Jurisprudentie Bodem

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Bodem
Datum 15-05-2014
Aflevering 3
RubriekAsbest
TitelRechtbank Amsterdam 15-01-2014
CiteertitelJBO 2014/49
SamenvattingAsbestverwijdering.
Samenvatting (Bron)Asbestzaak. Medeplegen van valsheid in geschrift en overtreding van de Wet milieubeheer. Verdachte heeft een door een medeverdachte opgesteld rapport ondertekend en is vanwege zijn rol als toezichthouder op de asbestsanering verantwoordelijk te houden voor de onjuiste inhoud van dat geschrift. Gedragingen van verdachte zijn toe te rekenen aan zijn werkgever in het kader van overtreding van de Wet milieubeheer.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:264
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 11-02-2014
CiteertitelJBO 2014/50
SamenvattingMesthandelaar, Aanvoer van mest.
Samenvatting (Bron)ne bis in idem: betekenis vonnis strafrechter; bevoegdheid verweerder; overtreding art. 14 Msw niet begaan
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 11-02-2014
CiteertitelJBO 2014/51
SamenvattingMesthandelaar, Valsheid in geschrifte, Invloed strafzaak.
Samenvatting (Bron)ne bis in idem: betekenis vonnis strafrechter; bevoegdheid verweerder; overtreding art. 14 Msw niet begaan
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:66
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 25-02-2014
CiteertitelJBO 2014/52
SamenvattingBestuurlijke boete, Derogatienorm, Scheurverbod.
Samenvatting (Bron)Verhoogde gebruiksnorm wegens derogatie. Vervallen verhoogde norm moet uitdrukkelijk bij of krachtens de wet worden bepaald
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:70
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-02-2014
CiteertitelJBO 2014/53
SamenvattingBestuurlijke boete, Gebruiksnormen, Mest.
Samenvatting (Bron)Boete wegens overschrijding gebruiksnormen. Vaststelling eindvoorraad. Vervolg op ECLI:NL:CBB:2013:223
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:72
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBemesting
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 05-03-2014
CiteertitelJBO 2014/54
SamenvattingChampost, Niet-emissiearm, Randvoorwaardenkorting.
Samenvatting (Bron)GLB-inkomenssteun, randvoorwaardenkorting, niet-emissiearm aanwenden mest
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:86
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelJBO 2014/55
SamenvattingAfvalverwerkend bedrijf, Asbestbewerking.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Var-West 2013" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelJBO 2014/56
SamenvattingArcheologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 december 2011 heeft het college [vergunninghoudster] omgevingsvergunning verleend voor het gedeeltelijk in afwijking van het bestemmingsplan verbouwen en uitbreiden van het gebouw van de voormalige sigarenfabriek "Hennekenshof" tot woonzorgcomplex en het slopen van diverse aan- en bijgebouwen op het perceel [locatie] te Beek (hierna: het perceel).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:749
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelJBO 2014/57
SamenvattingArcheologisch onderzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Var-West 2013" (hierna: het plan) vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:780
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelJBO 2014/58
SamenvattingDubbelbestemming, Prioriteit, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente" vastgesteld en besloten om geen exploitatieplan vast te stellen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:726
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelJBO 2014/59
SamenvattingArcheologisch attentiegebied, Onderzoeksverplichting.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Scheemda-Centrum, Poststraat e.o." vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:844
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelJBO 2014/60
SamenvattingArcheologische waarden, Dubbelbestemming.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Oude Dorp" vastgesteld.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:824
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelJBO 2014/61
SamenvattingVerhouding met bestemmingsplan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 november 2012 heeft het college van gedeputeerde staten geweigerd een vergunning als bedoeld in de Ontgrondingenwet te verlenen voor het ontgronden van een perceel in Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie B, nr. 8377 (hierna: perceel B 8377).
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:825
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRechtbank Limburg 03-03-2014
CiteertitelJBO 2014/62
SamenvattingProjectbesluit, Archeologische waarden.
