TRA, tijdschrift Recht en Arbeid

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift TRA, tijdschrift Recht en Arbeid
Datum 16-05-2014
Aflevering 5
RubriekColumn
TitelIeder voor zijn eigen of een gezamenlijk activerend arbeidsmarktbeleid?
CiteertitelTRA 2014/40
SamenvattingIn het Sociaal Akkoord van voorjaar 2013 werd afgesproken dat bekeken wordt of sociale partners betrokken kunnen worden bij de ‘regie’ van de Werkloosheidswet. In het advies dat de SER hierover is gevraagd, moet onder andere de vraag beantwoord worden of en hoe met steun van werkgevers- en werknemersorganisaties betere doorstroming van werk-naar-werk gerealiseerd kan worden. Enerzijds is dit van belang omdat sociale partners de WW gaan financieren en de intentie hebben een aanvullende regeling te maken. Anderzijds wordt de maximumduur van de WW-uitkering verkort met het argument de WW activerender te maken, en dat moet ook waargemaakt worden.
Auteur(s)F.J.L. Pennings
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekVerdieping
TitelHet recht op tewerkstelling
CiteertitelTRA 2014/41
SamenvattingUit de analyse van 20 jaar gepubliceerde lagere rechtspraak blijkt dat voor een geldige non-actiefstelling goede redenen aanwezig moeten zijn. Die zijn er minder vaak wanneer het om ontslag gerelateerde zaken gaat, in het bijzonder ontslag vanwege bedrijfseconomische gronden. Deze conclusie bevestigt de uitkomst van eerder onderzoek in 2005. Gelet op de consistentie in de lagere rechtspraak gedurende vele jaren zou de Hoge Raad het recht op tewerkstelling als uitgangspunt moeten nemen.
Auteur(s)G.C. Boot , S.H. Bokx-Boom
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelOndernemingsraad en pensioen
CiteertitelTRA 2014/42
SamenvattingOndernemingsraden hebben zeggenschap over de arbeidsvoorwaarde pensioen. Dit is geregeld in de WOR en de Pensioenwet. De regeling in de WOR kent echter onduidelijke termen en is inconsistent in haar onderscheid tussen pensioenuitvoerders. De regeling in de Pensioenwet is op onderdelen door ondernemingsraden niet af te dwingen. De auteurs bespreken het geldend recht, laten zien waar dit tekortschiet en stellen een alternatief voor met als uitgangspunten: i. maak geen onderscheid tussen pensioenuitvoerders; ii. concentreer zeggenschap op de arbeidsvoorwaarde pensioen, maar heb oog voor de invloed en effecten van uitvoeringsaspecten; en iii. regel zeggenschap compact en overzichtelijk in één wet.
Auteur(s)S.H. Kuiper , R.H. van het Kaar
LinkVolledige tekst (vandoorne.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPraktijk
TitelDe reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte in de ontbindingsprocedure
CiteertitelTRA 2014/43
SamenvattingWanneer kan de arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer ondanks het opzegverbod toch ontbonden worden? Blijkens de jurisprudentie zijn er twee benaderingen over de reflexwerking van het opzegverbod tijdens ziekte. Volgens de ene benadering is er pas reflexwerking als sprake is van een beëindiging ‘wegens’ ziekte. De andere benadering neemt bij ziekte meteen al reflexwerking aan omdat het een ‘tijdens’ verbod is. Dit artikel behandelt op welke gronden en omstandigheden een verzoek al dan niet wordt ingewilligd volgens deze benaderingen. Ter sprake komt op welke manier deze reflexwerking zou moeten worden toegepast.
Auteur(s)I. van der Helm
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelDe Hoge Raad en het arbeidsovereenkomstenrecht in 2013: multum, sed non multa
CiteertitelTRA 2014/44
SamenvattingIn deze jaarlijkse kroniek wordt de rechtspraak van de Hoge Raad op het gebied van het arbeidsovereenkomstenrecht uit 2013 besproken. Vastgesteld wordt dat er in dat jaar weinig uitspraken zijn gedaan, maar dat bij de zaken die inhoudelijk zijn beslist, relatief veel belangrijke uitspraken zijn aan te wijzen.
Auteur(s)R.A.A. Duk
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHoge Raad 20-12-2013
SamenvattingHet deskundigenoordeel in redelijkheid niet gevergd
Samenvatting (Bron)Arbeidsrecht. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte, art. 7:629 BW. Bij loonvordering door eiser te voegen deskundigenverklaring, art. 7:629a lid 1 BW. Versterking rechtsbescherming werknemer en efficiënte geschilbeslechting door de rechter. Niet-nakoming verplichting tot overlegging deskundigenverklaring, art. 7:229a lid 2 BW, terughoudendheid bij toepassing ten aanzien van andere medische informatie.
AnnotatorC.J. Frikkee
UitspraakECLI:NL:HR:2013:2128
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 28-01-2014
CiteertitelTRA 2014/46
SamenvattingOpvolgend werkgeverschap; wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden; zodanige banden; ketenregeling.
Samenvatting (Bron)Artikel 7:668a lid 2; wezenlijk dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden?
AnnotatorJ.N. Stamhuis
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:172
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelGerechtshof Amsterdam 27-02-2014
CiteertitelTRA 2014/47
SamenvattingBesluit zorggroep tot participatie in ziekenhuis onvoldoende onderbouwd. Ondernemer heeft de door hemzelf gestelde voorwaarden niet vervuld. Besluit kennelijk onredelijk.
Samenvatting (Bron)WOR-procedure; ondernemer heeft bij afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid kunnen komen tot het bestreden besluit om in 't Lange Land Ziekenhuis te participeren; verplichting besluit in te trekken en alle gevolgen daarvan ongedaan te maken; verbod handelingen te (doen) verrichten ter (verdere) uitvoering van het bestreden besluit of onderdelen daarvan.
AnnotatorR.H. van het Kaar
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:556
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHoge Raad 14-02-2014
CiteertitelTRA 2014/48
SamenvattingB-notarissen niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen.
Samenvatting (Bron)Art. 59, lid 3, Wfsv; art. 7:610 BW; art. 5 en art. 8, lid 1, letter b, Rariteitenbesluit. Voortzetting HR 17 februari 2012, nr. 11/00371, ECLI:NL:HR:2012:BU8926, BNB 2012/129. Arbeidsverhouding van notarissen-B-aandeelhouders is geen (fictieve) dienstbetrekking.
AnnotatorL. van den Berg
UitspraakECLI:NL:HR:2014:283
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekActueel
TitelHvJ EU 06-03-2014, C-458/12
CiteertitelTRA 2014/49
SamenvattingOvergang ondernemingen – Autonome Economische Eenheid.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Negende kamer) van 6 maart 2014. # Lorenzo Amatori e.a. tegen Telecom Italia SpA en Telecom Italia Information Technology Srl. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Tribunale di Trento - Italie. # Prejudiciele verwijzing - Sociale politiek - Overgang van ondernemingen - Behoud van rechten van werknemers - Richtlijn 2001/23/EG - Overgang van arbeidsbetrekkingen in geval van overgang krachtens overeenkomst van onderdeel van vestiging dat niet kan worden geidentificeerd als autonome economische eenheid die reeds bestond op ogenblik van overgang. # Zaak C-458/12.
AnnotatorA.P. van der Mei
UitspraakECLI:EU:C:2014:124
Artikel aanvragenVia Praktizijn