AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 05-07-2014
Aflevering 27
TitelHoge Raad 07-03-2014
CiteertitelAB 2014/230
SamenvattingAfwijzen wetgevingsbevel bij bestuurswetgeving. Uitvaardiging AMvB onrechtmatig verklaren verplicht niet tot aanpassing.
Samenvatting (Bron)Auteursrecht. Door rechthebbenden te ontvangen billijke vergoeding in geval van door lidstaten gestelde beperkingen op reproductierechten van auteurs- en naburig rechthebbenden ten behoeve van privť-gebruik; art. 2 en 5 lid 2 aanhef en onder b Auteursrechtrichtlijn (Richtlijn 2001/29/EG) en art. 10 aanhef en onder e Wet op de naburige rechten. Aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur van voorwerpen ten aanzien waarvan billijke vergoeding verschuldigd is, art. 16c Auteurswet (thuiskopievergoeding). Handelt de Staat in strijd met de Auteursrechtrichtlijn en de daarmee samenhangende nationale wetgeving door bij amvb digitale audiospelers en videorecorders niet aan te wijzen als voorwerpen ten aanzien waarvan thuiskopievergoeding verschuldigd is? Resultaatsverplichting Staat ter verzekering van billijke vergoeding, autonoom Unierechtelijk begrip, goede werking interne markt, waarborg rechtvaardig evenwicht tussen rechthebbenden en gebruikers. Beperkingen beleidsvrijheid lidstaten bij vaststelling vergoedingsregeling, coherente wijze van invulling. Naar inhoud met Auteursrechtrichtlijn strijdige amvbs. Kostenveroordeling, toepasselijkheid art. 1019h Rv, strijd met art. 14 Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG)? Aanhouding beslissing vanwege samenhang met de in HR 21 september 2012, ECLI:NL:HR:2012:BW5879 (ACI c.s./Thuiskopie) gestelde prejudiciŽle vraag.
AnnotatorG. Boogaard , J. Uzman
UitspraakECLI:NL:HR:2014:523
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelAB 2014/231
SamenvattingKinderrechter berekent beroepstermijn verkeerd; marginale toetsing huisverbod.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 december 2012 heeft de burgemeester [appellant] een huisverbod opgelegd voor de woning aan de [locatie] te Poortugaal.
AnnotatorL.J.A. Damen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1408
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 23-04-2014
CiteertitelAB 2014/232
SamenvattingOccupy Rotterdam is belanghebbende met procesbelang. Door burgemeester opgelegde verbod om te demonstreren tijdens vier evenementen rechtmatig.
Samenvatting (Bron)Bij brief van 8 maart 2012 heeft de burgemeester te kennen gegeven dat de demonstratie van Occupy Rotterdam uiterlijk 31 maart 2012 van het bordes van het WTC-gebouw aan het Beursplein in Rotterdam moet verdwijnen.
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelAB 2014/233
SamenvattingVerzoek tot medenaturalisatie van minderjarige kind wordt afgewezen omdat niet aan het paspoortvereiste is voldaan. In het licht van de omstandigheden heeft de staatssecretaris niet deugdelijk gemotiveerd waarom hij heeft vastgehouden aan het vereiste dat een naturalisant een geldig buitenlands paspoort overlegt.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 maart 2012 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek van [appellante] om mede aan haar dochter, [de dochter], het Nederlanderschap te verlenen, afgewezen.
AnnotatorP.R. Rodrigues
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:531
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelAB 2014/234
SamenvattingBouwwerk. Omgevingsvergunning bouwen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juli 2011 heeft het college aan [appellant sub 1] een verbouwingsvergunning verleend voor de verbouwing van [de woonboot] gelegen aan de [locatie] te Amsterdam.
AnnotatorT.E.P.A. Lam
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 02-04-2014
CiteertitelAB 2014/235
SamenvattingBestuurlijk rechtsoordeel. Begrip afvalstof.
Samenvatting (Bron)Bij brieven van 23 november 2012 en 20 december 2012 heeft de staatssecretaris aan Stena Weco medegedeeld dat een partij HSFO stookolie aan boord van het zeeschip 'Freja Crux' als afvalstof wordt aangemerkt.
