Milieu & Recht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Milieu & Recht
Datum 15-05-2014
Aflevering 5
RubriekOpinie
TitelFlexibel wat kan
CiteertitelM en R 2014/64
SamenvattingEen belangrijke doelstelling van de Omgevingswet, naast het vereenvoudigen van het omgevingsrecht, is het bevorderen van de flexibiliteit in het omgevingsrecht.
Auteur(s)R. Uylenburg
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelWindturbines en externe veiligheid
CiteertitelM en R 2014/65
SamenvattingMet de groei van het aantal windturbines in Nederland en de beperkte ruimte ontstaan er ook weer nieuwe juridische vraagstukken. Een daarvan is hoe kan worden voldaan aan regels omtrent externe veiligheid bij het plaatsen van windturbines. Windturbines van voor 1 januari 2011 hoeven hier niet aan te voldoen, maar in nieuwe situaties moet hiermee ondertussen ook rekening gehouden worden.
Auteur(s)R.J.J. Aerts
LinkVolledige tekst (pelsrijcken.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekArtikelen
TitelSchaliegas: hoeveel houvast biedt de Aanbeveling van de Europese Commissie voor effectieve gezondheids- en milieubescherming en de ontwikkeling van onconventioneel gas?
CiteertitelM en R 2014/66
SamenvattingIn dit artikel wordt onderzocht welke invloed de recent door de Europese Commissie aangenomen Aanbeveling betreffende het winnen van koolwaterstoffen middels fracking zou kunnen hebben op de effectieve bescherming van het milieu en de mens nabij schaliegasboorlocaties.
Auteur(s)M.M. Roggenkamp
LinkVolledige tekst (europa.eu)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekUitgesproken
TitelHet relativiteitsvereiste: 'Eigen huis en tuin'
CiteertitelM en R 2014/67
SamenvattingOp 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (WAB) in werking getreden. Naar aanleiding van deze wet is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangepast. Het doel van deze aanpassingen was om het bestuursrecht gestroomlijnder en slagvaardiger te maken. Onderdeel van de wijziging was de invoering van het relativiteitsvereiste dat is opgenomen in artikel 8:69a Awb. In dit artikel geef ik een overzicht van de jurisprudentie die tot op heden is verschenen over het relativiteitsvereiste op grond van artikel 8:69a Awb.
Auteur(s)N.M.C.H. Crooijmans
LinkVolledige tekst (gca.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad 21-01-2014
CiteertitelM en R 2014/68
SamenvattingOntvankelijkheidsverweer. Het bestaan van een redelijk vermoeden van schuld van een in de WED strafbaar gesteld feit staat aan de uitoefening van (controle)bevoegdheden Ė in het kader van toezichthoudende taken Ė niet in de weg, mits bij aanwending van die bevoegdheden tegenover een verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht worden genomen.
Samenvatting (Bron)Economische zaak. Ontvankelijkheid OM. Dierenarts in hoedanigheid van toezichthouder namens de Voedsel en Waren Autoriteit. Gelet op hetgeen is aangevoerd, bestond voor n-o verklaring van het OM geen grond. s Hofs oordeel dat het daarop betrekking hebbende verweer moet worden verworpen is dus juist. Reeds daarop stuit het middel af. Opmerking verdient dat het bestaan van een redelijk vermoeden van schuld van een in de WED strafbaar gesteld feit niet in de weg staat aan het uitoefenen van de bevoegdheden die de dierenarts in zijn hoedanigheid van toezichthouder namens de Voedsel en Waren Autoriteit heeft, mits bij aanwending van die bevoegdheden tegenover een verdachte de aan deze als zodanig toekomende waarborgen in acht worden genomen. Het Hof heeft niet onbegrijpelijk geoordeeld dat niet aannemelijk is geworden dat bij het gebruik van die bevoegdheid de aan de verdachte toekomende waarborgen niet in acht zijn genomen. De enkele omstandigheid dat de dierenarts, zoals namens de verdachte wordt gesteld, op verzoek van de AID en met instemming van de OvJ de door hem verrichtte monsternemingen heimelijk heeft verricht maakt dit niet anders.
UitspraakECLI:NL:HR:2014:135
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelM en R 2014/69
SamenvattingMilieuvergunning emplacement. Wel of niet tot de inrichting behorend treinverkeer
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 augustus 2012 heeft het college aan ProRail een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer verleend voor het rangeeremplacement Kijfhoek, gelegen aan de Develsingel 11 te Zwijndrecht.
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:386
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelHoge Raad 18-03-2014
CiteertitelM en R 2014/70
SamenvattingBevoegdheid tot het binnentreden in een perceel; geen doorzoeking.
Samenvatting (Bron)Doorzoeking. s Hofs oordeel dat met het openen van een niet afgesloten roldeur van een koelruimte in de bedrijfshal, welke de toegang gaf tot die in het pand aanwezige ruimte met een afmeting van ongeveer vijf bij zes meter, en het vervolgens betreden van die ruimte, geen sprake is geweest van een doorzoeking, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting, nu de bevoegdheid tot het binnentreden in een perceel omvat de bevoegdheid om zich de doorgang in dat perceel te verschaffen (vgl. ECLI:NL:HR:2003:AH9998).
UitspraakECLI:NL:HR:2014:642
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRechtbank Oost-Brabant 12-11-2013
CiteertitelM en R 2014/71
SamenvattingVal in een verborgen kuil; aansprakelijkheid beheerder van natuurterrein. Geen eigen schuld a.g.v. overtreding van een algemene verbodsbepaling bij de toegang tot het terrein (toepassing Veenbroei-arrest en Jetblast-arrest).
