Jurisprudentie in Nederland

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie in Nederland
Datum 27-05-2014
Aflevering 5
RubriekArbeidsrecht
TitelRechtbank Midden-Nederland 02-05-2014
CiteertitelJIN 2014/102
SamenvattingOpzegging curator, Opvolgend werkgeverschap, Faillissement, Ketenregeling, Ragetlie-regel, Vaststellingsovereenkomst, Afwijken dwingend recht
Samenvatting (Bron)Indiensttreding bij doorstartend bedrijf na faillissement werkgever. Opvolgend werkgeverschap ex artikel 7:668a BW en artikel 7:667 BW. Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan op grond van artikel 7:668a BW. Vaststellingsovereenkomst wegens stri
AnnotatorA.R. Houweling
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2014:1755
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 18-03-2014
CiteertitelJIN 2014/103
SamenvattingSchorsing tenuitvoerlegging, Belangenafweging, Contactregeling vader, Niet nakomen beschikking
Samenvatting (Bron)Lijfsdwang in verband met niet nakoming omgangsregeling. Incident strekkende tot schorsing van de executie van de lijfsdwang. Geen juridische of feitelijke misslag. Belangenafweging. Vordering afgewezen.
AnnotatorM.M. Schouten
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1345
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Den Haag 19-03-2014
CiteertitelJIN 2014/104
SamenvattingOnderhoudsverplichting kinderen, Stiefouder, Ongehuwde partner, Family life, Gelijkheidsbeginsel
Samenvatting (Bron)Leidt artikel 8 EVRM tot een onderhoudsverplichting - gelijk aan artikel 1:395 BW - van een nieuwe partner die samenleeft met de verzorgende ouder en diens minderjarige kinderen? In casu niet.
AnnotatorJ.P.M. Bol
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:943
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekPersonen- en familierecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27-03-2014
CiteertitelJIN 2014/105
SamenvattingVervangende toestemming verhuizing, Uitvoerbaar bij voorraadverklaring, Schorsing werking beschikking
Samenvatting (Bron)Vervangende toestemming voor verhuizing met de kinderen van partijen. Schorsing van de werking van die beschikking.
AnnotatorP.A. den Holländer
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2481
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 04-04-2014
CiteertitelJIN 2014/106
SamenvattingJoint venture, Samenwerkingsovereenkomst, Redelijkheid en billijkheid, Zorgvuldigheid bestuurders, Vennootschappelijk belang
Samenvatting (Bron)Vennootschapsrecht. Enquêterecht. Joint venture. Belang van de vennootschap: bevorderen van bestendige succes onderneming en, bij joint venture, aard en inhoud samenwerking aandeelhouders. Zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot belangen van stakeholders. HR 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0976, NJ 2010/544; HR 12 juli 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9145, NJ 2013/461; HR 14 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4117, NJ 2007/610. Bestuurstaak bij instructiemacht van aandeelhouders. Ondernemingskamer gebonden aan oordeel onderzoeker? HR 18 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2161, NJ 2003/286. Verplichtingen aandeelhouders uit hoofde van art. 2:8 BW. Informatieplicht bestuur op grond van art. 2:8 BW?
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:HR:2014:797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 04-04-2014
CiteertitelJIN 2014/107
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid, Voldoende ernstig persoonlijk verwijt, Overdracht activa
Samenvatting (Bron)Bestuurdersaansprakelijkheid. Overdracht activa aan zustermaatschappij, terwijl schuld aan schuldeiser onbetaald werd gelaten. Maatstaf voor persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder; HR 8 december 2006, ECLI:NL:HR:2006:AZ0758, NJ 2006/659. Ernstig verwijt; voldoende dat bestuurder ten tijde van de hem verweten gedraging ernstig rekening had moeten houden met mogelijkheid dat ondanks de gestelde tegenvordering een vordering op de vennootschap zou resteren.
AnnotatorM. Poelsema
UitspraakECLI:NL:HR:2014:829
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 11-04-2014
CiteertitelJIN 2014/108
SamenvattingGroepsvrijstelling, Preferentie, Moedervennootschap, Dochtervennootschap, Voorrecht werknemer, Nevenrecht
Samenvatting (Bron)Vermogensrecht. Vennootschapsrecht. Aansprakelijkheidsverklaring moedermaatschappij voor schulden dochtermaatschappij, art. 2:403 lid 1 onder f BW. Leidt bevoorrechte vordering op dochtermaatschappij tot bevoorrechte vordering op moedermaatschappij? Wettelijke grondslag voorrechten, art. 3:278 lid 2 BW. Richtlijnconforme interpretatie? Art. 57 lid 1 onder c Vierde Richtlijn betreffende de jaarrekening (78/660/EEG). Samenhang met 13/02589.
