Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 24-04-2014
Aflevering 7402
RubriekRedactioneel
TitelIntegriteitstoets wethouders is riskant
CiteertitelGst. 2014/33
SamenvattingDe Minister van Binnenlandse Zaken heeft een brief geschreven aan alle gemeenten, met daarin een advies over de collegevorming en de benoeming van wethouders. Het is een curieuze brief waar heel verschillend op is gereageerd. In plaats van een oplossing te bieden, zou de brief ook kunnen zorgen voor veel extra en geheel onnodige problemen.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelOverzicht jurisprudentie exploitatieplannen 2013
CiteertitelGst. 2014/34
SamenvattingDe ‘oogst’ aan uitspraken over exploitatieplannen was het afgelopen jaar aan de magere kant. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de aanhoudende crisis op de vastgoedmarkt, waardoor ruimtelijke ontwikkelingen nog maar mondjesmaat plaatsvinden. Daarnaast bestaat de indruk dat de verplichte herziening vóór 1 juli 2013 van bestemmingsplannen daterend uit het pré-Wro-tijdperk veelal heeft geleid tot de vaststelling van bestemmingsplannen met een puur conserverend karakter, hetgeen uiteraard evenmin los staat van de misère op de vastgoedmarkt. Niettemin zijn er voldoende interessante uitspraken door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gedaan om deze jaarlijkse rubriek te vullen. Dit overzicht bestrijkt de periode februari 2013 tot en met februari 2014. Eerdere overzichten, waarnaar in deze bijdrage zo nu en dan wordt verwezen, verschenen in Gst. 2012/38 en Gst. 2013/56.
AnnotatorR.J. Lucassen
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelPlanschade. Tijdelijke waardedaling onroerende zaak. Inkomensschade
CiteertitelGst. 2014/35
SamenvattingPlanschade. Tijdelijke waardedaling onroerende zaak. Inkomensschade
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 maart 2010 heeft het college een aanvraag van [appellante] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorL.J. Gerritsen , T.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1621
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelHoge Raad 10-12-2013
CiteertitelGst. 2014/36
SamenvattingBevel ter handhaving van de openbare orde. Relatie tussen bevel van de burgemeester op grond van de Gemeentewet en op grond van een APV-bepaling. Reikwijdte van de bevoegdheid van de gemeenteraad. Wettelijk voorschrift. Mandatering van besluit tot het geven van een bevel of uitvoering door politieambtenaren? Conversie. Opdracht
Samenvatting (Bron)Art. 184 Sr, krachtens wettelijk voorschrift. Art. 172 en 177 Gemeentewet, art. 2.8 en 2.9.1 APV Amsterdam 2008, Mandaatbesluit verwijderingsbevelen burgemeester Amsterdam d.d. 31 oktober 2008. Het Hof heeft met juistheid vastgesteld dat art. 2.9. APV niet uitdrukkelijk inhoudt dat de burgemeester gerechtigd is tot het geven van een bevel als waarvan te dezen sprake is. Ingevolge art. 172.3 Gemeentewet is de burgemeester evenwel bevoegd aan personen bevelen te geven die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de openbare orde. Een zodanig bevel is aan te merken als een wettelijk voorschrift in materiële zin. De burgemeester kan bij de uitvoering van deze bevelsbevoegdheid politieambtenaren betrekken, mits hij daarbij met voldoende nauwkeurigheid aangeeft in welke omstandigheden de politieambtenaren de door hem omschreven handelingen en beslissingen moet nemen. De burgemeester heeft door het uitvaardigen van het Mandaatbesluit verwijderingsbevelen kennelijk de hem in art. 172.3 Gemeentewet toegekende bevelsbevoegdheid uitgeoefend en gelet op de inhoud van dat besluit daarbij bepaald dat zijn bevel is gegeven voor de in art. 2.9 APV nauwkeurig omschreven gevallen. Het voorgaande brengt mee dat een in overeenstemming met het Mandaatbesluit door een politieambtenaar namens de burgemeester gegeven verwijderingsbevel kan worden aangemerkt als een krachtens wettelijk voorschrift gegeven bevel als bedoeld in art. 184 Sr. Het andersluidende oordeel van het Hof is derhalve onjuist.
AnnotatorH.Ph.J.A.M. Hennekens
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1742
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelGst. 2014/37
SamenvattingBestuurlijk rechtsoordeel; besluitbegrip; verzoek om nadeelcompensatie
Samenvatting (Bron)Bij brief van 26 januari 2010 heeft de minister aan Liander medegedeeld dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de reconstructie van A2 en de verlegging van kabels en leidingen en dat om die reden de Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen in en buiten rijkswaterstaatswerken en spoorwegen 1999 (de NKL 1999) niet van toepassing is op de verleggingen.
AnnotatorF. Zafar
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2502
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelGst. 2014/38
SamenvattingHandhaving bestemmingsplan; het binnen een woonbestemming toelaatbaar te houden aantal hanen en kippen moet worden beoordeeld aan de hand van de ruimtelijke uitstraling die dat gebruik gezien zijn aard, omvang en intensiteit heeft. (Reusel-De Mierden)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 februari 2012 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen het houden van kippen en hanen op het perceel [locatie] te Lage Mierde (hierna: het perceel) afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:427
Artikel aanvragenVia Praktizijn