Jurisprudentie Arbeidsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht
Datum 02-06-2014
Aflevering 8
TitelRechtbank Amsterdam 07-04-2014
CiteertitelJAR 2014/129
SamenvattingOvergang onderneming, Opzegverbod, Geen ETO-redenen, Tewerkstelling gelast vooruitlopend op voorwaardelijke ontbindingsprocedure
Samenvatting (Bron)Kort geding, opzegverbod ovo, ETO-redenen onvoldoende aannemelijk, wedertewerkstelling om vooruit te lopen op vordering herstel dienstverband en belangen werknemer in het kader van de voorwaardelijke ontbindingsprocedure.
AnnotatorM.W. Koole
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2282
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 22-04-2014, 2869114 KK EXPL 14-454
CiteertitelJAR 2014/130
SamenvattingConcurrentiebeding bij detachering, Geen belang ex-werkgever, Schorsing beding
AnnotatorA.F. Bungener
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 28-04-2014, 2332371\CV EXPL 13-22798
CiteertitelJAR 2014/131
SamenvattingWerkzaamheden als journalistiek redacteur, BBA niet van toepassing, Meer dan drie opdrachtgevers
Artikel aanvragenVia Praktizijn
CiteertitelJAR 2014/132
SamenvattingReorganisatie, Ongelijke behandeling door hogere vergoeding voor vakbondsleden in sociaal plan, Strijd met goed werkgeverschap
AnnotatorP. Hufman
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 23-04-2014, 435916\CV EXPL 13-756 (CB)
CiteertitelJAR 2014/133
SamenvattingLoonvordering, Rechtsverwerking bij betaling van overuren, niet ten aanzien van vakantiegeld
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:3816
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 07-04-2014, 2788421/VV EXPL 14-53
CiteertitelJAR 2014/134
SamenvattingAanzegtermijn in cao niet van toepassing bij verlenging arbeidsovereenkomst, Overeenkomst voortgezet met lager salaris
Samenvatting (Bron)Kort geding. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat de wielerploeg en de beroepsrenner met ingang van 1 januari 2014 een nieuwe arbeidsovereenkomst met een lager jaarsalaris zijn overeengekomen. Door deze overeenkomst niet aan de UCI te sturen heeft de beroepsrenner zichzelf op non actief geplaatst. De wielerploeg is onder die omstandigheden geen loon verschuldigd.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:3010
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant (Verschoningskamer) 11-04-2014, 280260 HA RK 14-72
CiteertitelJAR 2014/135
SamenvattingVerschoning voorzieningenrechter vanwege volgen cursus aan de Grotius-opleiding bij de advocaat van gedaagde
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 25-02-2014
CiteertitelJAR 2014/136
SamenvattingWijziging pensioenregeling, Geen instemming werknemer, Werkgever had navraag moeten doen
Samenvatting (Bron)Heeft oud-werknemer recht op pensioen, berekend volgens eindloon-regeling of wegens middelloonregeling? Werkgeefster mocht niet eenzijdig de pensioenovereenkomst wijzigen.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:529
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 10-04-2014
CiteertitelJAR 2014/137
SamenvattingBesluit tot sluiting mailroom niet kennelijk onredelijk, Ondernemer heeft voldoende informatie verschaft
Samenvatting (Bron)verzoek OR, aangevoerde gronden door OR leiden niet tot het oordeel dat ondernemer bij afweging van alle betrokken belangen niet in redelijkheid heeft kunnen komen tot het besluit, verzoek afgewezen.
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25-03-2014
CiteertitelJAR 2014/138
SamenvattingMate en duur blootstelling niet van belang voor toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij mesothelioom, Blootstelling niet aangetoond, Verjaring
Samenvatting (Bron)Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2013:8973. Mesothelioom bij ex-scheepsbouwer. Voor toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel is, gelet op het monocausale karakter van mesothelioom, de mate en duur van de blootstelling niet van belang. Bewijswaardering. Werknemer uiteindelijk niet geslaagd in het bewijs dat hij ook na 13 juli 1977 - de met het oog op de verjaring cruciale datum - nog is blootgesteld geweest aan asbest. Beroep op verjaring slaagt om die reden.
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2424
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 25-02-2014
CiteertitelJAR 2014/139
SamenvattingOntslag op staande voet, Vordering tot betaling gefixeerde schadevergoeding als mee te wegen element bij rechtsgeldigheid ontslag
Samenvatting (Bron)Lot reconventionele vordering (gefixeerde schadevergoeding) ingesteld door de werkgever, nadat de werknemer op staande voet ontslagen is en werknemer tegen dat ontslag opkomt en doorbetaling van loon vordert.
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:310
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 18-03-2014
CiteertitelJAR 2014/140
SamenvattingBemiddelingsbureau voor stages voor mbo-leerlingen aangemerkt als uitzendbureau, Naleving CAO voor Uitzendkrachten
Samenvatting (Bron)Uitzendovereenkomst tussen leerling in het middelbaar beroepsonderwijs en bemiddelend bureau dat stageplek (leerwerkplek) bij leerbedrijf regelt?