AnnotatorJ. van der Kraan
UitspraakECLI:NL:HR:2014:904
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelHoge Raad 11-04-2014
CiteertitelJIN 2014/109
SamenvattingOntvankelijkheid enquêteverzoek, Verwatering van aandelen
Samenvatting (Bron)Vennootschapsrecht. Enquêterecht. Ontvankelijkheid beroep bij vergissing in partij-aanduiding; HR 13 december 2013, ECLI:NL:HR:2013:1881. Ontvankelijkheid enquêteverzoek. Kapitaalseis; art. 2:346 lid 1, aanhef en onder b, BW. HR 29 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY7833, NJ 2013/304 (Chinese Workers). Valt een indirect belang aan te merken als economische gerechtigdheid die op één lijn moet worden gesteld met het belang van een aandeelhouder? Omstandigheden van het geval. Ontvankelijkheid indien verzoeker als gevolg van een uitgifte niet langer voldoet aan kapitaalseis en het enquêteverzoek betrekking heeft op die uitgifte.
AnnotatorP. Haas
UitspraakECLI:NL:HR:2014:905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Amsterdam 13-03-2014
CiteertitelJIN 2014/110
SamenvattingEnquêteprocedure, Corporate opportunity, Agenderingsrecht certificaathouder, Ontvlechting belangen indirect aandeelhouders
Samenvatting (Bron)OK. Artikelen 2:345 en 2:350 BW. Enquete. Twee aandeelhouders. Corporate opportunity. Belangen van een van de aandeelhouders achtergesteld. Verstoorde verhouding aandeelhouders. Gegronde redenen om te twijfelen aan een juist beleid. Toewijzing onderzoek en benoeming onderzoeker.
AnnotatorN.R.M. Huijben , S.J. Bais
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:786
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekOndernemingsrecht
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 01-04-2014
CiteertitelJIN 2014/111
SamenvattingPersonenvennootschappen, C.V, Bevoegdheid tot instellen vordering tot schadevergoeding
Samenvatting (Bron)De C.V. kent een afgescheiden vermogen, dat houdt in dat de vennootschappelijke goederengemeenschap zowel in als buiten faillissement van de vennootschap, zowel tijdens het bestaan van de vennootschap als na ontbinding daarvan, dient als verhaalsobject voor de crediteuren van de vennootschap en als zodanig is afgescheiden van het privévermogen van de vennoten. De vennootschappelijke goederengemeenschap vormt tevens een gebonden gemeenschap, dat wil zeggen dat over de in de gemeenschap gebrachte goederen voor de duur van de vennootschap uitsluitend ter verwezenlijking van haar doeleinden mag worden beschikt. Noch een afzonderlijke vennoot, noch een privé-crediteur van een vennoot kan tijdens het bestaan van de vennootschap een verdeling van de gemeenschap vorderen en evenmin kan een afzonderlijke vennoot over zijn aandeel in de onverdeelde gemeenschap beschikken noch over zijn onverdeelde aandeel in bepaalde onderdelen van de gemeenschap. Er is sprake van een beschikkingsgebondenheid van de vennoot, die zich ook uitstrekt tot de in de vennootschappelijke goederengemeenschap vallende rechten op genot van een goed en de vorderingsrechten van de vennootschap; dat is van de gezamenlijke vennoten als zodanig. De schade die de commanditaire vennoten door de (gestelde) wanprestatie van de beherend vennoot en in het verlengde daarvan het (gestelde) onrechtmatige handelen van de bestuurder van de beherend vennoot stellen te lijden, is schade die wordt geleden in het vermogen van de commanditaire vennootschap. De gebonden aard van het vennootschappelijke vermogen staat eraan in de weg dat een aantal commanditaire vennoten buiten de C.V. om hun aandeel in de schade van de beherend vennoot of haar bestuurder vorderen. Onweersproken is immers gesteld dat de C.V. niet is ontbonden. De vordering tot schadevergoeding is een vordering die aan de C.V. toekomt en niet aan de individuele commanditaire vennoten. De commanditaire vennoten hebben de vordering echter niet ten behoeve van de C.V. ingesteld. Hun vorderingen stuiten daarop af.
