Advocatenblad

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift Advocatenblad
Datum 02-08-2014
Aflevering 8 Kroniek Burgerlijk Procesrecht
RubriekKroniek
TitelKroniek burgerlijk procesrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-8 Kroniek 2, p. 4
SamenvattingDeze kroniek bevat een selectie van uitspraken die in 2013 zijn gewezen en van oudere uitspraken die niet in vorige kronieken zijn vermeld. Algemene beginselen: Hoor en wederhoor, Openbaarheid zitting, Varia, Arbitrage en bindend advies. Beslag: Bewijsbeslag in niet-IE-zaken, Deformalisering en beslag, Voorlopig beslagverlof, Vormerkung, Bevoegdheid. Bewijs: Bewijslast(verdeling), Bewijsmiddelen, Getuigenbewijs, Deskundigenbericht, Voorlopig deskundigenbericht, Dagvaarding. Executie: Dwangsom, Executiegeschil/misbruik van (proces)recht, Executoriale titel, Exequatur, Exhibitieplicht, Gezag van gewijsde. Hoger beroep: Aanzegging partijperemptoir/akte niet-dienen, Appelabiliteit, Appeltermijn/beroepstermijn, Devolutieve werking. Grenzen van de rechtsstrijd, Incidenteel appel, Nova in appel, Ontvankelijkheid, Samenloop verzet en hoger beroep, Schorsing van de tenuitvoerlegging (art. 351 Rv), Sprongcassatie, Varia. Incidenten: Voeging en tussenkomst, Vrijwaring, Kort geding. Kosten: Buitengerechtelijke kosten, Griffierecht, Proceskosten, Partijperikelen, Pleidooi, Schadestaatprocedure. Uitspraak: Termijn van verjaring rechterlijke uitspraak, Varia, Verstek/Verzet, Verzoekschriftprocedure, Wijziging van eis, Wraking.
Auteur(s)R. Hendrikse , L. Rammeloo , M. Valk , H. Vestjens , S. Wierenga-Heintz
Pagina4-24
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekKroniek
TitelKroniek aansprakelijkheidsrecht
CiteertitelAdv.bl. 2014-8 Kroniek 2, p. 25
SamenvattingBestuurdersaansprakelijkheid: Te late deponering jaarrekening . Vervoer: Stuiting na schorsing. Beroepsaansprakelijkheid: Aansprakelijkheid maatschap. Verzekeringsrecht: Verweer verzekeraar in strijd met redelijkheid en billijkheid, Derdenbeding en gerechtvaardigd vertrouwen. Werkgeversaansprakelijkheid: Beroepsziekten. Mededinging: Aansprakelijkheid voor kartelschade. Overheidsaansprakelijkheid: Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten, Toerekening, Schadevergoeding als gevolg van strafvorderlijk optreden, Schadevergoeding als gevolg van schending van de redelijke termijn. Algemeen: Klachtplicht.
Auteur(s)A. Briejer , E. Glerum-van Aalst , G.J. de Jager , E. Luten , J. Tetelepta , Th. Verhoeff , N. El Yousfi , S. Wierenga-Heintz
Pagina25-31
LinkVolledige tekst artikel (advocatenblad.nl)
Artikel aanvragenVia Praktizijn