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:708
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 15-04-2014
CiteertitelJAR 2014/141
SamenvattingGetuigschrift, Werkgever niet verplicht om te vermelden dat werknemer goed heeft gefunctioneerd
Samenvatting (Bron)Afgifte getuigschrift (art. 7:656 BW)
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 15-04-2014
CiteertitelJAR 2014/142
SamenvattingOvergang van onderneming, Detachering, Albron-situatie, Verzet tegen overgang leidt niet tot ontslagname wegens gebrekkige informatie werkgever
Samenvatting (Bron)Art. 7:663 BW; Overgang van onderneming; detachering; Albron-situatie; arbeidsovereenkomst op opvolgend verkrijger overgegaan?
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1072
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 06-05-2014
CiteertitelJAR 2014/143
SamenvattingProeftijdontslag, Chronische ziekte, Arbeidsrechtelijke vorderingen verjaard; geen beroep op onrechtmatige daad mogelijk
Samenvatting (Bron)Werkneemster vordert drie jaar na ontslag schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad en voert in dat kader aan dat werkgever de arbeidsovereenkomst in de proeftijd heeft beŽindigd wegens het bestaan van een chronische ziekte en daardoor in strijd heeft gehandeld met het discriminatieverbod van artikel 4 aanhef en onder b WGBH/CZ. Naar het oordeel van het hof is er in de onderhavige zaak geen plaats voor een schadevordering op grond van onrechtmatige daad. Werkneemster heeft niet binnen de daarvoor geldende termijn op grond van artikel 9 lid 1 WGBH/CZ de vernietigbaarheid van het ontslag ingeroepen. Evenmin heeft zij binnen de daarvoor gestelde termijn een schadevergoeding gevorderd op grond van kennelijk onredelijk ontslag (artikel 7:681 BW). Beide vorderingen zijn inmiddels verjaard en het gegeven ontslag is rechtsgeldig en onaantastbaar. In het onderhavige geval kan naar het oordeel van het hof slechts sprake zijn van een vordering van schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad en dus van een ontgaan van de kortere verjaringstermijnen zoals die gelden voor het inroepen van de vernietigbaarheid van het ontslag wegens strijd met een discriminatieverbod en voor een schadevordering op grond van kennelijk onredelijk ontslag -, indien de aan de werkgever verweten gedraging ook los van de vraag of het ontslag daardoor vernietigbaar dan wel kennelijk onredelijk is en dus los van en buiten het gesloten stelsel van het ontslagrecht als een onrechtmatige daad kan worden aangemerkt (vgl. HR 3 december 1999, NJ 2000/235, ECLI:NL:HR:1999:AA3818). Werkneemster heeft, afgezien van het aan haar gegeven - inmiddels onaantastbare en daarmee rechtsgeldige - ontslag tijdens proeftijd, echter verder geen bijzondere omstandigheden aangevoerd die los daarvan een onrechtmatige daad opleveren.
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:1256
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 11-04-2014
CiteertitelJAR 2014/144
SamenvattingFaillissement werkgever, Moedermaatschappij heeft aansprakelijkheidsverklaring art. 2:403 lid 1 onder f BW afgelegd, Is bevoorrechte vordering werknemer op dochtermaatschappij tevens een bevoorrechte vordering op de eveneens gefailleerde moedermaatschappij
Samenvatting (Bron)Vermogensrecht. Vennootschapsrecht. Aansprakelijkheidsverklaring moedermaatschappij voor schulden dochtermaatschappij, art. 2:403 lid 1 onder f BW. Leidt bevoorrechte vordering op dochtermaatschappij tot bevoorrechte vordering op moedermaatschappij? Wettelijke grondslag voorrechten, art. 3:278 lid 2 BW. Richtlijnconforme interpretatie? Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening (78/660/EEG). Samenhang met 13/02597.
AnnotatorJ. van der Pijl
UitspraakECLI:NL:HR:2014:898
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 02-05-2014
CiteertitelJAR 2014/145
SamenvattingArbeidsovereenkomst onder ontbindende voorwaarde afgifte verklaring op de voet van de Integriteitscode van de Nederlandse Vereniging van Banken, Is de voormalig werkgever die heeft geweigerd de verklaring af te geven schadeplichtig
Samenvatting (Bron)Bank weigert aan oud-werknemer, die elders wil gaan werken, een integriteitsverklaring o.g.v. Integriteitscode banken. Moest het hof de weigeringsgronden in onderlinge samenhang beoordelen? Onvoldoende gemotiveerd oordeel?
AnnotatorM.P. Vogel
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1056
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 30-04-2014, C-365/13
CiteertitelJAR 2014/146
SamenvattingOpleggen van extra stageverplichtingen aan architecten uit andere lidstaten niet toegestaan, Automatische erkenning diplomaís
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Negende kamer) van 30 april 2014.#Orde van Architecten tegen Belgische Staat.#Verzoek van de Raad van State (Belgie) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Richtlijn 2005/36/EG - Artikelen 21 en 49 - Erkenning van beroepskwalificaties - Toegang tot het beroep van architect - Vrijstelling van beroepsstage.#Zaak C-365/13.
UitspraakECLI:EU:C:2014:280
Artikel aanvragenVia Praktizijn