AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 19-04-2014
Aflevering 16
TitelHvJ EU 13-02-2014, C-555/13
CiteertitelAB 2014/127
SamenvattingRechterlijke instantie. PrejudiciŽle procedure. Arbitraal tribunaal voldoet onder omstandigheden aan de voorwaarden om gekwalificeerd te worden als rechterlijke instantie in de zin van art. 267 VWEU.
Samenvatting (Bron)Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 13 februari 2014.#Merck Canada Inc. tegen Accord Healthcare Ltd e.a.#Verzoek van het Tribunal Arbitral necessario om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Begrip ,rechterlijke instantie' in de zin van artikel 267 VWEU - Tribunal Arbitral necessario - Ontvankelijkheid - Verordening (EG) nr. 469/2009 - Artikel 13 - Aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen - Geldigheidsduur van een certificaat - Maximumduur van het uitsluitend recht.#Zaak C-555/13.
AnnotatorM.J.M. Verhoeven
UitspraakECLI:EU:C:2014:92
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 17-10-2013, C-291/12
CiteertitelAB 2014/128
SamenvattingBescherming persoonlijke levenssfeer. Verplichte afgifte vingerafdrukken bij aanvraag reisdocument, opslag daarvan in databestanden.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 17 oktober 2013. # Michael Schwarz tegen Stadt Bochum. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Verwaltungsgericht Gelsenkirchen - Duitsland. # Verzoek om een prejudiciele beslissing - Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid - Biometrisch paspoort - Vingerafdrukken - Verordening (EG) nr. 2252/2004 - Geldigheid - Rechtsgrondslag - Vaststellingsprocedure - Artikelen 7 en 8 van Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Recht op eerbiediging van priveleven - Recht op bescherming van persoonsgegevens - Evenredigheid. # Zaak C-291/12.
AnnotatorA.M. Klingenberg
UitspraakECLI:EU:C:2013:670
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelAB 2014/129
SamenvattingBevel tot staken werkzaamheden als arts en psychotherapeut. Bevel preventief gegeven. Grondslag onjuist. Naming and shaming. Appellant door publicatie bevel in belang geschaad.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 augustus 2011 heeft de inspecteur [appellant] het bevel gegeven om met onmiddellijke ingang zijn werkzaamheden als arts en psychotherapeut te staken totdat hij heeft aangetoond verantwoorde zorg te kunnen leveren.
AnnotatorA.C. Hendriks
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelAB 2014/130
SamenvattingNadeelcompensatie; bewijs van causaal verband. Een belangrijke reden is nog geen doorslaggevende reden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2008 heeft het college aan [overledene] een schadevergoeding van 7.000,00 toegekend in verband met de aanleg van de Noord-Zuidlijn te Amsterdam, te verminderen met het reeds toegekende voorschot van 5.000,00 en te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 9 maart 2005 en de vergoeding voor de gemaakte deskundigenkosten van 2.526,24.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-12-2013
CiteertitelAB 2014/131
SamenvattingEerbiediging gezinsleven. Ondeugdelijke motivering van de belangenafweging onder artikel 8 EVRM.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 april 2012 heeft de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel (hierna: de minister) een aanvraag van de vreemdeling om wijziging van de beperking van een aan hem verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd afgewezen.
AnnotatorF.M.J. den Houdijker
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2693
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelAB 2014/132
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 20 juli 2011 in zaak nr. 200909931/1/H3, heeft de Afdeling onder meer het beroep tegen het besluit van de burgemeester van 26 oktober 2010 ongegrond verklaard in zoverre bij dat besluit de door de [Van E.] en [L.] gemaakte bezwaren ongegrond zijn verklaard. De uitspraak is aangehecht.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2426
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelAB 2014/133
SamenvattingProvinciale verplichting tot financiŽle compensatie in exploitatieplan of -overeenkomst. Reactieve aanwijzing is gerechtvaardigd omdat geen compensatie geregeld is.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 27 september 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Limes".
AnnotatorD. Korsse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 20-02-2014
CiteertitelAB 2014/134
SamenvattingAmbtenarentuchtrecht. Integriteit. Strafontslag ambtenaar. Het vonnis van de strafrechter is in beginsel niet van belang voor de bestuursrechtelijke beoordeling van de disciplinaire bestraffing. Strafontslag niet onevenredig.
Samenvatting (Bron)Ontslag. Plichtsverzuim. Buitenproportioneel geweld.
AnnotatorB. van der Vorm
LinkVolledige tekst artikel (uvt.nl)
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:550
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15-01-2014
CiteertitelAB 2014/135
SamenvattingTelecommunicatiewet. Verplichtingen ten aanzien van Lage Kwaliteit Wholesalebreedbandtoegang (LK WBT).
Samenvatting (Bron)marktanalysebesluit lage kwaliteit wholesalebreedbandtoegang (LK WBT)
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:1
Artikel aanvragenVia Praktizijn