Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-03-2014
Aflevering 3
RubriekOpinie
TitelA global reference
CiteertitelM en R 2014/31
SamenvattingHet is nuttig om met een zekere regelmaat onafhankelijke internationale organisaties te laten beoordelen of we met ons nationale beleid op de goede weg zijn. Voor het waterbeheer heeft de OESO dat het afgelopen jaar gedaan via een intensief proces met alle stakeholders. Op 17 maart 2013 werd het rapport 'Water governance in The Netherlands: fit for the future' gepresenteerd.
Auteur(s)H. Havekes
LinkVolledige tekst (rijksoverheid.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchaliegas in publiekrechtelijk kader
CiteertitelM en R 2014/32
SamenvattingIn 2011 is in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een onderzoek gestart naar het winnen van schaliegas in de Nederlandse bodem. Op basis van de resultaten uit dat onderzoek heeft de Minister in 2013 geconcludeerd dat de risico’s niet groter zijn dan bij conventionele winning en anders van karakter zijn. Ook de Commissie voor de m.e.r. is om advies gevraagd. Dit is aanleiding voor deze publicatie waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen in het Europese en nationale recht ten aanzien van het winnen va schaliegas.
Auteur(s)K.M. van den Brink , M.C. Brans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelReactie op 'Over bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998. Wetgeving en jurisprudentie rond bestaand gebruik, bestaande rechten, projecten en andere handelingen'
CiteertitelM en R 2014/33
SamenvattingIn M en R van december 2013 stond een lezenswaardig artikel over bestaand gebruik in de Natuurbeschermingswet 1998. Het betoog nodigt uit tot een enkele opmerking.
Auteur(s)R.H.W. Frins
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUit de praktijk
TitelDuurzame gebiedsontwikkeling
CiteertitelM en R 2014/34
SamenvattingOp donderdag 7 november 2013 organiseerde de Vereniging voor Milieurecht een themamiddag over duurzame gebiedsontwikkeling. Gebiedsontwikkeling biedt kansen voor duurzaamheid. Maar het is ook complex. Nog niet alle toepasselijke wetgeving is geschreven met een integrale benadering en een duurzame ontwikkeling in het achterhoofd. Tijdens de middag is gesproken over de mogelijke vormen van regulering en over de criteria van aanbesteding als middel om tot duurzame gebiedsontwikkeling te komen.
Auteur(s)N. Teesing
LinkVolledige tekst (milieurecht.net)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad 03-12-2013
CiteertitelM en R 2014/36
SamenvattingEVOA. Het begrip 'afvalstof'.Bijproducten en einde-afvalfase.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. OM-cassatie. Balen samengeperst oud papier en/of karton. Uitleg begrip afvalstoffen in de zin van de EG-verordening nr 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de Wet milieubeheer. Verhouding Richtlijn 2006/12/EG (PbEG L 114) en Richtlijn 2008/98/EG (PbEU2008, L 312) betreffende afvalstoffen. Richtlijn 2008/98/EG beoogt een verduidelijking te geven van hetgeen t.a.v. het begrip 'afvalstoffen' reeds in de Richtlijn 2006/12/EG hierover is bepaald en beoogt i.h.b. de definitie van de term 'afvalstoffen' te specificeren wanneer stoffen of voorwerpen geen afvalstoffen maar bijproducten zijn en wanneer een bepaalde stof niet langer een afvalstof is (einde-afval fase). De HR geeft voor de betekenis van bijproducten en einde-afval fase relevante rechtspraak van het HvJEU weer. De HR vernietigt de bestreden uitspraak, nu het Hof, dat heeft geoordeeld dat de balen samengeperst papier geen afvalstof zijn, ofwel blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, ofwel zijn oordeel niet begrijpelijk heeft gemotiveerd.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1571
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad 12-11-2013
CiteertitelM en R 2014/37
SamenvattingBevoegdheid economische kamer
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Bevoegdheid economische kamer Hof. Art. 38, 39, 52 Wet op de economische delicten (WED) en art. 64 RO. De stukken van het geding houden in dat verdachte in e.a. is gedagvaard voor de meervoudige economische kamer van de Rb en dat deze kamer de zaak heeft behandeld en uitspraak heeft gedaan. Ingevolge art. 52 WED jo. art. 64 RO behandelen en beslissen de gerechtshoven in h.b. de zaken waarin door economische kamers van de rechtbanken vonnis is gewezen. Dit betekent dat de strafzaak in h.b. kon worden behandeld en beslist door de meervoudige economische kamer van het Hof.
