Bedrijfsjuridische Berichten

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Bedrijfsjuridische Berichten
Datum 01-07-2014
Aflevering 13
RubriekArbeidsrecht
TitelNaar een nieuw ontslagrecht (4): beŽindigingsovereenkomst, opzeggings- en ontbindingsprocedure
CiteertitelBb 2014/37
SamenvattingWaar het aanvankelijk de bedoeling was dat de eerste onderdelen van de Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2014 in werking zouden treden, is tijdens de behandeling in de Eerste Kamer, krap een maand voor de beoogde datum van inwerkingtreding, besloten deze datum te verplaatsen naar 1 januari 2015. In een serie artikelen besteedt Bedrijfsjuridische berichten aandacht aan dit voor de rechtspraktijk belangrijke onderwerp. In dit artikel komen de veranderingen aan bod die de WWZ heeft voor de beŽindigingsovereenkomst en de opzeggings- en ontbindingsprocedure.
Auteur(s)D.J. Rutgers , M.C. van der Kamp
LinkVolledige tekst (issuu.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekBestuursrecht
TitelGrondtransacties en het staatssteunrecht
CiteertitelBb 2014/38
SamenvattingKlachten en procedures over grondtransacties kunnen grote financiŽle gevolgen hebben voor de betrokken private partijen en de overheid. Dit gegeven roept de volgende vragen op. Hoe kunnen marginale (maar soms toch succesvolle) klachten en procedures over (kleine) grondtransacties voorkomen worden? En welke mogelijkheden biedt het staatssteunrecht om grondtransacties in het kader van grote projecten om niet of onder de marktwaarde te laten plaatsvinden? In deze bijdrage zet auteur de voornaamste knelpunten en mogelijkheden bij het (om niet of onder de marktwaarde) overdragen van gronden aan private partijen uiteen.
Auteur(s)A.A. al Khatib
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekContractenrecht
TitelKlagen? Wanneer precies en waarover dan? De Hoge Raad over art. 7:23 BW
CiteertitelBb 2014/39
SamenvattingDe reikwijdte van de klachtplicht bij koop blijft de gemoederen bezighouden. In de recente uitspraak wordt de klachtplicht door de Hoge Raad nader ingevuld.
Auteur(s)I.M.G. Bakker
LinkVolledige tekst (vbk.nl)
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1077
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekFaillissementsrecht
TitelCrediteurenbelang en hoorplicht
CiteertitelBb 2014/40
SamenvattingIn de zaak ECLI:NL:RBROT:2014:2545 werd het verzoek van een crediteur afgewezen tot het bijwonen van de behandeling van een schuldsaneringsverzoek van zijn debiteur. Leverde dit een schending op van het beginsel van hoor en wederhoor? Volgens de rechtbank verzetten de belangen van de schuldenaar zich tegen openbare behandeling. Die behandeling vindt plaats achter gesloten deuren in verband met de privacy en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de schuldenaar. Het is nu eenmaal de keuze van de wetgever geweest om slechts een beperkte positie in te ruimen voor de crediteur bij de behandeling van een schuldsaneringsverzoek: de wet schuldsaneringsregeling natuurlijke personen voorziet niet in het horen van een crediteur. Overigens wordt in de literatuur bezwaar aangetekend tegen het feit dat de schuldeiser slechts deze beperkte positie toebedeeld is. De belangen van de crediteur zijn verdisconteerd in de weigeringsgronden in art. 288 Fw. De rechter mag wel acht slaan op door de crediteur van tevoren ingediende brieven of andere stukken.
Auteur(s)G.H. Lankhorst
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:2545
Artikel aanvragenVia Praktizijn