AB Rechtspraak Bestuursrecht

Uitgever Wolters Kluwer
Tijdschrift AB Rechtspraak Bestuursrecht
Datum 29-01-2005
Aflevering 4
TitelHoge Raad, 09-07-2004, C03/142HR
CiteertitelAB 2005/23
SamenvattingOudejaarsrellen 1997 in Groningen; aansprakelijkheid gemeente ex art. 6:170 lid 1 BW voor uitblijven hulp en bijstand politie; aantasting van de persoon als bedoeld in art. 6:106 lid 1 sub b BW door achterwege blijven van bescherming tegen bedreiging van lijf en goed.
Samenvatting (Bron)9 juli 2004 Eerste Kamer Nr. C03/142HR RM/JMH Hoge Raad der Nederlanden Arrest in de zaak van: DE GEMEENTE GRONINGEN, zetelende te Groningen, EISERES tot cassatie, advocaat: mr. M.W. Scheltema, t e g e n 1. [Verweerder 1], 2. [Verweerster 2], 3. [Verweerder 3], allen wonende te [woonplaats], VERWEERDERS in cassatie, niet verschenen. 1. Het geding in feitelijke instanties...
AnnotatorG.A. van der Veen
Pagina155-168
UitspraakECLI:NL:HR:2004:AO7721
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 08-12-2004, 200403244/1
CiteertitelAB 2005/24
SamenvattingGoedkeuring bestemmingsplanherziening waarbij plaatsing twee windturbines mogelijk wordt gemaakt; strijd met Provinciaal Omgevingsplan Groningen (POP); relevantie eerdere onherroepelijke afwijzing bouwaanvraag; belangenafweging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 augustus 2003 heeft de gemeenteraad van Loppersum, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 augustus 2003, het bestemmingsplan "Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied" vastgesteld.
AnnotatorA.A.J. de Gier
Pagina168-171
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR7085
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 13-10-2004, 200402189/1
CiteertitelAB 2005/25
SamenvattingNader afwegingsmoment in bestemmingsplanvoorschrift; verhouding tussen aanlegvergunningenstelsel en keur.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 19 juni 2003 heeft de gemeenteraad van Velsen, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders, het bestemmingsplan "Duinwijk" vastgesteld.
AnnotatorF.A.G. Groothuijse
Pagina171-179
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AR3792
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 15-11-2004, 200406403/1
CiteertitelAB 2005/26
SamenvattingGrondenfuik; hoorplicht in bezwaar.

(A. / de uitspraak van de Rb. 's-Gravenhage, nevenzittingsplaats Haarlem, van 25 juni 2004).
AnnotatorI. Sewandono
Pagina179-182
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 06-05-2004, 200308792/1
CiteertitelAB 2005/27
SamenvattingZuiver schadebesluit; connexiteit; onbevoegd genomen besluit en schade.
Samenvatting (Bron)Gelet op de bewoordingen van het verzoek om schadevergoeding van [verzoeker] is de Afdeling met de voorzieningenrechter van oordeel dat het verzoek is gedaan naar aanleiding van de vernietiging van het besluit van 5 november 2001 en de herroeping van het besluit van 25 juni 2001 door de rechtbank. Met deze uitspraak van de rechtbank, waartegen door appellant geen hoger beroep is ingesteld, is gegeven dat sprake is van onrechtmatige besluiten. Dat appellant het beweerdelijk schadeveroorzakende besluit onbevoegd heeft genomen, doet hieraan, anders dan hij betoogt, niet af. De reactie van appellant van 18 maart 2003 op het verzoek om schadevergoeding is, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft geoordeeld, een zuiver schadebesluit dat vatbaar is voor bezwaar en beroep. De voorzieningenrechter is derhalve terecht en op goede gronden tot het oordeel gekomen dat de beslissing op bezwaar dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 7:12 van de Awb.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina182-183
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AO8900
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State, 02-06-2004, 200305706/1
CiteertitelAB 2005/28
SamenvattingZuiver schadebesluit; connexiteit; schade die het gevolg is van een toezegging.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 februari 2000 heeft het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven (hierna: het college) de aanvraag van appellante voor een kamerverhuurvergunning ten behoeve van het gebruik van het pand [appellante] te Eindhoven voor kamerbewoning, afgewezen.
AnnotatorC.M. Bitter
Pagina183-187
UitspraakECLI:NL:RVS:2004:AP0394
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelCollege van Beroep voor het bedrijfsleven, 19-11-2004, AWB 04/30
CiteertitelAB 2005/29
SamenvattingSuperheffing melk/melkequivalent; rechtstreekse verkoop zuivelproducten voor consumptie; heffingsperiode 2002/2003; wijzigingen communautaire en nationale regels.
Samenvatting (Bron)Melkequivalent
AnnotatorJ.H. van der Veen
Pagina187-198
UitspraakECLI:NL:CBB:2004:AR6913
Artikel aanvragenVia Praktizijn