Samenvatting (Bron)Verweerder heeft een drietal projectbesluiten vastgesteld en reguliere bouwvergunningen eerste fase verleend ten behoeve van het oprichten van een varkenshouderij, een pluimveehouderij en een bio-energiecentrale te Grubbenvorst. Het betreft een gezamenlijk initiatief tot clustering van intensieve veehouderijen. Het door eisers ingestelde beroepen tegen de projectbesluiten en reguliere bouwvergunningen eerste fase zijn door de rechtbank ongegrond verklaard.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBLIM:2014:1932
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelJBO 2014/63
SamenvattingBegrip ontgronding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2012 heeft het college het verzoek van onder meer V.O.F. Echten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen inzake Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. te Gasselte afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelJBO 2014/64
SamenvattingRelativiteitsvereiste, Concurrentiebelang, Ontgronding.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 4 oktober 2012 heeft het college het verzoek van onder meer V.O.F. Echten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmaatregelen inzake Zandzuigbedrijf Gasselte B.V. te Gasselte afgewezen.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembepalingen in bestemmingsplannen
TitelRechtbank Gelderland 21-01-2014
CiteertitelJBO 2014/65
SamenvattingBevoegde rechter.
Samenvatting (Bron)Artikel 8.6 lid 1 Awb. Omdat artikel 10a van de Ontgrondingenwet (Ow) ook deel uitmaakt van Hoofdstuk II van de Ow en artikel 2 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrecht niet alleen ziet op besluiten, genomen op grond van een in dit artikel genoemd voorschrift, maar ook op anderszins in dit artikel omschreven besluiten, is de rechtbank van oordeel dat ook na de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht tegen alle op de voet van artikel 10a, eerste lid, van de Ow gecoördineerd voorbereide besluiten beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State openstaat. Uit de wetsgeschiedenis van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht is ook niet af te leiden dat de wetgever met betrekking tot de in artikel 10a van de Ow bedoelde andere voor de ontgronding benodigde besluiten een herverdeling van bevoegdheid tussen rechterlijke instanties heeft willen bewerkstelligen. Het in de Memorie van Toelichting opgenomen Schematisch overzicht van de voorgestelde herverkavelingen van de rechterlijke bevoegdheden (TK 2009-2010, 32450, nr. 3, p. 28 e.v.) wijst daar ook niet op.
AnnotatorD. van der Meijden
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:1121
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodembescherming: civiel
TitelRechtbank Amsterdam 28-01-2013
CiteertitelJBO 2014/66
SamenvattingOverdracht erfpacht, Toestemming erfverpachter, Vervangende machtiging kantonrechter, Einde erfpachtrecht, Verplichting erfpachter tot oplevering in de oorspronkelijke staat.
Samenvatting (Bron)Verzoek ex art. 5:51 lid 4 BW om vervangende machtiging tot overdracht erfpacht aan woningcorporatie, die erfpachter is van het naastliggende perceel. Erfpachter is met woningcorporatie overeenkomst aangegaan waarbij tegen betaling van een euro de erfpacht en daarmee de verplichtingen als erfpachter worden overgedragen. Weigering van de eigenaar (Staat) redelijk geacht en verzoek afgewezen. Dit omdat de betreffende erfpacht op korte termijn zal eindigen en materieel niets anders wordt overgedragen dan de verplichting om het perceel in een bepaalde (oorspronkelijke c.q. onbebouwde) staat op te leveren. Overwogen wordt dat de eigenaar een redelijk belang heeft om degene aan te spreken die het terrein sinds 1931 als bedrijfsterrein heeft gebruikt.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2013:BZ0640
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-01-2014
CiteertitelJBO 2014/67
SamenvattingVerzuim, Contractuele regeling inzake termijnstelling, Ingebrekestelling, Contractuele boete, Matiging boete, Wettelijke rente over boete, Eigen schuld.
Samenvatting (Bron)samenhangende koopovereenkomsten; toerekening schade wettelijke handelsrente en bedrijfsbeëindiging
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:21
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14-01-2014
CiteertitelJBO 2014/68
SamenvattingOngewoon voorval, Last onder bestuursdwang, Beleidsvrijheid bij toepassing bestuursdwang, Onrechtmatige overheidsdaad, Gelijkheidsbeginsel, Zorgvuldigheidbeginsel, Zaakwaarneming.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid Gemeente Moerdijk jegens Wilchem uit hoofde van onrechtmatige daad?
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:193
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelParket bij de Hoge Raad 13-12-2013
CiteertitelJBO 2014/69
SamenvattingNon conformiteit, Garantie, Mededelingsplicht, Asbesthoudend puin, Slechte reputatie bedrijf.
