AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 06-06-2014
Aflevering 23
TitelHvJ EU 26-09-2014, C-626/11 P, ECLI:EU:C:2013:595
CiteertitelAB 2014/188
SamenvattingPrematuur beroep tot nietigverklaring ex artikel 263 VWEU.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 26 september 2013. # Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) en SNF SAS tegen Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). # Hogere voorziening - Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) - Registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen - Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH-verordening) - Artikelen 57 en 59 - Autorisatieplichtige stoffen - Identificatie van acrylamide als zeer zorgwekkende stof - Opneming in lijst van kandidaatstoffen - Publicatie van lijst op website van ECHA - Beroep tot nietigverklaring ingesteld voor die publicatie - Ontvankelijkheid. # Zaak C-626/11 P.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:EU:C:2013:595
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 15-05-2014, C-521/12
CiteertitelAB 2014/189
SamenvattingCompenserende maatregelen. Maatregelen die er niet toe strekken negatieve gevolgen te voorkomen.
Samenvatting (Bron)Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 mei 2014.#T. C. Briels e.a. tegen Minister van Infrastructuur en Milieu.#Verzoek van de Raad van State (Nederland) om een prejudiciele beslissing.#Prejudiciele verwijzing - Milieu - Richtlijn 92/43/EEG - Artikel 6, leden 3 en 4 - Instandhouding van natuurlijke habitats - Speciale beschermingszones - Beoordeling van de gevolgen van een plan of een project voor een beschermd gebied - Vergunning voor een plan of een project voor een beschermd gebied - Compenserende maatregelen - Natura 2000-gebied ,Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek' - Project voor het trace van Rijksweg A2 ,'s-Hertogenbosch-Eindhoven'.#Zaak C-521/12.
AnnotatorR.H.W. Frins
LinkVolledige tekst uitspraak (europa.eu)
UitspraakECLI:EU:C:2014:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 28-03-2014
CiteertitelAB 2014/190
SamenvattingOverschrijding redelijke termijn van art. 6 EVRM in zaak voor civiele rechter. Onteigeningszaak met gemeente als wederpartij. ImmateriŽle schade. Geen stelplicht. Aparte procedure tegen de Staat bij kantonrechter. Daar mag geen griffierecht worden geheven. Aansluiting bij standaardvergoeding bestuursrechters van Ä 500 per half jaar overschrijding. Echter anders dan bij de bestuursrechters geen vaste termijnen. Maatwerk vereist wegens diversiteit civiele procedures.
Samenvatting (Bron)Overschrijding redelijke termijn (ORT). Art. 6 EVRM. Art. 13 EVRM. Stelplicht ter zake van immateriŽle schade bij schadevordering wegens ORT. HR 11 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BX8360. Dient vordering wegens ORT in civiele procedure te worden ingesteld in een afzonderlijke procedure tegen de Staat? EHRM 11 september 2002, nr. 57220/00 (Mifsud/Frankrijk); EHRM 15 mei 2007, nr. 2115/04 (Depauw/BelgiŽ). Griffierecht. Art. 4, lid 1 en 2 Wet griffierechten burgerlijke zaken. Hoogte van vergoeding immateriŽle schadevergoeding. Richttermijnen voor redelijke duur? Onteigening; schadeloosstelling wegens vervallen erfdienstbaarheid (art. 44 en 59 lid 3 Ow). Maatstaf van art. 5:79 BW: verzet redelijk belang van rechthebbende zich tegen opheffing? Moeten daarbij andere belangen dan die van de gerechtigde worden betrokken?
AnnotatorT. Barkhuysen , M.L. van Emmerik
UitspraakECLI:NL:HR:2014:736
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 20-12-2013
CiteertitelAB 2014/191
SamenvattingDwangsom bij het niet tijdig beslissen. De bijkomende dwangsombeschikking ex artikel 4:18 Awb deelt het procedurele lot van het onderliggende niet tijdig genomen besluit.
Samenvatting (Bron)Art. 4:19 Awb; art. 26 en 65 AWR. Bij een beroep inzake een dwangsombeschikking is de rechter bevoegd die ook bevoegd is het beroep inzake het onderliggende besluit te behandelen. Geen bezwaar en beroep is mogelijk bij de bestuursrechter als het onderliggende besluit een ambtshalve te verlenen vermindering van een aanslag betreft waartegen geen bezwaar en beroep openstaat.
AnnotatorR. Ortlep
UitspraakECLI:NL:HR:2013:1797
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelAB 2014/192
SamenvattingOpenbaarheid en controle strategie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 april 2012 heeft de staatssecretaris een verzoek van Customs Knowledge tot openbaarmaking van informatie deels ingewilligd en deels afgewezen.
AnnotatorP.J. Stolk
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:725
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelAB 2014/193
SamenvattingDe holdingmaatschappij kan verantwoordelijk worden gehouden voor de overtreding van Chemie-Pack Nederland B.V., nu zij over dat bedrijf de zeggenschap uitoefende en in het bedrijf ook de feitelijke leiding had.
Samenvatting (Bron)Bij besluiten van 18 en 21 januari 2011 heeft de minister besloten om jegens Chemie-Pack Nederland B.V. en [wederpartij] spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens overtreding van de artikelen 6.2 en 6.8 van de Waterwet. Daarbij heeft de minister vermeld dat de kosten van de toepassing van bestuursdwang voor rekening van Chemie-Pack Nederland B.V. en [wederpartij] komen.
AnnotatorC.N.J. Kortmann
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:515
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelAB 2014/194
SamenvattingBevoegdheid tot handhaving bij geschonden herstelplicht en zorgplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2009 heeft de staatssecretaris het verzoek van de KNNV om handhavend op te treden tegen de peilverlaging in het deel van de polder Reeuwijk en Sluipwijk aangeduid als blok 2, afgewezen.
AnnotatorP. Mendelts
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:281
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 26-02-2014
CiteertitelAB 2014/195
SamenvattingOpvang voor vreemdelingen. Geen ideale woning maar er is toch sprake van fair balance.
Samenvatting (Bron)Afwijzing verzoek om toelating tot de maatschappelijke opvang afgewezen. Aan appellante is van opvang verleend in het WOU-huis. Geen noodzaak tot verdergaande opvang.
AnnotatorA. Tollenaar
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:863
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 04-12-2013
CiteertitelAB 2014/196
SamenvattingEigenaar van woning is belanghebbende bij aanpassing ervan op aanvraag om een MO-voorziening door huurder.
Samenvatting (Bron)Belang derde bij toekenning Wmo-voorziening.
AnnotatorI. Sewandono
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:2716
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 28-01-2014
CiteertitelAB 2014/197
SamenvattingWet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Hoger beroep in civielrechtelijk kort geding. Misbruik van recht. Verhoging dwangsom bij misbruik in incidenteel appel.
Samenvatting (Bron)Gemeente kan, in geval van misbruik, bij burgerlijke rechter vorderen dat burger wordt verboden meer dan een bepaald aantal verzoeken en beroepen bij gemeente in te dienen. Suit injunction. Misbruik van bevoegdheid.
AnnotatorR. Stijnen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:75
Artikel aanvragenVia Praktizijn