AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 17-05-2014
Aflevering 20
TitelRaad van State 26-03-2014
CiteertitelAB 2014/161
SamenvattingStichting Reclame Code is (waarschijnlijk) geen bestuursorgaan.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 3 april 2012 heeft de directeur namens het bestuur van de SRC een verzoek van [appellant] om openbaarmaking van stukken afgewezen.
AnnotatorJ.A.F. Peters
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1040
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelAB 2014/162
SamenvattingEvenredigheidsmaatstaf. Geen indringende toetsing aan de evenredigheidsmaatstaf bij oplegging last onder dwangsom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 december 2010 heeft het college het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden tegen alle activiteiten van [belanghebbende] en de uitbreiding van de loods op het perceel [locatie] te Molenaarsgraaf (hierna: de loods), afgewezen.
AnnotatorC.M.M. van Mil
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:504
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 18-09-2013
CiteertitelAB 2014/163
SamenvattingOf het EU-recht verplicht tot heroverweging dient uitsluitend beantwoord te worden middels de vier voorwaarden uit het Kühne & Heitz-arrest. Gebrek aan rechtseenheid L.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 juli 2011 heeft het college een verzoek van [appellant] om wijziging van zijn geboortedatum in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: de gba) afgewezen.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1197
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelAB 2014/164
SamenvattingToepassen drempelwaarde van 0,051 mol/ha/jr niet toegestaan in artikel 19d Nbw 1998-vergunningspoor.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 10 juli 2012 heeft het college een vergunning krachtens artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) verleend aan [belanghebbende] voor de vestiging van een agrarisch bedrijf aan de [locatie 1] te Rockanje, gemeente Westvoorne (hierna: de Nbw-vergunning).
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1207
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 18-02-2014
CiteertitelAB 2014/165
SamenvattingOnder welke omstandigheden is een verzoek een aanvraag als bedoeld in art. 1:3 lid 3 Awb?
Samenvatting (Bron)De Raad volgt de rechtbank niet in haar oordeel dat weliswaar sprake is van een aanvraag maar dat, gelet op de communicatieregeling, de beslissing op de aanvraag (op voorhand) al is opgeschort tot het moment waarop de aanvraag op het daartoe bestemde formulier is gedaan. Uit artikel 4:15, eerste lid, aanhef en onder a, van de Awb volgt immers dat voor opschorting van de termijn voor het geven van een beschikking is vereist dat het bestuursorgaan de aanvrager uitnodigt de aanvraag aan te vullen. De beslistermijn is twee keer opgeschort. De beslistermijn van acht weken is overschreden. Vernietiging uitspraak. De Raad zal zelf in de zaak voorzien. Het college zal worden veroordeeld tot betaling aan appellanten van een dwangsom van 1.180,-.
AnnotatorL.M. Koenraad
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:568
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 04-12-2013
CiteertitelAB 2014/166
SamenvattingBelanghebbende. Woningeigenaar/verhuurder als belanghebbende bij de toekenning aan de huurder van een woonvoorziening als bedoeld in de Wmo.
Samenvatting (Bron)Belang derde bij toekenning Wmo-voorziening.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 19-12-2013
CiteertitelAB 2014/167
SamenvattingBesluit. Geen bevoegdheid om appellant te schrappen van lijst van veiligheidsadviseurs (VKB-lijst).
Samenvatting (Bron)Besluit; feitelijk handelen; bevoegdheid op grond van Kaderwet
UitspraakECLI:NL:CBB:2013:321
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 04-11-2013
CiteertitelAB 2014/168
SamenvattingDe examencommissie weigert het hbo-getuigschrift uit te reiken, ondanks het feit dat alle onderdelen van het afsluitend examen zijn behaald en ondanks herhaalde vernietiging van haar besluit door het College van Beroep voor de Examens.
Samenvatting (Bron)Inholland dient aan een studente haar getuigschrift uit te reiken. De afstudeerscriptie van de studente was in juli 2009 al met een voldoende beoordeeld. Kort daarvoor had de studente haar laatste werkstuk ingeleverd, maar dit werkstuk is door Inholland pas eind 2011 (met een voldoende) beoordeeld. Inholland weigert ook daarna het getuigschrift aan de studente uit te reiken omdat uit onderzoeken in 2010 en 2011 door de onderwijsinspectie en de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie is gebleken dat een aanzienlijk deel van het afstudeerwerk van verschillende opleidingen, waaronder de opleiding MEM, niet van hbo-niveau is. Een drietal uitspraken van het College van Beroep voor de Examens (het College), waarin het beroep van de studente telkenmale gegrond werd bevonden en de besluiten van Inholland werden vernietigd, hebben ook niet tot afgifte van het getuigschrift geleid, omdat Inholland zich op het standpunt stelde dat de rechter eerst moest oordelen. De voorzieningenrechter oordeelt in gelijke zin als het College. Een toetsuitslag kan worden herzien, maar een examinator is de bevoegde persoon daartoe en niet gebleken is dat van een herziening door een examinator sprake is geweest. Het standpunt van Inholland dat ook de examencommissie hiertoe bevoegd is, wordt niet gevolgd. De door de studente gevorderde schadevergoeding wordt slechts deels toegewezen en wel voor wat betreft de juridische kosten voor de bij het College gevoerde procedures. De studieschuld van de studente kan mogelijk nog worden omgezet in een gift en niet aannemelijk is geworden dat er sprake is van inkomensschade en immateriële schade.
AnnotatorJ.C. de Wit , S. Philipsen
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2013:14531
Artikel aanvragenVia Praktizijn