StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht

Uitgever Boom Juridische Uitgevers
Tijdschrift StAB, Jurisprudentietijdschrift voor omgevingsrecht
Datum 08-08-2014
Aflevering 2
RubriekArtikel
CiteertitelStAB 2014, p. 7
SamenvattingMet de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 1 juli 2008 is het normale maatschappelijk risico bij planschade verankerd in een wettelijke regeling (art. 6.2 Wro). In recente jurisprudentie van de Afdeling, tot de inwerkingtreding van de Wro, was er weinig mogelijkheid om met het normale maatschappelijke risico rekening te houden bij het toekennen van een (toen nog) planschadevergoeding. In het artikel begint met een korte uiteenzetting van artikel 6.2 Wro en de wetsgeschiedenis daarvan. Daarna wordt de recente jurisprudentie van de Afdeling ten aanzien van het normale maatschappelijke risico besproken. Ten slotte volgt aan de hand van de uitspraak van de Afdeling van 5 september 2012 (ECLI:NL:RVS:2012:BX6492) een antwoord op de in het artikel centraal staande vragen.
Auteur(s)M. Hildenbrant
Pagina7-11
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 15-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 12
SamenvattingGeen wettelijke grondslag voor voorwaarde verbonden aan de overbrenging van afvalstoffen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 januari 2013 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu krachtens artikel 9, eerste lid, aanhef en onder b, van Verordening (EG) 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006 L 190; hierna: de EVOA) toestemming verleend voor het voornemen van ESA om afvalstoffen als beschreven in de kennisgeving met kenmerk DE1350/162801 van Duitsland naar Nederland over te brengen.
Pagina12-13
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:65
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Amsterdam 17-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 13
SamenvattingBij besluit tot snelheidsverhoging is onvoldoende rekening gehouden met de gezondheidsbelangen van omwonenden.
Samenvatting (Bron)Het besluit over de snelheidsverhoging van 80 naar 100 km/h op de A10 West (Amsterdam) is niet met de vereiste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Verweerder heeft bij de berekening van het effect van de snelheidsverhoging op de uitstoot van stikstofdioxide onvoldoende rekening gehouden met de locatie-specifieke omstandigheden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de gemeente Amsterdam heeft laten uitvoeren dat sprake is van een grotere toename van stikstofdioxide als gevolg van snelheidsverhoging dan door verweerder is aangenomen. Voorts heeft verweerder niet deugdelijk gemotiveerd welke belangen een rol hebben gespeeld bij de belangenafweging. Daardoor is ook niet inzichtelijk gemotiveerd waarom de gestelde verkeersbelangen moeten prevaleren boven de gezondheidsbelangen van de Amsterdammers die in de buurt van de snelweg wonen, en boven het belang van de door verweerder en eiser gedeelde verantwoordelijkheid in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Er is sprake van een zodanige onevenwichtigheid in de afweging van de belangen, dat verweerder niet in redelijkheid tot het verkeersbesluit heeft kunnen komen.
Pagina13-20
UitspraakECLI:NL:RBAMS:2014:136
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRechtbank Oost-Brabant 27-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 20
SamenvattingGeen aanleiding om vanwege volksgezondheidsrisico’s door geurhinder af te wijken van de afstandsnormen die zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij.
Samenvatting (Bron)Milieu. Weigering omgevingsvergunning 1e fase voor omschakelen van varkenshouderij naar nertsenhouderij. Samenvatting: B&w hebben de (milieu)omgevingsvergunning geweigerd in verband met risicos voor de volksgezondheid. Volgens een rapport van de universiteit Wageningen over fijnstofemissie liggen de nertsenstallen te dicht bij de bebouwde kom. Verder vormt een nertsenhouderij volgens een onderzoek van de universiteit Utrecht een mogelijk gezondheidsrisico voor omwonenden, zo stelt verweerder. Naar het oordeel van de rechtbank is verweerder er niet in geslaagd aan te tonen dat, vanwege volksgezondheidsrisicos door geurhinder, kan worden afgeweken van de afstandsnormen die zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij en de daarop gebaseerde regeling. De overige mogelijke volksgezondheidsrisicos heeft verweerder niet geconcretiseerd. Het rapport van de universiteit van Wageningen betrof een onderzoek naar een nertsenhouderij met open stallen, terwijl het hier gaat om gesloten stallen. Verweerder heeft het besluit niet zorgvuldig voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd. Verweerder moet binnen 10 weken een nieuw besluit nemen.
