Jurisprudentie Aanbestedingsrecht

Uitgever Sdu
Tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht
Datum 29-06-2014
Aflevering 4
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 27-03-2014, C-207/13
CiteertitelJAAN 2014/83
SamenvattingVerzoek prejudiciële beslissing, Concessie, Vrij verrichten van diensten, Begrip cabotage in zeevervoer, Vervoer van passagiers tussen het Nederlandse vaste land en bepaalde eilanden in het Nederlandse deel van de Waddenzee, Bijlage I bij Richtlijn 2006/87/EG
AnnotatorG. Verberne , P.W. Juttmann
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHvJ EU 10-04-2014, C-19/13
CiteertitelJAAN 2014/84
SamenvattingVerzoek prejudiciële beslissing, Rechtsbescherming, Gunning via onderhandelingen zonder voorafgaande bekendmaking, Rechtsbeschermingsrichtlijn, Beroepsprocedure inzake plaatsing van overheidsopdrachten, Voorwaarden voor procedure van gunning door onderhandelingen zonder bekendmaking van aankondiging van opdracht niet vervuld, Bevoegdheid van voor beroepsprocedures verantwoordelijke instantie om gunningsovereenkomst onverbindend te verklaren, Draagwijdte van in art. 2 quinquies lid 4 Richtlijn 89/665/EG bedoelde uitzondering op grond waarvan die instantie overeenkomst niet onverbindend mag verklaren, Beginsel van gelijke behandeling, Recht op doeltreffende voorziening in rechte
Samenvatting (Bron)Conclusie van advocaat-generaal Bot van 10 april 2014. # Ministero dell'Interno tegen Fastweb SpA. # Verzoek om een prejudiciele beslissing: Consiglio di Stato - Italie. # Prejudiciele verwijzing - Overheidsopdrachten - Richtlijn 89/665/EEG - Artikel 2 quinquies, lid 4 - Uitlegging en geldigheid - Beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten - Onverbindende overeenkomst - Daarvan uitgesloten. # Zaak C-19/13.
AnnotatorG. 't Hart
UitspraakECLI:EU:C:2014:266
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelParket bij de Hoge Raad 21-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/85
SamenvattingFaillissement aanbestedende dienst, Alleenrechtuitzondering, Gemeente draagt inzameling oud papier (Wet milieubeheer) op aan inzamelaar/verwerker, die dit na aanbesteding door derde laat uitvoeren, Na faillissement inzamelaar/verwerker zet derde het inzamelen voort, Positie derde ten opzichte van Gemeente na faillissement inzamelaar/verwerker, Nieuwe aanbestedingsplicht Gemeente
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Kort geding. Gemeente draagt inzameling oud papier (Wet milieubeheer) op aan VAOP, die dit na aanbesteding door derde laat uitvoeren. Na faillissement VAOP zet derde het inzamelen voort. Heeft gemeente inzameling op grond van alleenrechtuitzondering aan VAOP opgedragen? Art. 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten. Richtlijn 2004/18 EG (werken, leveringen en diensten). Onbegrijpelijk oordeel? Moet gemeente opnieuw aanbesteden?
UitspraakECLI:NL:PHR:2014:223
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelHoge Raad 02-05-2014
CiteertitelJAAN 2014/86
SamenvattingArrest in vervolg op Conclusie A-G Keus van 21 maart 2014, ECLI:NL:PHR:2014:223, «JAAN» 2014/85, Klachten nopen niet tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling, Alleenrechtuitzondering, Nieuwe aanbestedingsplicht
Samenvatting (Bron)Art. 81 lid 1 RO. Aanbestedingsrecht. Kort geding. Gemeente draagt inzameling oud papier (Wet milieubeheer) op aan VAOP, die dit na aanbesteding door derde laat uitvoeren. Na faillissement VAOP zet derde het inzamelen voort. Heeft gemeente inzameling op grond van alleenrechtuitzondering aan VAOP opgedragen? Art. 17 Besluit aanbestedingsregels overheidsopdrachten. Richtlijn 2004/18 EG (werken, leveringen en diensten). Onbegrijpelijk oordeel? Moet gemeente opnieuw aanbesteden?