AnnotatorF. Oostlander
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2717
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 14-02-2014
CiteertitelJIN 2014/112
SamenvattingHuurrecht, Bedrijfsruimte, Dringend eigen gebruik, Renovatie, Herenhuisarrest, Structurele wanverhouding
Samenvatting (Bron)Huur bedrijfsruimte. Na renovatie geen overeenstemming over nieuwe huurprijs. Vordering tot beëindiging huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik en ontruiming. Maatstaf art. 7:296 lid 1 onder b, 7:300 lid 3 BW. Verschil met bescherming huurder woonruimte (HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL0683, NJ 2010/190).
AnnotatorF.M. Guljé
UitspraakECLI:NL:HR:2014:338
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 18-04-2014
CiteertitelJIN 2014/113
SamenvattingVerzekeringsrecht, Persoonlijk onderzoek door verzekeraar naar verzekerde, Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, Gebruik onrechtmatig verkregen bewijs
Samenvatting (Bron)Verzekeringsrecht. Beëindiging arbeidsongeschiktheidsverzekering. Persoonlijk onderzoek door verzekeraar naar verzekerde. Gedragscode Persoonlijk Onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, geen recht in de zin van art. 79 RO. Afweging tussen ernst van inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van verzekerde en belangen van verzekeraar die met de inbreuk worden gediend (Vgl. HR 31 mei 2002, ECLI:NL:HR:AD9609, NJ 2003/589). Beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Handelen in strijd met Gedragscode levert onrechtmatige inbreuk op. Onrechtmatig verkregen bewijs, vrije bewijsleer, art. 152 Rv. Bewijsuitsluiting indien door bijkomende omstandigheden gerechtvaardigd (HR 7 februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500, NJ 1993/78, en HR 12 februari 1993, ECLI:NJ:HR:1993:ZC0860, NJ 1993/599). Verweer in conventie strekkend tot (ver)nietig(baar)heid van buitengerechtelijke ontbinding.
AnnotatorR.D. Leen
UitspraakECLI:NL:HR:2014:942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 11-04-2014
CiteertitelJIN 2014/114
SamenvattingHuurrecht, Beëindiging huurovereenkomst, Ongebouwde onroerende zaak
Samenvatting (Bron)Huurrecht. Beëindiging huurovereenkomst voormalig vliegveld. Is een landingsbaan een gebouwde onroerende zaak? Art. 7:230a BW.
AnnotatorE.E. van der Kamp
UitspraakECLI:NL:HR:2014:899
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 18-04-2014
CiteertitelJIN 2014/115
SamenvattingProcesrecht, Ontvankelijkheid hoger beroep, Appelgrens indien over het gevorderde in meer (deel)vonnissen is beslist
Samenvatting (Bron)Procesrecht. Ontvankelijkheid hoger beroep. Appelgrens indien over het gevorderde in meer (deel)vonnissen is beslist; art. 332 lid 1 Rv.
AnnotatorM.C. van Rijswijk
UitspraakECLI:NL:HR:2014:946
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekCiviel recht
TitelHoge Raad 02-05-2014
CiteertitelJIN 2014/116
SamenvattingDeskundigenbericht, Klachten over onpartijdigheid deskundige
Samenvatting (Bron)Deskundigenbericht. Schadevordering uit hoofde van tekortkoming in nakoming inspanningsverplichting door rechthebbende na overdracht van rechten uit octrooi en Benelux merkdepot. Klachten over onpartijdigheid van door het hof benoemde deskundige, art. 194 Rv. Tijdigheid klachten, eerste gedingstuk na deponering deskundigenrapport. Stelplicht gelaedeerde, omstandigheden die objectief beschouwd twijfel aan onpartijdigheid deskundige rechtvaardigen, art. 198 lid 1 Rv, hof heeft ten onrechte deel deskundigenrapport aan zijn oordeel ten grondslag gelegd.
