Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 23-05-2014
Aflevering 7403
RubriekRedactioneel
TitelDe onmisbare dubbelrol van de Raad van State
CiteertitelGst. 2014/39
SamenvattingRecent verscheen het jaarverslag 2013 van de Raad van State. Uit het verslag werd in de kranten opgepikt dat wetgeving het karakter van een wegwerpartikel heeft. Bedoeld wordt dat wetgeving, vooral het bestuursrecht, blootstaat aan snel opvolgende wijzigingen die ook nog eens haaks op elkaar staan. Oorzaak is het groot aantal mutaties in het politieke discours. Publicitair minder aansprekend zijn de beschouwingen over de Raad als institutie. Het is een onverholen pleidooi voor behoud van de huidige opzet van de Raad met een Afdeling advisering en een Afdeling bestuursrechtspraak.
Auteur(s)L.J.M. Timmermans
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe nieuwe bepalingen in Gemeentewet en Provinciewet inzake de zorg voor bestuurlijke integriteit: een zorgplicht tevens zorgelijke plicht?
CiteertitelGst. 2014/40
SamenvattingBij de Tweede Kamer staat een wetsvoorstel tot wijziging van onder andere de Gemeentewet en de Provinciewet op het punt aangenomen te worden met nieuwe bepalingen inzake de bestuurlijke integriteit bij gemeenten (en provincies). De burgemeester wordt daarin belast met een zorgplicht voor de bestuurlijke integriteit. De commissaris van de Koning krijgt tegelijkertijd een adviserings- en bemiddelingsplicht voor gevallen waarin de bestuurlijke integriteit in een gemeente in het geding is. Met dit samenstel van bepalingen wordt beoogd de zorg voor de bestuurlijke integriteit wettelijk te verankeren en daarbij tegemoet te komen aan de kwetsbare positie waarin de burgemeester terecht kan komen wanneer hij op dit terrein daadwerkelijk gaat optreden. In dit artikel wordt een aantal kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel en in het bijzonder met betrekking tot de vraag of het wetsvoorstel de voorwaarden schept voor een onbelemmerd en zelfverzekerd optreden van de burgemeester, zoals de regering ermee beoogt.
Auteur(s)C.J.N. Versteden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 06-11-2013
CiteertitelGst. 2014/41
SamenvattingBegrippen ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ en ‘actuele regionale behoefte’ ex artikel 3.1.6 lid 2 Bro. In casu is actuele regionale behoefte voldoende onderbouwd nu in plantoelichting de uitkomst van de beoordeling daarvan wordt vermeld en wordt verwezen naar de woonvisie. (Ede)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kazerneterreinen" vastgesteld.
AnnotatorP.C.M. Heinen , J.M.H.F. Teunissen
LinkVolledige tekst annotatie (dekempenaer.nl)
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1859
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 17-01-2014
CiteertitelGst. 2014/42
SamenvattingGeen verwarrende of anderszins misleidende aanduiding politieke groepering. Geen alleenrecht op registratie algemene begrippen als ‘ouderen’ en ‘partij’. (Den Haag)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 december 2013 heeft het centraal stembureau het verzoek van HOOP om inschrijving van de aanduiding Ouderenpartij HOOP in het register voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Den Haag afgewezen.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:165
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 27-11-2013
CiteertitelGst. 2014/43
SamenvattingGeen verwarrende of anderszins misleidende aanduiding politieke groepering. Limitatieve weigeringsgronden. Registratie vanwege gemeentelijke herindeling. (Alkmaar)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 9 september 2013 heeft het centraal stembureau op verzoek en ten behoeve van de vereniging Ouderen Politiek Actief de aanduiding OPA in het register, bedoeld in artikel G 1, eerste lid, van de Kieswet, ingeschreven.
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2195
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelGst. 2014/44
SamenvattingHerleving van rechtswege vervallen planologisch kader. Ambtshalve voorlopige voorziening.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Mozaïek" vastgesteld.
AnnotatorM. de Vries
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2501
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelGst. 2014/45
SamenvattingRedelijke termijn in niet-punitieve zaken is uniform vier jaar. Behandelingsduur voor bezwaar halfjaar, beroep 1,5 jaar en hoger beroep 2 jaar. Duur van prejudiciële procedure bij het HvJ EU buiten beschouwing gelaten. Verzoek om (immateriële) schadevergoeding. Verzoek conclusie A-G (door Grote Kamer). Uitspraak Grote Kamer. Rechtseenheid.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van [appellanten] om vergoeding van schade vanwege overschrijding van de redelijke termijn afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorB. Kaya
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOpinie
TitelAll you need is law
CiteertitelGst. 2014/46
SamenvattingDe wetgevingslust van deze regering is tomeloos. Na de Wabo en de permanente Crisis- en herstelwet komt nu de Omgevingswet er aan. De minister is voornemens het wetsvoorstel voor de zomer bij de Tweede Kamer in te dienen. Daarin zullen 23 bestaande wetten betreffende de fysieke leefomgeving geheel of grotendeels opgaan.
Auteur(s)C. van Zundert
Artikel aanvragenVia Praktizijn