UitspraakECLI:NL:HR:2014:1057
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof 's-Hertogenbosch 01-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/87
SamenvattingHoger beroep op de hierbij mede samengevatte en opgenomen uitspraak van Vzr. Rb. Zeeland-West-Brabant (zittingsplaats Breda), 25 november 2013, nr. C/02/271063 / KG ZA 13-623, nog niet gepubliceerd, Transparantie geschiktheidseisen, Ongewijzigde toepassing geschiktheidseisen, Referenties, ‘Zelf-vereiste’, Beroep op bekwaamheid van derden, Beroep op derden mogelijk indien gegadigde/inschrijver aantoonbaar kan beschikken over de bekwaamheid van die derde bij de uitvoering van de overheidsopdracht, Cao-norm
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Uitleg opdracht en geschiktheidseisen. Inschrijver voldoet zelf niet aan ervaringseis, maar schrijft niet in met een expliciet beroep op de ervaring van onderaannemers welke op de subonderdelen waarop hun ervaring betrekking heeft hebben ingeschreven.
AnnotatorB. Blaisse-Verkooyen , J.R. Gal
UitspraakECLI:NL:GHSHE:2014:939
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Arnhem-Leeuwarden 08-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/88
SamenvattingAfval, Onderhandse gunning, Wira, Overheidsopdracht, Bezwarende titel, Rechtstreeks economische belang, Aanbestedingsplicht voor opdracht tot inzamelen en verwerken oud papier, Zeer ernstige schending van het communautaire aanbestedingsrecht wegens onderhandse gunning, Vernietiging van zonder aanbesteding gesloten overeenkomst op grond van art. 8 lid 1 sub a Wira mogelijk
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. Verkoop ingezameld oud papier door gemeente voor periode van vijf jaar aan oud-papierhandelaar tegen de hoogste bontprijs Nederland als vermeld in de maandelijkse Marktberichten Oud Papier minus een geheim kortingsbedrag. Inzameling, vervoer en verwerking van afval is een gemeentelijke taak. Oud Papier is afval, totdat daar een nieuw product van is gemaakt. Het naar buiten de gemeente vervoeren en daar laten verwerken van oud papier is naar het oordeel van het hof een overheidsopdracht, als dit onder bezwarende titel geschied en de verplichtingen schriftelijk zijn vastgelegd. Er is in casu sprake van een contract. Dat de gemeente niet voor deze opdracht hoeft te betalen in die zin dat de gemeente geen extra geld kwijt is, doet naar ’s hos oordeel niet ter zake bij de beoordeling of sprake is van een bezwarende titel. De gemeente ontvangt mogelijk niet de maximaal haalbare prijs voor het door haarzelf ingezamelde oud papier. Dat is voldoende voor de bezwarende titel. De onderhandse gunning is in strijd met de WIRA tot stand gekomenen daarom vernietigbaar.
AnnotatorA.B.B. Gelderman
UitspraakECLI:NL:GHARL:2014:2878
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelGerechtshof Amsterdam 08-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/89
SamenvattingHoger beroep op de hierbij mede samengevatte uitspraak van Vzr. Rb. Noord-Holland, 3 februari 2014, nr. C/15/209702 / KG ZA 13-651, ECLI:NL:RBNHO:2014:2666, Meervoudig onderhandse procedure, Geschiktheidseis of uitvoeringseis, (On)geldigheid inschrijving, Uitvoeringseis kan bij gunningsbeslissing reeds een rol spelen indien bij gunning vaststaat dat winnende inschrijver tijdens uitvoering niet aan eis kan voldoen, Gebod tot gunning aan eiseres
Samenvatting (Bron)Overheidsaanbesteding. ARV 2012. Vereiste dat tenminste 50% van het werk met eigen middelen wordt uitgevoerd: uitvoeringseis of geschiktheidseis? Kwalificatie kan in het midden blijven. Ook bij een uitvoeringseis verzetten het centrale in het aanbestedingsrecht geldende beginsel van gelijke behandeling van inschrijvers en het daarop gebaseerde transparantiebeginsel zich ertegen dat aan een partij gegund kan worden wanneer reeds ten tijde van de gunning zou vaststaan dat die niet aan de eis kan voldoen. Zoveel gerede twijfel over de juistheid van de eigen verklaring dat nader onderzoek was geboden ter vermijding van gunning aan een inschrijver die niet aan de eis kon voldoen.
