Gemeentestem

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift Gemeentestem
Datum 16-07-2014
Aflevering 7406
RubriekArtikelen
TitelDe wet openbaarheid van bestuur – uitgangspunten en recente ontwikkelingen
CiteertitelGst. 2014/64
SamenvattingOpenbaarheid van bestuur wordt tegenwoordig gezien als een voorwaarde voor het functioneren van onze democratie. De Wet openbaarheid van bestuur (hierna: ‘Wob’), die het openbaar maken van informatie door de overheid regelt, dateert uit 1992. Sindsdien is de context waarin de wet functioneert veel veranderd. Denk aan de komst van internet en nieuwe elektronische communicatievormen en het toenemende belang dat nationaal én internationaal wordt gehecht aan openbaarheid van overheidsinformatie. Mede hierdoor lijkt in Nederland de afgelopen jaren sprake te zijn van een sterke toename van het aantal Wob-verzoeken. Het vermoeden bestaat dat een deel van deze verzoeken vooral wordt gedaan met oog op het verkrijgen van een dwangsom wegens niet tijdig beslissen. De als resultaat van de geschetste omstandigheden gevoerde maatschappelijke discussie en verschillende wetgevingsinitiatieven pleiten voor een wijziging van de openbaarheidswetgeving. De toekomst van de Wob is aldus op dit moment onzeker. In afwachting van de verdere ontwikkelingen bespreek ik in dit overzichtsartikel de belangrijkste aspecten en uitgangspunten van de Wob. Hierbij ga ik aan de hand van rechterlijke uitspraken in op de belangrijkste recente ontwikkelingen. Ook komen de verschillende voorstellen tot wijziging van de Wob kort aan bod.
Auteur(s)L.A. Hoegee-Kjellevold
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 18-12-2013
CiteertitelGst. 2014/65
SamenvattingKenbaarheid subsidieverplichtingen. Nu de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden en de te verrichten prestaties zijn geleverd, heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat het college met toepassing van art. 4:46, tweede lid , aanhef en onder b Awb de subsidie lager heeft mogen vaststellen. Prestatiesubsidie, niet-nakoming subsidieverplichting, lagere vaststelling subsidie en terugvordering subsidievoorschotten.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 augustus 2011 heeft het college de aan Flexus voor het jaar 2010 verleende subsidie ten behoeve van het project "Kernpunt" lager vastgesteld op 676.041,00 en het aan haar verstrekte voorschot teruggevorderd tot een bedrag van 12.509,00.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2013:2439
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 04-02-2014
CiteertitelGst. 2014/66
SamenvattingWinkeltijdenwet regelt ook verkoopassortiment. Niet toegestane aanwezigheid sterke drank in avondwinkel. Bestuurlijk optreden tegen overtreding mogelijk op basis van Winkeltijdenwet en Drank- en horecawet. Evenredigheidsbeginsel. (Enschede)
Samenvatting (Bron)intrekking ontheffing avondwinkel, sterke drank, verhouding Winkeltijdenwet en Drank- en Horecawet
AnnotatorW.P. Adriaanse
UitspraakECLI:NL:CBB:2014:23
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelGst. 2014/68
SamenvattingToepassing finale geschillenbeslechting; nadere motivering na tussenuitspraak rechtbank onvoldoende; onjuiste planvergelijking; aanvullende werking bouwverordening; ontheffingsmogelijkheid bouwverordening ten onrechte betrokken bij planvergelijking; privacyaantasting ook bij meer dan 30 m afstand; indeling appartementen niet doorslaggevend omdat variatie mogelijk is; opnieuw tussenuitspraak; andere adviseur inschakelen. (Rotterdam)
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 maart 2010 heeft het college een verzoek van [appellant] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorJ.W. van Zundert
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1286
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekJurisprudentie
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelGst. 2014/68
SamenvattingHet tijdstip waarop een bericht het systeem voor gegevensverwerking heeft bereikt, geldt als tijdstip waarop een bericht elektronisch door de bestuursrechter is ontvangen. Beroepsgronden zijn buiten de beroepstermijn door de bestuursrechter ontvangen. Geen sprake van verschoonbare termijnoverschrijding. Beroep niet-ontvankelijk.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 september 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een vergunning verleend voor het varen met [rondvaartboot] richting de Kinderdijk te Alblasserdam.
AnnotatorM.A.J. West
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1384
Artikel aanvragenVia Praktizijn