AnnotatorJ.R.C. Tieman , G.A. van der Veen
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1157
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 02-04-2014
CiteertitelAB 2014/236
SamenvattingDe Centrale Raad van Beroep stelt grenzen aan de eigen verantwoordelijkheid als afwijzingsgrond in de Wmo.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. BeŽindiging vervoersvoorziening in de vorm van een financiŽle tegemoetkoming voor het gebruik van eigen auto. Het college heeft ten onrechte nagelaten onderzoek te doen naar de relevante feiten en omstandigheden. Gebrekkige motivering. De Raad draagt het college op om het gebrek in het besluit te herstellen.
AnnotatorC.W.C.A. Bruggeman
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1145
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 02-04-2014
CiteertitelAB 2014/237
SamenvattingBewijslastverdeling indien overheidswerkgever rechtmatigheid WW-uitkering bestrijdt.
Samenvatting (Bron)Weigering van het Uwv om de WW-uitkering van overheidswerknemer te herzien. Overheidswerkgever (appellante). Eigenrisicodrager. Bij nader besluit is het bezwaar van appellante alsnog gegrond geacht. Gebleken is dat werknemer werkzaamheden heeft verricht. Niet alle uren zijn op de WW-uitkering van werknemer in mindering gebracht. Compensatie aan appellante toegekend. Het Uwv controleert ook zogenoemde overheidswerklozen steekproefsgewijs op hun sollicitatieverplichting. Een beoordeling van de kwaliteit van de sollicitaties wordt tot de re-integratietaak van de overheidswerkgever gerekend. Appellante heeft op geen enkele wijze haar standpunt onderbouwd dat werknemer zich niet aan zijn sollicitatieverplichting heeft gehouden. Voor een herziening van de WW-uitkering van werknemer is dan ook geen aanleiding. De omstandigheid dat het Uwv werknemer niet in zijn steekproefsgewijze controle op naleving van de sollicitatieplicht heeft betrokken, maakt dit niet anders.
AnnotatorF.P. Krijnen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:1089
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 16-01-2014
CiteertitelAB 2014/238
SamenvattingOok sympathieke bestuursorganen moeten binnen de beslistermijn op bezwaar beslissen.
Samenvatting (Bron)De minister is aan iedere appellant een dwangsom verschuldigd. De minister heeft een groot deel van de beslistermijn ongebruikt laten verstrijken. Daarbij komt dat de beslistermijn al een keer was verdaagd. De vertraging in de beslistermijn is niet aan appellanten toe te rekenen. Proceskostenveroordeling.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2014:57
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCentrale Raad van Beroep 03-09-2013
CiteertitelAB 2014/239
SamenvattingRedelijke termijn overschreden. Het staat verzoekers vrij aanvullende schadevergoeding in verband met de vervolgprocedure ter uitvoering van de uitspraak van de Raad te verzoeken bij de rechtbank in beroep tegen het besluit op bezwaar.
Samenvatting (Bron)Overschrijding redelijke termijn in de rechterlijke fase met drie maanden. De Staat is hiervoor verantwoordelijk.
AnnotatorA.M.L. Jansen
UitspraakECLI:NL:CRVB:2013:1677
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 10-04-2014
CiteertitelAB 2014/240
SamenvattingHet CBB bevestigt dat een redelijkheidstoets een op kosten georiŽnteerd tarief kan opleveren dat bovendien op doelmatigheid wordt getoetst. Doelmatigheidsprikkels omvatten mede de mate van concurrentie die wordt ondervonden.
Samenvatting (Bron)Geschilbesluit Telecom, doelmatigheidstoets, daadwerkelijke kosten, tariefvaststelling voor toekomstige periode
AnnotatorW. Sauter
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:126
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 07-03-2014
CiteertitelAB 2014/241
SamenvattingBelang van organisaties die zich inzetten voor een oplossing van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict niet direct geraakt door een gunningsbesluit voor het uitvoeren van openbaar vervoer in de Stadsregio Arnhem Nijmegen.
Samenvatting (Bron)Appellant is geen belanghebbende bij het verlenen van een concessie openbaar vervoer (gunningsbesluit), geen rechtstreeks belang. Niet uitsluiten van de aanbestedingsprocedure is geen besluit, maar ligt besloten in het gunningsbesluit
AnnotatorH.D. Tolsma
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:130
Artikel aanvragenVia Praktizijn