AnnotatorM.M. Fimerius
LinkVolledige tekst (akd.nl)
UitspraakECLI:NL:GHAMS:2014:1583
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 12-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/90
SamenvattingOntbreken belang zittende dienstverlener, niet-inschrijver
Samenvatting (Bron)Uit hetgeen eiseres aan haar eis ten grondslag heeft gelegd kan niet een belang als bedoeld in artikel 3:303 BW worden afgeleid dat voldoende is om de vordering te rechtvaardigen. Niet aannemelijk is dat, indien de overeenkomst tussen de Stichting en de Schaatsschool wordt vernietigd, de Stichting het exclusieve recht om op de Jaap Edenbaan schaatsinstructie te geven aan eiseres zal verlenen. De stelling van eiseres dat zij belang heeft bij het op juiste wijze doorlopen van de aanbestedingsprocedure gaat evenmin op. Het zuiver ideële belang van handhaving van de kwaliteit en capaciteit van de schaatslessen is in dit geschil geen in rechte te respecteren belang.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2396
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Gelderland 26-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/91
SamenvattingVonnis in het incident, Vordering tot hervatting behandeling klacht door de Commissie van Aanbestedingsexperts, Status advies Commissie van Aanbestedingsexperts, Reglement Commissie van Aanbestedingsexperts, Positie derden, Conflict of interest bij Commissie van Aanbestedingsexperts, Opvragen bescheiden en geven toelichting ex art. 22 Rv is discretionaire bevoegdheid van rechter en niet een vorderingsrecht van partijen
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Vordering tot hervatting behandeling klacht door de Commissie van Aanbestedingsexperts afgewezen. Hoofdprocedure reeds bij rechtbank aanhangig. Advies van Commissie is ook niet maatgevend of bindend in civiele procedure, komt vrije bewijskracht aan toe (vgl. ECLI:NL:RBGEL:2014:454).
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
UitspraakECLI:NL:RBGEL:2014:2868
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 02-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/92
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Eén werk, Percelenregeling, Percelenregeling was niet van toepassing verklaard, Gelijktijdigheidscriterium percelenregeling, Splitsingsverbod, Strijd met het transparantiebeginsel, Levering van een audio-installatie voor het Energiehuis is in strijd met Bao niet openbaar aanbesteed, Belang bij enkele verklaring voor recht
Samenvatting (Bron)Aanbestedingszaak. Sprake van een "werk" idzv Bao. Geen beroep op percelenregeling. De Gemeente Dordrecht heeft in strijd met het Bao een opdracht tot het leveren van een audio-installatie voor het Energiehuis niet openbaar aanbesteed. De door eiseres (die niet mee kon doen aan openbare aanbesteding nu deze onderhands is aanbesteed) gevorderde verklaringen voor recht toegewezen. Kans op schade niet aannemelijk gemaakt. I.c. belang bij enkele verklaring voor recht.