Samenvatting (Bron)Aansprakelijkheid van de Stichting Het Noord-Brabants Landschap als beheerder van een natuurterrein. Val in een verborgen kuil. Geen eigen schuld van het slachtoffer door overtreding van een algemene verbodsbepaling bij de toegang tot het terrein. Toepassing van de maatstaven uit het Veenbroei-arres en Jetblast-arrest.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2013:6302
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 11-12-2013
CiteertitelM en R 2014/72
SamenvattingHoger beroep tegen M en R 2012/120 : Drents gedoogbeleid (handhaven ook bij concreet zicht op legalisatie) overschrijdt (toch) niet de grenzen van een redelijke beleidsbepaling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 oktober 2010 heeft het college [wederpartij] twee lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo).
AnnotatorA.M.C.C. Tubbing
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2314
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 24-12-2013
CiteertitelM en R 2014/73
SamenvattingVoorwaarde aan EVOA-toestemming ter voorkoming van overtreding van de voor de ontvangende inrichting geldende milieuvergunning
Samenvatting (Bron)Bij twee besluiten van 5 oktober 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu krachtens artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de EVOA) toestemming verleend voor de voornemens van Metchem om afvalstoffen als beschreven in de kennisgevingen met kenmerken BE001003095 en BE001003096 van BelgiŽ naar Nederland over te brengen. Aan de toestemming is een voorwaarde verbonden.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelM en R 2014/74
SamenvattingOmgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan. Verhouding referentieniveau van het omgevingsgeluid en normstelling Activiteitenbesluit in het kader van de aanvaardbaarheid van een cafť in een centrumgebied.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 17 mei 2011 heeft het college aan de rechtsvoorganger van [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren en gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan van een grand cafť met terras, een VVV-kantoor, een vergaderruimte en een expositieruimte op het perceel [locatie] te Heeze.
AnnotatorW.J.B. Claassen-Dales
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelM en R 2014/75
SamenvattingVoorwaarde aan EVOA-toestemming onvoldoende gemotiveerd
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu krachtens artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van Verordening (EG) 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de EVOA) toestemming verleend voor het voornemen van ESA om afvalstoffen als beschreven in de kennisgeving met kenmerk DE1350/162801 van Duitsland naar Nederland over te brengen.
AnnotatorW.Th. Douma
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelM en R 2014/76
SamenvattingVoorschriften ter voorkoming van onnodige dan wel voorbarige kap. Aanhaken Flora- en faunawet.
Samenvatting (Bron)Bij afzonderlijke besluiten van 9 november 2011 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch B.V. omgevingsvergunningen verleend voor het kappen van in totaal 2379 bomen ten behoeve van de zeven deelgebieden van het ontwikkelingsgebied Kerckebosch fase 1 te Zeist.
AnnotatorF.C.S. Warendorf
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:181
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelM en R 2014/77
SamenvattingEffecten op buitenlandse Natura 2000-gebieden; bestaande rechten. Van bestaande rechten is geen sprake indien een milieuvergunning die gold op de referentiedatum nadien van rechtswege is vervallen. Kennisgeving van ontwerpbesluit dient ook in het buitenland te gebeuren, indien daar milieugevolgen van het te vergunnen project te verwachten zijn. Geen rechtstreekse werking Verdrag van Espoo . Formele consulatie van buitenlandse autoriteiten in het kader van de milieueffectrapportage.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college Enci een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie gelegen aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de activiteiten in de groeve verleend. Dit besluit is op 13 januari 2010 ter inzage gelegd.
AnnotatorM.M. Kaajan , E. Noordover
LinkVolledige tekst annotatie (envir-advocaten.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelM en R 2014/78
SamenvattingMilieuneutrale wijziging (hoger beroep verffabriek Utrecht) toename hoeveelheid gevaarlijk afval leidt automatisch (?) tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 december 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een verffabriek op het perceel [locatie 1] te Vreeland.
AnnotatorB. Arentz
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:412
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelM en R 2014/79
SamenvattingM.e.r.(beoordelings)plicht co-vergistingsinstallatie? Co-vergistingsinstallatie wordt niet begrepen onder de categorieŽn D-18.4 (rioolwaterzuiveringsinstallatie), D-21.6 (geÔntegreerde chemische installatie bestemd voor de fabricage van de in die categorie genoemde stoffen) en D-22.1 (industriŽle installatie bestemd voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een elektriciteitscentrale met een vermogen van 200 megawatt (thermisch) of meer) van het Besluit milieueffectrapportage; vanwege deze categorieŽn in onderdeel D bestaat er voor de co-vergistingsinstallatie evenmin een verplichting om aan de hand van de selectiecriteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn te bepalen of er toch een m.e.r.-(beoordelings)plicht bestaat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 6 maart 2012 heeft het college aan de stichting Stichting Cleanergy Wanroij (thans Cleanergy B.V.) een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een co-vergistingsinstallatie aan de Straatscheveld 2 te Wanroij.
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:555
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekM&R Jurisprudentie
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelM en R 2014/80
SamenvattingWijziging Kernenergiewetvergunning Borssele uitsluitend bestaande uit actualisatie Veiligheidsrapport impliceert geen wijziging in de zin van Besluit m.e.r.; geen plicht tot verrichten m.e.r.-beoordeling
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 maart 2013 heeft de minister aan de naamloze vennootschap N.V. Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ een vergunning verleend als bedoeld in artikel 15, aanhef en onder b, van de Kernenergiewet (hierna: Kew) voor de aangevraagde wijzigingen van de Kew-vergunning ten behoeve van de ontwerpbedrijfsduurverlenging van de kerncentrale Borssele (hierna: KCB).
AnnotatorM.A.A. Soppe
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:517
Artikel aanvragenVia Praktizijn