AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 21-06-2014
Aflevering 25
TitelHoge Raad 09-08-2013
CiteertitelAB 2014/207
SamenvattingLiberalisering elektriciteitsmarkt, onderhandelingsakkoord, bevoegdhedenovereenkomst, reguleringsovereenkomst, inspanningsverbintenis, Staatsaansprakelijkheid?, algemene beginselen van behoorlijk bestuur, toetsingsverbod.
Samenvatting (Bron)Staatsaansprakelijkheid. Afgewezen schadevordering elektriciteitsbedrijven jegens Nederlandse staat wegens wetswijzigingen (voorrangsregeling) ten behoeve van liberalisering elektriciteitsmarkt die in strijd bleken met discriminatieverbod in Richtlijn 96/92/EG van 19 december 1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (Elektriciteitsrichtlijn). Art. 13 Overgangswet Elektriciteitsproductiesector; art. 7 lid 5 en art. 16 Elektriciteitsrichtlijn. Schending door Staat van onderhandelingsakkoord? Inspanningsverplichting.
AnnotatorF.J. van Ommeren , K. Wilkeshuis
UitspraakECLI:NL:HR:2013:478
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 22-11-2013
CiteertitelAB 2014/208
SamenvattingDe afwijzing van een aanvraag om een verblijfsvergunning regulier die tevens een terugkeerbesluit omvat, kent geen afzonderlijke besluitonderdelen als bedoeld in art. 6:13 Awb.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen en hem opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten (hierna: het terugkeerbesluit).
AnnotatorT. Groenewegen
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2119
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-10-2013
CiteertitelAB 2014/209
SamenvattingIntrekking bouwvergunning, dwangsom, invordering, overgangsrecht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 13 januari 2011 heeft het college besloten tot invordering van een door [wederpartij] verbeurde dwangsom van 250.000,00.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1563
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-10-2013
CiteertitelAB 2014/210
SamenvattingBouwwerk, vergunningplicht.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 23 januari 2012 heeft het college [appellant] onder oplegging van een dwangsom gelast de geconstateerde overtredingen op zijn perceel, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie G, nummer 446, binnen een week te beëindigen en beëindigd te houden.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1574
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-08-2013
CiteertitelAB 2014/211
SamenvattingWav-boetes. Geen reden voor nihilstelling of matiging boetes.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 1 augustus 2011 heeft de minister aan [appellante sub 1] en [appellante sub 2] boetes opgelegd van in totaal 48.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav). Bij onderscheiden besluiten van 1 augustus 2011 heeft de minister aan zowel [appellante sub 3] als [appellante sub 4] een boete opgelegd van 8.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav. Bij onderscheiden besluiten van 1 augustus 2011 heeft de minister aan [appellante sub 5] boetes opgelegd van in totaal 32.000,00 wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wav.
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:617
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 07-08-2013
CiteertitelAB 2014/212
SamenvattingWav-boetes. Geen reden voor nihilstelling of matiging boetes.
Samenvatting (Bron)Bij onderscheiden besluiten van 16 en 20 april 2010 heeft de minister [appellante sub 1] boetes van in totaal 56.000,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav).
AnnotatorH.E. Bröring
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:645
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelAB 2014/213
SamenvattingBestemmingsplan. Relativiteit in relatie tot zorgvuldig ruimtegebruik en bescherming van de stedenbouwkundige structuur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Enter-dorp, herziening Krompatte" vastgesteld.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1442
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 20-03-2014
CiteertitelAB 2014/214
SamenvattingVertrouwensbeginsel: geen bevoegd gedane toezegging.
Samenvatting (Bron)Na een aaneengesloten reeks van uitzendcontracten en ambtelijke aanstellingen in dezelfde functie geen vaste aanstelling.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:930
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 10-04-2014
CiteertitelAB 2014/215
SamenvattingVertrouwensbeginsel, juiste auteur van de verwachtingen?
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. De minister heeft een ontwerpbesluit tot toekenning van de verlengde uitkering aan de Raad van State ter advisering voorgelegd. Nadat de Raad van State hierover negatief had geadviseerd heeft de minister een voordracht tot weigering van de verlengde uitkering aan de Kroon gedaan. De Raad is van oordeel dat dit in flagrante strijd is met de bij brief van 13 januari 2009 door de minister aan appellante gedane toezegging. Verweerder zal opnieuw op het bezwaar moeten beslissen, waarbij als uitgangspunt moet dienen een voordracht van de minister overeenkomstig de gedane toezegging.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1246
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 10-12-2012
CiteertitelAB 2014/216
SamenvattingBestuurlijke lus. Zelf in de zaak voorzien na mislukte bestuurlijke lus.
Samenvatting (Bron)De Raad merkt in de eerste plaats op dat de hier aan de orde zijnde feiten en omstandigheden voor het eerst bij besluit 1 duidelijk in de tijd en naar zijn bewoordingen binnen het beoordelingstijdvak gemarkeerd zijn. Appellante heeft de (on)juistheid daarvan dus niet eerder aan de orde kunnen stellen. Een voldoende eindoordeel van een beoordeling laat onverlet dat uitdrukkelijk vermelde negatieve (deel)aspecten van de gegeven waardering in het beoordelingstijdvak inzichtelijk behoren te zijn en dat het op de weg van het bevoegd gezag ligt om daarvoor de benodigde onderbouwing aan te dragen (CRvB 9 december 2004, LJN AR7783). Nu het hieraan ontbreekt en het college er inmiddels tweemaal niet in is geslaagd om een draagkrachtig gemotiveerd besluit over de beoordeling te nemen, acht de Raad, mede gelet op de proceshouding van het college na de tussenuitspraak, de conclusie gerechtvaardigd dat het college kennelijk niet in staat is om een deugdelijk gemotiveerde beoordeling over de in geding zijnde periode vast te stellen. Daarom zal de Raad overeenkomstig het verzoek van appellante het besluit van 22 juli 2009 herroepen.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2012:BY7678
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 12-02-2014
CiteertitelAB 2014/217
SamenvattingHet CBb vraagt het HvJEU of ACM ook daar waar geen sprake is van aanmerkelijke marktmacht bevoegd is tot tariefregulering ten behoeve van interoperabiliteit.
Samenvatting (Bron)Prejudiciële vragen omtrent de overeenstemming van artikel 5 Besluit Interoperabiliteit met artikel 28 Universeledienstrichtlijn Toepassing van artikel 8:26 Awb
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:39
Artikel aanvragenVia Praktizijn