AnnotatorS.C. Brackman
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:2622
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 16-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/93
SamenvattingVervoer, Uitleg overeenkomst na aanbesteding, CAO-norm, Hetgeen na aanbesteding is besproken of gecorrespondeerd blijft buiten het bereik van de op de CAO-norm gebaseerde uitlegmaatstaf
Samenvatting (Bron)Regiotaxivervoer. Uitleg overeenkomst na aanbesteding. Vervoersvolume.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:2593
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 20-01-2014, C/05/255773 / KG ZA 13-681
CiteertitelJAAN 2014/94
SamenvattingUitleg beoordelingssystematiek
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 22-01-2014
CiteertitelJAAN 2014/95
SamenvattingICT, Levering softwarepakket, Het, na sluiten van de overeenkomst, door opdrachtnemer niet nakomen van garanties die hij bij inschrijving heeft verstrekt, Opzegging overeenkomst door aanbestedende dienst gerechtvaardigd
Samenvatting (Bron)Kort geding. Aanbesteding Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg ten behoeve van GGD'en. De GGD'en hebben een - na aanbesteding - aan eiseres gegunde opdracht onmiddellijk opgezegd omdat eiseres in strijd met de waarheid garanties heeft verstrekt ten aanzien van bepaalde eisen/functionaliteiten. Eiseres vordert een gebod tot verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel afrekening op basis van reeds verrichte werkzaamheden, gemaakte kosten en aangegane verplichtingen. Vorderingen afgewezen. Aangenomen moet worden dat het door eiseres aangeboden systeem/product - anders dan gegarandeerd - niet voorzag in een aantal verlangde functionaliteiten.
AnnotatorW.F.R. Rinzema
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:651
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 27-01-2014
CiteertitelJAAN 2014/96
SamenvattingTransparantie en (on)gewijzigde toepassing geschiktheidseis, Referentieopdracht, Ongeldige inschrijving, Toetsing van bekwaamheid inschrijver (art. 2.93 Aanbestedingswet 2012) alleen op basis van reeds verrichte diensten (en niet op basis van de nog te verrichten diensten), Voor inbrengen referentieopdracht behoeft opdracht niet te zijn afgerond
Samenvatting (Bron)Aanbesteding pakketdiensten. Voor de toetsing van de bekwaamheid van de inschrijver tellen slechts reeds verrichte diensten (en de waarde daarvan) mee. De inschrijver dient immers door middel van een beschrijving van zijn ervaring aan te tonen dat hij beschikt over de noodzakelijke capaciteiten en expertise. De nog te verwachten omzet bij een nog lopende referentieopdracht mag dan ook niet worden meegeteld bij de opdrachtwaarde.
AnnotatorR.S. Damsma , W.M.A. Pronk
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:2961
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Arnhem 28-02-2014, C/05/254118 / KG ZA 13-621
CiteertitelJAAN 2014/97
Samenvatting(On)terechte uitsluiting, (On)geldige aanbesteding, Proportionaliteit minimumeis, Belang inschrijver wiens inschrijving ongeldig is verklaard bij vordering, Heraanbesteding
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 30-01-2014
CiteertitelJAAN 2014/98
SamenvattingContractuele vervaltermijn, Strekking vervaltermijn, Vereisten voor terzijde stellen van vervaltermijn, (Niet-)ontvankelijkheid
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsrecht. Partij aan wie niet is gegund vordert onder meer verbod gemeente om aan andere partij te gunnen, omdat deze partij niet voldoet aan de selectiecriteria. Niet-ontvankelijk. De vervaltermijn waarbinnen bezwaar had kunnen worden gemaakt is verstreken. Deze vervaltermijn is een voor de selectiefase specifiek opgenomen contractuele vervaltermijn die naar geldend recht door een aanbesteder rechtsgeldig in zijn aanbestedingsstukken kan worden opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn kan een selectiebeslissing in beginsel niet meer worden aangevochten. De vervaltermijn strekt er toe wezenlijke belangen als behoud van concurrentie en snelheid in de procedure alsmede duidelijkheid voor partijen tot gelding te brengen. De gemeente heeft terecht betoogd dat van die strekking weinig zou overblijven indien het enkel stellen van een nieuw aan het licht getreden omstandigheid er reeds toe zou kunnen leiden dat de discussie over de door de gemeente in het kader van de selectie verrichte beoordeling van de geschiktheid van kandidaten alsnog kan worden gevoerd en voldoende zou zijn om een aanbestedende dienst tot additionele motivering of herbeoordeling van de selectie te nopen. Dat brengt mee dat voor het terzijde stellen van de vervaltermijn vereist is dat er niet alleen (a) een plausibele verklaring wordt gegeven waarom van de feitelijke omstandigheden waarop een beroep wordt gedaan niet eerder melding kon worden gemaakt, maar ook dat (b) die omstandigheden zelf van dien aard zijn dat er aanleiding is voor aarzelingen over de juistheid van de beoordeling die de aanbestedende dienst heeft uitgevoerd. De voorzieningenrechter is van oordeel dat in het onderhavige geval aan geen van beide eisen wordt voldaan.