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 12-06-2013
CiteertitelM en R 2014/38
SamenvattingRevisievergunning voor nertsenhouderij. In de nabijheid gelegen woning geurgevoelig object? Relevantie bestemmingsplan, in het bijzonder het persoonsgebonden overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 november 2011 heeft het college aan [vergunninghoudster] een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een nertsenhouderij gelegen aan de [locatie] te [plaats].
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:CA2878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 30-10-2013
CiteertitelM en R 2014/39
SamenvattingVelvergunning en veleermuizenonderzoek. herplant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 oktober 2011 heeft het college aan de gemeente Hillegom een omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 27 witte paardenkastanjes nabij de Van den Endelaan 88 tot en met 130 en 45 tot en met 79 te Hillegom.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1720
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHvJ EU 07-11-2013, C-72/12
CiteertitelM en R 2014/40
SamenvattingProcedurefouten bij milieu-effectrapportage
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 7 november 2013.#Gemeinde Altrip e.a. tegen Land Rheinland-Pfalz.#Verzoek van het Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling - Verdrag van Aarhus - Richtlijn 2003/35/EG - Recht om beroep in te stellen tegen vergunningsbesluit - Toepassing ratione temporis - Vergunningsprocedure die is ingeleid voor verstrijken van termijn voor omzetting van richtlijn 2003/35/EG in nationaal recht - Besluit dat na het verstrijken daarvan is vastgesteld - Voorwaarden voor ontvankelijkheid van het beroep - Inbreuk op een recht - Aard van procedurefout die kan worden aangevoerd - Omvang van de toetsing.#Zaak C-72/12.
AnnotatorJ.H. Jans
UitspraakECLI:EU:C:2013:712
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 13-11-2013
CiteertitelM en R 2014/41
SamenvattingSalderen van deposities via een depositiebank (Noord-Brabant). Geen directe samenhang tussen in de depositiebank opgenomen saldi van ingetrokken milieuvergunningen en de onttrekkingen van saldi. Salderingsmethodiek sluit een toename van depositie op delen van habitattypen in een Natura 2000-gebied niet uit, ondanks dat gewaarborgd is dat depositie op het totale areaal van een bepaald habitattype in dit Natura 2000-gebied niet toeneemt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 januari 2013, kenmerk C2056271/3293494, heeft het college aan [vergunninghoudster A] een vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor uitbreiding van een melkrundveehouderij aan de [locatie A] te Liessel.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1931
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHvJ EU 12-12-2013, C-242/12, C-241/12
CiteertitelM en R 2014/42
SamenvattingRetourneren non-conform product met het oog op terugbetaling van de aankoopprijs is niet het zich ontdoen van een afvalstof.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 12 december 2013. # Strafzaken tegen Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12) en Belgian Shell NV (C-242/12). # Verzoeken om een prejudiciele beslissing: Rechtbank te Rotterdam - Nederland. # Milieu - Afvalstoffen - Begrip - Richtlijn 2006/12/EG - Overbrenging van afvalstoffen - Kennisgeving aan bevoegde nationale autoriteiten - Verordening (EEG) nr. 259/93 - Zich ontdoen, voornemen of verplichting zich te ontdoen van een stof of voorwerp. # Gevoegde zaken C-241/12 en C-242/12.
AnnotatorS.W. Boot , B.J.W. Walraven
UitspraakECLI:EU:C:2013:821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad 03-12-2013
CiteertitelM en R 2014/43
SamenvattingGeretourneerde huishoudelijke apparaten afvalstof?
