AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 28-06-2014
Aflevering 26
TitelHoge Raad 22-03-2013
SamenvattingRedelijke termijn. Bezwaar- en beroepsfase: wijze van toerekening. Niet van belang of belanghebbende heeft aangedrongen op spoedige behandeling. Ook in rijksbelastingzaken Staat (M v V&J) als partij uitnodigen.
Samenvatting (Bron)Inkomstenbelasting; art. 16 AWR; navordering. Oordeel van het Hof dat de Inspecteur een ambtelijk verzuim heeft begaan blijft in stand. Art. 8:73 Awb; vergoeding van immateriŽle schade in geval van overschrijding redelijke termijn bezwaar- en beroepsfase. Verdeling van de schadevergoeding ten laste van het bestuursorgaan en de Staat. De Minister van Veiligheid en Justitie moet worden betrokken bij de beslissing op het verzoek om schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn van berechting.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:HR:2013:BX6666
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelAB 2014/219
SamenvattingGeen verzuimherstel na te laat ingediende beroepsgronden. De keuze voor elektronische verzending komt voor rekening van appellant.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning verleend voor het varen met [rondvaartboot] richting de Kinderdijk te Alblasserdam.
AnnotatorA.M. Klingenberg
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1384
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelAB 2014/220
SamenvattingContext waarin om informatie wordt verzocht bepalend voor grondslag waarop verzoek wordt beoordeeld.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 26 juni 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders van Baarn [appellant] naar aanleiding van diens verzoek daartoe op voet van de Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet Woz) dan wel de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) een aantal gegevens verstrekt.
AnnotatorE.J. Daalder , N. Bontje
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1161
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 09-04-2014
CiteertitelAB 2014/221
SamenvattingVerzoek om informatie in het kader van de procedure ter verkrijging van een machtiging tot voorlopig verblijf is geen Wob-verzoek.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 17 oktober 2012 heeft de rechtbank een door [appellant A] en [appellant B] ingesteld beroep tegen het niet tijdig nemen van een besluit niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.
AnnotatorE.J. Daalder , N. Bontje
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1199
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelAB 2014/222
SamenvattingEen medische rapportage die concludeert dat littekens, lichamelijke en psychische klachten consistent zijn met de verklaringen van de asielzoeker kan ertoe leiden dat de staat gehouden is een medisch deskundige in te schakelen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 oktober 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorA.M. Reneman
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:600
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelAB 2014/223
SamenvattingZesmaandenjurisprudentie van de CRvB met betrekking tot de terugvordering van tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 15 juli 2011 heeft het college de aan [appellante] toegekende maandelijkse tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang voor de periode 1 januari tot en met 15 augustus 2010 herzien en ingetrokken en de betaalde tegemoetkoming voor die periode teruggevorderd tot een bedrag van 2.263,27.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:313
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 20-09-2013
CiteertitelAB 2014/224
SamenvattingSituatie waarin een niet-begeleide minderjarige zonder gezinsleden elders in de EU, in meerdere lidstaten asiel heeft gevraagd. De lidstaat waar deze minderjarige zich bevindt, is verantwoordelijk voor behandeling van het asielverzoek.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 27 februari 2012 heeft de minister een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen. Dit besluit is aangehecht.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:1220
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 21-05-2014
CiteertitelAB 2014/225
SamenvattingBeheersverordening. Illegaal gebruik mag van het overgangsrecht worden uitgesloten.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 10 augustus 2011 heeft het college [wederpartij sub 1] en anderen gelast de permanente bewoning dan wel nachtverblijf van de tuinhuisjes op het volkstuinencomplex "Rijn Schie" aan de Westvlietweg 10 te Den Haag (hierna: de volkstuinhuizen) uiterlijk op 1 september 2012 dan wel 1 september 2016 te staken en gestaakt te houden, onder oplegging van een dwangsom van 6.000,00 per dag dat niet aan de last is voldaan met een maximum van 30.000,00.
AnnotatorA.G.A. Nijmeijer
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1821
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 02-04-2014
CiteertitelAB 2014/226
SamenvattingMaximale boete van 50% van het terugvorderingsbedrag opgelegd.
Samenvatting (Bron)Deze uitspraak is gerectificeerd door de rectificatie-uitspraak met ECLI:NL:CRVB:2014:2075, 13-3090 WSF-R. De gerectificeerde uitspraak is te vinden onder ECLI:NL:CRVB:2014:2107 13-3090 WSF-G, d.d. 26-02-2014. De tekst van deze oorspronkelijke uitspraak is niet meer geldig.
AnnotatorH.E. BrŲring
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1090
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 13-02-2014
CiteertitelAB 2014/227
SamenvattingHet CBb bevestigt dat onder omstandigheden passend kan zijn dat ACM aan Tennet een negatieve efficiŽntiecorrectie (x-factor) voor de tarieven van het landelijk hoogspanningsnet oplegt met een prijsstijging voor afnemers tot gevolg.
Samenvatting (Bron)ontvankelijkheid bezwaar, belanghebbende, eigen belang, belang onderscheidt zic niet van dat van andere afnemers van (E)HS transportdiensten, totale inkomsten, negatieve x-factor, aanmerkelijke investering, indiening nadere stukken, strijd met de goede procesorde
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:50
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 04-04-2014
CiteertitelAB 2014/228
SamenvattingWegbeheerdersaansprakelijkheid. De enkele stelling dat de financiŽle middelen ontoereikend zijn, volstaat niet.
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid overheidslichaam als beheerder openbare weg; art. 6:174 BW. HR 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236, NJ 2012/155. Spleet tussen weg en (verharde) berm; gevaar voor fietsers; voldoet weg aan daaraan te stellen eisen? Stelplicht eiser dat wegbeheerder gevaar eenvoudig kon voorkomen. Onderbouwingsplicht verweer dat financiŽle middelen te beperkt waren. Domein overheidslichaam; aanknopingspunten slachtoffer. Voorshands oordeel of omkering bewijslast? Mening deskundige die hof overneemt. Onbegrijpelijk oordeel?
AnnotatorA.H.J. Hofman
UitspraakECLI:NL:HR:2014:831
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Den Haag 06-05-2014
CiteertitelAB 2014/229
SamenvattingDe in 2003 verschoven veenkade in Wilnis was niet gebrekkig in de zin van art. 6:174 . Langdurige droogte was de oorzaak van de kadeverschuiving, hetgeen ten tijde daarvan een objectief onkenbaar risico was. Het Hoogheemraadschap is evenmin beneden de zorg van een goed beheerder gebleven
Samenvatting (Bron)Kadeverschuiving Wilnis; aansprakelijkheid waterschap. Oordeel na getuigenverhoor en deskundigenbericht. Opstalaansprakelijkheid (6:174 BW) en aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (6:162 BW). Kadeverschuiving is volgens deskundige waarschijnlijk veroorzaakt door langdurige droogte; dat werd in 2003 niet als risico door waterschappen onderkend. Kade volgens deskundige voldoende stabiel onder natte omstandigheden. Waterschap niet onder de maat van een goed waterbeheerder gebleven. Eindarrest na verwijzing door Hoge Raad, 17 december 2010, ECLI:NL:HR:2010:BN6236. Vervolg op tussenarresten van 17 april 2012, ECLI:GHSGR:201:BW1497, en 27 november 2012, ECLI:GHSGR:2012:BZ0872.
AnnotatorH.K. Gilissen
UitspraakECLI:NL:GHDHA:2014:1539
Artikel aanvragenVia Praktizijn