkheden vorig bestemmingsplan. Planregeling voorziet in tijdelijke parkeervoorziening voor maximaal 5 jaar. Raad heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat op korte termijn stappen worden gezet om definitieve parkeergelegenheid te realiseren. Beperking aantal woningen in plangebied en betekenis samenwerkingsovereenkomst. Raad dient de belangen die gemoeid zijn met nakoming van samenwerkingsovereenkomst bij de vaststelling van bestemmingsplan te betrekken in de belangenafweging. Onvoldoende gemotiveerd waarom beperking van aantal te bouwen woningen heeft plaatsgevonden. Gedeeltelijke vernietiging en opdracht aan raad om voor de vernietigde onderdelen binnen 26 weken na verzending uitspraak een nieuw besluit te nemen. Evenementenregeling in bestemmingsplan. Regeling aantal evenementen per jaar, soort evenementen en maximum bezoekersaantal in bestemmingsplan. Representatieve invulling van maximale planologische mogelijkheden. Specialiteitsbeginsel en verhouding bestemmingsplan/APV. Planregeling strekt niet ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Vernietiging wegens strijd met art. 3.1 lid 1 Wro. Proceskostenveroordeling.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft" vastgesteld.
AnnotatorH.J. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:986
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelTBR 2014/60
SamenvattingSloopvergunning in bestemmingsplan ten behoeve van behoud van cultuurhistorische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Kaldenkerkerweg - Emmaplein" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:67
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelTBR 2014/61
SamenvattingSloopvergunning in bestemmingsplan ten behoeve van behoud van cultuur historische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Stationsgebied e.o." gewijzigd vastgesteld en besloten geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorJ. Poelstra , B. Rademaker
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Wabo
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelTBR 2014/62
SamenvattingOmgevingsvergunning bouwen. Welstandsnota. Algemene criteria.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 juli 2011 heeft het college geweigerd aan [appellante] omgevingsvergunning te verlenen voor het aanpassen van de voorgevel van het pand [locatie] te Groningen (hierna: het pand).
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:999
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Milieurecht
TitelRaad van State 30-10-2013
CiteertitelTBR 2014/63
SamenvattingRelatie project en instandhoudingsmaatregelen voor Natura 2000-gebieden. Invulling van de passende beoordeling en cumulatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Nbw 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
AnnotatorS.D.P. Kole
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 21-11-2013, 71.842
CiteertitelTBR 2014/64
SamenvattingFlexibele mantelbuizen in plaats van pvc-buizen. Eigenschappen materiaal. Niet geschikt. Non-conformiteit.
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelRaad van Arbitrage voor de Bouw 11-06-2013, 33.647
CiteertitelTBR 2014/65
SamenvattingOnderaannemingsovereenkomst renoveren gevelramen. Ontbonden, beëindigd in onvoltooide staat of opgezegd? Financiële afrekening.
AnnotatorA. Moret , M.W. Speksnijder
LinkVolledige tekst uitspraak (raadvanarbitrage.info)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelHoge Raad 12-04-2013
CiteertitelTBR 2014/66
SamenvattingOpzegging. Afrekening. Voor het gehele werk geldende prijs. Besparingen die voor de aannemer uit de opzegging voortvloeien. Belangrijke mededelingsplicht
Samenvatting (Bron)Opzegging overeenkomst tot aanneming van werk, voor het werk verschuldigde prijs, besparingen die voor aannemer uit de opzegging voortvloeien, art. 7:764 lid 1 en 2 BW. Stelplicht en bewijslast; mededelingsplicht aannemer.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BY8728
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Aanneming van werk
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2013
CiteertitelTBR 2014/67
SamenvattingOpzegging contract voor ondergrondse zelfpersende containers. Kosten. Stelplicht en bewijslast opdrachtgever. Mededelingsplicht aannemer.
Samenvatting (Bron)Gemeente zegt na Europese aanbesteding gesloten contract voor levering van ondergrondse zelfpersende vuilcontainers op. Is de gemeente schadevergoeding verschuldigd en welke posten komen dan voor vergoeding in aanmerking?
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ8540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie - Overig privaatrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-04-2013
CiteertitelTBR 2014/68
SamenvattingOpzegging contract voor ondergrondse zelfpersende containers. Kosten. Stelplicht en bewijslast opdrachtgever. Mededelingsplicht aannemer
Samenvatting (Bron)Gemeente zegt na Europese aanbesteding gesloten contract voor levering van ondergrondse zelfpersende vuilcontainers op. Is de gemeente schadevergoeding verschuldigd en welke posten komen dan voor vergoeding in aanmerking?
UitspraakECLI:NL:GHARL:2013:BZ8540
Artikel aanvragenVia Praktizijn