Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Tijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Datum 01-06-2014
Aflevering 3
RubriekColumn
TitelAchterhoedegevecht
CiteertitelTPV 2014/21
SamenvattingZoals waarschijnlijk velen met mij worstelt auteur met de vraag waar de ontwikkelingen ― of het ontbreken daarvan ― rondom het Nederlandse pensioenstelsel toe zullen leiden.
Auteur(s)R.M.J.M. de Greef
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWie betaalt de rekening voor waardeoverdracht?
CiteertitelTPV 2014/22
SamenvattingWerknemers die deelnemen aan een pensioenregeling hebben het wettelijk recht op waardeoverdracht bij wisseling van dienstverband. In het kader van deze wettelijk verplichte waardeoverdracht kan zich bij de overdragende pensioenuitvoerder de situatie voordoen dat de beschikbare overdrachtswaarde minder of meer bedraagt dan het bedrag dat op grond van de toepasselijke wetgeving moet worden overgedragen. Bij de aannemende pensioenuitvoerder kan zich de situatie voordoen dat de overdrachtswaarde ontoereikend is om de pensioenaanspraken toe te kennen die op grond van de toepasselijke wetgeving moeten worden toegekend, of dat sprake is van een overschot. In elk van deze situaties rijst de vraag wie een tekort moet dragen respectievelijk aan wie een overschot toekomt. Is dat de pensioenuitvoerder, de oude respectievelijk de nieuwe werkgever of degene die van het wettelijk recht op waardeoverdracht gebruikmaakt? Die vraag wordt hierna beantwoord.
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelEen DB-waardige DC-regeling
CiteertitelTPV 2014/23
SamenvattingDC is hot. Bij verzekeraars is de trend richting DC al langer waarneembaar.[1] Maar nu het reële contract van de baan lijkt, wordt DC ook steeds nadrukkelijker als oplossing ingebracht in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel.[2] De discussie spitst zich dan al gauw toe op DB versus DC, een polariserende zwart-wit vergelijking. Er bestaan veel misverstanden en vooroordelen, zowel over DB als over DC. Maar als je er nauwkeuriger naar kijkt, zul je zien dat de twee systemen in feite helemaal niet zoveel van elkaar verschillen. Vanuit die gedachte hopen wij met dit artikel een onbevooroordeelde bijdrage te kunnen leveren aan de brede discussie over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel, die dit jaar door staatssecretaris Klijnsma is opgestart. In dit artikel starten we onze zoektocht vanuit DC. We zoeken naar de verbeterpunten in de huidige vormgeving daarvan.
Auteur(s)Y.H. van Dorssen , K. Nauta
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelInvaren: ten onrechte geen aandacht voor het Handvest
CiteertitelTPV 2014/24
SamenvattingProf. R.H. Maatman gaat in TPV 2014/17 uitgebreid in op het vraagstuk van het zogenaamde invaren. Maatman verstaat onder invaren de ‘transformatie van opgebouwde pensioenrechten en -aanspraken tot rechten met een ander, voorwaardelijk karakter’. Maatman levert een zeer nuttige bijdrage aan het debat, en schept de nodige duidelijkheid over het vraagstuk dat dikwijls met de nodige semantiek lijkt te zijn omgeven. Toch is er één, niet te verwaarlozen, kanttekening te maken: Maatman gaat voorbij aan de toepasbaarheid van het Handvest van de Grondrechten van de EU. Daarmee zou de conclusie van Maatman dat het invaarrisico bijzonder klein is, beperkt houdbaar kunnen zijn. Nu bekend werd dat pensioenfondsen het risico van invaren willen overnemen van de Nederlandse staat, moet dit goed indachtig worden gehouden. In voetnoot 29 van zijn bijdrage schrijft Maatman: “H. van Meerten stelt dat een beroep op art. 17 EU Handvest eveneens mogelijk is. Vgl. zijn presentatie op www.knaw.nl. Of dat beroep iets toevoegt aan art. 1 EP EVRM, zie ik nog niet.” In deze bijdrage zal auteur een en ander nader toelichten.
Auteur(s)H. van Meerten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelVan oude premieachterstanden, de vorderingen die overgaan…
CiteertitelTPV 2014/25
SamenvattingOver de gevolgen van overgang van onderneming op het gebied van pensioen is nog maar weinig jurisprudentie. Tot vorig jaar juni moesten we het doen met de uitspraak inzake ING/ RR Donnelley over toepassing van het pensioenkeuzerecht. Op 12 juni 2013 wees de Rechtbank Midden Nederland een tweede uitspraak: een opmerkelijke uitspraak, waarin de kantonrechter besliste dat een bedrijfstakpensioenfonds verhaal kan nemen op de verkrijgend werkgever voor de door de overdragende werkgever onbetaald gelaten pensioenpremies met een beroep op de overgang van ondernemingregeling. Deze uitspraak is van groot belang voor de overnamepraktijk. Immers, ondernemingen zullen niet graag geconfronteerd worden met dergelijke vorderingen van pensioenuitvoerders (of slechts van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, afhankelijk van de interpretatie van de uitspraak). Juristen die zich met deze tak van recht bezighouden doen er dan ook goed aan van deze uitspraak kennis te nemen en zekerheden in de overeenkomst die ten grondslag ligt aan de overgang van onderneming. Enige terughoudendheid is echter ook op zijn plaats: hoger beroep inmiddels is ingesteld. Ondanks de auteurs inziens verstrekkende gevolgen is een debat over deze uitspraak vrijwel uitgebleven. Reden voor om te trachten langs deze weg alsnog een debat aan de gang te krijgen. Auteur ziet in appel goede reden voor vernietiging van het vonnis uit eerste aanleg.
UitspraakECLI:NL:RBMNE:2013:CA3506
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelIntegraal Risicomanagement bij uitbesteding
CiteertitelTPV 2014/26
SamenvattingIeder pensioenfonds doet aan risicomanagement. Het is onderdeel van de dagelijkse praktijk van de pensioenfondsbestuurder.[4] Het langlevenrisico, marktrisico, strategisch beleggingsbeleid en de selectie van dienstverleners. Het heeft allemaal met risicomanagement te maken. Maar dat betekent niet dat risicomanagement al een geïntegreerd onderdeel is van de dagelijkse aansturing. Het blijven vaak nog aparte processen, per thema georganiseerd in verschillende bestuurscommissies.
Auteur(s)R.M.J.M. de Greef , P. Kleijne , A. Schoonhoven
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelAmbtshalve premienota's en Geen terugbetaling onverschuldigd betaald pensioen
CiteertitelTPV 2014/28
SamenvattingIn de deze rubriek kort aandacht voor twee uitspraken, ECLI:NL:GHARL:2014:2869 over ambtshalve premienota's en ECLI:NL:RBAMS:2014:2752 inzake geen terugbetaling onverschuldigd betaald pensioen.
Auteur(s) Redactie
Artikel aanvragenVia Praktizijn