AnnotatorI.S. Feenstra
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:611
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 12-02-2014
CiteertitelJAAN 2014/99
SamenvattingAbnormaal lage inschrijving, Verzoek om toelichting bij vermoeden abnormaal lage inschrijving, Contradictoir debat, Aanbestedende dienst moet, alvorens te besluiten om een inschrijving als abnormaal laag af te wijzen, eerst bij inschrijver om verduidelijkingen verzoeken en vervolgens met inschrijver een contradictoir debat aangaan
Samenvatting (Bron)Aanbesteding. Gebod om contradictoir debat te voeren. In artikel 3.29.1 ARW 2005 is bepaald dat de aanbesteder, vóórdat hij een inschrijving die abnormaal laag lijkt kan afwijzen, schriftelijk verzoekt om de door hem nodig geachte verduidelijkingen over de samenstelling van de inschrijving. Daarna dient de aanbesteder in overleg met de inschrijver de samenstelling te onderzoeken aan de hand van de ontvangen toelichtingen. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie vloeit voort dat een daadwerkelijk contradictoir debat moet plaatsvinden aan de hand van de specifieke punten die bij de aanbestedende dienst vragen hebben doen rijzen. Eisers hebben op vier momenten de gelegenheid hebben gekregen hun inschrijving toe te lichten. Echter, voornoemd artikel bepaalt nu juist expliciet dat toelichtingen van de inschrijver in overleg met de inschrijver moeten worden onderzocht, hetgeen blijkens vaste rechtspraak betekent dat een debat dient plaats te vinden. Kenmerkend voor een debat is dat partijen over en weer reageren op standpunten die door de ander worden ingenomen. Uit de stukken en het verweer van de Staat kan niet worden afgeleid dat een dergelijk debat heeft plaatsgevonden.
AnnotatorJ.W.H. Raadgever
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:2962
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 24-02-2014
CiteertitelJAAN 2014/100
SamenvattingWijziging van na aanbesteding gesloten overeenkomst, Level playing field, Wijziging noodzakelijk in verband met eisen redelijkheid en billijkheid, Onafhankelijk deskundigenonderzoek noodzakelijk om veiligheid voorlopig ontwerp te beoordelen
Samenvatting (Bron)Nakoming van een overeenkomst naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure door BAM. De inhoud van deze overeenkomst met BAM is (onder meer, daar gaat het in dit kort geding over) dat de N261 (de weg van Tilburg naar Waalwijk langs de Efteling) aangesloten wordt op de A59 bij Waalwijk. De Provincie wil dat aannemer BAM, die de aanbesteding gewonnen heeft, er met spoed mee aan de slag gaat. BAM wil dat niet want ze vindt dat het door de Provincie aangeleverde ontwerpknooppunt (dat volgens de aanbestedingsstukken als uitgangspunt dient voor het door BAM tot stand te brengen Definitief Ontwerp) niet verkeersveilig is. Dat wil BAM niet voor haar verantwoording nemen. Het werk ligt door de patstelling stil waardoor het project (van in totaal 76 miljoen euro) vertraging op loopt.
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:869
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 03-03-2014, C/09/457446 / KG ZA 13-1485
CiteertitelJAAN 2014/101
SamenvattingICT, Motivering gunningsbeslissing, Aanvulling relevante redenen gunningsbeslissing, Beoordeling inschrijving, Onzorgvuldige motivering rechtvaardigt niet heraanbesteding en herbeoordeling, Kostenveroordeling aanbestedende dienst
AnnotatorC. de Ruiter , M.G.J. van der Velden
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Rotterdam 03-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/102
SamenvattingMeervoudige onderhandse aanbesteding, Vereist keurmerk geschiktheidseis of uitvoeringseis, Beroep op derden, (On)geldigheid inschrijving, (On)gewijzigde toepassing beoordelingssytematiek, Beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst
Samenvatting (Bron)Aanbesteding; geschiktheidseis of uitvoeringseis; beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst.