Samenvatting (Bron)Economische zaak. OM-cassatie. Elektrische en/of elektronische huishoudelijke apparaten. Uitleg begrip afvalstoffen in de zin van de EG-verordening nr 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) en de Wet milieubeheer. Verhouding Richtlijn 2006/12/EG (PbEG L 114) en Richtlijn 2008/98/EG (PbEU2008, L 312) betreffende afvalstoffen. Richtlijn 2008/98/EG beoogt een verduidelijking te geven van hetgeen t.a.v. het begrip 'afvalstoffen' reeds in de Richtlijn 2006/12/EG hierover is bepaald en beoogt i.h.b. de definitie van de term 'afvalstoffen' te specificeren wanneer een bepaalde stof niet langer een afvalstof is (einde-afval fase). De HR vernietigt de bestreden uitspraak, nu het Hof blijk heeft gegeven van een onjuiste, want te beperkte uitleg van het begrip afvalstof in de zin van art. 1.1.a. Richtlijn 2006/12/EG en voorts is diens oordeel niet begrijpelijk gemotiveerd.
AnnotatorS.W. Boot , B.J.W. Walraven
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1564
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 10-01-2014
CiteertitelM en R 2014/44
SamenvattingDumping drugsafval. Ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel tot een ontnemingsbedrag van ruim € 11 miljoen. Ontneming met betrekking tot de opbrengst uit XTC-productie en voordeel vanwege (kostenbesparing door) afvaldumping.
Samenvatting (Bron)Ontnemingsbedrag van EUR 11.189.019,00,- in eerder behandelde megazaak Risico (o.a. XTC-productie en afvaldumping). De rechtbank heeft daarbij een korting toegepast van EUR 10.000,- wegens overschrijding van de redelijke termijn met meer dan 12 maanden. Weliswaar is veroordeelde indertijd vrijgesproken van het opzettelijk aanwezig hebben van 242.115 xtc-pillen, het gehalte ervan kan echter wel worden meegenomen in het te ontnemen bedrag onder meer omdat veroordeelde leider was van een criminele organisatie die dergelijke pillen vervaardigde. De vermeerdering van de eis op dit punt is dan ook niet in strijd met het Geerings-arrest.
AnnotatorH.J.A. van Ham
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:78
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 14-01-2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:149
CiteertitelM en R 2014/45
SamenvattingBegrip “installatie verbranden niet-gevaarlijke afvalstoffen” in onderdeel C-18.4 Besluit m.e.r. ziet op zowel verwijderingshandelingen als op nuttige toepassing afvalstoffen.
AnnotatorM.A.A. Soppe
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelM en R 2014/46
SamenvattingOpnemen maximale capaciteit vergassingsinstallatie in planregels is toegestaan; drempel C-18.4 Besluit m.e.r. niet overschreden; geen activiteit als bedoeld in D-18.7; vergewisplicht of er vanwege selectiecriteria bijlage III m.e.r.-richtlijn toch een verplichting tot het opstellen van een MER bestaat; aansluiten bij project-m.e.r.-beoordeling; wat betreft de milieueffecten van de vergassingsinstallatie mag aansluiting worden gezocht bij kleinschalige afvalverbrandingsinstallatie die valt onder milieucategorie 3.2 VNG-brochure. Nu geen zelfstandige afvalscheidingsinstallatie wordt mogelijk gemaakt, maar alleen een ondersteunende afvalscheidingsinstallatie is categorie 4.2 VNG-brochure niet van toepassing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 juli 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Eska Power" vastgesteld.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:170
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 22-01-2014
CiteertitelM en R 2014/47
SamenvattingWijziging IED ten opzichte van IPPC: inrichting waarin gevaarlijke stoffen worden opgeslagen in afwachting van nuttige toepassing of verwijdering met een totale capaciteit van meer dan 50 ton is sinds 7 januari 2013 een IPPC-installatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 april 2013 heeft het college Sita een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het op- en overslaan van afvalstoffen, gelegen aan de Sluisweg 66-70 te Waalwijk.
AnnotatorA. Collignon
LinkVolledige tekst (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:139
Artikel aanvragenVia Praktizijn