Pagina20-24
UitspraakECLI:NL:RBOBR:2014:279
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 24
SamenvattingNu significante gevolgen van de activiteit voor Belgische Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, heeft de provincie ten onrechte nagelaten om een passende beoordeling te maken in het kader van de milieuvergunningen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 5 januari 2010 heeft het college Enci een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor klinker- en cementproductie gelegen aan de Lage Kanaaldijk 115 te Maastricht alsmede een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor de activiteiten in de groeve verleend. Dit besluit is op 13 januari 2010 ter inzage gelegd.
Pagina24-26
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:285
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 26
SamenvattingHeroverweging dwangsombesluit kan zijn gebaseerd op andere wetsgrondslag dan het primaire besluit. Uien(schillen) zijn aan te merken als afvalstof.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 maart 2012 heeft het college aan [appellant] een last onder dwangsom opgelegd wegens het hebben, opslaan of verspreiden van uien of uienschillen in een aantal weilanden.
Pagina26-29
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:330
Artikel aanvragenVia Praktizijn
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 30
SamenvattingAan een milieuneutrale omgevingsvergunning (voorheen melding) kunnen voorschriften worden verbonden die leiden tot een (verdere) beperking van de milieugevolgen die op grond van de bestaande vergunning zijn toegestaan.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 28 april 2011 heeft het college aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Teeling Petfood Veenwouden B.V. omgevingsvergunning verleend voor onder meer het veranderen van de inrichting voor de productie van diervoeding aan de Mûnestrjitte 6 en 8 te Feanwâlden (hierna: de inrichting).
AnnotatorV. van 't Lam
Pagina30-33
LinkVolledige tekst (stibbe.com)
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:388
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 34
SamenvattingEen milieuvergunning die niet in werking is getreden, kan van rechtswege vervallen.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 mei 2012 heeft het college aan Fur Farm B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het milieuneutraal veranderen van een nertsen- en paardenhouderij aan de Spiekweg 1 en 3 te Rijkevoort.
Pagina34-36
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:888
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 19-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 36
SamenvattingConcurrent is belanghebbende. Het verwijderen van zand uit een onderwaterdepot is geen ontgronding zodat geen vergunning is vereist.
Pagina36-38
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:942
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekMilieu/natuur/water
TitelRaad van State 25-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 38
SamenvattingToepassing relativiteitsvereiste is niet in strijd met het Unierecht. Aan vereisten van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid wordt voldaan.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 2 december 2013, in zaak nr. 201307685/2/R2, heeft de Afdeling na vereenvoudigde behandeling het beroep ongegrond verklaard. De uitspraak is aangehecht.
Pagina38-41
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1155
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 08-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 42
SamenvattingWvg. Geurnorm. Begrip bebouwde kom.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 20 november 2012 heeft het college aan [vergunninghoudster] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een veehouderij op het perceel [locatie 1] te Weerselo.
Pagina42-42
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:8
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Zeeland-West-Brabant 10-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 43
SamenvattingBekendmaking beheersverordening.
Samenvatting (Bron)Weigering omgevingsvergunningen op grond van beheersverordening. Beheersverordening onverbindend. Artikel 139 Gemeentewet. Beheersverordening onverbindend omdat deze niet naar behoren bekend is gemaakt. Het beschikbaar stellen van de beheersverordening via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, waar deze site fungeert als landelijke voorziening als bedoeld in artikel 1.2.2 van het Bro en voorts ingevolge artikel 1.2.3 van het Bro dient ter bindende vaststelling van de inhoud van de beheersverordening, kan in beginsel met bekendmaking via een elektronisch gemeenteblad als bedoeld in artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet worden gelijkgesteld. Het college heeft aannemelijk gemaakt dat de integrale tekst van de beheersverordening vanaf 21 juni 2011 door een ieder te raadplegen is via de site. Voorts heeft het college aannemelijk gemaakt dat sinds 21 juni 2011 niets aan de tekst is veranderd. Evenwel kan niet worden gezegd dat de integrale tekst van de beheersverordening op een algemeen toegankelijke wijze beschikbaar is, zoals is voorgeschregen in artikel 139, derde lid, van de Gemeentewet, omdat de wijze van beschikbaar stellen omslachtig en onduidelijk is.
