Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht
Datum 20-05-2014
Aflevering 5
RubriekRedactioneel
Titel(On)rechtmatigheid en relativiteit: de ontbrekende schakel
CiteertitelNTB 2014/14
SamenvattingVolgens Lankhorst leidde de Hoge Raad de onrechtmatige daad in 1928 uit het ‘nachtelijk uur van de absolute onrechtmatigheid’. Het ‘absolute’ – d.w.z. handelen in strijd met een rechtsregel is zonder meer onrechtmatig – sneuvelde in het arrest De Marchant et d’Ansembourg. Het beschermingsbereik van de geschonden rechtsnorm werd relevant. In het Nederlandse bestuursproces handhaafde de ‘absolute’ opvatting zich veel langer. Maar ook daar is nu sprake van een omslag.
Auteur(s)R. Schlössels
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikel
TitelDe onderwijswetgeving en de Awb: een ongemakkelijke relatie die aan vernieuwing toe is
CiteertitelNTB 2014/15
SamenvattingDe onderwijswetgeving laat zich niet gemakkelijk doorgronden. Dat geldt ook voor hen die zich dagelijks bezighouden met het bestuursrecht, waartoe een belangrijk deel van de onderwijswetgeving mag worden gerekend. Voor een deel kan dit worden verklaard door het feit dat de wetgever in de onderwijswetgeving op veel punten keuzes maakt die afwijken van de algemene regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), vooral op het gebied van financiering, sancties, en rechtsbescherming. Daardoor wordt de onderwijswetgeving atypisch en lastig te vangen in de “standaardsystematiek” waarmee zoveel bestuursrechtjuristen gewoon zijn te werken.
Auteur(s)J.A. de Boer , F.C.M.A. Michiels , W. den Ouden , P.J.J. Zoontjens
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBijdrage
TitelBoetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?
CiteertitelNTB 2014/16
SamenvattingDit jaar staan op de jaarvergadering van de VAR bestraffende sancties centraal. Daarvoor bestaat alle reden. Waar oplegging van bestraffende sancties als reactie op overtredingen in het verleden uitsluitend het domein was van de strafrechter, is de verhouding tussen het bestuursrecht en het strafrecht de afgelopen twee decennia zeer ingrijpend veranderd. Sinds het midden van de jaren negentig heeft handhaving van regelgeving door middel van het bestraffend bestuursrecht een belangrijke en zelfstandige positie ingenomen naast de strafrechtelijke handhaving. Eerst bij de aanpak van verkeersovertredingen (de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften), via de aanpak van ‘kleine ergernissen’ in het publiek domein en de introductie van de boete in het sociale zekerheidsrecht, op tal van andere terreinen. In het streven naar opheffing van destijds geconstateerde handhavingstekorten, is er een groot (en nog altijd groeiend) aantal wettelijke regelingen tot stand gekomen waarin bestuursorganen de bevoegdheid krijgen om aan burgers boetes op te leggen. De waarborgen rondom oplegging van bestraffende sancties en bestuurlijke boetes zijn inmiddels al weer bijna vijf jaar, sinds 1 juli 2009, opgenomen in hoofdstuk 5 van de Awb (artikel 5:40-5:54).
Auteur(s)M.L. Batting , J.P. Heinrich , R.W. Veldhuis
LinkVolledige tekst preadviezen (verenigingbestuursrecht.nl)
LinkVolledige tekst artikel (verenigingbestuursrecht.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelEuropees staats- en bestuursrecht
CiteertitelNTB 2014/17
SamenvattingIn deze kroniekperiode is hard gewerkt aan de oprichting van een Europese bankenunie. In het kader van de eerste pijler hiervan, het Europese toezicht op banken, is op 15 oktober 2013 verordening (EU), nr. 1024/2013, aangenomen, die de ECB diverse bevoegdheden toekent in het kader van het prudentieel toezicht (single supervisory mechanism). De verordening betekent een belangrijke centralisatie van het bankentoezicht, die vragen oproept met het oog op de samenwerking tussen de ECB en nationale bankenautoriteiten en de rechtsbescherming.
Auteur(s)A.P.W. Duijkersloot , R. Ortlep , M.J.M. Verhoeven , R.J.G.M. Widdershoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn