Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 22-02-2014
Aflevering 2
RubriekOpinie
TitelEen nieuwe lente, een nieuw geluidbeleid?
CiteertitelM en R 2014/16
SamenvattingAuteur bespreekt het proefschrift van M. Weber en betoogt een nieuw geluidbeleid
AnnotatorJ. van der Velden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe handhaving van kwaliteitsnormen bij bodemwerkzaamheden
CiteertitelM en R 2014/17
SamenvattingAuteur gaat na welke gevolgen nieuwe jurisprudentie van de ABRvS kan hebben voor de bodembranche en welke lessen daaruit zijn te trekken voor andere regelgeving
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelDrie jaar milieurechtspraak in eerste aanleg
CiteertitelM en R 2014/18
SamenvattingAuteur geeft een overzicht van milieurechtspraak in eerste aanleg na invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
AnnotatorM.J.H.M. Verhoeven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Kort
TitelRaad van State 06-11-2013
CiteertitelM en R 2014/19
SamenvattingBij analoge toepassing van art. 110g WGH op 30 km-wegen geen volledige aftrek van 4 dB
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 december 2012, kenmerk 1100716/5690, heeft de raad het bestemmingsplan "Culemborg West" vastgesteld.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1834
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 13-11-2013
CiteertitelM en R 2014/20
SamenvattingGebonden handhaving van EU-recht
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 februari 2012 heeft de staatssecretaris besloten bestuursdwang zonder voorafgaande last toe te passen en daarbij besloten 25.200 planten behorende tot het genus Oncidium, die door [wederpartij] binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, bestuursrechtelijk in bewaring te nemen.
AnnotatorJ.H. Jans
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHvJ EU 17-10-2013, C-2013/12
CiteertitelM en R 2014/21
SamenvattingRichtlijn 2003/87; evenredigheid bij forfaitaire sanctietoepassing in geval van niet tijdig inleveren van verhandelbare emissierechten
AnnotatorM. Peeters
UitspraakECLI:nl:xx:2013:255
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 25-09-2013
CiteertitelM en R 2014/22
SamenvattingGrondslag van de aanvraag
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 december 2012 heeft het college aan [appellante sub 6B] een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer het breken en zeven van steenachtige materialen en het scheiden van gemengd bouw- en sloopafval aan de [locatie] te Midwolde, gedeeltelijk verleend en gedeeltelijk geweigerd.
AnnotatorK.J. de Graaf
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1272
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 27-11-2013
CiteertitelM en R 2014/23
SamenvattingVergunningsvoorschriften op grond van art. 8.11 lid 3 Wm; omvang inrichting
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 16 oktober 2012 heeft het college aan ProRail een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een spoorwegemplacement aan de Spoorweg te Emmen. De revisievergunning is geweigerd voor het kopmaken van wagons gevuld met brandbaar gas (A), toxisch gas (B2) en zeer toxische vloeistof (D4).
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2113
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 30-10-2013
CiteertitelM en R 2014/24
SamenvattingKleine stikstofposities tegen de achtergrond van een ongunstige staat van instandhouding
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 maart 2008 heeft het college aan Electrabel Nederland N.V. (thans: GDF Suez Energie Nederland N.V. (hierna: GDF Suez)) vergunning krachtens artikel 16 en artikel 19d van de Nbw 1998 verleend voor de aanleg en het gebruik van een nieuwe elektriciteitscentrale op de Maasvlakte te Rotterdam.
AnnotatorH.E. Woldendorp
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1694
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 13-11-2013
CiteertitelM en R 2014/25
SamenvattingReferentiedatum, vergunningsverlening
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 1 november 2012, kenmerk 2012/52177, heeft het college een vergunning krachtens de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend aan de [Maatschap] voor een pluimveehouderij aan de [locatie] te Leveroy, gemeente Nederweert.
AnnotatorW. Zwier
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1891
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 27-11-2013
CiteertitelM en R 2014/26
SamenvattingVergunningsverlening Nwb 1998
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 12 maart 2013, kenmerk C2055220/3363055, heeft het college aan [vergunninghouder] vergunning als bedoeld in artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: de Nbw 1998) verleend voor het uitbreiden/wijzigen van een varkenshouderij aan de [locatie] te Liessel.
AnnotatorW. Zwier
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2164
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 27-11-2013
CiteertitelM en R 2014/27
SamenvattingVergunningverlening Nbw 1998
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 maart 2013, kenmerk 2013/15835, heeft het college aan [belanghebbende] vergunning als bedoeld in de artikelen 16 en 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend voor het wijzigen, uitbreiden en exploiteren van een varkenshouderij aan de [locatie] te Meijel.
AnnotatorW. Zwier
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2166
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Noord-Holland 15-08-2013
CiteertitelM en R 2014/28
SamenvattingProjectbesluit als bedoeld in art. 3.10 Wro (oud; gelijk te stellen met Wabo-omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan) is geen plan in de zin van art. 19j Natuurbeschermingswet 1998. Geen plan-m.e.r.-plicht ingevolge art. 7.2a Wet milieubeheer
Samenvatting (Bron)Verleende omgevingsvergunning voor schapenschuur in de Eilandspolder voor de activiteiten bouwen en gebruik in strijd met het bestemmingsplan (artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en onder c, van de Wabo). Geen strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening Structuurvisie of de Wet ammoniak en veehouderij. Een omgevingsvergunning voor het oprichten of veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo is, gelet op het aantal schapen dat gehouden wordt, nog niet nodig. Dat beoogd wordt in de toekomst een zodanig aantal schapen te houden dat ook daarvoor een omgevingsvergunning is vereist maakt dit nu niet anders. Van onlosmakelijke samenhang tussen de bouw van de schapenschuur en het beoogde aantal schapen is geen sprake.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2013:7078
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 07-08-2013
CiteertitelM en R 2014/29
SamenvattingBesluit bodemkwaliteit, overtreding Protocol monsterneming grond en baggerspecie
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 december 2011 heeft de staatssecretaris aan Certicon lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de artikelen 15, 16 en 18 van het Besluit bodemkwaliteit.
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:663
Artikel aanvragenVia Praktizijn