AnnotatorW.M. Ritsema van Eck
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:2189
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Den Haag 06-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/103
SamenvattingICT, Uitvoering beoordeling kwalitatieve gunningscriteria, Motivering gunningsbeslissing, Aan kwaliteitsbeoordeling inherent dat een inschrijvende partij de ruimte wordt geboden om op eigen wijze aan te geven hoe hij de gewenste kwaliteit invult
Samenvatting (Bron)Aanbesteding applicatiebeheer. De aanbestedende dienst heeft redelijkerwijs tot de toegekende scores kunnen komen.
AnnotatorC. de Ruiter , M.G.J. van der Velden
UitspraakECLI:NL:RBDHA:2014:2967
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelVoorzieningenrechter Rechtbank Gelderland 07-03-2014, C/05/256879 / KG ZA 14-3 en nr. C/05/256880 / KG ZA 14-4
CiteertitelJAAN 2014/104
SamenvattingOnderhandelingsprocedure met aankondiging, (On)geldige inschrijving, CAO-norm, Uitleg minimumeis, Beperking administratieve lasten
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 19-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/105
SamenvattingVernieuwbouw, Belangenverstrengeling, Ernstige beroepsfout, Motiveringsverplichting, Inhoudelijke beoordeling van kwalitatieve criteria, Beoordelingsvrijheid aanbestedende dienst c.q. beperkte toetsingsvrijheid rechter
Samenvatting (Bron)Aanbesteding; vernieuwbouw; Thialf.
AnnotatorC.H. van Hulsteijn
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:1360
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 21-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/106
Samenvatting(On)geldigheid inschrijving, Niet besteksconform, Uitleg bestekseisen, De door de aanbesteder gehanteerde eisen zijn duidelijk, Standpunt van de inschrijver is gebaseerd op verkeerde uitleg van deze eisen
Samenvatting (Bron)‘Aanbesteding De Gemeente gehanteerde eisen zijn duidelijk en het standpunt van BAM is gebaseerd op een onjuiste uitleg van deze eisen. Ook overigens is niet gebleken dat de Gemeente in de gevolgde aanbestedingsprocedure heeft gehandeld in strijd met (één van) de algemene beginselen van aanbestedingsrecht.’
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:1452
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 21-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/107
SamenvattingBest Value Procurement, Proportionaliteit, Ongeldige inschrijving, Akkoordverklaring inschrijver door het doen van een inschrijving met de in leidraad beschreven procedure, betekent niet dat onvolkomenheden op detailniveau buiten beschouwing kunnen worden gelaten, Besluit om inschrijver niet uit te sluiten wegens overtreding gestelde contactverbod proportioneel, omdat het hier om een discretionaire bevoegdheid aanbestedende dienst gaat, Ontbreken belang bij vordering tot verbod verdere voorzetting overeenkomst, Niet-ontvankelijkverklaring, Rechtsverwerking
Samenvatting (Bron)Aanbesteding N23 Westfrisiaweg plafondprijs € 204.000.000,- Bezwaar tegen ongeldigverklaring inschrijving afgewezen. Met de onderhavige aanbesteding volgens de methodiek Best Value Procurement dienen inschrijvers uitsluitend de inschrijfstaat en de daaraan ten grondslag liggende hoeveelhedenstaat te beprijzen. Bam-Van Oord c.s. hebben de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Bij het onderzoek in de pre-awardfase is gebleken dat de inschrijving van Bam-Van Oord c.s. op vier punten, die alle gebreken in de financiële onderbouwing betreffen, niet aan de eisen voldoet en derhalve ongeldig is. De provincie heeft terecht geconcludeerd dat sprake is van onvolkomenheden in de inschrijving van Bam-Van Oord c.s. Vordering tot heraanbesteding afgewezen. Heijmans heeft weliswaar in strijd met het vermelde in de inschrijvingsleidraad gehandeld, maar de provincie heeft mogen besloten dat uitsluiting van Heijmans als gevolg daarvan disproportioneel zou zijn. Voorts zou uitsluiting van Heijmans nooit kunnen leiden tot heraanbesteding, maar zou dat tot gevolg hebben dat de opvolgend inschrijver tot de pre-awardfase wordt toegelaten, zodat de vordering tot heraanbesteding op deze grond evenmin toewijsbaar is. Het gevorderde verbod om (verdere) uitvoering te geven aan de opdracht tot uitvoering van de vooruitlopende werkzaamheden komt evenmin voor toewijzing in aanmerking. Bam-Van Oord c.s. hebben bij die vordering geen belang, nu de inschrijving van Bam-Van Oord c.s. terecht ongeldig is verklaard.