AnnotatorL.F. Dröge
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1067
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 22-04-2014
CiteertitelJIN 2014/117
SamenvattingOnttrekking aan pandrecht
Samenvatting (Bron)Onttrekking aan pandrecht, art. 348.1 Sr. Het Hof heeft geoordeeld dat de handeling van verdachte, te weten het zonder toestemming van X op eigen naam overschrijven van de aan Y in eigendom toebehorende auto, ertoe strekte de parate executie van het t.b.v. X op deze auto gevestigde stil pandrecht te beletten, en deze auto aldus te onttrekken aan het pandrecht a.b.i. art. 348.1 Sr. Dat oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is, in aanmerking genomen de door het Hof vastgestelde f&o, niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:965
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 22-04-2014
CiteertitelJIN 2014/118
SamenvattingPoging moord, Voorwaardelijk opzet
Samenvatting (Bron)Poging moord. Voorwaardelijk opzet. Het Hof heeft als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat verdachte welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het s.o. door het door hem, verdachte, tot ontploffing gebrachte explosief om het leven zou komen. Dat oordeel is niet onbegrijpelijk en is toereikend gemotiveerd.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1021
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekStrafrecht
TitelHoge Raad 13-05-2014
CiteertitelJIN 2014/119
SamenvattingOpzetheling
Samenvatting (Bron)Opzetheling. Falende bewijsklacht. Uit de vaststelling dat verdachte zijn auto merk Land Rover, voorzien van valse kentekenplaten, bij de dealer achterliet zonder die weer te komen ophalen, heeft het Hof kennelijk afgeleid dat het dermate onwaarschijnlijk is dat de verdachte niet wist dat die auto van misdrijf afkomstig was dat het niet anders kan zijn dan dat hij die wetenschap had. Aldus beschouwd is het oordeel van Hof ook zonder nadere motivering niet onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat namens verdachte geen f&o naar voren zijn gebracht die aan deze onwaarschijnlijkheid afbreuk zouden kunnen doen. Conclusie: anders.
AnnotatorM.L.C.C. de Bruijn-Lückers
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1103
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelHvJ EU 06-03-2013, C-206/13
CiteertitelJIN 2014/120
SamenvattingToepassingsgebied van het EU-Handvest van de Grondrechten, Ten uitvoer brengen van Unierecht, Relevante toepassingscriteria, Bevel tot ongedaan maken van onrechtmatig verrichte werkzaamheden in een landschapsbeschermingsgebied, Recht op eigendom
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 6 maart 2014.#Cruciano Siragusa tegen Regione Sicilia - Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo.#Verzoek van het Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Algemene beginselen van het Unierecht - Ten uitvoer brengen van het Unierecht - Werkingssfeer van het Unierecht - Voldoende aanknopingspunt - Geen - Onbevoegdheid van het Hof.#Zaak C-206/13.
AnnotatorM.P. Beijer
UitspraakECLI:EU:C:2014:126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelJIN 2014/121
SamenvattingHoren, Afzien van horen, Locatie horen
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 21 februari 2012 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het voorschot huurtoeslag en het kindgebonden budget van [appellant] voor het jaar 2012 op nihil gesteld. Bij hetzelfde geschrift heeft de Belastingdienst/Toeslagen aan [appellant] meegedeeld dat zijn recht op zorgtoeslag voor het jaar 2012 nihil blijft.
AnnotatorJ.H. Keinemans
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:623
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelJIN 2014/122
SamenvattingHandhaving, Last onder dwangsom of bestuursdwang, Niet zelfvoorziend opleggen, Zelf in de zaak voorzien
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 7 juli 2011 heeft het college het verzoek van [appellant sub 2] om handhavend op te treden tegen geluidshinder veroorzaakt door het gebruik van de voetbalkooi aan het Handjesgras te Veenendaal, afgewezen.
AnnotatorA.M.M.M. Bots
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:731
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelJIN 2014/123
SamenvattingGBA, Basisregistratie personen, Privacyrichtlijn, Wbp, Verzoek tot wijziging van de geboortedatum, Fictieve datum, Ongedocumenteerden, DigiD, Identificatie in het elektronisch bestuurlijk verkeer, Uitoefening van het recht op sociale identiteit, Ongeoorloofd onderscheid tussen gelijke gevallen, Discriminatoir besluit
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 mei 2012 heeft het college een verzoek tot wijziging van de geboortedatum van [appellante] in de gemeentelijke basisadministratie (hierna: de GBA) afgewezen.
AnnotatorG. Overkleeft-Verburg
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:944
Artikel aanvragenVia Praktizijn