Pagina43-44
UitspraakECLI:NL:RBZWB:2014:96
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 44
SamenvattingBeroep supermarkt. Geluidhinder. Awb. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 31 mei 2012, nr. 14, heeft de raad het bestemmingsplan "Kanaaldijk Aarle-Rixtel" vastgesteld.
Pagina44-45
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:259
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 45
SamenvattingStrijdigheid met verordening. Geen zienswijze. Bevoegdheid geven reactieve aanwijzing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 30 oktober 2012 heeft het college van gedeputeerde staten besloten de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal aanwijzingen te geven als bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) met betrekking tot het door de raad bij besluit van 27 september 2012 vastgestelde bestemmingsplan "Limes".
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina45-46
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:175
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 46
SamenvattingRedelijke termijn inzake bezwaar- en beroepsfase.
Samenvatting (Bron)Bij uitspraak van 1 februari 2013 heeft de rechtbank Oost-Brabant verzoeken van [appellanten] om vergoeding van schade vanwege overschrijding van de redelijke termijn afgewezen. Deze uitspraak is aangehecht.
Pagina46-52
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:188
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 29-01-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 52
SamenvattingAantasting cultuurhistorische waarden. Awb. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Willemsoord 2012" vastgesteld.
Pagina52-53
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:230
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 53
SamenvattingBegrip dakopbouw. Artikel 4 bijlage II Bor.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 augustus 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een dakopbouw op de woning [locatie] te Heemstede (hierna: de woning).
Pagina53-54
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:322
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 55
SamenvattingArtikel inzake ontheffingsbevoegdheid in provinciale verordening onverbindend. Vernietiging provinciale ontheffing.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 3 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Rolderstraat 8 Grolloo, Dierenpension De Open Ruimte" vastgesteld.
AnnotatorD. Roelands-Fransen
Pagina55-58
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:333
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 58
SamenvattingWijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding bedrijventerrein. Toepassing SER-ladder. Bro.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 22 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hanzepoort" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
Pagina58-61
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:340
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 61
SamenvattingBevoegdheid intrekking bouwvergunning. Onjuiste of onvolledige opgave.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 juni 2012 heeft het college de op 10 mei 2010 aan [appellante] verleende bouwvergunning ingetrokken.
Pagina61-62
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:343
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 05-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 62
SamenvattingEffecten windturbines op vleermuizenpopulatie. Relativiteitsbeginsel.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 29 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Windpark Nieuwegein" vastgesteld.
Pagina62-64
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:351
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Noord-Holland 11-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 64
SamenvattingAantal parkeerplaatsen bij verkoop- en winkelruimte. Aangepaste tekening waarop in totaal 37 parkeerplaatsen zijn ingetekend. Herstellen gebrek.
Samenvatting (Bron)Tussenuitspraak. Omgevingsvergunning voor het in strijd met de geldende bestemmingsplannen gebruiken van gronden en/of bouwwerken voor detailhandel, als winkel en als showroom en voor het in gebruik nemen van een bestaande dienstwoning. Parkeren. Verweerder heeft voor wat betreft de te hanteren parkeerkencijfers voor de begane grond van het pand ten onrechte onderscheid gemaakt tussen de functies verkoopruimte en showroom. Binnen een winkelconcept zoals dat is beoogd en welk concept ter zitting van een nadere toelichting is voorzien, ligt het maken van een dergelijk strikt onderscheid naar het oordeel van de rechtbank niet in de rede. Ter zitting is ook bevestigd dat geen sprake zal zijn van een strikte scheiding tussen een winkel- en showroomgedeelte op de begane grond van het pand. Het project voorziet in te weinig parkeerplaatsen. Het bestreden besluit is dan ook in strijd met de artikelen 3:2 en artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht onzorgvuldig voorbereid en ondeugdelijk gemotiveerd. De rechtbank is van oordeel dat, indien een tekening waarop 37 parkeerplaatsen zijn ingetekend tot onderdeel van de omgevingsvergunning wordt gemaakt, het project in voldoende parkeerplaatsen voorziet. De rechtbank ziet aanleiding om verweerder in de gelegenheid te stellen het gebrek te herstellen door de tekening tot onderdeel van de verleende omgevingsvergunning te maken.