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Koopovereenkomst met betrekking tot boerderij; non-conformiteit, art. 7:17 BW. Asbestvervuiling, aan verkoper toerekenbare wetenschap.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:PHR:2013:2371
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelJBO 2014/70
SamenvattingGrondwaterverontreiniging, Gevalsdefinitie, Humane risico’s, Onbeheersbare situatie, Verspreidingsrisico’s, Bodemsanering, Bodemverontreiniging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013 heeft het college vastgesteld dat ter plaatse van de Lelielaan 2 te Veghel sprake is van drie gevallen van ernstige bodemverontreiniging waarvan voor geval 2 en 3 spoedige sanering noodzakelijk is.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:400
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelJBO 2014/71
SamenvattingVerouderde gegevens, Signalering, Drains, Humane risico’s, Interventiewaarden, Grondwater, Peilbuizen, Bodemsanering.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 maart 2012 heeft het college ingestemd met het nazorgplan als bedoeld in artikel 39d, eerste lid, van de Wet bodembescherming, opgemaakt ten aanzien van het zuidelijke deel van het Ridsterrein aan de [locatie] te Haarlem.
AnnotatorY. Flietstra
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:592
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 14-11-2013
CiteertitelJBO 2014/72
SamenvattingCuratelestelling, Machtiging verkoop onroerende zaak, Taxatie, Belangenverstrengeling, Waardedrukkende effect bodemverontreiniging, Hertaxatie.
Samenvatting (Bron)Artikel 1:386 juncto 345 BW; curator heeft machtiging nodig voor (verkoop) en levering van een goed van de curandus; machtiging tot (verkoop) en levering terecht verleend; bij de totstandkoming van de koopprijs is echter onvoldoende zorgvuldigheid in acht genomen, nu bij de taxateur en de testamentair bewindvoerder sprake is van een tegenstrijdig belang en bij de taxatie niet met alle beschikbare relevante gegevens rekening is gehouden; er dient een nieuwe taxatie plaats te vinden.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:5696
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 17-12-2013
CiteertitelJBO 2014/73
SamenvattingAandelenverkoop, Opschortende voorwaarde, Ontbindende voorwaarde, Haviltex.
Samenvatting (Bron)vereenkomst van koop en verkoop van aandelen in een productiebedrijf. In de overeenkomst is een ontbindende voorwaarde opgenomen, inhoudende dat de overeenkomst zal zijn ontbonden indien uit een op te stellen bodem- en milieurapportagerapportage blijkt van ernstige bodemverontreiniging en de saneringskosten meer dan 300.000,- bedragen. Uitleg van de overeenkomst. Verschil van mening over onder meer de hoogte van de saneringskosten en de eisen die aan de sanering moeten worden gesteld. Koper stelt zich op het standpunt dat de overeenkomst is ontbonden, verkoper vordert nakoming van de overeenkomst. Het hof gelast een deskundigenonderzoek ten aanzien van de vraag of de bodemrapportage en het saneringsplan aan de daaraan te stellen eisen voldoen en naar de hoogte van de aan de sanering verbonden kosten
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:6061
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelGerechtshof Leeuwarden 24-04-2012
CiteertitelJBO 2014/74
SamenvattingNon conformiteit, Garantie, Mededelingsplicht, Asbesthoudend puin, Slechte reputatie bedrijf.
Samenvatting (Bron)Non-confomiteit door bodemverontreiniging. Onbekendheidsclausule.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:GHLEE:2012:BW3970
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Overijssel 02-10-2013
CiteertitelJBO 2014/75
SamenvattingAannemingsovereenkomst, Meer en minderwerk, Opschorting, Stelplicht, Ingebrekestelling, Verzuim, Onmogelijkheid om na te komen.
Samenvatting (Bron)Geschil over betaling meerwerk bij aanbestedingsopdracht en over verrekening kosten resterende werkzaamheden, uitgevoerd door derde, en over schade wegens ondeugdelijk werk en korting wegens te late oplevering.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2013:3006
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBodemsanering: civiel
TitelRechtbank Rotterdam 16-10-2013
CiteertitelJBO 2014/76
SamenvattingOnrechtmatige daad, Ongerechtvaardigde verrijking, Verjaring, Causaal verband verarming en verrijking, Rechtsgrond voor verrijking.
Samenvatting (Bron)Vrijwaringsprocedure. Bodemverontreiniging. Aansprakelijkheid. Art. 75 Wet bodembescherming (Wbb). Verjaring. Ongerechtvaardigde verrijking. Onrechtmatige daad. Cessie.
AnnotatorH.J. Bos
UitspraakECLI:NL:RBROT:2013:8733
Artikel aanvragenVia Praktizijn