Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-04-2014
Aflevering 4
RubriekOpinie
TitelWat doen we met inspraak?
CiteertitelM en R 2014/49
SamenvattingIn de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo kan een ieder zienswijzen over een ontwerpbesluit naar voren brengen. Deze uitgebreide voorprocedure wordt in Nederland aangemerkt als een procedure van inspraak. De zienswijzen worden ingebracht voordat het besluit wordt genomen. Auteur betwijfelt of de uitgebreiden voorbereidingsprocedure een goed vorm van inspraak biedt.
Auteur(s)B. Schueler
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGeluidbeleid: gezond beleid? Een meta analyse en evaluatie van het Nederlands geluidbeleid
CiteertitelM en R 2014/50
SamenvattingGeluidhinder is een typisch voorbeeld van het grijze milieubeleid uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. De Wet geluidhinder heeft de afgelopen decennia de uitvoering van infrastructurele werken en woningbouw bepaald en, in de ogen van sceptici, belemmerd. De complexiteit van het beleid, en dan vooral van de wet- en regelgeving, is aanleiding geweest tot een hernieuwde poging tot ingrijpende herziening van het geluidbeleid.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek M.e.r.-regelgeving
CiteertitelM en R 2014/51
SamenvattingHet is al lang geleden dat in dit tijdschrift een kroniek over milieueffectrapporatge (m.e.r.) is verschenen. Dat doet wellicht vermoeden dat zich sinds de modernisering van de m.e.r.-regegeving per juli 2010 weinig ontwikkelingen op dit rechtsgebied hebben voorgedaan. Niets is echter minder waar.
Auteur(s)G.A.J.M. Hoevenaars
LinkVolledige tekst (commissiemer.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Nederland 27-02-2013
CiteertitelM en R 2014/53
SamenvattingOnrechtmatige kap van bomen en struiken
Samenvatting (Bron)Onrechtmatige kap van bomen en struiken. MateriŽle en immateriŽle schade. Richtlijnen van de Nederlandse verenging van Taxateurs van Bomen.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2013:BZ7027
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 12-11-2013
CiteertitelM en R 2014/54
SamenvattingDefinitie van de begrippen boom. Heester en heg. Onrechtmatige kap. Schadevergoeding
Samenvatting (Bron)Burenrecht. Definitie boom.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2013:5276
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 26-06-2013
CiteertitelM en R 2014/55
SamenvattingOntvankelijkheid platform Stop lnvasieve Exoten; tijgermug - zorgplicht Activiteitenbesluit
Samenvatting (Bron)Tijgermug, ontvankelijkheid, zorgplicht artikel 2.1 lid 1 jo lid 2 onder l Abm Samenvatting: De rechtbank is van oordeel dat het platform Stop Invasieve Exoten als belanghebbende is aan te merken. Het platform kon daarom een verzoek om handhaving indienen en later een verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften in verband met de risicos van twee locaties van een bandenopslagbedrijf in Oosterhout en Heijningen. Omdat ťťn locatie in Oosterhout is gesloten is er geen belang bij een beoordeling van het verzoek over deze locatie. Het voorkomen en beperken van risicos voor de volksgezondheid is een zorgplicht op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Tot deze zorgplicht hoort ook de verplichting om de risicos verbonden aan de opslag van banden afkomstig uit landen waar de tijgermug leeft, te voorkomen en te beperken. Als het risico ontstaat dat tijgermuggen zich buiten de inrichting kunnen verspreiden of zich definitief kunnen vestigen, is sprake van een overtreding van deze zorgplicht. In dat geval kunnen onaanvaardbare risicos ontstaan voor de omgeving in de vorm van besmetting met tropische ziekten als knokkelkoorts. GS kunnen dan handhavend optreden of maatwerkvoorschriften stellen aan het bedrijf. Het platform heeft niet aannemelijk gemaakt dat de derde-partij tot op heden haar zorgplicht heeft geschonden met betrekking tot de locatie in Heijningen. Dat in het verleden tijgermuggen zijn aangetroffen binnen de inrichting is onvoldoende om aan te nemen dat de veiligheid van mensen in de omgeving van de inrichting in gevaar is gekomen, vooral omdat direct daarna kennelijk adequate bestrijdingen hebben plaatsgevonden en de mug in het daarop volgende jaar niet binnen de inrichting of daarbuiten is aangetroffen. GS zullen in een nieuw besluit moeten nagaan of er op dat moment sprake is van een overtreding van de betrokken zorgplicht. Verweerder zal ook moeten bezien of aanleiding bestaat om maatwerkvoorschriften op te leggen aan het bedrijf van de derde-partij, mede met het oog op een aantal, door het bedrijf genoemde landelijke ontwikkelingen.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2013:2700
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelGerecht EU 08-10-2013, T-545/11
CiteertitelM en R 2014/56
SamenvattingOpenbaarheid milieu-informatie; uitstoot in het milieu
AnnotatorE. Broeren
LinkVolledige tekst (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-10-2013
CiteertitelM en R 2014/57
SamenvattingPassende beoordeling niet verplicht. ondanks inhoudelijke ecologische voortoets
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 januari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Dommelkwartier" en de bijbehorende exploitatieplannen "Weegbree" en "Hoppenbrouwers" vastgesteld.
AnnotatorM.M. Kaajan
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1573
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelM en R 2014/58
SamenvattingRelativiteit van uitvoerbaarheid
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Noorderhaven" vastgesteld.
AnnotatorK.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 22-01-2014
CiteertitelM en R 2014/59
SamenvattingSkatebaan Middelburg: bouwvergunningvrij / geen inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 juni 2010 heeft het college het verzoek van de vereniging om handhavend op te treden tegen de skatebaan aan de Grote Sternstraat te Middelburg afgewezen.
AnnotatorV.M.Y. van 't Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:107
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelM en R 2014/60
SamenvattingMilieuneutrale wijziging Petfood Veenwouden; aanpassing geurcontour is - anders dan in MvT wordt gesuggereerd - wťl mogelijk
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2011 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Teeling Petfood Veenwouden B.V. omgevingsvergunning verleend voor onder meer het veranderen van de inrichting voor de productie van diervoeding aan de MŻnestrjitte 6 en 8 te Feanw‚lden (hierna: de inrichting).
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Rotterdam 18-02-2014, ECLI:NL:RBROT:2014:1025
CiteertitelM en R 2014/61
SamenvattingVoorlopige voorziening om kappen direct na besluit op bezwaar te voorkomen
AnnotatorF.C.S. Warendorf
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelM en R 2014/62
SamenvattingVernietiging treft niet per se alle onlosmakelijk samenhangende toestemmingen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 24 april 2012 heeft het college aan de provincie Noord-Holland een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een natuurbrug, bestaande uit twee kunstwerken (ecoducten) met bijbehorende hekwerken, het aanleggen van een ecologische en recreatieve verbindingszone, het kappen van 117 bomen en het slopen van twee gebouwen, een en ander op de locatie gelegen tussen de Zandvoortselaan nrs. 189 en 269 en de Blinkertweg te Bentveld.
AnnotatorJ.H.G. van den Broek
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:508
Artikel aanvragenVia Praktizijn