Pagina64-66
UitspraakECLI:NL:RBNHO:2014:1043
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 12-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 66
SamenvattingMogelijkheden SVBP 2008. Maatbestemming serviceflat.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 14 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Oostduin-Arendsdorp" vastgesteld.
Pagina66-67
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:417
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 19-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 67
SamenvattingUitbreiding bedrijventerrein. Provinciale verordening. Begrip stedelijke ontwikkeling. SER-ladder. Relativiteitsbeginsel. Annotatie: zie annotatie bij de uitspraak van de ABRvS van 5 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:340), OGR 2014- 0030.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 25 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Watergang - Bedrijventerrein De Dollard" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
Pagina67-69
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:570
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 69
SamenvattingSER-ladder en wijzigingsbevoegdheid. DPO. Annotatie: zie de annotatie bij de uitspraak van de ABRvS van 5 februari 2014 (ECLI:NL:RVS:2014:340), OGR 2014- 0030.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 11 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Monnickendam Binnen de Vesting 2013" vastgesteld.
AnnotatorT. Lam
Pagina69-72
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:653
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRechtbank Rotterdam 12-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 72
SamenvattingKennisgeving omgevingsvergunning voor acht windturbines ook in aangrenzende gemeente.
Samenvatting (Bron)Omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van acht windturbines van circa 150 meter hoogte. Kennisgeving van het ontwerpbesluit en de omgevingsvergunning heeft plaatsgevonden in een huis-aan-huisblad. In de aangrenzende gemeente, waar verzoekers wonen, is geen kennisgeving gedaan. Omgevingsvergunning wordt wegens strijd met artikel 3:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vernietigd. De bouw van de windmolens is reeds in een vergevorderd stadium. De voorzieningenrechter is van oordeel dat de belangen van verguninghoudster zwaarder wegen dan de belangen van verzoekers, zodat er onvoldoende aanleiding bestaat voor het treffen van een voorziening.
Pagina72-74
UitspraakECLI:NL:RBROT:2014:1813
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 12-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 74
SamenvattingEnergiepark in strijd met provinciale verordening. Annotatie: zie de annotatie bij de uitspraak van de ABRvS van 5 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:333, OGR 2014- 0029.
Auteur(s)D. Roelands-Fransen
Pagina74-76
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:902
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekRuimtelijke ordening
TitelRaad van State 16-04-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 76
SamenvattingWoonboot. Verbouwingsvergunning en omgevingsvergunning.
Auteur(s)T. Nijmeijer
Pagina76-79
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1331
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 26-02-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 80
SamenvattingNu het oude bestemmingsplan geen zelfstandige bouwmogelijkheden voor extra woningen op de percelen bood, leidt het vervallen van die bouwmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan niet tot een planologisch nadeliger situatie.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 18 oktober 2011 heeft het college het verzoek van [appellanten] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina80-83
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:631
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 05-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 83
SamenvattingMet aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kon worden uitgesloten dat op de begane grond van het appartementengebouw nog steeds een ambachtsbedrijf kon worden uitgeoefend, omdat voor de uitoefening van een ambachtelijk bedrijf ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig zouden zijn geweest. Annotatie: zie de annotatie bij de uitspraak van de ABRvS van 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:631, OGR 2014- 0065.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 8 maart 2012 heeft het college een aanvraag van [appellant A] en [appellant B] om een tegemoetkoming in planschade afgewezen.
AnnotatorB. van den Broek
Pagina83-85
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:745
Artikel aanvragenVia Praktizijn
RubriekSchadevergoeding
TitelRaad van State 26-03-2014
CiteertitelStAB 2014, p. 85
SamenvattingDat realisering van een winkelbestemming in economisch opzicht onwaarschijnlijk is, betekent niet dat deze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten was. Annotatie: zie de annotatie bij de uitspraak van de ABRvS van 26 februari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:631, OGR 2014- 0065.
Samenvatting (Bron)Bij besluit van 2 september 2011 heeft het college een verzoek van [verzoeker] om vergoeding van planschade afgewezen.
Pagina85-89
UitspraakECLI:NL:RVS:2014:1037
Artikel aanvragenVia Praktizijn