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:2536
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 25-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/108
SamenvattingPrivate aanbesteding, Nationale openbare procedure, Wijziging gunningscriterium lopende de aanbesteding, Verstoring level playing field, Schending transparantie- en gelijkheidsbeginsel, Werking algemene beginselen aanbestedingsrecht tussen private partijen, Gelding algemene beginselen aanbestedingsrecht bij onderdrempelige opdracht zonder grensoverschrijdend belang wegens toepasselijkheid Aanbestedingsreglement werken 2005, Heraanbesteding
Samenvatting (Bron)Schending van het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. Eiseres wordt veroordeeld de opdracht opnieuw aan te besteden.
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:2540
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Overijssel 28-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/109
SamenvattingConcessie voor diensten, Transparantie beoordelingsmethodiek, Gunningscriteria achteraf gewijzigd, Relatieve beoordeling van kwalitatieve gunningscriteria, Schending transparantiebeginsel, Heraanbesteding
Samenvatting (Bron)Aanbesteding – schending algemene beginselen aanbestedingsrecht.
AnnotatorT.H. Chen
UitspraakECLI:NL:RBOVE:2014:1601
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Holland 28-03-2014
CiteertitelJAAN 2014/110
SamenvattingMeervoudige onderhandse aanbesteding, Ongeldige inschrijving, Nadere invulling bestekseisen in NvI’s
Samenvatting (Bron)Kort geding over een aanbestedingsprocedure hockeycomplex. Inschrijving eiser is naar het oordeel van de voorzieningenrechter terecht ongeldig verklaard omdat een behoorlijk geïnformeerde en normaal oplettende inschrijver moest begrijpen dat het ruimteschema bepalend was voor hetgeen inschrijvers mochten aanbieden en dat dit ruimteschema, door het vervallen van de opties voor het aanbieden van een multifunctionele ruimte en overdekt terras, nader is uitgewerkt in de Nota’s van Inlichtingen. Eiser heeft zich met haar inschrijving niet gehouden aan de dwingend voorgeschreven indeling en oppervlakten van het clubgebouw
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:2849
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Oost-Brabant 04-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/111
SamenvattingStrategische inschrijving, Beoordelingsmethodiek, Uitleg bestekseis, Verbod aanbestedende dienst tot definitieve gunning aan de aanvankelijk winnende inschrijver, Dwangsom
Samenvatting (Bron)Europese openbare aanbesteding opdracht tot levering digitale kopieer- en afdruksystemen. Gunningscriterium is economisch meest voordelige aanbieding. Geschil over de uitleg van een voetnoot in het Programma van Eisen. Voorzieningenrechter volgt eiseres in haar uitleg en oordeelt dat winnende inschrijver te onrechte punten heeft gekregen voor het onderdeel vaste huurprijzen apparatuur. Correctie van die score leidt ertoe dat eiseres de hoogste score heeft gehaald en dus als winnaar had moeten worden aangemerkt. Verbod om opdracht definitief te gunnen conform voornemen en verbod om te gunnen aan een ander dan eiseres toegewezen. Herbeoordeling van de inschrijvingen is niet nodig omdat de juistheid van de door eiseres gemaakte berekening van de scores door de andere partijen niet wordt betwist.
