Tijdschrift voor Omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Tijdschrift voor Omgevingsrecht
Datum 02-07-2014
Aflevering 1
RubriekRedactioneel
TitelNieuwe toverkracht voor de aloude toverformule? Lex silencio positivo pilatus pas, ik wou dat het aangevraagde grondgebruik toegestaan was!
CiteertitelTvO 2014, 1, p. 1
SamenvattingHet ruimtelijk bestuursrecht kent sinds lange tijd een toverformule in de vorm van de zogenaamde toverformulevrijstelling. De verplichting om in het bestemmingsplan de toverformulevrijstelling op te nemen, stamt uit een ver verleden. De Kroon eiste dat bij het algemeen gebruiksverbod dat in elk bestemmingsplan moest worden opgenomen, ook een mogelijkheid om daarvan (op aanvraag) vrijstelling te verlenen hoorde, indien strikte toepassing van het algemeen gebruiksverbod zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd (de toverformulevrijstelling). De Kroon – ook al zo’n sprookjesachtige figuur – die destijds nog moest oordelen over de rechtmatigheid en doelmatigheid van bestemmingsplannen, eiste dat het algemeen gebruiksverbod dat in elk bestemmingsplan moest worden opgenomen, vergezeld diende te gaan van een verplichting om daarvan (op aanvraag) vrijstelling te verlenen, indien strikte toepassing van het algemeen gebruiksverbod zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd (de toverformulevrijstelling). De toverformulevrijstelling is ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wabo getransformeerd tot een omgevingsvergunning waarmee met behulp van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo binnenplans van het bestemmingsplan wordt afgeweken.
Auteur(s)F.A.G. Groothuijse
Pagina1-3
LinkVolledige tekst artikel (uu.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelDe provinciale Verordening ruimte als instrument voor verduurzaming van de veehouderij
CiteertitelTvO 2014, 1, p. 4
SamenvattingDe schaalvergroting en intensivering in de veehouderij hebben met name in de concentratiegebieden geleid tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat. In deze bijdrage wordt aan de hand van de jurisprudentie bezien op welke wijze deze verslechtering door middel van de Verordening ruimte kan worden tegengegaan. Vervolgens wordt aan de hand van de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant kritisch bezien of het mogelijk is dit verslechterde woon- en leefklimaat te verbeteren en tegelijkertijd de verduurzaming van de veehouderij te bevorderen. Geconcludeerd wordt dat door middel van de algemene regels van de provinciale Verordening ruimte de vestiging en uitbreiding van veehouderijen in aangewezen gebieden kunnen worden beperkt of verboden, zelfs als daarmee wordt afgeweken van een reconstructieplan of wanneer reeds maatregelen zijn getroffen op grond van de regelgeving ter bestrijding van dierziekten. Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat in de Verordening ruimte ook milieunormen kunnen worden opgenomen, tenzij daardoor strijd ontstaat met andere wetgeving. Daarmee zou de Verordening ruimte in beginsel de mogelijkheid bieden om het woon- en leefklimaat te verbeteren en tevens de duurzaamheid van de veehouderij te bevorderen. Echter, de wijze waarop de milieunormen in de Verordening ruimte 2014 van Noord-Brabant zijn vormgegeven, lijkt – vooral met betrekking tot de normen voor geur en fijn stof – juridisch kwetsbaar. De toekomst zal daarom moeten uitwijzen of de provinciale Verordening ruimte ook een bruikbaar instrument is voor de verduurzaming van de veehouderij.
Auteur(s)P.B. Bokelaar
Pagina4-16
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelGezondheidsrisico’s van veehouderijen
CiteertitelTvO 2014, 1, p. 17
SamenvattingIn deze bijdrage wordt stilgestaan bij de vraag hoe de gezondheidsrisico’s (zoönosen en endotoxinen) van veehouderijen via het omgevingsrecht worden gereguleerd. Daarbij worden achtereenvolgens de jurisprudentie over ruimtelijke besluiten, de jurisprudentie inzake milieubesluiten en te verwachten beleid aan de orde gesteld. Tot slot zal aan de hand van de Q-koortsepidemie worden geïllustreerd hoe het systeem thans werkt.
Auteur(s)P.P.A. Bodden
Pagina17-25
LinkVolledige tekst (hekkelman.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekDiversen
TitelReactie op afwijzing van de voordracht tot vernietiging van ‘Beheersverordening Hellebeuk’
CiteertitelTvO 2014, 1, p. 26
SamenvattingDe gemeente Voerendaal heeft door middel van een beheersverordening de – daarvoor illegale – permanente bewoning van recreatiewoningen gelegaliseerd. In deze bijdrage wordt de toelaatbaarheid van het legaliseren van gebruik in een beheersverordening besproken aan de hand van de afwijzing van de minister van IenM om de beheersverordening te vernietigen.
Auteur(s)M.J.H. van Baalen
Pagina26-29
Artikel aanvragenVia Praktizijn