AnnotatorT.H. Chen
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:1905
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 04-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/112
SamenvattingNationale openbare aanbesteding, (Niet-)ontvankelijkheid, Rechtsverwerking, Motivering gunningsbeslissing volgens Aanbestedingsreglement Werken 2005, Aanvang alcatel-termijn, Vervaltermijn, Vervaltermijn opgenomen in aanbestedingsstukken, Aanvang vervaltermijn op moment van motivering gunningsbeslissing
Samenvatting (Bron)Aanbesteding, onderhandelingsprocedure ARW 2005 na openbare procedure. Eiseres niet-ontvankelijk omdat vervaltermijn is verstreken.
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:2636
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Amsterdam 09-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/113
SamenvattingOnderhandelingsprocedure met aankondiging waarbij van de mededeling van de aankondiging is afgezien, Besteksconformiteit inschrijving, NEN-norm, Uitleg aanbestedingsstukken, Herbeoordeling
Samenvatting (Bron)Aanbestedingsgeschil; onduidelijke norm
AnnotatorT.H. Chen
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:1827
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRechtbank Noord-Nederland 09-04-2014
CiteertitelJAAN 2014/114
Samenvatting(On)deugdelijke motivering gunningsbeslissing, (On)juiste beoordeling, Nieuwe beoordelingsmodaliteiten, Geschiktheidseis vs. gunningscriterium, Kwaliteit inschrijver, Ontoelaatbaar gunningcriterium, Herbeoordeling
Samenvatting (Bron)aanbestedingsrecht, opdracht voor civieltechnische werkzaamheden voor Wetterskip, bevel tot herbeoordeling van de inschrijvingen.
AnnotatorJ.I. Kohlen
UitspraakECLI:NL:RBNNE:2014:1937
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 13-08-2013, 22-2
CiteertitelJAAN 2014/116
SamenvattingICT, (Niet-)besteksconforme inschrijving, Uitleg aanbestedingsstukken
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 12-07-2013, 17
CiteertitelJAAN 2014/115
SamenvattingToelaatbaarheid gunningscriterium, Merknaam, Merknaam als gunningscriterium, 'Of gelijkwaardig', Geen rechtsverwerking klacht, Strijd met transparantiebeginsel
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 08-08-2013, 23
CiteertitelJAAN 2014/117
SamenvattingStrategische inschrijving, Onvolkomenheid in aanbestedingsdocumenten, Uitleg aanbestedingsstukken, Geen proactieve houding inschrijver, Verplichting inschrijver tot signaleren onduidelijkheden en onvolkomenheden in aanbestedingsdocumenten
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 15-10-2013, 31
CiteertitelJAAN 2014/118
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, B-dienst, Grensoverschrijdend belang, Objectieve criteria die wijzen op het bestaan van een duidelijk grensoverschrijdend belang, Financiële waarde opdracht en plaats van uitvoering dienst
AnnotatorJ.M.E. Yilmaz , P.F.C. Heemskerk
LinkVolledige tekst (cms-dsb.com)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 25-10-2013, 28
CiteertitelJAAN 2014/119
SamenvattingICT, Ontvankelijkheid klacht, Klachten kunnen niet gaan over het door de aanbestedende dienst gevoerde aanbestedingsbeleid, Geschiktheidseis, Kerncompetentie, Geschiktheidseis versluierd geformuleerd, Aantal referentieprojecten, Maximaal één referentie per benoemde kerncompetentie
AnnotatorE.E. Zeelenberg
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCommissie van Aanbestedingsexperts 25-10-2013, 30
CiteertitelJAAN 2014/120
SamenvattingMeervoudig onderhandse procedure, Motivering gunningsbeslissing, Relevante redenen, Valt het overleggen van een scorelijst onder de relevante redenen voor een gunningsbeslissing
AnnotatorC. de Ruiter , M.G.J. van der Velden
LinkVolledige tekst (commissievanaanbestedingsexperts.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn